Книги жанра «Социально-психологическая фантастика» на букву «K»

num: 1 2 4 5 6 9
en: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Z
 
 Обложка  Описание  Ссылки
Обложка книги Kad Gulošais mostas Kad Gulošais mostas

 Автор: Velss Herberts


KAD GULOŠAIS MOSTAS

Herberts Velss 

izdevniecība «zinātne» Rīga 1970 no angļu valodas tulkojusi R. Koka

Taču — agri vai vēlu — nāk diena, «kad Gulošais mostas».

Tā Herberts Velss nosauc romānu, kuru publicē 1899. gadā.

Romāns «Kad Gulošais mostas» ievērojami atšķiras no citiem rakstnieka darbiem. Tajā trūkst lielu fantastisku simbolu. Autors attēlo nākotnes tehniku, sadzīvi, sociālas un politiskas attiecības. Šī grāmata izvirza Velsa daiļradē vēl neskartu jautājumu par revolūciju.

Sižets ir vienkāršs. Romāna varonis Grehems iegrimst letarģiskā miegā un atmostas pēc pāris gadsimtiem. Viņš uzzina, ka ir kļuvis par Pasaules Valdnieku un ka viņa vārdā tiek ekspluatēti darbaļaudis. Jo drīz viņš pats savām acīm pieredz to visu: cil­vēce nokļuvusi pilnīgā kapitāla verdzībā. Grehems jūt līdzi beztiesīgajiem darbaļaudīm un nolemj vadīt tautas sacelšanos. Daļēji šī cīņa sekmējas. Finansistu varu jeb Aizbildniecības Padomi gāž, taču līdz brīvībai vēl tālu. Baņķieru vietā stājas lielburžuāzija ar kapitālistu Ostrogu priekšgalā. Tas pasludina sevi par valdnieku un pavēlnieku un visu, kas revolūcijā izcīnīts, izmanto savā labā. Tādu atrisinājumu Grehems nevar pieņemt. Viņš turpina cīņu, līdz mirst gaisa kaujā ar Ostrogu. Revolūcija uz zemes tur­pinās.

«Kad Gulošais mostas» — tas ir romāns, kas pauž domu par sociālu pārmaiņu nepieciešamību. Rakst­nieks te uzstājas kā pravietis, kas nākotnes vārdā pareģo kapitālisma bojā eju. Cilvēce reiz atbrīvosies no mantkārīgajiem un uzvarēs tādas idejas kā vispārīga brālība, sociālā un ekonomiskā vienlīdzība.

Читать или скачать книгу «Kad Gulošais mostas»
Обложка книги KAD GULOŠAIS MOSTAS KAD GULOŠAIS MOSTAS

 Автор: Velss Herberts Velss


KAD GULOŠAIS MOSTAS

Herberts Velss 

izdevniecība «zinātne» Rīga 1970 no angļu valodas tulkojusi R. Koka

Taču — agri vai vēlu — nāk diena, «kad Gulošais mostas».

Tā Herberts Velss nosauc romānu, kuru publicē 1899. gadā.

Romāns «Kad Gulošais mostas» ievērojami atšķiras no citiem rakstnieka darbiem. Tajā trūkst lielu fantastisku simbolu. Autors attēlo nākotnes tehniku, sadzīvi, sociālas un politiskas attiecības. Šī grāmata izvirza Velsa daiļradē vēl neskartu jautājumu par revolūciju.

Sižets ir vienkāršs. Romāna varonis Grehems iegrimst letarģiskā miegā un atmostas pēc pāris gadsimtiem. Viņš uzzina, ka ir kļuvis par Pasaules Valdnieku un ka viņa vārdā tiek ekspluatēti darbaļaudis. Jo drīz viņš pats savām acīm pieredz to visu: cil­vēce nokļuvusi pilnīgā kapitāla verdzībā. Grehems jūt līdzi beztiesīgajiem darbaļaudīm un nolemj vadīt tautas sacelšanos. Daļēji šī cīņa sekmējas. Finansistu varu jeb Aizbildniecības Padomi gāž, taču līdz brīvībai vēl tālu. Baņķieru vietā stājas lielburžuāzija ar kapitālistu Ostrogu priekšgalā. Tas pasludina sevi par valdnieku un pavēlnieku un visu, kas revolūcijā izcīnīts, izmanto savā labā. Tādu atrisinājumu Grehems nevar pieņemt. Viņš turpina cīņu, līdz mirst gaisa kaujā ar Ostrogu. Revolūcija uz zemes tur­pinās.

«Kad Gulošais mostas» — tas ir romāns, kas pauž domu par sociālu pārmaiņu nepieciešamību. Rakst­nieks te uzstājas kā pravietis, kas nākotnes vārdā pareģo kapitālisma bojā eju. Cilvēce reiz atbrīvosies no mantkārīgajiem un uzvarēs tādas idejas kā vispārīga brālība, sociālā un ekonomiskā vienlīdzība.

Читать или скачать книгу «KAD GULOŠAIS MOSTAS»
Обложка книги KALEIDOSKOPS KALEIDOSKOPS

 Автор: BREDBERIJS REJS


KALEIDOSKOPS

REJS BREDBERIJS

No krājuma «Tetovētais»

Prologs. Tetovētais. Tulk. 0. Sarma …. 13

Kaleidoskops. Tulk. 0. Sarma…………………………………….. 23

Uz šosejas. Tulk. 0. Sarma…………………………………………. 39

Nakts pirms pasaules bojā ejas. Tulk. 0. Sarma . 46

Lapsa un mežs. Tulk. R. Koka…………………………………….. 53

Betona maisītājs. Tulk. 0. Sarma …. 82

Liktenīgā stunda. Tulk. O. Sarma 116

Raķete. Tulk. 0. Sarma……………………………………………. 134

Epilogs. Tulk. O. Sarma………………………………………… 152

No krājuma «Zāles pret melanholiju»

Pūķis. Tulk. 0. Sarma……………………………………………… 155

Sākuma beigas. Tulk. R. Koka…………………………………… 161

Ikars Mongolfjē Raits. Tulk. R. Koka … 170

Viņi bija tumšu ādu, zelta acīm. Tulk. R. Koka . 178

Zemeņu logs. Tulk. R. Koka

Māksliniece M. Muižule

No angļu valodas tulkojuši R. K o k a un O. Sarma

Publicēts saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes 1966.'g. 16. jūnija lēmumu

ĪSI PAR AUTORU

Vai Tu, lasītāj, bērnu dienās neesi prie­cājies par kaleidoskopu? Vai neesi grozījis rokā burvju caurulīti, veidodams apbrīno­jamus zvaigžņu rakstus un krāsu harmoni­jas? Ja esi, tad zini, kā priecē acis šī gais­mas rotaJa stikla drumslās. Ja neesi, tad, lasot šo amerikāņu fantasta Reja Bredbe-rija stāstu krājumu, Tu ieraudzīsi kaleido­skopu — domu rakstu un noskaņu krāsu bagātu vārda mākslas kaleidoskopu.

Tūlīt gan jāpiebilst, ka esam izteikušies mazliet neprecīzi.

Pirmkārt, «Kaleidoskops» nav Reja Bred- berija stāstu krājums. Šī grāmata būtībā ir pavisam neliela viņa stāstu izlase, kurā pār­stāvēti krājumi «Tetovētais» un «Zāles pret melanholiju».

Otrkārt, Bredberijs nav «tipisks» fantasts. Drīz iznāks šīs sērijas izdevums — Staņis­lava Lema «Petaura medības». Lūk, kur ir fantastika vistiešākajā, tradicionālajā iz­pratnē: domas lidojums cilvēkam pagaidām tikai teorētiski sasniedzamos augstumos, pa priekšu zinātnes praksei.

R. Bredberija daiļradē šādu fantastikas pārsātinātu lappušu ir mazāk. Tādēļ drīzāk gribas nosaukt šo autoru par dvēse]u fan­tastu. Cilvēka sapņos un rīcības dzinuļos viņš nereti ielūkojas dziļāk nekā Visuma bez­galībā. Bet atvēlēsim dažas rindiņas paša Bredberija izteikumam, kas šo domu apstip­rina: «Zinātniskā fantastika ir brīnumains veseris; esmu nodomājis, kur un kad vien būs nepieciešams, sadot ar to dažiem pa muguru vai belzt pa pieri, lai cilvēki liktu cits citu mierā.» Piebildīsim — ne tikai lai belztu, bet arī lai izcirstu platāku ceļu cilvēka gaišajām domām, cerībām un sapņiem.

Tiesa, R. Bredberijs pieskaitāms pie tiem rakstniekiem, kas ar visu milzīgā talanta spēku nosoda mūsdienu kapitālistiskās pa­saules nejēdzības. Vai viņš pārceļ lasītāju tālu atpakaļ pagātnē, vai, fantāzijas raķetē iesēdinājis, liek aiztraukties nākotnē vai uz citām planētām, Bredberijs vienmēr atceras pasauli, kas ir ap viņu pašreiz, atceras sa­vus laikabiedrus. Viņu galvenokārt interesē, kādas būs rītdienas cilvēku attiecības un kāda izskatīsies rītdienas pasaule. Bet, tā kā rītdienai pamatus liek. šodiena, viņš cīnās par veselīgu atmosfēru cilvēku un tautu attiecī­bās. Ne velti daudzos Bredberija darbos izskan joprojām aktuālais brīdinājums: «Cil­vēki, esiet modri!» Ne tādēļ vien, ka rakstnie­kam pašam ir laimīga ģimene ar piecām at­vasēm. Viņam rūp visu bērnu un pieaugušo laime.

Daži kritiķi apgalvo, ka Bredberijs raugās uz dzīvi loti pesimistiski. Tāds spriedums ir pārsteidzīgs. Bredberijs ir redzīgs māksli­nieks. Viņš nedzīvo, ieslēdzies savrupmājas omulības lokā. Viņš vēro pasaules attīstības soli, biedina cilvēci no atomkara briesmām un neprātīgas dzīšanās pēc absolūti meha­nizēta komforta. Šie viņa uzskati (un pat tas, ka Bredberijs ikdienā dod priekšroku nevis modernajam automobilim, bet velosipēdam) neliecina par aizspriedumiem pret tehnikas progresu. Rakstnieks nenostājas pret to. Bredberijam ir cits mērķis: aicināt cilvēku saudzēt prāta radītās vērtības, attīstīt tās ar apdomu, akli netiecoties pēc materiāliem labumiem un ērtībām. Tai pašā laikā autors nožēlo, ka mūsdienu tehnikas pārsteidzošais progress nav saistīts ar līdzvērtīgu sociālo progresu.

Izlasījis kaut vai šo apjomā necilo grāma­tiņu vien, Tu saoratīsi — pesimists uz dzīvi tā nelūkotos. Vēl netici? Tad brīvākā brīdī izlasi krievu valodā tulkoto lielisko noveli «Smaids», ko caurvij pārliecība, cik ļoti cil­vēkam vajadzīgs patiesas mākslas skaistums. Rakstnieks tic, ka pat pēc atomkara, ja tāds piemeklētu pasauli, atrastos puisēni, kas svēti glabātu un zagšus apskatītu audekla gabalu ar Monas Lizas smaidu. Un nav mazums tādu stāstu, kas pauž Bredberija ticību cil­vēkam, cieņu pret viņa darbu un dziļu viņa centienu izpratni.

Cilvēku dvēse|u tulks, progresa un gais­mas draugs — lūk, kas ir šis staltais cilvēks ar pelēkajām acīm, taisno degunu un sa­kniebtajām lūpām. Vai citādi miera draugi sauktu viņu par «Amerikas cerību un slavu»? Vai citādi fašistiskās organizācijas sūtītu viņam anonīmas vēstules ar piedraudējumiem nonāvēt, ja rakstnieks nemainīs savu sabied­risko nostāju?

Patlaban Bredberijam ir četrdesmit pieci gadi. Viņa literārās darbības stāžs — div­desmit četri gadi. Sajā laikā sarakstīti seši zinātniski fantastisku stāstu krājumi, utopisks romāns, bērnības atmiņu stāsts «Pie­neņu vīns», alegorisks romāns «Nelaime tu­vojas», luga «Pļavas», scenārijs filmai «Mo- bijs Diks». R. Bredberijs divreiz saņēmis O'Henri prēmiju — atzinību, ko pat vienu reizi izpelnījies retais rakstnieks. Jau ceturto reizi amerikāņu zinātniskās fantastikas rakst­nieku biedrība ievēlējusi viņu par savu pre­zidentu.

Bet ne jau grāmatu skaits vai sabiedriskie nopelni vispilnīgāk raksturo vārda mākslas meistaru. Tādēļ, godātais lasītāj, šķir tālāk šīs grāmatas lappuses, un Tev radīsies kaut aptuvens priekšstats par Reja Bredberija daiļradi. Katrs viņa stāsts ir nebijusi situā­cija, jauns fantastiskā sižeta pavērsiens, ne­dzirdēta vai svaigi pateikta doma.

Ja Tu, lasītāj, esi kādreiz turējis rokā ka­leidoskopu, daži tumšie stikliņi taču neno­māca Tavu gaišo prieku. Optimistisko krāsu tajā bija daudz daudz vairāk, vai nē? Tāda ir visa izcilā amerikāņu rakstnieka dai]ra,de, tāds arī šis krājums, kam nosaukumu devis paša Bredberija stāsts.

0. Sarma

Читать или скачать книгу «KALEIDOSKOPS»
Обложка книги Kantyk dla Leibowitza Kantyk dla Leibowitza

 Автор: Miller Walter M


Książka Waltera Millera, jr. to kamień milowy literatury SF i zdobywca nagrody Hugo w 1960r. Książka opowiada o losach ludzkości po katastrofie nuklearnej. Rolę przewodnika tych, którzy przetrwali, przejmuje odrodzony Kościół katolicki, a konkretnie mnisi zakonu Leibowitza — konstruktora i wynalazcy, którego osiągnięcia wykorzystano do celów wojny jądrowej. Prześladowany przez społeczeństwo, zrozpaczony po stracie żony, zakłada on pokutne zgromadzenie zakonne pod wezwaniem Alberta Wielkiego z zadaniem przechowywania wiedzy o przeszłości, zbierania książek I dokumentów dla przyszłych pokoleń, gdy ludzkość wyjdzie z okresu barbarzyństwa.

Wkrótce ukaże się też napisana przez Millera po trzydziestu latach kontynuacja tej powieści.

Читать или скачать книгу «Kantyk dla Leibowitza»
Обложка книги KOSMOSA TIRGOŅI KOSMOSA TIRGOŅI

 Автор: TS


KOSMOSA TIRGOŅI

F. POLS M.KORNBLŪTS

fantastikas pasaulē

IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RĪGĀ 1968

No angļu valodas tulkojuši M. ANDERSONE un V. JANSEVICS

Mākslinieks 0. MEDNIS

Mūsu planētas iedzīvotā­jiem uz Zemes kļuvis par šauru, tāpēc cilvēku skatieni pievērsti Venērai. Tā sola daudzas priekšrocības un ienesīgus peļņas avotus, un starp divām ASV reklāmas aģentūrām izvēršas sacen­sība par Venēras izmanto­šanas pirmtiesībām. Būtībā tā ir nevis sacensība, bet kapitālismam parastā nesau­dzīgā un netīrā konkurences cīņa.

Notikumu virpulī tiek ierauts arī augstākās kate­gorijas reklāmas darbinieks Mets Ransteds, kuru cenšas nobīdīt pie malas viņa ieceru pretinieki.

Darbība risinās uz sav­dabīga greznības un naba­dzības pasaules fona. Vien­laikus ar sarežģītas tehnikas attīstību vērojams degvielas trūkums. Tiek ražots tūksto­šiem dažādu dzērienu, bet skolēni ēd «atjaunotas» ga­ļas bifštekus. Amerikas Sa­vienoto Valstu pārapdzīvo­tības draudi vieš cilvēkos nedrošību.Spējīgajam jauneklim jā­pieliek visi spēki, lai sarež­ģītajās situācijās saglabātu dzīvību, atgūtu agrākās tie­sības un mī]otās sievietes draudzību. Vai viņam tas izdodas? Uz šo jautājumu lai atbild romāns «Kosmosa tirgoņi».

Читать или скачать книгу «KOSMOSA TIRGOŅI»
Обложка книги K-PAX K-PAX

 Автор: Brewer Gene


K-PAX is a novel about a psychiatric patient who claims to be from another planet (K-PAX), his relationship with his doctor (Gene Brewer), and with the other patients at the hospital, some of whom show remarkable improvement after speaking with "prot" (rhymes with "goat"). The novel was first published in March, 1995 by St. Martin's Press (New York), and subsequently in 20 countries around the world. K-PAX was nominated for the Arthur C. Clarke award in 1996. Reviews have been excellent (see Amazon.com). The paperback version appeared in March, 2001.

Читать или скачать книгу «K-PAX»
 

Категории
По книгам: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [RU] [0-9]
По авторам: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [RU] [0-9]
По сериям: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [RU] [0-9]