Книги жанра «Космическая фантастика» на букву «U»

num: 1 2 4 5
en: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
 
 Обложка  Описание  Ссылки
Обложка книги Ucieczka światów Ucieczka światów

 Автор: Shaw Bob

 Серия: Overland (pl)


Читать или скачать книгу «Ucieczka światów»
Обложка книги UGUNS cikls UGUNS cikls

 Автор: KLEMENTS HALS


UGUNS cikls

HALS KLEMENTS

RĪGA «ZINĀTNE» 1980

HAL CLEMENT CYCLE OF F1RE BALLANTINE BOOKS NEW YORK 1957

HAL CLEMENT CLOSE TO CRITICAL BALLANTINE BOOKS NEW YORK 1964

No angļu valodas tulkojusi M. JĀKOBSONE Priekšvārda autori A. un B. STRUGACKI Mākslinieks A. GALEVIUSS

Izdota saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes lēmumu

©Tulkojums latviešu valodā Izdevniecība «Zinātne», 1980

PRIEKŠVĀRDS

Citīgs mūsdienu zinātniskās fantastikas lasītājs starp citām šai literatūrai raksturīgām īpatnībām (demo­krātisms, antimilitārisms, ievirze pret mietpilsonis- kumu u. c.) pamanīs vismaz četras• spilgti izteiktas tendences: sociālo, tīri zinātnisko, piedzīvojumu un pamfleta. Tas, protams, nenozīmē, ka varētu atrast literāru darbu, kurā kāda no šim tendencēm izpaustos pilnīgi tīrā veidā. Sociālā antiutopija it bieži ir iegu­vusi nepārprotama pamfleta nokrāsu, sociālais pam­flets gandrīz vienmēr balstās uz vairāk vai mazāk oriģināliem un drosmīgiem zinātniskiem pieļāvumiem, nākotnes zinātniekiem veltītos darbus iedzīvina spraigs sižets, un tā joprojām. Tā tas ir bijis jau kopš pirmajām zinātniski fantastiskās literatūras ra­šanās dienām. Tās pamatlicēju Zila Verna, Herberta Velsa, Alekseja Tolstoja un Karela Capeka romānos un stāstos šīs tendences sevišķi viegli pamanāmas. To pašu var sacīt arī par šā žanra meistariem mūsu laikabiedriem Reju Bredberiju, Ivanu Jefremovu, Staņislavu Lemu, Abi Kobo un Robertu Sekliju.

Taču ir vēl viena, ne tik ļoti izplatīta vai vismaz ne tik uzkrītoša tendence — autora laikmeta zināt­nisko un tehnisko priekšstatu popularizācija. Kā zi­nāms, Zils Vems šai ziņā devis lielisku piemēru. Viņa darbi piesātināti ar precīzām ziņām par ģeogrāfiju, bioloģiju, astronomiju un citām zinātņu nozarēm; viņa romānu sižeti it bieži ir naivi un dažkārt pat aplami (pietiek atcerēties «Spītīgo Kerebanu»), tomēr nepārprotami iecerēti tā, lai sniegtu lasītājam pēc iespējas vairāk informācijas par Zemi, debesim un jūru, un, kaut ari lielākā daļa šīs informācijas, no mūsdienu lasitāja viedokļa, ir pilnīgi novecojusi vai pat nepareiza, var nešaubīties, ka slavenā franču rakstnieka laikabiedrs no viņa romāniem varēja daudz mācīties, jo, visticamāk, viņam gan nācās turēt pa rokai ģeogrāfijas kartes, lai, lasot Zila Verna grā­matas, gūtu īstu baudu, turklāt ceļot kopā ar kap­teini Nemo vai Barsaka ekspedīciju, neapšaubāmi, bija patīkamāk nekā urbties cauri garlaicīgai ģeogrā­fijas mācību grāmatai.

Starp citu, pēc Zila Verna zinātniskās izziņas funk­cija no fantastiskās literatūras uz ilgu laiku pazuda. Iespējams, galvenokārt tāpēc, ka parādījās jauni lite­ratūras žanri — populārzinātniskā literatūra un zi­nātniskā daiļliteratūra, kas atņēma fantastikai zināt­nes popularizētājas funkciju. Pārlapojot jaunākā laika fantastisko literatūru un vērtējot to no zinātnes popularizācijas viedokļa, nāk prātā laikam gan tikai izcilo krievu zinātnieku K. Ciolkovska un V. Obru- čeva — nenoliedzamā Zila Verna ietekmē uzrakstīto grāmatu «Plutonija» un «Saņņikova Zeme» autora — vārdi. Tomēr pēc viņiem pasaules fantastiskajā lite­ratūrā ilgu laiku neparādījās kaut cik ievērojami darbi, kas popularizētu zinātni un tehniku. Pēc tam, ap četrdesmito un piecdesmito gadu miju, gandrīz vienlaicīgi kļuva pazīstami divi vārdi — Artūrs Klārks Anglijā un Hals Ķlements Amerikas Savieno­tajās Valstīs.

Artūru Klārku latviešu lasītājs pazīst no grāmatas «Delfīnu sala». Krievu valodā iznākuši viņa garie stāsti «Mēness putekļi» un <rLielais dziļums», romāns <rTikšanās ar Ramu» un daudzi zinātniski fantas­tiskie stāsti. Lasot šos darbus, nav grūti pārliecinā­ties, ka taisnība tiem, kuri nosaukuši Klārku par mūs­dienu Zilu Vernu. Visrūpīgākā precizitāte zinātniska­jās un tehniskajās detaļās, pilnīga un absolūta uzti­cība mūsdienu zinātniskajiem priekšstatiem par dabu, sižeta uzbūve, kas dod iespēju nostādīt varoņus (un arī lasītāju) «ražošanas problēmu» priekšā, kuras at­risināmas, tikai balstoties uz jaunākajām zinātnes un tehnikas atziņām, turklāt loti optimistiski un zi­nāšanām bagāti varoņi, — vai gan tās nav raksturī­gas Zila Verna daiļdarbu iezīmes, kas valdzina nu jau daudzas lasītāju paaudzes?

Mazliet savādāks ir amerikāņu «mūsdienu Zila Verna» radošais rokraksts: viņa darbos «žilverniskie» zinātnes popularizācijas principi pārdzīvojuši fantas­tisku metamorfozi.

Pirmajā acu uzmetienā romāna «Uguns cikls» si­žeta pavērsiens liekas ārkārtīgi vienkāršs un maz at­šķiras no daudzu jo daudzu fantastisko piedzīvojumu stāstu sižetiem: noslēpums, bīstams ceļojums, atklā­jums. Citāda ir tikai noslēpuma būtība. Varonis ne­atmin Magelāna Mākoņu varenā imperatora noslēpu­mus, nemeklē uz tālas planētas dārgumus, kurus prasmīgi paslēpušas sen izmirušas saprātīgas būt­nes, neatmasko pret dzimto Saules sistēmu vērstas sazvērestības Galaktikā. Nē, viņš «tikai» iedziļinās veselas pasaules bioloģijā. Un te nu mēs sastopamies ar Ķlementa lietotajām mūsdienu zināšanu populari­zācijas metodēm.

Atcerēsimies, ka Zils Vems un Artūrs Ķlārks vien­mēr cenšas izvēlēties reāli eksistējošas un novēroja­mas, vispār zināmas darbības vietas: Zemes okeānus, kontinentus un atmosfēru, Mēnesi un Marsu. Zils

Verns zināja, ka, iegremdējoties^ mūsu sāļo okeānu dzīlēs, atbilstoši attiecīgiem likumiem pieaug spie­diens, un droši apraksta, kā desmit kilometru dzi­ļumā krakšk un liecas «Nautila» tērauda konstrukci­jas. Artūrs Klārks lieliski zina, ka uz Mēness nav atmosfēras, tāpēc pārliecinoši stāsta par postu, kas piemeklējis putekļu slāni ielūzušās «Selēnas» pasa­žierus. Vārdu sakot, apstākļus, kuros notiek Verna un Ķlārka sacerējumu darbība, noteikusi pali daba un mūsu konkrētas zināšanas par šiem apstākļiem.

Citādi tas ir Ķlementa darbos. Mūsdienu zinātnei pilnīgi nekas nav zināms par to, vai Sietiņa zvaig­znei Alkionei ir planētu sistēma. Klements pieņem, ka ir. Taču Alkione ir dubultzvaigzne, un zinātnie­kiem ir skaidrs, ka planētu orbītas ap dubultzvaig­znēm nevar būt stabilas un dzīvība uz tām nav iespē­jama. Tomēr Klements uz šādas planētas nometina saprātīgas dzīvās būtnes un «Uguns ciklā» izvirza pilnīgi neticamu, tomēr konsekventu un, ņemot vērā mūsu pašreizējo zināšanu līmeni, neapgāžamu hipo­tēzi, kura izskaidro gan pašu planētu eksistenci Al- kiones sistēmā, gan dzīvības esību uz vienas no šīm planētām. Vārdu sakot, Klements pats rada pilnīgi fantastisku pasauli, tomēr izskaidro to no stingri zinātniskām pozīcijām. Vide, kurā notiek viņa ro­mānu darbība, ir autora izdomāta un popularizē zi­nāšanas nevis tieši, bet ar viņa paša izveidotās aiz­raujošās hipotēzēs starpniecību.

Šādam popularizēšanas principam, nenoliedzami, piemīt savas priekšrocības, no kurām vissvarīgākā — tas ārkārtīgi veicina zinātniskās iztēles attīstību. Lūk, mēs lasām par likstām, kuras piemeklē uz jaun­atklātās planētas noklīdušo varoni, No zilās saules kveldētajiem dienvidu tuksnešiem viņš dodas uz zie­meļiem, un, patiesi, zilā saule savā gaitā ik dienas nolaižas aizvien tuvāk un tuvāk apvārsnim un kādā jaukā dienā vispār vairs neparādās, bet pie mēļajām debesīm tās vielā uzlec sarkanā saule, un varonis sākumā priecājas, ka ir vēsāks un viņš atrodas mežā, tomēr sarkanā saule milzt un kļūst ar katru dienu lielāka un karstāka. Tās kustība pie debess velves arī ir ļoti dīvaina — tā svārstās virs apvāršņa kā milzu vēzeklis…

Ievedis lasītāju šai dīvainajā pasaulē, autors it kā piedāvā: pamēģini iedomāties šādu divu zvaigžņu un planētu sistēmu telpāl Kā kustas sarkanā un zilā saule attiecībā viena pret otru? Kā kustas planēta attiecībā pret tām? Kādu leņķi veido planētas rotāci­jas ass ar tās orbītas plakni? Vārdu sakot, kādai jā­būt šīs zvaigžņu mašinērijas kosmogrāfijai, lai ceļi­nieks, kas dodas no planētas dienvidu puslodes uz ziemeļu puslodi, varētu novērot šeit aprakstīto? Ne­būt nav neiespējams, ka mēģinājums atrisināt tam­līdzīgu uzdevumu rosina domājošu lasītāju nopietni aizrauties ar debesu mehāniku. Protams, nevajag ce­rēt, ka Klementa grāmatas šādi ietekmēs milzum daudz lasītāju, tomēr atcerēsimies, cik daudzi mūsu un ārzemju izcilākie zinātnieki atzinušies, ka pirmo impulsu nodarboties ar zinātni viņos izraisījušas Zila Verna grāmatas.

So Hala Klementa izmantoto popularizēšanas prin­cipu, protams, lielo arī citi autori, tomēr tikai Kle­menta darbos mēs to sastopam tīrā veidā. Tas nenozīmē, ka Klementa literārajiem darbiem

piemīt izziņas funkcija vien. Lasītājs redzēs, ka Kle­ments veido sižetus uz piedzīvojumu žanra bāzes, vi­sur cenšas skaidri paust Visuma saprātīgo būtņu brālības un sadarbības ideju un ka viņš pieskaitāms pie tiem fantastiskās literatūras autoriem, kuri cil­dina cilvēka pārākumu pār citu pasauļu saprātīgajām rasēm. Klementa daiļradei ir vēl viena svarīga iezīme — tā slavina cilvēces nerimtīgās un neierobe­žotās alkas pēc zināšanām. Klements labi apzinās, kādus milzīgus izdevumus no Zemes prasīs iepazīša­nās ar jebkuru no viņa aprakstītajām pasaulēm. Par to viņš tieši un nepārprotami runā savās grāmatās, tomēr nākotnes cilvēce, kas viņa grāmatās aizvien paliek «aiz kadra», labprāt ziedo šos līdzekļus, jo — no Klementa viedokļa — tā eksistē, lai izzinātu.

Klements pieskaitāms visai populāriem zinātniskās fantastikas autoriem. Cerēsim, ka viņš iepatiksies ari latviešu lasītājiem.

A. un B. Strugacki

Читать или скачать книгу «UGUNS cikls»
Обложки нет Ultima Thule

 Автор: Воробьева Виктория

Обложка книги Un feu sur l'abîme Un feu sur l'abîme

 Автор: Vinge Vernor

 Серия: Qeng Ho, Ailleurs et demain


Un feu sur l’abîme, énorme à tous les sens du terme, renoue avec la grande tradition épique de la Science-Fiction, où l’extravagant est de rigueur et où l’impossible ne constitue qu’une difficulté passagère. Mais l’imagination effervescente de Vernor Vinge respecte toujours les lois de la logique et autant que possible celles de l’univers.

Une expédition straumlienne, explorant une Archive dans la presque Transcendance, a déchaîné une Perversion sur la galaxie entière. Un unique navire est parvenu à fuir dans la nuit épouvantable. À travers l’espace, il fonce vers le centre de la galaxie, vers Les Lenteurs où l’on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, où les systèmes informatiques les plus performants — même les si lentes intelligences biologiques — subissent une perte de leurs facultés. Il cherche un monde où se poser.

Les deux seuls survivants de l’expédition détiennent sans le savoir la clé du salut de millions de civilisations, dont certaines sont bien plus anciennes que l’humanité : ce sont deux enfants, Johanna et Jefri, abandonnés à eux-mêmes sur un monde médiéval, dont les conflits et les cruautés ne le cèdent en rien à ceux de la galaxie.

Et ceux qui voudraient les aider, et sauver du même coup la galaxie civilisée, se trouvent encore à des milliers d’années-lumière…

Un feu sur l’abîme, quatrième roman de Vernor Vinge, renouvelle totalement le space opéra. Il a obtenu le Prix Hugo 1993.

Читать или скачать книгу «Un feu sur l'abîme»
Обложка книги Un fuego sobre el abismo Un fuego sobre el abismo

 Автор: Vinge Vernor

 Серия: NOVA ciencia ficción, Qeng Ho (es)


Vinge ha demostrado ya otras veces su habilidad excepcional para escribir una ciencia ficción que combina ideas científicas que desafían a la imaginación mas atrevida, con una trama sorprendente y rica que atrapa al lector con historias apasionantes y de gran interés. En Un fuego sobre el abismo, Vinge se supera a si mismo y crea algo nuevo: una sugerente visión de un universo en el cual la inteligencia sigue extrañas reglas. En esta épica galáctica de escala cósmica, las especies que han “trascendido” se convierten en Poderes prácticamente omnipotentes; el futuro y el poder no se hallan en el núcleo de la galaxia (la Zona Lenta), sino en su borde (el Allá y el Trascenso); y nuevas especies como los Escondritas o los Púas (grupos de seres parecidos a los perros, que sólo muestran inteligencia por la asociación de sus capacidades), son algunos de los misterios y maravillas que los protagonistas humanos, y no humanos de la novela deberán afrontar en su lucha contra un Poder maligno y perverso, ante el cual están claramente en inferioridad de condiciones. Como no podía ser menos, Un fuego sobre el abismo, obtuvo el premio Hugo de 1993. Era inevitable.

Читать или скачать книгу «Un fuego sobre el abismo»
Обложка книги Unascended Unascended

 Автор: Graham Jo, Griswold Amy

 Серия: Atlantis, Legacy


Lost and Found…

In the fragile peace following Queen Death’s defeat, Dr. Daniel Jackson arrives in Atlantis to indulge in some real archaeology. Naturally, things don’t go according to plan.

Convinced that an Ascended Elizabeth Weir saved his life, Dr. Rodney McKay argues that she must have escaped her replicator body in order to ascend. No one believes him, but when rumors reach Atlantis of a woman with no memory who calls herself ‘Elizabeth’, Rodney is determined to track her down.

Meanwhile, Daniel’s research uncovers evidence of Vanir activity in the Pegasus galaxy — evidence that casts both light and shadow over the mystery of Elizabeth…


This book is a production of the InterWorld's Bookforge.

http://interworldbookforge.blogspot.ru/. Follow for new books.

http://politvopros.blogspot.ru/ — PQA: Political question and answer. The blog about russian and the world politics.

http://auristian.livejournal.com/ — Interworld's political blog in LJ.

https://vk.com/bookforge — community of Bookforge in VK.

https://www.facebook.com/pages/Кузница-книг-InterWorldа/816942508355261?ref=aymt_homepage_panel — Bookforge's community in Facebook.

Читать или скачать книгу «Unascended»
Обложка книги Une forme de guerre Une forme de guerre

 Автор: Banks Iain M

 Серия: Culture


Horza est un Métamorphe, un des derniers sur­vivants de cette variété de l’espèce humaine qui peut modifier sa forme à sa guise. Et il est engagé dans une croisade personnelle contre la Culture.

Son combat, comme celui de Balveda, l’envoyée de la section Circonstances Spéciales de la Culture, n’est qu’une escarmouche insignifiante sur la toile de fond de la guerre qui oppose la Culture et les ldirans.

Une guerre qui embrase la Galaxie. Une guerre inexpiable comme toute guerre de religion. Une guerre où aucun compromis n’est pos­sible, qui se soldera par la victoire d’un seul camp.

Celui des Idirans qui veulent soumettre à leur divinité tous les peuples de la Galaxie.

Ou bien celui de la Culture qui est parfaitement tolérant et qui, à ce titre, ne peut accepter aucune intolérance.Comme dans L’usage des armes et L’homme des jeux, lain Banks décrit ici une immense société galactique, complexe, rusée, bigarrée, baroque et attachante, qui prendra place dans les annales de l’Histoire du Futur aux côtés de Dune et d’Hypérion.

Читать или скачать книгу «Une forme de guerre»
Обложка книги Urwisko Urwisko

 Автор: Bova Ben

 Серия: , Droga przez Układ Słoneczny, Wojny Asteroidów


Na Ziemi następuje przełom efektu cieplarnianego: zatapianie kontynentów, wybuchy wulkanów i ruchy sejsmiczne. Przeludnienie, głód, brak surowców powodują, że dla Ziemi nie ma już chyba nadziei. Są jednak obrotni ludzie, którzy uważają, że ratunek tkwi w kosmosie, w Pasie Asteroid, z jego bogactwem we wszystkie surowce.

Naukowcy dokonują odkrycia napędu fuzyjnego, który pozwoli tę ideę zrealizować. Potrzebne są jednak olbrzymie inwestycje, rozpoczyna się przepychanie korporacji, które doprowadzi do pierwszej wojny w kosmosie, Wojny o Asteroidy.

W Urwisku czytelnik ponownie spotka się z bohaterami innych książek Bovy — Martinem Humphriesem (Wenus) czy Dougiem Stavengerem (Wojna o Księżyc).

Wyśmienita, trzymająca w napięciu od pierwszej do ostatniej strony fantastyka.

Читать или скачать книгу «Urwisko»
Обложка книги Use of Weapons Use of Weapons

 Автор: Banks Iain

 Серия: Culture


Cheradenine is an ex-"special circumstance" agent who had been raised to eminence by a woman named Diziet. Skaffen-Amtskaw, the drone, had saved her life and it believes Cheradenine to be a burnt-out case. But not even its machine intelligence can see the horrors in his past.

Читать или скачать книгу « Use of Weapons»
Обложка книги Use of Weapons Use of Weapons

 Автор: Banks Iain M

 Серия: Culture


Cheradenine is an ex-“special circumstance” agent who had been raised to eminence by a woman named Diziet. Skaffen-Amtskaw, the drone, had saved her life and it believes Cheradenine to be a burnt-out case. But not even its machine intelligence can see the horrors in his past.

Читать или скачать книгу « Use of Weapons»
Обложка книги UZ-Worga UZ-Worga

 Автор: Renash


Текст с форума forum.eve-ru.com

Читать или скачать книгу «UZ-Worga»
 

Категории
По книгам: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [RU] [0-9]
По авторам: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [RU] [0-9]
По сериям: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [RU] [0-9]