Книги жанра «Приключения» на букву «R»

num: 1 2 4 7 9
en: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
 Обложка  Описание  Ссылки
Обложка книги RIETUMU LIKUMS RIETUMU LIKUMS

 Автор: GREJS ZENA


RIETUMU LIKUMS

ZENA GREJS

No vācu valodas tulkojusi M. SARMA . Mākslinieks P. LISENKO

Читать или скачать книгу «RIETUMU LIKUMS»
Обложка книги Rolfs mūžamežos Rolfs mūžamežos

 Автор: Setons-Tompsons Ernests


Ernests Setons-Tompsons

Rolfs mūžamežos

No angļu valodas tulkojis Valdis Grēviņš

RIGA «SPRĪDĪTIS»

Redaktors Guntars Jēgeris

Mākslinieks Uldus Sosnovskis

© Janino Kursite, ievads, 1991 (C) Uldis Sosnovskis, mākslinieciskais noformē­jums, 1991

Van Kortlends saķēra dūci,- un sākās visneparastākā cīņa. Ļaunais, izveicīgais, lokanais radījums vēl arvien metās virsū advokātam, skrāpēja to nagiem un paguva ievainpt vairākās vietās.

Dž! dž! — nolaidāt dūcis un tomēr velti.. Caunas spēks un,trakums ar katru bridi pieauga . . .

Tikšanās ar kādreiz aizmirsto

Ernests Setons-Tompsons jeb Tompsons Setons, kā citkārt latviešu tulkojumos viņš dēvēts, ir kanādiešu rakstnieks, kas visu dzīvi ceļojis, rakstījis grāmatas par meža zvēru dzīvi, par indiāņu un balto ieceļotāju attiecībām Ziemeļamerikā. Viņš bijis arī labs zīmē­tājs — daudzām no grāmatām ir autora paša veidotas ilustrācijas. Setons-Tompsons bija arī dabaszinātnieks, kas lielu daļu sava laika veltīja zvēru, kukaiņu, putnu uzvedības pētīšanai un aprakstīšanai.

E. Setons-Tompsons ilgu laiku bija viens no visvai­rāk citās valodās tulkotajiem kanādiešu rakstniekiem. Viņa grāmatas bija iemīļotas un pieprasītas visā pa­saulē, arī Latvijā. Bet nu — šaubos, vai kāds no jauna­jiem latviešu lasītājiem zinās nosaukt kaut vienu šī rakstnieka grāmatu. Slava ir tāda mānīga un kaprīza lieta — te tā plūst pāri pār malām, te pazūd kā nebijusi, te negaidot atgriežas atpakaļ. Kaut kas līdzīgs noticis arī ar Ernestu Setonu-Tompsonu, kas divdesmitajos un trīsdesmitajos gados Latvijā bija populārs, tulkots vēl arī piecdesmitajos un sešdesmito sākumā, bet pēc 1975. gada viņa vārds uz ilgāku laiku tika piemirsts.

Rakstnieks nodzīvoja garu mūžu —86 gadus (dz. 1860. g. 14. augustā, m. 1946. g. 23. oktobrī). Lai gan viņš tiek pieskaitīts kanādiešu rakstniekiem, tomēr dzimis un bērnību pavadījis Anglijā. Kad zēnam ir seši gadi, viņa vecāki pārceļas uz dzīvi Kanādā. Vēlāk tā vietā, lai mācītos Londonas Karaliskajā akadēmijā, viņš atbēg atpakaļ uz Kanādu un trīs gadus pavada, ceļodams pa Ziemeļamerikas mežiem. Te viņš vēro meža dzīvniekus, zīmē tos, apraksta savās dienasgrāma­tās. Mūža beigās Setonam-Tompsonam sakrājies ap 50 biezu dienasgrāmatu sējumu.

Pirmās grāmatas viņš saraksta jau pagājušā gad­simta beigās. «Zvēri, kurus es pazinu» (1898), «Pļavas tetera dzīve» (1883). Seko grāmatu virkne, kas padara Setonu-Tompsonu par pasaulslavenu rakstnieku. «Me­ža dzīvnieku dzīve» (astoņos sējumos, 1925-1927), «Va­jāto dzīve» (1901), «Meža grāmata» (1912) u. c. Savā garajā mūžā Setons-Tompsons sarakstījis pāri par 40 grāmatām. To galvenie varoņi — bērni, indiāņi, meža zvēri.

Latvijā Setonu-Tompsonu sāka izdot jau 20. gad­simta sākumā. «Jaunības rakstu» sērijā 1913. gadā iz­nāca viņa stāsts «Ragainis», sērijā «Mazais grāmat­nieks» stāsts «Džeks — Tallaka karalis», plānos papīra vākos — stāsts «Lidotājs. Kāda pasta baloža vēsture». Kanādiešu rakstnieka stāstu virkne iznāk A. Jesena izveidotajā sērijā «Grāmatas skolai un mājai» (Rīga, 1924—1930). Trīsdesmitajos gados tiek publicēti divu lielāku Setona-Tompsona darbu tulkojumi latviski — «Jaunā cilts» (1937) un «Rolfs mūža mežos» (1936), kurš tagad iznāk atkārtotā izdevumā.

Pēc otrā pasaules kara ne tikai pašmāju, bet arī ārzemju rakstnieku grāmatas bērniem tika rūpīgi un aizdomīgi izsijātas caur «bagāto-nabago», «apspiesto- apspiedēju» un šķiru cīņas sietiem. Setona-Tompsona grāmatās tēlotie meža zvēri nav ne sociālistiski, ne kapitālistiski, cilvēki netiek mākslīgi dalīti darbaļaudīs un viņu «asinssūcējos» bagātniekos. Setonam-Tompso- nam vienkārši ir labi un ļauni cilvēki, ir godīgi un ir blēži, un ir dzīvnieki — katrs ar savu neatkārtojamu raksturu un uzvedību. Varbūt šī iemesla dēļ Setona- Tompsona vārds nemanot pazūd no mūsu grāmatu plauktiem. «Koijots» Annas Baugas tulkojumā iznāk 1959. gadā, pēc ilga starplaika 1975. g. «Divi mazi mežonēni. Stāsts par to, ko pieredzēja un iemācījās divi zēni, dzīvodami kā indiāņi».

Tie, kas nopirks «Rolfs mūžamežos» atkārtotu izde­vumu, nebūs savā izvēlē kļūdījušies. Mežonīgā, noslēpu­mainā Ziemeļamerikas daba, visdažādākie zvēri, mazā Rolfa un indiāņa Kuoneba raibie piedzīvojumi — ar visu to jūs sastapsieties, lasot šo grāmatu.

Ernests Setons-Tompsons — lai arī pēc ilga pārtrau­kuma — tomēr atgriežas pie latviešu lasītāja.

Janīna Kursīte

Читать или скачать книгу «Rolfs mūžamežos»
Обложка книги Resolution Resolution

 Автор: Parker Robert B

 Серия: Virgil Cole and Everett Hitch


The New York Times'"bestselling author's richly imagined work of historical fiction: a powerful tale of the Old West from the acknowledged master of crime fiction.

I had an eight-gauge shotgun that I'd taken with me when I left Wells Fargo. It didn't take too long for things to develop. I sat in the tall lookout chair in the back of the saloon with the shotgun in my lap for two peaceful nights. On my third night it was different. I could almost smell trouble beginning to cook . . . .'

After the bloody confrontation in Appaloosa, Everett Hitch heads into the afternoon sun and ends up in Resolution, an Old West town so new the dust has yet to settle. It's the kind of town that doesn't have much in the way of commerce, except for a handful of saloons and some houses of ill repute. Hitch takes a job as lookout at Amos Wolfson's Blackfoot Saloon and quickly establishes his position as protector of the ladies who work the backrooms - as well as a man unafraid to stand up to the enforcer sent down from the O'Malley copper mine.

Though Hitch makes short work of hired gun Koy Wickman, tensions continue to mount, so that even the self-assured Hitch is relieved by the arrival in town of his friend Virgil Cole. When greedy mine owner Eamon O'Malley threatens the loose coalition of local ranchers and starts buying up Resolution's few businesses, Hitch and Cole find themselves in the middle of a makeshift war between O'Malley's men and the ranchers. In a place where law and order don't exist, Hitch and Cole must make their own, guided by their sense of duty, honor, and friendship.

Читать или скачать книгу «Resolution»
Обложка книги Reiz dzīvoja laupītājs Lips Tuliāns Reiz dzīvoja laupītājs Lips Tuliāns

 Автор: Felzs Gvido


GVIDO FELZS

REIZ DZĪVOJA LAUPĪTĀJS LIPS TULIANS

Vēsturisks romāns desmit burtnīcās pēc klosteru, baznīcas un kriminālhroniku ziņām

Kas gan nepazīst bīstamo vīru, kura vārds kādreiz daudziem lika trūkties un drebēt bailēs? Elbas upes un Varkalnu apkaimē — Moldavas krastos, pat Prūsijas pilsētās ļaudis, vakaros gulēt ieda­mi, lūdza:

— Dievs, atpestī mūs no ļauna un Lipa Tuliana!

Vai tiešām viņš bija tik ļauns, šis varonis, par kura apbrīnojamo spēku vēl šo baltu dienu liecina biezās dzelzs durvis Glashites sakristejā, kuras viņš salocīja kā plānu dēļu šuvi?

Nē, briesmīgs un bīstams viņš bija vienīgi ļaunajiem! Tiem va­jadzēja bīties no laupītāju vadoņa, bet atņemto zeltu Lips Tulians ar devīgu roku šķieda un dalīja nabagajiem, nelaimīgajiem, dzīves pabērniem, kas Lipu Tulianu pieminēja ar gaviļu asarām acīs.

Tas, kas šeit rakstīts par mūsu varoni, nav tukši, izdomāti vārdi, bet dzīves īstenība. Lips Tulians dzīvoja, varonīgs un drošs, dziļi nelaimīgs, daiļš labāko aprindu jauneklis, kas kļuva par laupītāju neģēlīgas netaisnības dēļ.

Vēl šo baltu dienu Drēzdenē redzami melnie mūri, kuros šis «briesmonis» ķēdēs slēgts gaidījis tiesas spriedumu. Vēl šodien Antonštadtē rāda smilšu laukumu, kur viņa tiesātāji drūmi raudzīju­šies tālē.

Vēl šodien ceļotāji apmeklē Stolpenes pils mūrus un torņus, kuros vairāk nekā piecdesmit gadu ieslodzīta smaka daiļā grāfiene Kozela. Tur mira lepnā mīļākā, ko Fridrihs Augusts Stiprais tik ļoti mīlēja, mira, nekad vairs neredzējusi brīvības sauli, tā, kuru viņas laikabiedri ar sajūsmu dēvēja par skaistāko pasaulē.

Ko grāfiene Kozela bija nogrēkojusies, ka viņu dzīvu apraka Stolpenes pils mūros?

Uz šiem jautājumiem atbildēs mūsu romāns.

Laupītāju vadoņa Lipa Tuliana un daiļās grāfienes Kozelas starpā pastāvēja slepenas saites, un viņa sirsnīgā dedzībā pieķērās mūsu varonim. Ar savu neatlaidīgo mīlu viņa iedzina izmisumā viru, un viņu pašu mes redzesim meža biezokņos uzmeklejam daiļo lau­pītāju vadoni.

Arī vadoņa meža biedru — spītīgo vīru — liktenis te patiesi at­tēlots pēc hroniku ziņām.

Tā dzīvoja Lips Tulians, bagātajiem varmākām bīstams, naba­go, dzīves sērdieņu un bēdu cietēju dievināts, daiļāko sievu un mei­teņu mīlēts.

Viņu, mūžam neaizmirstamo, redzēsim trakā kautiņā ar vajātā­jiem un pavadīsim bīstamajās laupītāja gaitās, kas šķetināsies tik brīnišķīgi, ka šķitīs — Lips Tulians sabiedrojies ar pašu velnu.

Un to pašu «briesmoni» dzirdēsim mīļi un līksmi tērzējam vien­tuļās meža dzirnavās un sagruvušu piļu apakšzemes velvēs.

Ķas laupītāju virsnieks Silderfītincs vai Bavārijas Hizels pret Lipu Tulianu, kas kā neierobežots tirāns lēma par dzīvību un nāvi, valdīja pār saviem apakšniekiem un iebruka karaļa pilī?

Visi ar ziņkāri lasīs, kā reiz dzīvojis un mīlējis laupītāju virs­nieks Lips Tulians!

Читать или скачать книгу «Reiz dzīvoja laupītājs Lips Tuliāns»
Обложка книги Raiders from the North Raiders from the North

 Автор: Rutherford Alex

 Серия: Empire of the Moghul

Обложка книги Ruler of the World Ruler of the World

 Автор: Rutherford Alex

 Серия: Empire of the Moghul

Обложки нет Roma.The novel of ancient Rome

 Автор: Saylor Steven

 Серия: Rome

Обложки нет Roma

 Автор: Saylor Steven

Обложка книги Ramage And The Rebels Ramage And The Rebels

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


Setting off on a presumably predictable sweep for freebooters in the waters off Jamaica, Ramage and the crew of the Calypso stumble upon a scene of carnage: A sinking British ship, her crew and passengers, men and women alike, ruthlessly murdered at the hands of a French privateer. Supported by his men in a thirst for righteous vengeance, Ramage ferrets out the brigand's name and sets sail to bring him in.

Читать или скачать книгу «Ramage And The Rebels»
Обложка книги Ramage's Signal Ramage's Signal

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


With Bonaparte Napoleon at the height of his powers, the Mediterranean can be safely considered exclusive French territory. So when Captain Ramage and his crew are sent alone into Mediterranean waters, they can expect to be outnumbered. But it is the French who discover they have an enemy they had not bargained for...

Читать или скачать книгу «Ramage's Signal»
Обложка книги Ramage and the Renegades Ramage and the Renegades

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


With the Treaty of Amiens signed, hostilities have ceased — at least on paper. Nelson's crews are standing down and Ramage is on leave when he receives covert Admiralty orders to inspect the small island of Trinidade off the coast of Brazil. Reaching South American shores, Ramage and the crew of the Calypso fetch up in a battle to free several captive merchant ships — and a beautiful woman passenger — as they cross swords with bloodthirsty pirates. . . .

Читать или скачать книгу «Ramage and the Renegades»
Обложка книги Ramage's Trial Ramage's Trial

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


Lord Ramage has made his name through numerous brave, daring and extremely perilous sea battles. He has been charged with impossible tasks and has succeeded time after time gaining honour and glory for king and country. He has undertaken his tasks loyally with skill and valour. So it is with some surprise that he finds that perhaps his greatest enemy of all comes from within the British Navy itself. He is forced to undergo a battle that will require his very all.


Читать или скачать книгу «Ramage's Trial»
Обложка книги Ramage At Trafalgar Ramage At Trafalgar

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


Lord Ramage returns to fight in the most famous of Britain's sea battles. Summoned by Admiral Nelson himself, Ramage is sent to join the British fleet off Cadiz where the largest battle in naval history is about to take place. Finding himself in the front line of battle, Lord Ramage must fight to save his own life as well as for his country. The result is a thrilling, hair-raising adventure from one of our best-loved naval writers

Читать или скачать книгу «Ramage At Trafalgar»
Обложка книги Ramage's Challenge Ramage's Challenge

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


The Napoleonic Wars are raging and a group of eminent British citizens have been taken captive in the Mediterranean by French troops. The Admiralty traces their location and sends the valiant Lord Ramage to affect their release. As Ramage and his crew negotiate the hazardous waters off the Tuscan coast, they soon begin to doubt the accuracy of their instructions. Ramage comes to realize that in order for his mission to succeed he must embark upon a fearful and highly dangerous escapade where the stakes have never been higher. Ramage's Challenge is another action-packed naval adventure from the masterful Dudley Pope.  

Читать или скачать книгу «Ramage's Challenge»
Обложка книги Ramage and the Saracens Ramage and the Saracens

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


Ordered to Naples after the battle of Trafalgar, Ramage and the Calypso are given fresh orders. The Barbary Coast pirates, the Saracens, are active in Sicily again, and terrorizing fishing ports. Ramage and his crew are sent to Sicily to track done the Saracins before they can attack another town.

Читать или скачать книгу «Ramage and the Saracens»
Обложка книги Ramage and the Dido Ramage and the Dido

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


This is Dudley Pope's 18th novel to feature Nicholas Ramage and it is set in the West Indies where Captain Lord Nicholas Ramage, the youngest captain of a ship of the line since Nelson, brings his old crew to a new command against the French in Martinique.

Читать или скачать книгу «Ramage and the Dido»
Обложка книги Ramage Ramage

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


1796 - sea battles raging and an attack from the French has left third-lieutenant Ramage the sole officer in charge of his frigate. With orders from Nelson to be obeyed and a daring mission to be completed, young Nicholas Ramage must rise to the challenge. Despite the grave adversity of his situation, Ramage embarks upon an intrepid rescue with quite unforeseen consequences. This thrilling adventure is the first in Dudley Pope's popular and much-loved Ramage series.

Читать или скачать книгу «Ramage»
Обложка книги Ramage and the drum beat Ramage and the drum beat

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


In the second book of the Nicholas Ramage series Lieutenant Lord Ramage is ordered to proceed to Gibraltar-with all possible dispatch - aboard His Majesty's ship Kathleen, to support Nelson in a battle with the Spanish off Cape Trafalgar.

Читать или скачать книгу «Ramage and the drum beat»
Обложка книги Ramage and the Freebooters Ramage and the Freebooters

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


In the third book of the Nicholas Ramage series Ramage is summoned by the Admiralty and given command of the brig Triton. But like the rest of the Navy, Triton's crew has mutinied. Sympathizing with some of their complaints, Ramage also knows that if he fails to deliver three sealed dispatches to admirals off Brest and Cadiz, and in the Caribbean, he will become a convenient scapegoat...

Читать или скачать книгу «Ramage and the Freebooters»
Обложка книги Ramage’s Prize Ramage’s Prize

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


In Ramage’s Prize, his fifth recorded adventure, Lieutenant Nicholas Ramage sets out from Jamaica to track down the mysterious disappearance of the Post vessels – a vital communications link between Whitehall and the West Indies in the war against Bonaparte’s France.

Читать или скачать книгу «Ramage’s Prize»
Обложка книги Ramage and the Guillotine Ramage and the Guillotine

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


As France recovers from her bloody Revolution, Napoleon is amassing his armies for the Great Invasion. News in England is sketchy and the Navy must prepare to defend the land from foreign attack. Lieutenant Ramage is chosen to travel to France and embark upon the perilous quest of spying on the great Napoleon. His mission is to determine the strength of the French troops - but his discovery will mean the guillotine!

Читать или скачать книгу «Ramage and the Guillotine»
Обложка книги Ramage's Diamond Ramage's Diamond

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


Ranked as a captain, the youngest in His Majesty's navy and one with a reputation for landing impossible assignments, Lord Ramage is dispatched to the Caribbean isle of Martinique and, off its southwest coast, Diamond Rock. His mission at first seems humdrum: to barricade the French within Fort Royal. But sent to sea in the Juno, with a crew turned restless and disgruntled under the prior command of a drunk, Ramage realizes that his vessel may not be up to confronting the French. Before he can shape up the Juno and her men, the ship is beset by desperate and dangerous privateers.

Читать или скачать книгу «Ramage's Diamond»
Обложка книги Rebels and traitors Rebels and traitors

 Автор: Davis Lindsey

Обложки нет Redgauntlet

 Автор: Scott Walter

Обложка книги Rob Roy Rob Roy

 Автор: Scott Walter

Обложка книги Rolf in the Woods Rolf in the Woods

 Автор: Seton Ernest Thompson

 Серия:


The Adventures of a Boy Scout with Indian Quonab and Little Dog Skookum.


Attention!!! Chapter 7 is missed

Читать или скачать книгу «Rolf in the Woods»
Обложка книги Ramage’s Mutiny Ramage’s Mutiny

 Автор: Pope Dudley

 Серия: RamageEighth in Dudley Pope's celebrated series of novels, Ramage's Mutiny tells of Captain Ramage's reckless attempt to free the Jocasta, a British ship, from the Spanish Main stronghold of Santa Cruz. A vicious mutiny had left the Jocasta open to capture by Spain, but sailing the frigate Calypso, Ramage will stop at nothing to rescue the imprisoned vessel, even to inciting another 'mutiny' on board his own ship.

Читать или скачать книгу «Ramage’s Mutiny»
Обложка книги Ramage's Devil Ramage's Devil

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


On holiday, ashore with his new wife at a chateau in France, Captain Lord Ramage finds the honeymoon interrupted by an end to the Peace of Amiens — and a return to war which will last over a decade. Finding themselves on unfriendly soil just hours before hostilities commence, Ramage and Sarah elude the grasp of Napoleon's secret police, seeking to close upon all the Brits and French Royalists they can find. Even as they escape, their host is captured and deported to the notorious penal colony on Devil's Island. Ultimately, back at the helm of the Calypso and among old friends, Ramage finds himself heading in the same direction. But given the Island's impregnable reputation, can he pull off a rescue?

Читать или скачать книгу «Ramage's Devil»
Обложка книги River of Smoke River of Smoke

 Автор: Ghosh Amitav

 Серия: Ibis trilogy

Обложка книги Rome: The Emperor's spy Rome: The Emperor's spy

 Автор: Scott M C

 Серия: Rome

Обложка книги Rome's lost son Rome's lost son

 Автор: Fabbri Robert

 Серия: Vespasian

Обложка книги Rogue Warriors 2 Rogue Warriors 2

 Автор: Barone Sam

 Серия: Rogue Warriors

Обложка книги Retribution Retribution

 Автор: Salter John

 Серия: Blood of Rome

Обложка книги Rome: Tempest of the Legion Rome: Tempest of the Legion

 Автор: Cooke R Cameron

 Серия: Sword of the Legion

Обложка книги Rome: Sword of the Legion Rome: Sword of the Legion

 Автор: Cooke R Cameron

 Серия: Sword of the Legion

Обложка книги Rome: Fury of the Legion Rome: Fury of the Legion

 Автор: Cooke R Cameron

 Серия: Sword of the Legion

Обложка книги Release that Witch Release that Witch

 Автор: Mu Er


Chen Yan traveled through time, only to end in Europe of the medieval period, becoming Roland — a Royal Prince. But this world doesn’t seem to be the same as his former world. Are witches are real and can they really use magic?

Follow Roland’s battle for the throne against his siblings! Will he win, even though the king has already declared him to be a hopeless case, and he has the worst starting situation? Only his experience with modern technology and the help of the witches — who incidentally, are known as devil’s servants and thus hunted by the the Holy Church, can help him succeed.

Now, let his journey begin!


Читать или скачать книгу «Release that Witch»
Обложка книги Release that Witch Release that Witch

 Автор: Mu Er


Chen Yan traveled through time, only to end in Europe of the medieval period, becoming Roland — a Royal Prince. But this world doesn’t seem to be the same as his former world. Are witches are real and can they really use magic?

Follow Roland’s battle for the throne against his siblings! Will he win, even though the king has already declared him to be a hopeless case, and he has the worst starting situation? Only his experience with modern technology and the help of the witches — who incidentally, are known as devil’s servants and thus hunted by the the Holy Church, can help him succeed.

Now, let his journey begin!


Читать или скачать книгу «Release that Witch»
Обложка книги Release that Witch Release that Witch

 Автор: Mu Er


Chen Yan traveled through time, only to end in Europe of the medieval period, becoming Roland — a Royal Prince. But this world doesn’t seem to be the same as his former world. Are witches are real and can they really use magic?

Follow Roland’s battle for the throne against his siblings! Will he win, even though the king has already declared him to be a hopeless case, and he has the worst starting situation? Only his experience with modern technology and the help of the witches — who incidentally, are known as devil’s servants and thus hunted by the the Holy Church, can help him succeed.

Now, let his journey begin!


Читать или скачать книгу «Release that Witch»
Обложка книги Russian Treasures Russian Treasures

 Автор: Baryakina Elvira

 Серия: Грозовая эпоха, Russian Treasures


The year is 1917. Ten years after leaving his home on bad terms, Klim Rogov returns to Russia to claim his inheritance after his wealthy father’s death. As a famous journalist now holding Argentinean citizenship, he wants nothing to do with the ongoing Great War, Tsar Nicholas II, or the collapsing Russian Empire.

Klim knows that he should leave the country as soon as possible, but then he meets Nina, a young businesswoman, and falls in love with her. She is, in some ways, an “immigrant” too—a brave soul who dared to enter the hostile, man-dominated world of business and succeeded despite the odds. But all of her achievements are ruined during a gloomy October night when the Reds seize power and ban all private property.

People like Klim and Nina suddenly become public enemies. As a foreign citizen, Klim has a chance to escape the civil war unleashed by the Bolshevik revolution, though now he feels like a first-class passenger on the Titanic, who has to save only himself or die.

Time is running out, and Klim must make a fateful decision that will cost him dearly either way.

Читать или скачать книгу «Russian Treasures»
Обложка книги Rolf in the Woods Rolf in the Woods

 Автор: Seton Ernest Thompson

 Серия:


The Adventures of a Boy Scout with Indian Quonab and Little Dog Skookum.


Attention!!! Chapter 7 is missed

Читать или скачать книгу «Rolf in the Woods»
Обложка книги Robinson Crusoe Robinson Crusoe

 Автор: Defoe Daniel

 Серия:


Der berühmteste Roman des englischen Schriftstellers Daniel Defoe erzählt die Lebensgeschichte eines Mannes, der Schiffbruch erleidet und 28 Jahre auf einer einsamen Insel vor der Küste Amerikas verbringen muss. Die Geschichte des Romans beginnt, indem sich der Ich-Erzähler als ein im Jahr 1632 in York geborener Sohn einer ursprünglich aus Bremen stammenden Familie namens Kreutznaer vorstellt. „Crusoe“, so erfährt der Leser, sei dem zufolge nur eine anglikanische Korrumpierung des ursprünglichen Namens. Robinson begibt sich erstmals 1651, gegen den Willen seiner Eltern, die für ihn eine Karriere als Anwalt vorgesehen hatten, auf hohe See, wo sein Schiff prompt von Piraten attackiert wird und er die nächsten zwei Jahre seines Daseins in Sklaverei verbringen muss. Im weiteren Verlauf der Geschichte kann Robinson in einem kleinem Ruderboot fliehen und wird vom Kapitän eines Portugiesischen Schiffes vor der Küste von Westafrika aufgelesen, der sich auf dem Weg nach Brasilien befindet. Robinson wird durch die Hilfe dieses Mannes zum Plantagenbesitzer, der sich, ungeachtet seiner eigenen in Sklaverei gemachten Erfahrungen, Jahre später einer Expedition anschließt um Sklaven aus Afrika für die Arbeit auf seiner Plantage zu beschaffen. Das Schiff gerät in einen heftigen Sturm, der Robinson Crusoe auf einer 40 km vor Amerika befindlichen Insel stranden lässt. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die im allgemeinen Bewusstsein der Bevölkerung verankerte Geschichte.

Читать или скачать книгу «Robinson Crusoe»
Обложка книги Ramage And The Rebels Ramage And The Rebels

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


Setting off on a presumably predictable sweep for freebooters in the waters off Jamaica, Ramage and the crew of the Calypso stumble upon a scene of carnage: A sinking British ship, her crew and passengers, men and women alike, ruthlessly murdered at the hands of a French privateer. Supported by his men in a thirst for righteous vengeance, Ramage ferrets out the brigand's name and sets sail to bring him in.

Читать или скачать книгу «Ramage And The Rebels»
Обложка книги Ramage's Signal Ramage's Signal

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


With Bonaparte Napoleon at the height of his powers, the Mediterranean can be safely considered exclusive French territory. So when Captain Ramage and his crew are sent alone into Mediterranean waters, they can expect to be outnumbered. But it is the French who discover they have an enemy they had not bargained for...

Читать или скачать книгу «Ramage's Signal»
Обложка книги Ramage and the Renegades Ramage and the Renegades

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


With the Treaty of Amiens signed, hostilities have ceased — at least on paper. Nelson's crews are standing down and Ramage is on leave when he receives covert Admiralty orders to inspect the small island of Trinidade off the coast of Brazil. Reaching South American shores, Ramage and the crew of the Calypso fetch up in a battle to free several captive merchant ships — and a beautiful woman passenger — as they cross swords with bloodthirsty pirates. . . .

Читать или скачать книгу «Ramage and the Renegades»
Обложка книги Ramage's Trial Ramage's Trial

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


Lord Ramage has made his name through numerous brave, daring and extremely perilous sea battles. He has been charged with impossible tasks and has succeeded time after time gaining honour and glory for king and country. He has undertaken his tasks loyally with skill and valour. So it is with some surprise that he finds that perhaps his greatest enemy of all comes from within the British Navy itself. He is forced to undergo a battle that will require his very all.


Читать или скачать книгу «Ramage's Trial»
Обложка книги Ramage At Trafalgar Ramage At Trafalgar

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


Lord Ramage returns to fight in the most famous of Britain's sea battles. Summoned by Admiral Nelson himself, Ramage is sent to join the British fleet off Cadiz where the largest battle in naval history is about to take place. Finding himself in the front line of battle, Lord Ramage must fight to save his own life as well as for his country. The result is a thrilling, hair-raising adventure from one of our best-loved naval writers

Читать или скачать книгу «Ramage At Trafalgar»
Обложка книги Ramage's Challenge Ramage's Challenge

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


The Napoleonic Wars are raging and a group of eminent British citizens have been taken captive in the Mediterranean by French troops. The Admiralty traces their location and sends the valiant Lord Ramage to affect their release. As Ramage and his crew negotiate the hazardous waters off the Tuscan coast, they soon begin to doubt the accuracy of their instructions. Ramage comes to realize that in order for his mission to succeed he must embark upon a fearful and highly dangerous escapade where the stakes have never been higher. Ramage's Challenge is another action-packed naval adventure from the masterful Dudley Pope.  

Читать или скачать книгу «Ramage's Challenge»
Обложка книги Ramage and the Saracens Ramage and the Saracens

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


Ordered to Naples after the battle of Trafalgar, Ramage and the Calypso are given fresh orders. The Barbary Coast pirates, the Saracens, are active in Sicily again, and terrorizing fishing ports. Ramage and his crew are sent to Sicily to track done the Saracins before they can attack another town.

Читать или скачать книгу «Ramage and the Saracens»
Обложка книги Ramage and the Dido Ramage and the Dido

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


This is Dudley Pope's 18th novel to feature Nicholas Ramage and it is set in the West Indies where Captain Lord Nicholas Ramage, the youngest captain of a ship of the line since Nelson, brings his old crew to a new command against the French in Martinique.

Читать или скачать книгу «Ramage and the Dido»
Обложка книги Richard Bolitho – Midshipman Richard Bolitho – Midshipman

 Автор: Kent Alexander

 Серия: Bolitho


In October 1772 Richard Bolitho waits at Portsmouth to join the Gorgon, a seventy-four gun ship of the line. Although only sixteen, Midshipman Bolitho is already a veteran of four years in the King's Navy, and is determined that in this, his second ship, he will not make the mistakes or forget the lessons of his earlier experiences in the hard and demanding ways of the sea. Many of the ship's company are new and untrained, and when the hazards of bad weather, and the relentless hardships which are the daily lot of the common sailor, begin to show themselves, the midshipmen soon discover that authority, no matter how junior, is no easy thing. England is at peace with her old enemies, France and Spain, but the growing menace of piracy across the trade routes, worsened by rich and brutal trade of slavery between Africa and the Americas, make sea travel no less perilous. Gorgon's captain is ordered to take his ship to Africa's west coast and 'show the flag', and by example and swift action to destroy those who challenge his authority. From the captain down to the midshipmen it becomes evident that their new enemy is as dangerous and as skilful as any who fights in the line of battle.

Читать или скачать книгу «Richard Bolitho – Midshipman»
Обложки нет Relentless Pursuit

 Автор: Kent Alexander

 Серия: Bolitho


It is December 1815 and Adam Bolitho's orders are unequivocal. As captain of His Majesty's frigate Unrivalled of forty-six guns, he is required to 'repair in the first instance to Freetown, Sierra Leone, and reasonably assist the senior officer of the patrolling squadron'. But all efforts of the British anti-slavery patrols to curb a flourishing trade in human life are hampered by unsuitable ships, by the indifference of a government more concerned with old enemies made distrustful allies, and by the continuing belligerence of the Dey of Algiers, which threatens to ignite a full-scale war. For Adam, also, there is no peace. Lost in grief and loneliness, his uncle's death still unavenged, he is uncertain of all but his identity as a man of war. The sea is his element, the ship his only home, and a reckless, perhaps doomed attack on an impregnable stronghold his only hope of settling the bitterest of debts.

Читать или скачать книгу «Relentless Pursuit»
Обложка книги Ramage Ramage

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


1796 - sea battles raging and an attack from the French has left third-lieutenant Ramage the sole officer in charge of his frigate. With orders from Nelson to be obeyed and a daring mission to be completed, young Nicholas Ramage must rise to the challenge. Despite the grave adversity of his situation, Ramage embarks upon an intrepid rescue with quite unforeseen consequences. This thrilling adventure is the first in Dudley Pope's popular and much-loved Ramage series.

Читать или скачать книгу «Ramage»
Обложка книги Ramage and the drum beat Ramage and the drum beat

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


In the second book of the Nicholas Ramage series Lieutenant Lord Ramage is ordered to proceed to Gibraltar-with all possible dispatch - aboard His Majesty's ship Kathleen, to support Nelson in a battle with the Spanish off Cape Trafalgar.

Читать или скачать книгу «Ramage and the drum beat»
Обложка книги Ramage and the Freebooters Ramage and the Freebooters

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


In the third book of the Nicholas Ramage series Ramage is summoned by the Admiralty and given command of the brig Triton. But like the rest of the Navy, Triton's crew has mutinied. Sympathizing with some of their complaints, Ramage also knows that if he fails to deliver three sealed dispatches to admirals off Brest and Cadiz, and in the Caribbean, he will become a convenient scapegoat...

Читать или скачать книгу «Ramage and the Freebooters»
Обложка книги Ramage’s Prize Ramage’s Prize

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


In Ramage’s Prize, his fifth recorded adventure, Lieutenant Nicholas Ramage sets out from Jamaica to track down the mysterious disappearance of the Post vessels – a vital communications link between Whitehall and the West Indies in the war against Bonaparte’s France.

Читать или скачать книгу «Ramage’s Prize»
Обложка книги Ramage and the Guillotine Ramage and the Guillotine

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


As France recovers from her bloody Revolution, Napoleon is amassing his armies for the Great Invasion. News in England is sketchy and the Navy must prepare to defend the land from foreign attack. Lieutenant Ramage is chosen to travel to France and embark upon the perilous quest of spying on the great Napoleon. His mission is to determine the strength of the French troops - but his discovery will mean the guillotine!

Читать или скачать книгу «Ramage and the Guillotine»
Обложка книги Ramage's Diamond Ramage's Diamond

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


Ranked as a captain, the youngest in His Majesty's navy and one with a reputation for landing impossible assignments, Lord Ramage is dispatched to the Caribbean isle of Martinique and, off its southwest coast, Diamond Rock. His mission at first seems humdrum: to barricade the French within Fort Royal. But sent to sea in the Juno, with a crew turned restless and disgruntled under the prior command of a drunk, Ramage realizes that his vessel may not be up to confronting the French. Before he can shape up the Juno and her men, the ship is beset by desperate and dangerous privateers.

Читать или скачать книгу «Ramage's Diamond»
Обложка книги Ramage’s Mutiny Ramage’s Mutiny

 Автор: Pope Dudley

 Серия: RamageEighth in Dudley Pope's celebrated series of novels, Ramage's Mutiny tells of Captain Ramage's reckless attempt to free the Jocasta, a British ship, from the Spanish Main stronghold of Santa Cruz. A vicious mutiny had left the Jocasta open to capture by Spain, but sailing the frigate Calypso, Ramage will stop at nothing to rescue the imprisoned vessel, even to inciting another 'mutiny' on board his own ship.

Читать или скачать книгу «Ramage’s Mutiny»
Обложка книги Ramage's Devil Ramage's Devil

 Автор: Pope Dudley

 Серия: Ramage


On holiday, ashore with his new wife at a chateau in France, Captain Lord Ramage finds the honeymoon interrupted by an end to the Peace of Amiens — and a return to war which will last over a decade. Finding themselves on unfriendly soil just hours before hostilities commence, Ramage and Sarah elude the grasp of Napoleon's secret police, seeking to close upon all the Brits and French Royalists they can find. Even as they escape, their host is captured and deported to the notorious penal colony on Devil's Island. Ultimately, back at the helm of the Calypso and among old friends, Ramage finds himself heading in the same direction. But given the Island's impregnable reputation, can he pull off a rescue?

Читать или скачать книгу «Ramage's Devil»
Обложка книги Rendezvous — South Atlantic Rendezvous — South Atlantic

 Автор: Reeman Douglas


In 1941, when she was turned into an armed merchant cruiser, the S.S. Benbencula was already old. Yet even she was needed to protect the vital Atlantic sea lanes. Commander Lindsay, her new captain, had to work desperately to mould the ship's company — raw recruits and old timers — into a fighting force. And better than anyone, Lindsay knew this could be his last command, his last chance.

Читать или скачать книгу «Rendezvous — South Atlantic»
Обложка книги Red Sun Rogue Red Sun Rogue

 Автор: Zajonc Taylor

 Серия: Wrecking Crew


An unknown enemy wreaks havoc in the South China Sea while blaming the destruction on Jonah Blackwell and the crew of the Scorpion, forcing them to untangle a deadly conspiracy rooted in a lost technology from World War II.


May 6, 1945: A German submarine U-3531 disappears en route to mainland Japan, taking with her a weapon that could have changed the course of the war.


Present day: Salvage diver turned submarine captain Jonah Blackwell and his unproven crew resurface on a mission of mercy, secreting starving refugees from the brutal North Korean regime as a hundred-year winter ravages the northern Pacific. Hunted by the Japanese fleet and forced to surrender, the crew of the Scorpion are blackmailed into investigating a mysteriously quarantined DPRK submarine base. As chaos erupts across the East China Sea, the crew of the Scorpion find themselves embroiled in a conspiracy that threatens to reshape the entire region. Now his crew must race against time in an adventure spanning the irradiated waters of Fukushima, flood-beset Tokyo metropolis and the crumbling tropical remains of a secret Japanese research facility. At the center of it all is an enigmatic technology cult with roots in the clandestine weapons program of the Second World War — a cult that has waited seventy years to strike its final blow.

Читать или скачать книгу «Red Sun Rogue»
Обложка книги Robinsono Kruso Robinsono Kruso

 Автор: Defoe Daniel

 Серия:


Читать или скачать книгу «Robinsono Kruso»
Обложка книги Riding the Iron Rooster Riding the Iron Rooster

 Автор: Theroux Paul


Paul Theroux, the author of the train travel classics The Great Railway Bazaar and The Old Patagonian Express, takes to the rails once again in this account of his epic journey through China. He hops aboard as part of a tour group in London and sets out for China's border. He then spends a year traversing the country, where he pieces together a fascinating snapshot of a unique moment in history. From the barren deserts of Xinjiang to the ice forests of Manchuria, from the dense metropolises of Shanghai, Beijing, and Canton to the dry hills of Tibet, Theroux offers an unforgettable portrait of a magnificent land and an extraordinary people.

Читать или скачать книгу «Riding the Iron Rooster»
Обложка книги Robinson Crusoe Robinson Crusoe

 Автор: Defoe Daniel

 Серия:


Der berühmteste Roman des englischen Schriftstellers Daniel Defoe erzählt die Lebensgeschichte eines Mannes, der Schiffbruch erleidet und 28 Jahre auf einer einsamen Insel vor der Küste Amerikas verbringen muss. Die Geschichte des Romans beginnt, indem sich der Ich-Erzähler als ein im Jahr 1632 in York geborener Sohn einer ursprünglich aus Bremen stammenden Familie namens Kreutznaer vorstellt. „Crusoe“, so erfährt der Leser, sei dem zufolge nur eine anglikanische Korrumpierung des ursprünglichen Namens. Robinson begibt sich erstmals 1651, gegen den Willen seiner Eltern, die für ihn eine Karriere als Anwalt vorgesehen hatten, auf hohe See, wo sein Schiff prompt von Piraten attackiert wird und er die nächsten zwei Jahre seines Daseins in Sklaverei verbringen muss. Im weiteren Verlauf der Geschichte kann Robinson in einem kleinem Ruderboot fliehen und wird vom Kapitän eines Portugiesischen Schiffes vor der Küste von Westafrika aufgelesen, der sich auf dem Weg nach Brasilien befindet. Robinson wird durch die Hilfe dieses Mannes zum Plantagenbesitzer, der sich, ungeachtet seiner eigenen in Sklaverei gemachten Erfahrungen, Jahre später einer Expedition anschließt um Sklaven aus Afrika für die Arbeit auf seiner Plantage zu beschaffen. Das Schiff gerät in einen heftigen Sturm, der Robinson Crusoe auf einer 40 km vor Amerika befindlichen Insel stranden lässt. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die im allgemeinen Bewusstsein der Bevölkerung verankerte Geschichte.

Читать или скачать книгу «Robinson Crusoe»
Обложка книги ROZIJA ir mana RADINIECE ROZIJA ir mana RADINIECE

 Автор: DARELS ERALDS


Džeralds

DARELS

ROZIJA ir mana RADINIECE

RĪga

Nu Angļu valodas tulkojusi Linda Vītola Mākslinieks Andris Kalniņš

Darels Dž.

 Romāns:

 Rozija ir mana radiniece

Stāsti:

Pikniks,

Pirmais jūrasbrauciens,

Mišelina cilvēks,

Hevloka haoss

No angļu vai. tulk. Linda Vītola - R.: Alberts XII, 1995. - 320 Ipp.

©Linda Vītola, tulkojums latviešu valodā, 1995 ©Andris Kalniņš,

mākslinieciskais noformējums, 1995 ©Gerald Durrell,

The Picnic and Suchlike Pandemonium, 1979 ©Gerald Durrell, Rosy is My Relative, 1968

Читать или скачать книгу «ROZIJA ir mana RADINIECE»
Обложка книги Rosy Is My Relative Rosy Is My Relative

 Автор: Durrell Gerald

 Серия:


Rosy, the elephant bequeathed to young Adrian Rookwhistle by a reprobate relative, turns out to be a handful; not only because of her size but also because of her fondness for strong drink. To Adrian she represents the chance to get away from a city shop and a suburban lodging by exploiting her theatrical talent and experience. To Rosy their progress towards the gayer South Coast resorts offers undreamed-of opportunities for drink and destruction.

So the Monkspepper Hunt is driven to delirium and Lady Fenneltree’s stately home reduced to a shambles. In due course the constabulary catches up with the pair, whose ensuing trial is a triumph of the law and of Rosy’s enormous charm. The verdict is—but then the story has to be read to be believed, if then.

In spite of all this the author firmly maintains that his first novel is entirely credible, further that it is “an almost true story”!

Читать или скачать книгу «Rosy Is My Relative»
Обложка книги Rising Storm Rising Storm

 Автор: Hunter Erin

 Серия: Warriors: The Prophecies Begin

Обложка книги Ravenpaw’s Farewell Ravenpaw’s Farewell

 Автор: Hunter Erin

 Серия: Warriors: Novellas

Обложка книги Rauch über dem Mississippi Rauch über dem Mississippi

 Автор: Kastner J G

 Серия: Amerika


Das Jahr des Herrn 1863 ist eine düstere, hoffnungslose Zeit in Deutschland. Das einfache Volk ist verarmt. Wer Arbeit hat, schuftet für Groschen. Menschen sterben an Hunger und Epidemien.

In dieser Zeit ist »Amerika« ein Wort der Hoffnung und Sehnsucht - ein Land, wo jeder sein Glück machen und zu Wohlstand kommen kann. Ein magisches Wort auch für den jungen Handwerksgesellen Jacob Adler, der zu Unrecht des Mordversuchs beschuldigt wird und aus Deutschland fliehen muss.

Doch sein Leben in Amerika wird härter und gefahrvoller sein, als er es sich in seinen ärgsten Träumen vorzustellen vermag. Ein Abenteuer wartet auf Jacob Adler, wie es kaum ein zweiter je erlebt hat...

Читать или скачать книгу «Rauch über dem Mississippi»
Обложка книги Radiografia De Chica Con Tatuaje Radiografia De Chica Con Tatuaje

 Автор: Sierra i Fabra Jordi


El novio de Carla ha sido acusado de asesinato. Todas las pruebas le incriminan, pero ella cree en su inocencia y decide emprender una investigación para dar con el auténtico culpable.

Читать или скачать книгу «Radiografia De Chica Con Tatuaje»
Обложки нет Reen en la inferon!

 Автор: ő ő

 Серия:

Обложка книги Red Gold Red Gold

 Автор: Dempsey Ernest


Near the end of the Civil War, a ship carrying millions in Confederate gold disappears shortly after departure. The history books say it sank before reaching its destination. The history books are wrong.

Artifact recovery specialist, Sean Wyatt is in Savannah, Georgia looking for clues to a Confederate ship that went missing near the end of the Civil War. His search leads to trouble with a mysterious and seductive European collector in an exciting thrill ride that will keep you reading until the end, and make you wonder what other treasures still lie undiscovered.

Читать или скачать книгу «Red Gold»
Обложка книги Ramsey's Gold Ramsey's Gold

 Автор: Blake Russell

 Серия: Drake Ramsey


When a forgotten journal materializes decades after Drake Ramsey's father vanished in the Amazon jungle, Drake decides to follow in his footsteps and search for the legendary treasure of the Inca empire hidden in the lost Inca city of Paititi.

Joined by his father's lifelong friend and his beautiful daughter, the adventure takes them into the rain-forest's forbidden depths, where they must face an enemy bent on protecting a terrifying secret that could topple governments and change the world order.

Читать или скачать книгу «Ramsey's Gold»
Обложка книги Reality. Начало пути Reality. Начало пути

 Автор: Павлов Андрей Александрович


В одно мгновение Артур, потерял то немногое, что у него было. Корпоративные интриги и зависть привели его на больничную койку. С искалеченным телом и сломленным духом, он уже потерял всякую надежду на нормальную жизнь. Однако новую надежду ему подарила Сара, старшая научная сотрудница его отца и нынешняя опекунша Артура. Собрав группу специалистов, она создаст новый виртуальный мир…

Читать или скачать книгу «Reality. Начало пути»
Обложка книги Raiders Raiders

 Автор: Jones Rob

 Серия: Raiders


They’re coming back to life…

The oldest secret order on earth has just woken up…

They want nothing less than the world…

They are the Hidden Hand…


The race is on to find an ancient power and stop the greatest sacrifice in history…


With the same high-octane pace and thrills of the Joe Hawke series, Raiders is an archaeological and historical action-adventure featuring a great new team and a terrible new enemy.


Former soldier Jed Mason is working as an asset recovery specialist — retrieving kidnapped people and stolen goods in a dog-eat-dog world of international crime, violence and ransoms. Nearly killed on a dangerous mission, he must deal with a terrible personal tragedy, but when a mysterious private consortium briefs him on a violent kidnapping he quickly discovers when one door shuts, another opens.

Why was the head of the Vatican’s secret archive murdered in Rome? Why was a leading American archaeologist snatched? Mason must lead his old team on a new adventure to stop a truly terrifying enemy intent on the sacrifice of millions.


Drawing on the same fast-paced action as the world of Joe Hawke, Raiders introduces a new series with an exciting and compelling band of brothers — and sisters — who must stand together in the face of adversity or die one by one.

Читать или скачать книгу «Raiders»
Обложка книги Rogue Wave Rogue Wave

 Автор: Cartwright Christopher

 Серия: Sam Reilly


The offer — $20 billion split between four leading scientists on alternative energies to purchase and then squash their research lines, which include the recent discovery of a powerful new energy source capable of replacing mankind’s reliance on fossil fuels.

There’s no doubt their discovery is worth ten times that much. But will any one of them live if they refuse?

At the same time, the greatest technological advancement in warfare since the creation of the Atomic bomb has been discovered, and is being offered to the highest bidder.

There is just one problem though; the seller might no longer have any control of the weapon.

Can Sam Reilly weave his way through the web of industrial and political espionage before the human race loses its greatest fight for survival?

Читать или скачать книгу «Rogue Wave»

Категории
По книгам: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [RU] [0-9]
По авторам: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [RU] [0-9]
По сериям: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [RU] [0-9]