Книги жанра «Фэнтези» на букву «L»

num: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
en: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Обложка  Описание  Ссылки
Обложка книги La main tendue La main tendue

 Автор: Anderson Poul

Обложка книги Lost baggage porter Lost baggage porter

 Автор: Martin Andrew

 Серия: Jim Stringer

Обложка книги Los desposeídos Los desposeídos

 Автор: Le Guin Ursula K

 Серия: Ecumen


Shevek, un físico brillante, originario de Antares, un planeta aislado y “anarquista”, decide emprender un insólito viaje al planeta madre Urras, en el que impera un extraño sistema llamado el “propietariado”. Shevek cree por encima de todo que los muros del odio, la desconfianza y las ideologías, que separan su planeta del resto del universo civilizado, deben ser derribados. En este contexto la autora explora algunos de los problemas de nuestro tiempo: la posición de la mujer en la estructura social, la complejidad de las relaciones humanas, los méritos y las promesas de las ideologías, las perspectivas del idealismo político en el mundo actual.

Читать или скачать книгу «Los desposeídos»
Обложка книги Los piratas de los asteroides Los piratas de los asteroides

 Автор: Asimov Isaac

 Серия: Lucky Starr (es)


El sistema solar ha sido colonizado por la Tierra, unificada bajo el gobierno del Consejo de Ciencias.

En el ejambre de asteroides que orbitan entre Marte y Júpiter, como antaño en los archipiélagos del Caribe, se ocultan los feroces corsarios del espacio, que han sustituido el velero por la astronave y el trabuco por el rayo desintegrador. Pero tras sus correrías y pillajes se esconde una amenaza mucho mayor, un terrible misterio que Lucky Starr, joven agente especial del Consejo de Ciencias, deberá desentrañar.

Читать или скачать книгу «Los piratas de los asteroides»
Обложка книги Las ruinas de Gorlan Las ruinas de Gorlan

 Автор: Flanagan John

 Серия: Montaraces


Will es un chico de 15 años, bajo para su edad, pero ágil y lleno de energía. Toda su vida ha querido ser guerrero para seguir los pasos de ese padre que nunca llegó a conocer. Cuando le rechazan como aprendiz en la Escuela de Combate del castillo Redmont, se hunde en la desesperación, y aún más todavía cuando le asignan como aprendiz del enigmático Halt para formar parte del Cuerpo de Montaraces.

Los montaraces son un grupo misterioso. Entrenados para el uso del arco y las flechas, los movimientos silenciosos y el arte del camuflaje.

La gente común y corriente teme a los montaraces y cree que son brujos, que su habilidad para moverse sin ser vistos tiene algo que ver con la magia negra. Will comparte ese temor supersticioso, pero mientras su entrenamiento progresa… descubre que las cosas son distintas de como siempre pensó.

Cuando se ve envuelto en una conspiración, tiene que utilizar todo el talento para salvar a su compañero y mentor y no perecer en el intento…

Читать или скачать книгу «Las ruinas de Gorlan»
Обложка книги Lord of the White Hell Book One Lord of the White Hell Book One

 Автор: Hale Ginn

 Серия: Lord of the White Hell

Обложка книги Lord of the White Hell book Two Lord of the White Hell book Two

 Автор: Hale Ginn

 Серия: Lord of the White Hell

Обложка книги Le guide dell'infinito Le guide dell'infinito

 Автор: Sheffield Charles


Solo una minima parte dell’umanità riuscì a sfuggire alla catastrofe nucleare che nel 21° secolo devastò la Terra, rifugiandosi in primitive colonie orbitali attorno al pianeta. Ma una volta vinta la battaglia per la sopravvivenza, cominciò il grande esodo verso nuovi mondi nelle zone più remote dello spazio.

Dopo vari millenni ecco incombere su questi mondi la presenza degli Immortali, esseri che possiedono strani legami con la vecchia Terra, apparentemente in grado di estendere la propria vita all’infinito e di superare distanze di anni luce in pochi giorni. Sul pianeta Pentecoste, alcuni lontanissimi discendenti dell’umanità cercano di scoprire la vera natura degli Immortali, intuendo appena che il contatto con tali creature li porterà ad acquisire conoscenze inimmaginabili, tra cui il segreto dell’S-spazio normale. Ma si tratta solo del principio, perché seguono altre rivelazioni sull’intera storia dell’umanità, dall’origine alla distruzione della Terra e alla secolare diaspora nello spazio, che scatenano nuove inquietudini e rilanciano appassionanti interrogativi. Qual è infatti il segreto dell’enigmatico Punto di Convergenza, una zona lontanissima da ogni stella conosciuta? E fino a dove si estendono i poteri degli Immortali e la loro conoscenza del passato e del futuro dell’umanità? E quali sono, infine, le loro reali intenzioni?

Un epico e illuminante viaggio che interroga il destino dell’uomo nella vastità del cosmo, tra grandiose intuizioni ed ipotesi inedite che esaltano le virtù della miglior fantascienza.


Внимание! Английский оригинал состоит из четырёх частей (33 главы); в итальянском переводе только 29 глав — по непонятной причине отсутствует вся четвёртая часть.

Attention! The English original consists of four parts (33 chapters); the Italian translation includes only 29 chapters — for the reason yet unknown the entire fourth part is not present.

Attenzione! L’originale inglese è composto di quattro parti (33 capitoli); la traduzione italiano include soltanto 29 capitoli — per la raggione per adesso ignoto tutta la quarta parte non è presenta.

Читать или скачать книгу «Le guide dell'infinito»
Обложка книги LAIKA MAŠĪNA LAIKA MAŠĪNA

 Автор: Velss Herberts


LAIKA MAŠĪNA

HERBERTS VELSS

LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA RĪGĀ -1963

Tulkotāji: Jūlijs Aldermanis Valija Brutāne. Mākslinieks V. Grants

Herberts Džordžs Velss (1866—1946)

Fantāzijas drosmīgā trauksme, sapņi par dabas spēku pa­kļaušanu cilvēkam nekad nav tik cieši saaudušies ar konkrētiem zinātnes sasniegumiem kā musu dienās — kosmisko lidojumu laik­metā. Un nekad nav tik spilgti un uzskatāmi pierādījies, cik daudz var panākt zinātne, ja to nekavē šķiru pretrunas. Tad tā spēj iekarot kosmosu, atbrīvot atomenerģiju, kalpot progresam, teh­nikas attīstībai.

Par tādu atraisītu, varenu zinātni sapņoja lielais angļu progre­sīvais rakstnieks H. Dž. Velss, un zīmīgi, ka tieši uzvarošā soci­ālismā zemē viņa sapņi raduši spilgtu apstiprinājumu.

Herberta Velsa daiļrade ir loti daudzveidīga un plaša. Viņš uzrakstījis ap 40 romānu, ļoti daudz stāstu, filmu scenārijus, publicistiskus rakstus, rokas grāmatas bioloģijā un vēsturē. Vispo­pulārākie ir viņa zinātniski fantastiskie darbi. Tāpat kā Svifta «Gulivera ceļojumi», Dcfo uzņēmīgais Robinsons Krūzo un Zila Verna darbi, arī Velsa fantastiskie romāni aizvien saista un val­dzina jauno lasītāju. Tie rāda, ka pasaule ir ne vien brīnumu pilna kā pasaka, bet arī izpētāma un iekarojama, izzināma un izdibi­nāma, maināma un labojama.

Velsa stāstījumam ir īpaša ievirze. Būdams viens no pirma­jiem zinātniekiem, kas ienāk daiļliteratūrā, viņš ne tikai aizrauj ar saistošu fabulu, bet vienmēr rosina domu, zinātniskus meklē­jumus. Tanī pašā laikā viņa darbi rāda rakstnieka atsaucīgo sirdi, viņa dzīvo interesi par cilvēces likteni, patiesās rūpes par cilvēku sabiedrības nākotni un pauž gaišu ticību šīs sabiedrības progre­sam. Velss nešaubīgi ticiHinātnes attīstībai. Par savu romānu «Kad pamostas guļošais»' viņš raksta, ka aprobežojies tikai ar to, ko pats uzskata par iespējamu, taču izsaka pārliecību, ka cilvēces prāta sasniegumi būs daudz varenāki nekā tie, ko viņš attēlojis. Sāda pieeja zinātnei gluži nemanot savaldzina jaunatni. Vēl jo vairāk saistošus viņa darbus padara Velsa mīlestība uz dzīvi visās tās izpausmēs. «Dzīve man vienmēr šķitusi ārkārtīgi inte­resanta, tā drausmīgi valdzināja mani, tā piepildīja manu apziņu ar tēliem un idejām, un es jutu, ka tas viss jāatdod atpakaļ dzīvei. Es mīlēju dzīvi, un mīlu to aizvien vairāk,» tā viņš raksta priekš­vārdā savu darbu pirmajam izdevumam krievu valoda.

Rakstnieka nozīmi, viņa aso skatienu, daudzpusību un drosmi varam novērtēt vēl labāk, ja atceramies tā laika vēsturiskos un politiskos apstākļus.

Velss parādījās literatūrā XIX gadsimta beigās, imperiālismā sākuma posmā Anglijā. Tehnikai attīstoties, strādnieki grimst ar­vien dziļāk nabadzībā. Notiek virkne streiku un demonstrāciju. Imperiālistiskās Anglijas koloniālā politika tautu iegrūž būru kara, kas atnes zaudējumus un ciešanas.

Ideoloģiskajā frontē, arī literatūrā, iezīmejas divas reakcionā­ras līnijas: viena novirzās uz dekadenci, antihumānismu, neticību cilvēka prātam. Te visspēcīgākais pārstāvis ir Oskars Vailds. Otrā ar Radjedu Kiplingu priekšgalā slavina imperiālismu, šovinismu, aizstāv Anglijas koloniālās tieksmes. Tāpēc jo liela nozīme šai laikā ir godīgiem, progresīviem rakstniekiem, kas nepakļaujas šiem noskaņojumiem, bet no kritizētāja reālisma pozīcijām dros­mīgi atsedz imperiālisma vainas, aizstāv humānismu, cildina cil­vēka spējas. Viņu vidū Velss ieņem nozīmīgu vietu.

Savos stāstos un romānos Velss spilgti parāda kapitālistis­kās sabiedrības trūkumus, izsmēj angļu buržuāzijas aprobežotību, tajā pašā laikā cildinādams prāta nozīmi cilvēces progresa ceļā.

Oskars Vailds, vilinādams cilvēku tīra skaistuma pasaulē, sludinādams «mākslu mākslas dēļ», noliedz cilvēka prāta vērtību un spēku, turpretī Velsa varonis stāstā «Zvaigzne» izsaucas: «Tu vari mani nonāvēt, bet manām smadzenēm ir vara pār tevi — jā, pār visu universu.» Laika ceļotājs («Laika mašīna»), nevērojot briesmas, drosmīgi risina zinātniskas problēmas. Pat ikdienišķs cilvēks, maza antikvariāta īpašnieks (stāstā «Kristāla ola»), zinātnē atrod savas dzīves jēgu. Velsa varoņu aktīvā iejaukšanās mūsu pasaules norisēs, viņu kvēlās, pašaizliedzīgās, nerimstošās atziņu un zinā­šanu alkas ir izaicinājums mistikas un iracionālisma sludinātā­jiem, tiešiem un netiešiem imperiālisma aizstāvjiem.

Kamēr Radjeds Kiplings slavina «džungļu likumu» un ide­alizē angļu «civilizācijas nesējus», kuri valda pār iedzimtajiem, Velss daudzos savos darbos nesaudzīgi parāda šīs valdīšanas brutalitāti.

Jau Velsa daiļrades sākumā atklājās viņa zinātniski fantastiskā romāna īpatnējās iezīmes un reālistiskais rakstīšanas veids — viņa zinātniski fantastiskie darbi skan kā patiesība. Viņš iet Svifta pē­dās, izlietodams fantastiku kā kritikas metodi, saistīdams zinātnes attīstības un cilvēka izglītības jautājumus ar plašākām sociālām un politiskām problēmām. Velss arī konkrēti parāda zinātnes likteņus kapitālisma apstākļos.

Savā pirmajā sacerējumā «Laika mašīna» (1895) viņš rāda, ka zinātnes un tehnikas attīstība, ja tā notiek kapitālistu šķiras inte­resēs, neatvairāmi noved cilvēci pie pašiznīcināšanās. Laika , ceļo­tājs nokļūst 802 701. gada pasaulē un tur sastop divus cilvēka pa­veidus — nevarīgos, pārsmalcinātos elojus un darba rūķus mor- lokus, rupjas tumsas būtnes. Jo tuvāk viņš iepazīst šos cilvēkus, jo drausmīgāki ir viņa atklājumi. Morloki dzīvo tikai pazemē, viņi ir fiziski un garīgi deģenerējušies. Arī eloji deģenerējušies — zaudē­juši katru interesi, alkas pēc zināšanām, pat aizmirsuši rakstīt un lasīt- Patiešām, intelekts «izdarījis pašnāvību». Un Laika ceļotājs saprot, ka «šāds stāvoklis radies, pakāpeniski pieaugot atšķirībai starp kapitālistu un strādnieku …»

Velsa kritika ir drūma, viņa satīra skumja. Stāstījuma pesi­mismu mazina paša Laika ceļotāja tēls, viņa nenogurstošais mek­lētāja gars, kā arī romāna epilogs, kurā autors izsaka cerības, ka civilizācija tomēr šadi neiznīcinās pati sevi.

Šādus lēcienus laikā un telpā Velss izmanto daudzos sacerē­jumos.

«Pletnera stāstā» jauns maģistrs, izdarot eksperimentu, nokļūst ārpus telpas un no turienes .vēro mantkāri un alkatīgumu, kas cilvēkus urda uz nekrietnu rīcību. «Stāsts par priekšdienām» lasī­tāju aizved XXII gadsimtā, kad sasniegts tīri vai neticams tehni­kas progress. Taču visi šie sasniegumi ir pasaules monopolu rokās, tie neatvieglina cilvēku dzīvi — gandrīz trešā dala iedzīvotāju ir pilnīgi paverdzināta. Sis stāsts sasaucas ar 1899. gadā uzrakstīto romānu «Kad pamostas gulošais», kas sociāli vēl nozīmīgāks nekā «Laika mašīna». Te sevišķi spilgti un konkrēti parādīta buržuāziskā sabiedrība savā galējā attīstībā. šinī romānā Velss norada ne tikai uz briesmām, kas slēpjas kapitālistiskajā iekārtā, bet attēlo arī cilvēkus, kas ceļas cīņā pret to. Guļošais atmostas pasaulē, pār kuru valda Pasaules trests ar Balto padomi priekš­galā. Visi cilvēces sasniegumi atklāti vērsti uz to, lai tautu novestu līdz morloku stāvoklim. Bet tauta negrib to pieļaut, tā saceļas, lai pārņemtu varu.

Taču tas ir vienīgais romāns, kurā Velss atzīst revolūciju. Rakstnieka pasaules uzskats ir pretrunīgs, un tas izpaužas arī viņa daiļradē. Sīs pretrunas sevišķi skaidri parādās romānā «Ārsta Moro sala» (1896).

Galvenais varonis, neparasti apdāvinātais un enerģiskais zi­nātnieks Moro sācis darboties īstas, visnotaļ humānas zinātnes vārdā. Savu mūžu viņš veltījis dzīvnieku ķermeņa plastiskuma stu­dijām, dzīvu audu transplantācijai. Moro uzsRata, ka, apbruņots ar antiseptisko ķirurģiju un īsti izzinājis augšanas likumus, viņš va­rētu mainīt arī instinktus un sliecības. Sabiedrība atstumj šo ģe­niālo cilvēku, atraida viņa pakalpojumus. Rezultātā — Moro vairs neveic sabiedrībai derīgu darbu, bet ar aukstu vienaldzību, ar necil­vēcisku cietsirdību turpina savus zinātniskos eksperimentus viens pats. Autors parāda, ka zinātne, kurai nav humāna mērķa, kļūst par negatīvu spēku, kas laupa pēdējās žēluma un līdzcietī­bas paliekas. Un lasītājs līdz ar Prendiku, kas stāsta mums par ārstu Moro, kaut gan apbrīno ārsta vareno prātu un interesi par zinātni, taču nodreb šausmās, redzēdams, kādas sāpes un ciešanas viņš nodara gluži aukstasinīgi, — lai tikai apmierinātu šo interesi.

Tā ir viena līnija šai romānā. Taču ir vēl arī otra — galvenā līnija. Moro no dzīvniekiem rada puscilvēku pūli, valda pār to, iedvešot viņiem bailes. Lai noturētu viņus paklausībā, Moro liek šiem puscilvēkiem skaitīt īpašus «likumus» un izpildīt baigu ritu­ālu, kas tieši atgādina misionāru ieviestās reliģiskās ceremonijas. Sī paklausība tomēr izrādās tikpat ārišķīga kā šo dzīvnieku cilvē­ciskums. Nogaršojuši asinis, viņi saceļas pret salā ieviesto kartību un pašu Moro nogalina.

Moro valdīšana pār puscilvēkiem , ir baismīga kolonizācijas karikatūra, dzēlīga atbilde uz Kiplinga «Džungļu grāmatu», kas bija iznākusi divus gadus agrāk. Līdz ar to romānā iezīmēta arī treša līnija — bailes no revolūcijas. Būdams zinātnieks un humānists, Velss saprot, ka kapitālisms, koloniālisms jāiznīcina, lai cilvēce ietu progresa ceļu. Taču revolūciju viņš uzskata par nežēlīgu lī­dzekli. Velss baidās no tautas masām, netic, ka tās spētu pārvaldīt valsti, tāpēc liek cerības uz gudriem, kulturāliem zinātniekiem, kas pamazām mainītu cilvēka dabu un vadītu sabiedrību.

Velss ir nesaudzīgs kritizētājs un atmaskotājs, taču, sapinies sīkburžuāziskos uzskatos, neliek saviem varoņiem darboties ta, lai viņi pārveidotu sabiedrību. Viņi nekad neiesaistās socialaja dzīvē. Buržuāziskā sabiedrība viņus ierobežo, bet viņi nemēģina cī­nīties pret šiem ierobežojumiem, jo ir vientuļi un sabiedrotos ne­meklē tur, kur tie atrodami — apspiestās tautas masās. Un tomēr Velsa varoņi iegūst mūsu simpātijas, jo viņi tiecas pēc lieluma, viņu domu lidojums ir augsts.

Savus uzskatus par zinātnieka stāvokli buržuāziskajā sabied­rībā Velss varbūt vislabāk izteicis romānā «Neredzamais cilvēks». Šis darbs ieņem centrālo vietu rakstnieka agrīno zinātniski fan­tastisko romānu virknē. Grifins, jauns zinātnieks, ieguvis prasmi un zināšanas, attīstījis savu talantu, dzīvodams pusbadā un naba­dzībā. Viņam ne tikai jācīnās ar materiālajām grūtībām, bet prī jāsargās no viduvējiem zinātniekiem, kam skauž drosmīgs un nepa­rasts prāts. Taču savu atklājumu, kam milzīga zinātniska nozīme, Grifins grib izlietot egoistiskam mērķim. «Neredzamajam cilvēkam pieder vara,» viņš saka. Paliekot neredzams, viņš var kļūt bagāts un valdīt pār citiem. Tātad ideoloģiski Grifins ir tāds pats kā sa­biedrība, pret kuru viņš cinās, viņam piemīt īsta buržuāzijas pār­stāvja īpašības. Mēģinādams nodibināt savu «terora valsti», Gri­fins iet bojā, un līdz ar viņu zūd arī vērtīgais izgudrojums, tā arī nenesot labumu cilvēkiem.

Mēs atceramies putekļainās, sairušās grāmatas sen pamestajā bibliotēkā, ko vēro Laika ceļotājs, prātodams par to, cik daudz cilvēces pūliņu ir izšķiests veltīgi. Arī Grifina, izgudrojums ir veltīgs un netiek izmantots buržuāziskajā sabiedrībā. Līdzīgu traģēdiju piedzīvo ari dimanta taisītājs, kristāla olas īpašnieks un daudzi citi Velsa varoņi — zinātnieki.

Jo vairāk Velss vēro kapitālistisko īstenību, jo vairāk viņu sāk nodarbināt morāles jautājumi. Tagad viņš saskata ne tikai pret­runu starp tehnikas iespējamo progresu un darbaļaužu augošo nabadzību, bet viņu satrauc arī pretruna starp zinātnes sasniegu­miem un sabiedrības morālo pagrimumu. Līdz ar to savos nāka­majos romānos un stāstos Velss arvien vairāk pievēršas ikdienai. Un tieši te jo spilgti sāk izpausties Velsa humānisms, sirsnība un smalkjūtība, viņš pazīst un izprot cilvēka dvēseli, runā par saviem varoņiem ar patiesu līdzcietību un vieglu ironiju. Tas sevišķi parādās viņa stāstos, mazāk — romānos.

Stāstu darbības vieta parasti ir provinces pilsētiņa, ko autors tik labi pazīst, varoņi — sīki veikalnieki, amatnieki, skolotāji. Lai cik sekla, vienmuļa un pelēcīga būtu viņu dzīve, rakstnieks tanī pratis saskatīt ilgas pēc skaistuma, zināšanām un piedzīvoju­miem — progresa virzošo spēku. Stāsta «Skaistais uzvalks» ma­zais varonis ir īsts sapņotājs, sava sapņa dēļ viņš nelaimīgi iet bojā. Jauneklis stāstā «Durvis sienā» savā ikdienas dzīvē arvien tiecas pēc brīnišķīgās pasaules, kas reiz pavīdējusi aiz šīm dur­vīm. Jaunais skolotājs stāstā «Ābols» atsakās no izziņas ābola, taču visu mūžu nebeidz ilgoties pēc tā. Šie un daudzi citi varoņi modina žēlumu vai liek mums pasmaidīt, jo ari pats autors stāsta par viņiem ar siltu ironiju. Viņi visi ir cilvēciski, viņiem piemīt drosme pacelties pāri savai videi, ja ne citādi, tad vismaz sapņos un iztēlē.

Arī savos sadzīves romānos Velss par varoņiem izvēlas mazos cilvēkus. Romānā «Mīlestība un misters Luišams» (1900) rakst­nieks notēlo tālaika Londonu, kur blakus greznībai valda naba­dzība, kur spoži apgaismotu skatlogu priekšā bērni ubago peni­jus. Luišams cīnās, lai iegūtu izglītību, tomēr spiests atteikties no studijām, jo citādi nevar apprecēt mīļoto meiteni. Daļēji autobio­grāfiskais romāns «Kipss» (1905), kas stāsta par jaunu manufak­tūras veikala pārdevēju, sevišķi izceļas ar satīriskiem angļu aug­stākās sabiedrības notēlojumiem. Vēl interesantāks ir romāns «Tono Bangajs» (1909), kas rāda, kā uzzeļ un izput kāda krāp­nieka bizness, kā izaug monopoli. Šie darbi saturā tikpat plaši un nozīmīgi kā Velsa fantastiskie romāni, un arī šajos ļoti skaidri izpaužas Velsa sīkburžuāzisko uzskatu šaurība. Viņš tā arī neuz­rakstīja sava laika episko romānu, kas viņam bija padomā.

Kad sākas pirmais pasaules karš. Velss ir viens no nedaudza­jiem inteliģences pārstāvjiem Anglijā, kas aicina atbruņoties un saskata, ka Anglijas valdošās šķiras apdraud tautu vairāk nekā vācu armija. Viņa nostāju pauž jauna tipa romāns — sociāls uri politisks — «Misters Britlings beidzot saprot visu» (1916). Mak- sims Gorkijs, ko Velss mīlēja un apbrīnoja, atzina, ka «tā ir neap­šaubāmi labākā, pati drosmīgākā, patiesākā un humānākā grā­mata, kas Eiropā sarakstīta šī nolādētā kara laikā»!

Gorkijs rakstīja Velsam: «Esmu pārliecināts, — vēlāk, kad kļū­sim cilvēcīgāki, Anglija jutīsies lepna, ka pirmā balss, kas paudusi protestu… pret kara zvērībām, atskanējusi Anglijā, un tad visi godīgie un saprātīgie cilvēki Jūsu vārdu pieminēs ar pateicību.»

H. Velsa personību, patieso godīgumu un interesi par katru progresu raksturo viņa drosmīgais brauciens uz Padomju Savie­nību 1920. gadā un pēc šī apmeklējuma sarakstītā- grāmata «Krie­vija miglā». Grāmatas un paša brauciena nozīmi var īsti novērtēt tikai tad, ja atceramies toreizējos starptautiskos apstākļus. Tas bija laiks, kad Eiropa vērsās pret jauno Padomju zemi ar imperi­ālistisko intervenci, ar nekaunīgiem apmelojumiem un naidu un

vadošā loma te bija tieši Anglijai. Patiesīgā grāmata īsti nepatī­kami pārsteidza angļu buržuāzisko sabiedrību. Tiesa, Velss nespēj saprast revolūcijas īsto būtību. Taču viņš godīgi un aizkustinoši stāsta par Petrogradu un Maskavu, atklājot bada un sabrukuma īstos vaininiekus — interventus. Nevis komunisms, bet imperi­ālisms ir vainojams Krievijas postā, jo tas ir sācis intervenci un nežēlīgo blokādi. Velss kvēli stāsta par komunistu godīgumu un patiesīgumu, par viņu pārcilvēciskajām pūlēm atjaunot valst^ normālu dzīvi.

Palikdams sev uzticīgs, Velss galvenokārt interesējās par zi­nātnes un kultūras stāvokli Padomju Krievijā. Viņš ar dziļu ap­brīnu piemin savu veco draugu Gorkiju, kas meties kultūras cīņā, stāsta par Zinātnieku namu, kur Pavlovs sevišķi grūtos apstākļos risina augstākās nervu sistēmas problēmas. Velsam par brīnumu, skolās notiek mācības, teātros — izrādes. Velss beidzot satiekas ar Ļeņinu, kas viņu pārsteidz ar saviem drosmīgajiem sapņiem, savu vienkāršību un cilvēcīgumu. Velsu nepārliecina, taču sajūs­mina Ļeņina valsts elektrifikācijas plāns un viņa ticība Krievijas nākotnes varenajām perspektīvām.

Ar visu savu cieņu pret jauno sociālistisko republiku Velss tomēr apgalvo, ka rietumu pasaulei revolūcija nav piemērojama, to var glābt vienīgi reformu ceļš. Izglītot cilvēku, pareizi mācot vēs­turi, — šī ir viena no Velsa mīļākajām idejām; viņš arī pats mē­ģina pāraudzināt cilvēku, rakstīdams grāmatas par pasaules vēs­turi. 1920. gadā viņš Gorkija dzīvokli raksta, ka īsts miers un inter­nacionālisms lielā mērā atkarīgi no šādas Izglītības.

Taču, šķiet, mūža beigās Velss pats šaubījies, vai viņam bijusi taisnība. Stāstā «Zaudētais mantojums» Velss dzēlīgi izsmej vecu savādnieku, kas visu mūžu rakstījis, lai mācītu cilvēkus, lai cīnītos pret «karu un valodām par karu, un… sociālisma maldiem, un savtīgu kapitālu…», bet neviens nelasa viņa grāmatas, un viņš nomirst, apzinādamies, ka dzīvojis veltigi.

Divdesmito gadu beigās un trīsdesmitajos gados, kad Eiropai uzbrūk fašisms, viss Velsa literārais darbs veltīts cīņai pret šīm briesmām. Balss, kas romānā «Neredzamais cilvēks» brīdina no rupja spēka, no' «terora valsts», vēl skaidrāk un zīmīgāk skan ro­mānā «Misters Bletsvertijs Rempola salā». Romāns uzrakstīts 1928. gadā, kad šāds terors jau valdīja Eiropā. Interesanti, ka te Velss atkal pievēršas fantastikai kā kritikas metodei — tāpat kā antifašistiskajā stāstā «Dzelžotje».

1934. gadā viņš apmeklē Padomju Savienību otru reizi, redz pārmaiņas, kas dziļi ietekmē viņu, redz, ka Ļeņina lielais sapnis pakāpeniski kļūst īstenība.

Trīsdesmito gadu beigās Velss ir viens no aktīvākajiem un drosmīgākajiem angļu inteliģentiem, kas atklāti protestē pret rietumvalstu valdību noziedzīgo neiejaukšanās politiku, kas īstenībā ir izdabāšana fašismam.

Kad sākas otrais pasaules karš, Velss jau ir labi gados. Tomēr pat tad, 75 gadu vecumā, viņš spēj pārvērtēt savu nostāju. Referātā, kas nolasīts 1941. gada 27. septembri Britu Zinātnes Veicināšanas biedrības sasauktajā konferencē, Velss vēršas ne tikai pret hitle- rismu, bet ari pret rietumu pasaules «irstošo, novecojušo sociālo un politisko kārtību». «Mums, garīga darba strādniekiem, jāizlemj,» viņš raksta, «vai būsim līdzīgi grieķu vergiem un darīsim, ko pavēlēs mūsu kungi, gangsteri un peļņas rausēji, vai ieņemsim savu likumīgo vietu kā pasaules kungi un kalpi!»

1945. gada maijā, īsi pirms nāves, Velss raksta avīzei Daily Worker, paziņodams savu lēmumu gaidāmajās vēlēšanās «aktīvi •atbalstīt atdzimstošo komunistisko partiju un nodot savu balsi tās labā».

Herberts Velss ar saviem zinātniski fantastiskajiem sacerēju­miem uztvēris zinātnes attīstības nākotnes virzienu. Daudz kas no viņa sapņiem ir īstenojies, kļuvis daļa no mūsu dzīves.

Velsa sacerējumi vēl arvien modina interesi par pasauli, ro­sina domu, iesilda mūs līdzcietībā pret cilvēkiem, liek kopā ar autoru raizēties par cilvēces nākotni, vērsties pret stingumu, aiz­spriedumiem un reakciju.

T. Zālīte

Читать или скачать книгу «LAIKA MAŠĪNA»
Обложка книги LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU

 Автор: UKS


LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU

A.POLEŠČUKS

izdevniecība «Liesma» Rīga 1967

А. Полещук

ВЕЛИКОЕ ДЕЯНИЕ. ИЛИ УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА МЕКАНИКУСА И АЛЬМЫ, КОТОРАЯ БЫЛА СОБАКОЙ

«Детская литература», Москва 1965

Издательство. «Лиесма» На латышском языке

Tulkojis O. Kalnciems Māksliniece L. B ū m a n e

Читать или скачать книгу «LIELAIS DARBS JEB BRĪNUMSTASTS PAR DOKTORU MEHĀNIKUSU UN VIŅA SUNI ALMU»
Обложка книги LILITA LILITA

 Автор: OBUHOVA Lidija


LILITA

Lidija OBUHOVA

IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RĪGĀ 1967

Читать или скачать книгу «LILITA»
Обложка книги LOGS UZ BEZGALĪBU LOGS UZ BEZGALĪBU

 Автор: IMOVS Aleksandrs


LOGS UZ BEZGALĪBU Zinātniski fantastiski stāsti

Aleksandrs Šaļimovs

RIGA «LIESMA» 1984

Шалимов Александр Иванович ОКНО В БЕСКОНЕЧНОСТЬ Научно-фантастические рассказы Ленинград «Детская литература» 1980

No krievu valodas tulkojusi Gaida Līvensone Mākslinieks Vasiliļs Selkovs

Tulkojums latviešu valodā. Izdevniecība «Liesma», 1984


Savādais viesis

Neveiksmīgais eksperiments

Es, Ksanta, Buks un Foma

Logs uz bezgalību

Mantinieki

Klusā okeāna krāteris

Pievienošana vairākumam

Читать или скачать книгу «LOGS UZ BEZGALĪBU»
Обложка книги Les courants de l'espace Les courants de l'espace

 Автор: Asimov Isaac

 Серия: Cycle de l'Empire


Il y a des courants dans l'espace. Personne ne l'ignore. Entre autres, des courants de carbone. Les étoiles, qui traversent les courants s'emparent d'innombrables atomes, et lorsque la quantité de carbone qui s'infiltre dépasse un seuil critique, le rayonnement stellaire prend des proportions formidables et les couches supérieures cèdent.

Quand le soleil de Florine explosera-t-il ?

Читать или скачать книгу «Les courants de l'espace»
Обложка книги La forêt de cristal La forêt de cristal

 Автор: Ballard James Graham

 Серия: Présence du futur


Des arbres entièrement cristallisés, des feuilles transformées en joyaux, des oiseaux sculptés dans du quartz, des hommes recouverts de pierres précieuses… et heureux dans la mort…

C’est ce que recèle la forêt de cristal où l’unité du temps et de l’espace sont la signature de chaque feuille et de chaque fleur.


Une « science-fiction » d’une beauté fantastique, qui nous révèle un univers où le temps a une dimension inversée et où la mort semble plus séduisante que la vie.

Читать или скачать книгу «La forêt de cristal»
Обложка книги Last Breath Last Breath

 Автор: Caine Rachel

 Серия: The Morganville Vampires


With her boss preoccupied researching the Founder Houses in Morganville, student Claire Danvers is left to her own devices when she learns that three vampires have vanished without a trace. She soon discovers that the last person seen with one of the missing vampires is someone new to town—a mysterious individual named Magnus. After an uneasy encounter with Morganville's latest resident, Claire is certain Magnus isn't merely human. But is he a vampire—or something else entirely?

Читать или скачать книгу «Last Breath»
Обложка книги La huitième couleur La huitième couleur

 Автор: Pratchett Terry

 Серия: Disque-Monde


 Dans une dimension lointaine et passablement farfelue, un monde se balade à dos de quatre éléphants, eux-mêmes juchés sur la carapace de la Grande Tortue… Oui, c'est le disque-monde…

Les habitants d'Ankh-Morpork croyaient avoir tout vu.

Et Deuxfleurs avait l'air tellement inoffensif, bonhomme chétif, fidèlement escorté par un Bagage de bois magique déambulant sur une myriade de petites jambes.

Tellement inoffensif que le Patricien avait chargé le calamiteux sorcier Rincevent de sa sécurité dans la cité quadrillée par la Guilde des Voleurs et celle des Assassins ; mission périlleuse et qui devait les conduire loin : dans une caverne de dragons ; peut-être jusqu'au Rebord du Disque.

Car Deuxfleurs était d'une espèce plus redoutable qu'on ne l'imaginait : c'était un touriste

A la lumière de l'octarine, la huitième couleur, celle de la magie, découvrez l'univers fantastique et cocasse de Terry Pratchett.

Читать или скачать книгу «La huitième couleur»
Обложка книги Legendele Capitanilor Stelari Legendele Capitanilor Stelari

 Автор: Altov Ghenrih

Обложка книги Le reveil Le reveil

 Автор: Smith Lisa Jane

 Серия: Le Journal d’un vampire


L’histoire se déroule dans la petite ville de Fell’s Church, calme et sans histoires.

Ce calme apparent est chamboulé le jour de l’arrivée de Stefan Salvadore, un jeune lycéen italien mystérieux.

Une vague de meurtres et d’agressions secoue alors la ville, Stefan est le coupable idéal désigné.

Elena, folle amoureuse du jeune garçon, croit envers et contre tous en l’innocence de ce dernier. En effet, elle seule partage son terrible secret, secret qui risque bien de la mettre en danger.

Quelques siècles plus tôt, Katherine, la femme qu’il aimait et qui ressemble étrangement à Elena, l’avait transformé en vampire. Mais pas lui uniquement, Damon — son frère, aussi…

Depuis la mort de la jeune femme dont Stefan se sent inutilement responsable, les deux frères nourrissent l’un envers l’autre une haine féroce qui les conduit à vouloir se détruire mutuellement.

Insouciante, Elena est loin de se douter qu’elle est l’objet des convoitises des deux frères et que l’amour qu’elle porte à Stefan risque bien de la conduire à sa propre perte…

Читать или скачать книгу «Le reveil»
Обложка книги L'Attaque L'Attaque

 Автор: Smith Lisa Jane

 Серия: Le Journal d’un vampire


L’histoire se déroule dans la petite ville de Fell’s Church, calme et sans histoires.

Ce calme apparent est chamboulé le jour de l’arrivée de Stefan Salvadore, un jeune lycéen italien mystérieux.

Une vague de meurtres et d’agressions secoue alors la ville, Stefan est le coupable idéal désigné.

Elena, folle amoureuse du jeune garçon, croit envers et contre tous en l’innocence de ce dernier. En effet, elle seule partage son terrible secret, secret qui risque bien de la mettre en danger.

Quelques siècles plus tôt, Katherine, la femme qu’il aimait et qui ressemble étrangement à Elena, l’avait transformé en vampire. Mais pas lui uniquement, Damon — son frère, aussi…

Depuis la mort de la jeune femme dont Stefan se sent inutilement responsable, les deux frères nourrissent l’un envers l’autre une haine féroce qui les conduit à vouloir se détruire mutuellement.

Insouciante, Elena est loin de se douter qu’elle est l’objet des convoitises des deux frères et que l’amour qu’elle porte à Stefan risque bien de la conduire à sa propre perte…

Читать или скачать книгу «L'Attaque»
Обложка книги Le concile de pierre Le concile de pierre

 Автор: é Jean-Christophe


Diane Thiberge est un drôle d’animal : grande, belle, blonde, elle a été, adolescente, victime d’une horrible agression. Résultat : elle est maintenant solitaire, championne en arts martiaux et spécialiste du comportement des animaux prédateurs. À 29 ans, pour sortir de sa citadelle, elle décide d’adopter dans un orphelinat en Thaïlande, un petit garçon de cinq ans. Lu-Sian, dit Lucien, va changer sa vie... pour le meilleur et pour le pire ! Suite à un accident de voiture qui laisse Lucien cliniquement mort, des meurtres vont se succéder autour de Diane. Peu à peu, les contours d’une terrifiante machination se font jour et vont entraîner Diane jusqu'en Mongolie, dans une ethnie aux étranges pouvoirs. Tout se jouera au centre d'un cercle de pierre témoin d’atroces expériences…

Читать или скачать книгу «Le concile de pierre»
Обложка книги Lost Yesterday Lost Yesterday

 Автор: Murphy Warren, Sapir Richard

 Серия: The Destroyer


Remo and his mentor Chuin match wits with the wealthy and evil Rubin Dolomo, director of POWERESSENCE, a cult that aims to use the ultimate brainwashing weapon to take control of the U.S. government.


Читать или скачать книгу «Lost Yesterday»
Обложка книги Look Into My Eyes Look Into My Eyes

 Автор: Murphy Warren, Sapir Richard

 Серия: The Destroyer

Обложка книги Lords of the Earth Lords of the Earth

 Автор: Murphy Warren, Sapir Richard

 Серия: The Destroyer


Superfly

He's big. He's black. He's bad. And he ain't afraid of no DDT. The Lord of the Killer Flies was a buggy billionaire, out to liberate oppressed vermin everywhere. He didn't include people in that category. The Destroyer did. Still, he thought the world was worth saving.

Feisty little species, though. Even for a two-man SWAT team like Remo and Chiun. There were computers to humiliate, bombs to beat, and terrorists to terminate. And an honest-to-God fly hotel, where the Destroyer checked in to help the other guests check out...permanently.


Читать или скачать книгу «Lords of the Earth»
Обложка книги Line of Succession Line of Succession

 Автор: Murphy Warren, Sapir Richard

 Серия: The Destroyer

Обложка книги Last Drop Last Drop

 Автор: Murphy Warren, Sapir Richard

 Серия: The Destroyer


It's enough to give a drug pusher nightmares: thousands upon thousands of sober citizens are suddenly turning on and dropping out-for-free-and the illicit narcotics business has ground to a halt.

Under other circumstances, the pushers' plight would be cause for official celebration. But this time Washington's good and worried. And when the rock-ribbed Harold W. Smith, head of the supersecret agency CURE, knuckles under to the first buzz of his life, it's clearly time for Remo and Chiun to take matters into their own hands. Trouble is, Remo's suffering a mid-life career crisis, and he's flirting with retirement...

With the backbone of America melting into Silly Putty, will the land of the free be transformed into the land of the Lotus-Eaters? It's a loaded question, and the answer lies with an 80 year old Korean assassin and his rebellious pupil...


Читать или скачать книгу «Last Drop»
Обложка книги Los Caminantes Los Caminantes

 Автор: Sisi Carlos

 Серия:


Los Caminantes es un desgarrador relato que recoge los últimos días de la civilización tal y como la conocemos. Tras sobrevivir a la sobrecogedora pandemia que hace que los muertos vuelvan a la vida, los supervivientes se enfrentan al reto de llegar al final de cada día. La novela narra con un lenguaje visual y directo como los destinos de estos supervivientes se entretejen en torno a un misterioso personaje: El Padre Isidro.

Los Caminantes nos sumerge en un entorno de indecible presión psicológica, explorando la oscuridad del alma humana a medida que se enfrenta a sus peores pesadillas.

Читать или скачать книгу «Los Caminantes»
Обложка книги Last Rites Last Rites

 Автор: Murphy Warren, Sapir Richard

 Серия: The Destroyer


Initiation

The Sinanju Rite of Attainment sounds like a nightmare for Remo Williams. But as the desciple of the last Korean Master, he can't play hooky.

Bounced around the world to perform the Labors of Hercules, Remo finds the days no joy and the nights sheer hell that stretch his warriors skills to the limit.

And when the final challenge comes, Remo realizes that somebody's dying is the only prize to be won...


Читать или скачать книгу «Last Rites»
Обложка книги Life During Wartime Life During Wartime

 Автор: Shepard Lucius

 Серия: Science Fiction Masterworks


‘Richly peopled, highly literate, and brilliantly drawn… [Lucius Shepard is] one of the finest science fiction writers of all time’.

Science Fiction Chronicle.

In the jungles of Guatemala, David Mingolla is struggling to survive amongst the rotting vegetation and his despairing fellow foot soldiers. He knows he is nothing but an expendable pawn in an endless war. On R & R a few miles away from the warzone he meets Debora—an enigmatic young woman who may be working for the enemy—and stumbles into a deadly psychic conflict where the mind is the greatest weapon.

Читать или скачать книгу «Life During Wartime»
Обложки нет La máscara

 Автор: Lem Stanislaw

Обложка книги Left With The Dead Left With The Dead

 Автор: Knight Stephen

Обложка книги L'invasione degli uguali L'invasione degli uguali

 Автор: Pohl Frederik

 Серия: Cosmo


Quando viene arrestato dall’FBI con l’accusa di aver spiato un segretissimo laboratorio di ricerca, Dominic DeSota è sbalordito, perché lui in realtà in quel luogo non c’è mai stato. Ma quando gli vengono mostrate fotografie e impronte digitali che provano inconfutabilmente il suo crimine, la vicenda si trasforma in un incubo. Il fatto è inspiegabile, a meno che non si voglia credere alla più pazzesca delle ipotesi, e cioè che esista un altro Dominic DeSota, proveniente da... un mondo parallelo. Ma il problema è che ci sono tanti Dominic DeSota quante le infinite versioni di storia contenute nell’universo, e in una di queste qualcuno ha scoperto il segreto del paratempo, e con esso la possibilità di viaggiare tranquillamente da una dimensione parallela all’altra. Tuttavia, lo sfruttamento indiscriminato del paratempo non può sfuggire alla più semplice legge di compenetrazione, e infatti ogni trasferimento fra diverse linee temporali sta per raggiungere il punto critico, in un crescendo di situazioni bizzarre e affascinanti, dove la Casa Bianca sta addirittura per essere attaccata... dall’esercito degli Stati Uniti di una dimensione parallela. E allora qualcuno dovrà a tutti i costi escogitare una soluzione per evitare che l’intero universo precipiti nel caos.

Con questo nuovo romanzo, Frederik Pohl conferma la sua inesauribile vena, e si lancia in un’emozionante avventura sul tema degli universi paralleli, piena di verve e di ironia.

Читать или скачать книгу «L'invasione degli uguali»
Обложка книги L'incantesimo dei druidi L'incantesimo dei druidi

 Автор: Kerr Katharine

 Серия: Deverry (it)


Rhodry e Jill sono impegnati in una missione ai limiti dell’impossibile, nonostante l’aiuto del potente druido Nevyn. Essi infatti intendono salvare il paese di Deverry dalle mire dei negromanti di Annwyn, l’oscura fratellanza che vuole impadronirsi della regione, ma l’unica speranza di realizzare quest’obiettivo consiste nel convincere gli uomini e gli elfi ad unire le loro forze. Come vincere una diffidenza e una ostilità che si sono consolidate nei secoli? Come convincere le due razze ad accantonare i mille motivi di contrasto che il tempo ha creato? Come se non bastasse i maghi di Annwyn conoscono i piani di Rhodry e Jill e sono già pronti a contrastarli con qualunque mezzo. Basteranno l’astuzia e i poteri di Nevyn a sconvolgere i loro diabolici schemi e a salvare il regno di Deverry?

Читать или скачать книгу «L'incantesimo dei druidi»
Обложка книги Le fontane del Paradiso Le fontane del Paradiso

 Автор: Clarke Arthur C

 Серия:


Protagonista del romanzo è l'ingegnere Morgan, creatore del Ponte di Gibilterra. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia del cavo cristallino monomolecolare (citato a più riprese anche da William Gibson), per la prima volta diventa tecnicamente possibile costruire un "ascensore spaziale", ovvero una torre che connetta la superficie terrestre ad un satellite geostazionario, e che renda obsoleti i razzi vettori. Il romanzo narra gli sforzi e la lotta di Morgan per realizzare il suo sogno, a dispetto di un esercito di oppositori: politici, concorrenti, grandi compagnie, banche, e persino monaci buddisti. Ma il colpo di scena del romanzo è l'arrivo di Stellaplano, una sonda aliena automatica che visita il Sistema Solare sconvolgendo con la sua sola comparsa la vita, la società, la filosofia, l'etica e le religioni terrestri. Dopo la visita di Stellaplano, niente più sul nostro pianeta sarà come prima.

Altra caratteristica notevole di Le fontane del Paradiso, il fatto che la maggior parte della storia si svolga a Sri Lanka. Clarke riesce in questo romanzo ad omaggiare lo straordinario passato della sua patria d'adozione, e nel contempo ad offrirci una panoramica sulle bellezze e sulle meraviglie dell'isola indiana.

Читать или скачать книгу «Le fontane del Paradiso»
Обложка книги Lord of Emperors Lord of Emperors

 Автор: Kay Guy Gavriel

 Серия: Sarantine Mosaic


One of the world's foremost masters of fantasy, Guy Gavriel Kay has thrilled readers around the globe with his talent for skillfully interweaving history and Myth, colorful characterization, and a rich sense of time and place. Now, in Lord of Emperors, the internationally acclaimed author of The Lions of Al-Rassan continues his most powerful work.

In Sailing to Sarantium, the first volume in the Sarantine Mosaic, renowned mosaicist Crispin — beckoned by an imperial summons of the Emperor Valerius — made his way to the fabled city of Sarantium. A man who lives only for his craft, who cares little for ambition, less for money, and nothing for intrigue, Crispin now wants only to confront the challenges of his art high upon a dome that will become the emperor's magnificent sanctuary and legacy.

But Crispin's desire for solitude will not be fulfilled. Beneath him the city swirls with rumors of war and conspiracy, while otherworldly fires mysteriously flicker and disappear in the streets at night. Valerius is looking west to Crispin's homeland of Varena to assert his power — a plan that may have dire consequences for the family and friends Crispin left behind. But loyalty to his homeland comes at a high price, for Crispin's fate has become entwined with that of Valerius and his empress, as well as the youthful Queen Gisel, his own monarch who is an exile in Sarantium herself. And now another voyager arrives in Sarantium, a physician determined to earn his fortune amid the shifting currents of loyalty, intrigue, and violence.

Drawing from the twin springs of history and legend, Lord of Emperors is also a deeply moving exploration of art, power, and the ways in which people from all walks of life seek to leave an impression that endures long after they are gone. It confirms Kay's place as one of the world's most esteemed masters of fantasy.

Guy Gavriel Kay's distinguished literary career began when he helped complete Tolkien's posthumous masterpiece, The Silmarillion. The author of Tigana, A Song for Arbonne, and The Lions of Al-Rassan, he has been both an Aurora Award winner and a World Fantasy Award nominee. An international bestselling author, his works have been translated into fifteen languages. He lives in Toronto, Canada.

Читать или скачать книгу «Lord of Emperors»
Обложка книги La porta sull'estate La porta sull'estate

 Автор: Heinlein Robert Anson

Обложка книги La Luna è una severa maestra La Luna è una severa maestra

 Автор: Heinlein Robert Anson

Обложка книги La luce morente La luce morente

 Автор: Martin George


La storia di un pianeta che vive la sua ultima stagione di luce prima del buio intergalattico

«Un vagabondo, un viaggiatore senza meta, una scoria della creazione: il pianeta Worlorn era tutte queste cose. Per innumerevoli secoli aveva continuato a cadere, da solo, senza scopo, precipitando tra i freddi e solitari spazi che si aprono fra le stelle. Ma lui non apparteneva a nessuna di quelle stelle. In un certo senso non faceva nemmeno parte della galassia, anche se rotolava attraverso il piano della galassia come un chiodo che attraversa la tonda superficie di un tavolo. Non faceva parte di niente...» Poi Worlorn passa vicino alla Ruota di Fuoco, la supercostellazione che gli darà qualche anno di luce prima che esso piombi di nuovo nella notte senza fine cui sono destinati i mondi senza sole.

E nel momento in cui il pianeta solitario si avvicina, forse per l’ultima volta, al fuoco della vita, gli uomini decidono di trasformarlo per i loro fini riposti. La luce morente è una storia di superscienza, ma anche di esseri umani posti di fronte a un ennesimo simbolo dell’esistenza precaria che conduciamo, sul Margine dell’universo.

É il primo romanzo di George R.R.Martin, un grande affresco spaziale del lontano futuro, dove tutto è azione, poesia, meraviglia.

Читать или скачать книгу «La luce morente»
Обложка книги La spada di Rhiannon La spada di Rhiannon

 Автор: Brackett Leigh

Обложка книги La falce dei cieli La falce dei cieli

 Автор: Le Guin Ursula


George Orr ha paura di sognare. Perchè si è reso conto che alcuni dei suoi sogni diventano realtà… nel bene e nel male. Angosciato da questo suo oscuro potere e incapace di dominarlo, George tenta il suicidio e viene così affidato a uno psicanalista che promette di aiutarlo. Ben presto, tuttavia, George scoprirà che il medico ha un piano ben preciso per sfruttare le capacità del suo singolare paziente…

Читать или скачать книгу «La falce dei cieli»
Обложка книги La spia dei Dendarii La spia dei Dendarii

 Автор: Bujold Lois McMaster

 Серия: Barrayar (it)


La popolazione esclusivamente maschile che vive sul pianeta Athos rischia l’estinzione: dopo due secoli dal primo insediamento, infatti, le colture di cellule femminili necessarie ad assicurare la continuità della riproduzione in laboratorio stanno perdendo vitalità. L’unica speranza è rappresentata dal dottar Ethan Urquhart, inviato sulla stazione spaziale di Kline per trovare una cura. Ethan però non è preparato a incontrare sconosciute creature aliene… come Elli Quinn, che lo terrorizza per il semplice fatto che è una donna. Ma Elli è anche una mercenaria dendarii in missione segreta, che da subito mostra uno spiccato interesse per i problemi di Athos. Perché un complesso intrigo è già in moto, pronto a inghiottire nelle sue spire l’ingenuo Ethan, depositario inconsapevole di un segreto di cui Cetaganda vuole impadronirsi a ogni costo…

Читать или скачать книгу «La spia dei Dendarii»
Обложка книги L’ombra della maledizione L’ombra della maledizione

 Автор: Bujold Lois McMaster

 Серия: Chalion (it), Chalion


 Da una grande maestra della narrativa fantastica, più volte vincitrice del premio Hugo, un potente racconto di mistero, magia e tradimento. Il destino di un cavaliere, della sua stirpe e di un regno tormentato. Provato nel corpo e nello spirito da una lunghissima prigionia, il comandante Lupe dy Cazaril ritorna nel regno di Chalion, in cui aveva servito come paggio, e viene nominato tutore di Royesse, bella e intelligente sorella dell’erede al trono. Ma quell’occasione di riscatto si trasforma presto in un incubo, poiché Cazaril scopre che a corte proprio quegli uomini che lo hanno tradito ora occupano posti di grande potere. E scopre soprattutto che l’intera stirpe di Chalion è gravata da una terribile maledizione, che non può essere annullata se non con la magia più nera…

Читать или скачать книгу «L’ombra della maledizione»
Обложка книги Line War Line War

 Автор: Asher Neal

 Серия: Agent Cormac


The Polity is under attack from a melded AI entity with control of the lethal Jain technology, yet the attack seems to have no coherence.

When one of Erebuss wormships kills millions on the world of Klurhammon, a high-tech agricultural world of no real tactical significance, agent Ian Cormac is sent to investigate, though he is secretly struggling to control a new ability no human being possess…and beginning to question the motives of his AI masters.

Further attacks and seemingly indiscriminate slaughter ensue, but only serve to bring some of the most dangerous individuals in the Polity into the war. Mr Crane, the indefatigable brass killing machine sets out for vengeance, while Orlandine, a vastly-augmented haiman who herself controls Jain technology, seeks a weapon of appalling power and finds allies from an ancient war.

Meanwhile Mika, scientist and Dragon expert, is again kidnapped by that unfathomable alien entity and dragged into the heart of things: to wake the makers of Jain technology from their five-million-year slumber. But Erebuss attacks are not so indiscriminate, after all, and could very well herald the end of the Polity itself…

Читать или скачать книгу «Line War»
Обложка книги Lot na Amaltee, Stazysci Lot na Amaltee, Stazysci

 Автор: Strugacki Arkadij, Strugacki Borys

Обложка книги Le maschere del tempo Le maschere del tempo

 Автор: Silverberg Robert


25 dicembre 1998; al centro di Piazza di Spagna, a Roma, compare dal nulla un uomo completamente nudo. è Vornan-19, e dice di provenire da mille anni nel futuro. Quest’improvvisa manifestazione, simile alla nascita di un dio, sconvolge un mondo che si avvicina alla fine del secondo millennio fra i tumulti provocati dai fanatici che predicano l’Apocalisse e la necessità di dare libero sfogo agli istinti. Ma chi è Vornan-19: un ciarlatano o un messaggero dell’Utopia? Un agente del caos o un portatore della legge? Un nuovo messia o un anticristo? Un angelo o un serpente? Qual è l’immagine nascosta sotto le maschere cangianti che s’alternano sul suo volto? Forse, Vornan-19 è entrambe le cose: demonio distruttore e divinità adatta ai tempi della crisi e del rinnovamento. Durante una sua visita negli Stati Uniti, una commissione di studio cerca di scoprire i suoi segreti. La presenza di Vornan-19 sconvolge però la vita dei singoli e delle moltitudini, semina scandalo e rabbia per la sua totale amoralità, per la completa dissennatezza del suo comportamento. I tabù della civiltà occidentale (il denaro, il potere, il sesso) vengono sconvolti: l’Utopia è corrosiva, e a contatto con essa la realtà si disintegra. Chi si illudeva di strumentalizzare l’Uomo Futuro, ne finisce schiavo e annientato. Un romanzo tra i capolavori del «nuovo Silverberg».

Читать или скачать книгу «Le maschere del tempo»
Обложка книги La salvezza di Aka La salvezza di Aka

 Автор: Le Guin Ursula

 Серия: Ecumene, Hainish Cycle


Sutty, un’osservatrice dell’Ekumene interstellare, è stata assegnata ad Aka, un mondo dominato da un governo azienda che ha come unico fine la produzione e lo sviluppo economico. A questo scopo la monolitica Corporazione di Aka ha bandito tutti i vecchi costumi, cancellando quasi completamente la lingua scritta e le tradizioni. Per Sutty, specializzata in storia e linguistica, si tratta di un incarico senza sbocchi: come può studiare un mondo dove la popolazione sembra non avere ricordo del proprio passato? Del tutto inaspettatamente, però, Sutty riceve il permesso di lasciare la moderna città dove tutti i suoi movimenti sono strettamente controllati e risalire il fiume per cercare gli ultimi residui della cultura originaria di Aka.

Читать или скачать книгу «La salvezza di Aka»
Обложка книги Lila The Werewolf Lila The Werewolf

 Автор: Beagle Peter S


The author of A. Fine and Private Place and The Last Unicorn, a pair of the very best fantasy novels of our time, Peter S. Beagle has written only two fantasy short stories of which "Lila the Werewolf" is the best, a contemporary classic. Beagle is a musician, a script writer, and a literary descendant of the fantasist Robert Nathan. Like Avram Davidson, he is an urban fantasist of wit and perception; a lover of animals who knows their personalities; a writer with a flair for characterization that raises him to the very top rank of contemporary writers who choose the fantastic as their metier. And his New York setting vibrates with authenticity, though it has been twenty years since dogs have been so common in the city. This is not a story about love.

Читать или скачать книгу «Lila The Werewolf»
Обложка книги L’occhio dell’airone L’occhio dell’airone

 Автор: Le Guin UrsulaRomanzo fantascientifico e fantapolitico: i problemi di una società gandhiana alle prese con una confinante società gerachica ed aggressiva. È una deliziosa favola post-moderna... ma è soprattutto un piccolo gioiello di letteratura utopica. Utilizzando il genere fantascientifico, di cui è riconosciuta maestra, la scrittrice americana "sperimenta" i problemi d’una società nonviolenta in situazione conflittuale. Su un pianeta dell’esilio, i discendenti di una migrazione di gandhiani, libertari ed egualitari, si scontrano con una colonia di ex-coatti di diritto comune, violenti e autoritari...

Читать или скачать книгу «L’occhio dell’airone»
Обложка книги La soglia La soglia

 Автор: Le Guin Ursula


Hugh e Irene sono due giovani disadattati pieni di problemi familiari. E sono i prescelti davanti ai quali si apre la «soglia», un passaggio attraverso un altro mondo, un mondo meraviglioso di pace e serenità, popolato da gente semplice che non esita ad accoglierli con gioia. Hugh e Irene non sanno come o perché hanno raggiunto la strada acciottolata che porta a Tambreabrezi, la mitica cittadina di questo mondo favoloso. Sanno solo che ogni volta che vi si rifugiano, trovano la pace, sfuggendo così agli opprimenti problemi della vita reale. Ma quando il rifugio diventa orrore e le strade del sogno conducono all’incubo non c’è più fuga: la scelta non è più tra una vita e l’altra ma tra la vita e la morte, e solo loro due, uniti dalle loro sventure e dalla loro disperazione, potranno salvare gli abitanti del fantastico mondo di Tambreabrezi da un fato terribile e ignoto.

Читать или скачать книгу «La soglia»
Обложка книги La rivincita dei mendicanti La rivincita dei mendicanti

 Автор: Kress Nancy

 Серия: Mendicanti, Beggars


In "Mendicanti di Spagna" Nancy Kress ci ha presentato il mondo degli insonni, specie di superuomini che non hanno bisogno di dormire e che costituiscono l’elite della Terra. In "Mendicanti e superuomini" ci ha descritto la crescente invidia dei Mendicanti, i comuni mortali, nei loro confronti, e la partenza degli insonni dal pianeta. Ma l’odio che divide i diseredati della Terra, privi di facoltà genetiche sueriori, dai signori che possono sperimentaremanipolazioni profonde, durerà fin quando i miracoli della scienza insonne saranno disponibili per tutti. Nel terzo poderoso romanzo della saga, gli ulteriori affascinati sviluppi di questo futuro complesso e straordinario.

Читать или скачать книгу «La rivincita dei mendicanti»
Обложки нет La Maquina De Matar

 Автор: Atienza Juan G

Обложки нет Litteratura romana (Римская азбука)

 Автор: Зорич Александр

Обложка книги Leviathan Leviathan

 Автор: Westerfeld Scott


In an alternate 1914 Europe, fifteen-year-old Austrian Prince Alek, on the run from the Clanker powers who are attempting to take over the globe using mechanical machinery, forms an uneasy alliance with Deryn, who, disguised as a boy to join the British Air Service, is learning to fly genetically engineered beasts.

Читать или скачать книгу «Leviathan»
Обложка книги Leviathan Leviathan

 Автор: Westerfeld Scott


In an alternate 1914 Europe, fifteen-year-old Austrian Prince Alek, on the run from the Clanker powers who are attempting to take over the globe using mechanical machinery, forms an uneasy alliance with Deryn, who, disguised as a boy to join the British Air Service, is learning to fly genetically engineered beasts.

Читать или скачать книгу «Leviathan»
Обложка книги La matrice spezzata La matrice spezzata

 Автор: Sterling Bruce

 Серия: Cosmo


È considerata l'opera che, insieme a Neuromante (1984) di William Gibson, ha dato inizio alla stagione della narrativa Cyberpunk.

Definito da Sterling stesso come il favorito tra i suoi libri, “La matrice spezzata” racconta di un mondo in cui l'umanità è divisa tra i rivoluzionari Shaper, favorevoli a un'umanità biologica, in lotta contro gli aristocratici Mechanist (che vorrebbero imporre il dominio della macchina) per il definitivo controllo del genere umano. Il volume comprende un romanzo e cinque racconti pubblicati tra il 1982 e il 1984, ambientati nello stesso sfondo fanta-storico e che costituiscono una sorta di minisaga, quasi una summa dell'intenso universo sterlinghiano.


Nominato per il premio Nebula per miglior romanzo in 1985, premio BSFA in 1986.

Читать или скачать книгу «La matrice spezzata»
Обложка книги La strada dell'eternità La strada dell'eternità

 Автор: Simak Clifford D

 Серия: Urania


Jay Corcoran e Tom Boone sono amici da anni e in certe occasioni formano una coppia perfetta. Jay è un esperto nel raccogliere informazioni su chiunque, e Tom sa girare dietro gli angoli anche quando non ci sono. La scoperta di una stanza che non esiste sarà solo il punto di partenza ideale per un viaggio destinato a scaraventare i due amici in un'avventura ambientata nel più lontano passato e nel più remoto futuro. Incontreranno così una strana famiglia di esiliati che include il bizzarro Henry, detto anche Fantasma (ma non fatevi sentire a chiamarlo in questo modo dagli altri membri della famiglia), il Popolo dell'arcobaleno, che possiede oscure risposte ad ancora più oscure domande, l'ambigua figura nota come Cappello, messaggero di forze sconosciute e al tempo stesso giocattolo di un lupo preistorico, e soprattutto gli Infiniti, che vogliono tramutare l'uomo in una intelligenza priva di corpo. Il tutto, fra robot che vogliono essere utili all'uomo, e lungo quella che è chiamata la Strada dell'eternità.

Читать или скачать книгу «La strada dell'eternità»
Обложка книги Liking What You See: A Documentary Liking What You See: A Documentary

 Автор: Chiang Ted

Обложка книги Le sentinelle del cielo Le sentinelle del cielo

 Автор: Russell Eric Frank

 Серия: Urania


Eric Frank Russell ritorna con queste sue sentinelle degli spazi cosmici e dell’umanità che ormai dilaga per tutta la Galassia. È un romanzo di enigmatiche visioni sideree, di “presenze” inconoscibili, di vaghe minacce provenienti dalle profondità ignorate dello spazio. Ed è il romanzo di David Raven, naturalmente, il telepatico agente segreto della Triade Planetaria, e della bellissima Leina. La coppia ha in comune, tra molte altre cose, un segreto soprannaturale; e grazie ai poteri straordinari di cui è dotata, vigila sull’umanità. Sono David e Leina, le sentinelle del Cielo. Insieme, scrutano il cielo, vigili, in agguato, faccia alle stelle.

La fascia favolosa della Via Lattea palpita sui loro capi, mentre nell’ombra, chi sa dove, incombe l’atroce minaccia delle astronavi di Deneb. Da troppe generazioni ormai, la razza umana, colonizzando i pianeti, è rimasta esposta alle insidiose radiazioni cosmiche; e le nuove specie dei “mutanti” fanno capolino ovunque, dando origine a nuove razze umane.

Con questo romanzo, E.F. Russell ha saputo narrare l’epopea siderale di un futuro che potrebbe anche essere vero…

Читать или скачать книгу «Le sentinelle del cielo»
Обложка книги Las astronaves de madera Las astronaves de madera

 Автор: Shaw Bob

 Серия: Los astronautas harapientos


Han pasado veinticinco años desde que los habitantes de Land se vieron obligados a trasladarse a Overland, el planeta hermano que comparte su atmósfera, donde ahora están establecidos en pequeñas comunidades distanciadas entre sí. Contra todo pronóstico, los que se quedaron en Land han conseguido la inmunidad contra la pterthacosis, la enfermedad que forzó la emigración. Su ambicioso soberano reclama derechos sobre Overland, iniciando una guerra que amenaza la vida de los emigrantes. Toller Maraquine, el protagonista de la primera parte, es llamado para organizar una defensa desesperada al frente de una flota de satélites y aeronaves hechos de madera.

Читать или скачать книгу «Las astronaves de madera»
Обложка книги La casa d'inferno La casa d'inferno

 Автор: Matheson Richard


Per più di venti anni la casa appartenuta a Belasco è rimasta vuota. Indicata come la più inaccessibile delle case infestate, è un antico palazzo le cui mura hanno assistito a scene di orrore e depravazione inimmaginabili. Due tentativi di investigarne i misteri si sono conclusi terribilmente. Ora si prepara una nuova spedizione: quattro persone entrano in quel luogo misterioso, determinate a sondare gli ultimi segreti di vita e di morte che vi si celano. Ognuno di loro è spinto da una ragione personale per sfidare le mille tentazioni di quella dimora: ma potranno le loro anime sopravvivere di fronte a quanto si nasconde nella casa più infestata al mondo?

Читать или скачать книгу «La casa d'inferno»
Обложка книги Little, Big Little, Big

 Автор: Crowley John


Edgewood is many houses, all put inside each other, or across each other. It’s filled with and surrounded by mystery and enchantment: the further in you go, the bigger it gets. Smoky Barnable, who has fallen in love with Daily Alice Drinkwater, comes to Edgewood, her family home, where he finds himself drawn into a world of magical strangeness. Crowley’s work has a special alchemy—mixing the world we know with an imagined world which seems more true and real. Winner of the World Fantasy Award, Little, Big is eloquent, sensual, funny and unforgettable, a truly Fantasy Masterwork.


Nominated for the Hugo, Nebula, and BSFA awards in 1982.

Won World Fantasy Award for Best Novel in 1982.

Читать или скачать книгу «Little, Big»
Обложка книги L'Épée de feu L'Épée de feu

 Автор: Martin George RR

 Серия: Le Trône de fer


George R.R. Martin continue à nous entraîner dans un monde fabuleux où les familles de ses héros se ramifient au cœur de régions plus mystérieuses les unes que les autres : grottes, collines creuses, hameau de feuilles, forteresses imprenables.

Odieuses mutilations, drames sanglants, mariages imposés, traîtrises sans vergogne, vengeances cruelles et longuement mûries, équipées punitives se succèdent dans ses pages où défile un ensemble jamais vu de créatures fantastiques et inoubliables : dragons, eunuques, vipères, sorcières et sauvageons. Leurs apparences sont souvent trompeuses et toujours bonnes à désarçonner leurs adversaires.

     Rien n’arrête l’imagination foisonnante de George R.R. Martin qui poursuit là l’un des cycles romanesques et visionnaires les plus originaux de notre temps.

Читать или скачать книгу «L'Épée de feu»
Обложка книги Les Noces Pourpres Les Noces Pourpres

 Автор: Martin George RR

 Серия: Le Trône de fer


A Reine Couronne, Bran et ses compagnons de route se sont réfugiés durant l’orage dans la tour du lac tandis que les sauvageons occupent l’auberge du village. L’intervention sanglante d’Eté permet à Jon de s’échapper à destination de Châteaunoir pour y donner l’alerte et, malgré la suspicion qu’il inspire, contribuer à en organiser la défense.

Enlevée aux brigands par Sandor Clegane qui compte à son tour la rançonner à Vivesaigues, Arya finit par se retrouver au lieu même où est censée se célébrer, par le mariage d’Edmure Tally, la réconciliation de Robb et des Frey. Mais elle assiste au grand massacre, dit des « noces pourpres », où périssent sa mère et son frère.

Ces deux épisodes ne sont que quelques-unes des innombrables péripéties contenues dans ce volume et imaginées par George R.R. Martin. Car, plus inventif que jamais, l’écrivain poursuit une saga considérée comme un chef-d’œuvre du genre et acclamée dans le monde entier.

Читать или скачать книгу «Les Noces Pourpres»
Обложка книги La Loi du régicide La Loi du régicide

 Автор: Martin George RR

 Серия: Le Trône de fer


Avec la disparition de Robb Stark, le royaume du Nord, déjà amputé par l’occupation des Fer-nés, miné par les trahisons sournoises de Roose Bolton, quasiment réduit au Conflans que contrôlent de plus en plus les Frey félons, en jouant sur les vieilles querelles locales, et au détriment de Vivesaigues, assiégé et promis à l’un des leurs, n’est plus guère qu’un héroïque souvenir. Ainsi les Lannister semblent-ils assurés de triompher. Les jours de l’unique prétendant légitime au Trône de Fer, Stannis Baratheon, réfugié sur sa malheureuse île de Peyredragon, sont comptés. Mais c’est oublier les haines séculaires, internes et externes, qui l’entourent et peuvent tout remettre en question.

Avec ce neuvième volume du Trône de Fer, George R.R. Martin achève le premier cycle d’une œuvre qui, désormais célèbre dans le monde entier, l’impose comme l’un des tout premiers écrivains d’Heroïc Fantasy.

Читать или скачать книгу «La Loi du régicide»
Обложка книги Le Chaos Le Chaos

 Автор: Martin George RR

 Серия: Le Trône de fer


La maison Greyjoy tremble sur ses fondations depuis la mort on ne peut moins naturelle de son dirigeant, Balon, roi auto-proclamé des Îles de Fer. Les prétendants à sa succession sont nombreux, mais la parole du Dieu Noyé, relayée par la voix prophète Aeron Tifs-Trempes, s’est élevée sans équivoque : il faut tenir des États Généraux de la Royauté en présence de tous les vassaux. Cependant, tous gardent à l’esprit que les derniers États Généraux, quelque deux mille ans plus tôt, se sont terminés dans un bain de sang.

     Le sang, justement, la maison Lannister n’en a que trop senti l’odeur ces derniers temps. Alors que le nain Tyrion croupit au fond de son cachot pour le meurtre du jeune roi Joffrey qu’il n’a pas commis, on retrouve Tywin, la Main de ce dernier, assassiné dans sa propre chambre. Cersei, sa fill, désormais Régente, doit jouer finement si elle veut conserver son avance sur ses ennemis.

     Quant à Brienne, la Pucelle de Torth, elle arpente les routes à la recherche de Sansa Stark, pour le compte de la mère de cette dernière, Catelyn, grâce à qui Brienne a été disculpée du meurtre de l’homme qu’elle aimait, Lord Renly. Mais pas le temps de ruminer ces sombres pensées, car les grands chemins foisonnent de rencontres étranges…

Читать или скачать книгу «Le Chaos»
Обложка книги Les Sables de Dorne Les Sables de Dorne

 Автор: Martin George RR

 Серия: Le Trône de fer


Castral Roc peine à se remettre de la mort de Lord Tywin Lannister et de la fuite de son meurtrier présumé, le nain Tyrion. Les rumeurs qui courent sur le décès de Lord Jast et, surtout, sur l’assassinat des Freys, inquiètent d’autant plus Jaime que sa sœur, ivre d’alcool et de fiel, se crée des ennemis à une vitesse accélérée.

De son côté, Arya, la fille de Ned et Catelyn Stark, a semé les siens en s’embarquant pour Braavos. Elle n’en a pas moins du mal à faire une croix sur son passé, y compris vis-à-vis d’Aiguille, l’épée de son demi-frère Jon. Il lui est pourtant indispensable de s’en séparer pour commencer l’initiation qui fera d’elle une servante du dieu Multiface et un nouvel être aux talents remarquables.

Pendant ce temps, à Vieux Wyk, les Éats Généraux de la Royauté, ordonnés par le dieu Noyé à la maison Greyjoy, tournent vite à la foire d’empoigne sous la présidence du prophète Aeron Tif-Trempes…

En poursuivant l’exploration de ces destinées tragiques et grandioses, Les Sables de Dorne ajoute une onzième pierre à l’édifice du Trône de fer.

Читать или скачать книгу «Les Sables de Dorne»
Обложки нет Logs

 Автор: Williams Walter Jon

Обложка книги Live and let Drood Live and let Drood

 Автор: Green Simon R

 Серия: Secret histories

Обложка книги L'uccisore di giganti L'uccisore di giganti

 Автор: Chandler A Bertram

Обложка книги Leviathan Wakes Leviathan Wakes

 Автор: Corey James SA

 Серия: Expanse

Обложка книги Longevity Longevity

 Автор: Hunter S J


“I don't usually write reviews, but this book definitely deserves my praise. A great sci-fi thriller which I highly recommend!” Laurie – Amazon Reviewer

The last thing legendary solo detective Chris McGregor expected was to get a new partner, especially a Longevity Law Enforcement rookie. Now he has two. With Livvy Hutchins, an irrepressible transfer into D.C. LLE, and Louie, a neuro-enhanced dog, he faces the most challenging case of his 75-year career. Together they must work in secret to uncover the dark plans of a wealthy sociopath allied with a doctor of Frankensteinian talents. As always in LLE work, the secret must be kept – or they risk disrupting the knife-edge balance of civilization's opposing idealologies.

“Technological immortality is the prospect for much longer life spans made possible by scientific advances in a variety of fields: nanotechnology, emergency room procedures, genetics, biological engineering, regenerative medicine, microbiology, and others.” – “Immortality” in Wikipedia

Longevity Law Enfrocement is a science fiction series for our times, with realistic biotechnology, engaging heroes, and something we all need to ultimately hang onto… humor.

Working as a veterinarian and a librarian, S. J. Hunter has lived in Alaska, Hawaii, Maine, Florida, and many places in between. This is S. J.'s first work of science fiction.

Читать или скачать книгу «Longevity»
Обложка книги Late Eclipses Late Eclipses

 Автор: McGuire Seanan

 Серия: October Daye, DAW Book Collectors


October "Toby" Daye is half-human, half-fae—the only changeling who's earned knighthood. But when someone begins targeting her nearest and dearest, it becomes clear that Toby is being set up to take the fall for everything that's happening.

Читать или скачать книгу «Late Eclipses»
Обложка книги La Nébuleuse d'Andromède La Nébuleuse d'Andromède

 Автор: Efremov Ivan

 Серия: , Великое Кольцо


ROMAN D’ANTICIPATION

ИВАН ЕФРЕМОВ

ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ

(НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН)

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

МОСКВА

TRADUIT DU RUSSE PAR H. LUSTERNIK

PRESENTATION DE N. GRIСHINE

Читать или скачать книгу «La Nébuleuse d'Andromède»
Обложка книги Lumea fluviului (Înapoi la trupurile voastre răzleţite) Lumea fluviului (Înapoi la trupurile voastre răzleţite)

 Автор: Farmer Philip Jose

 Серия: Lumea fluviului

Обложка книги Listonosz Listonosz

 Автор: Brin David


Był ocalałym z katastrofy wędrowcem, który wymieniał opowieści na prowiant i schronienie w okrutnym świecie po straszliwej wojnie. Pewnego mrocznego dnia dotknęło go zrządzenie losu. Pożyczył sobie kurtkę dawno zmarłego pocztowca, by schronić sie przed zimnem. Stary, wytarty strój nadal miał moc jako symbol nadziei. Przyodziany w tę kurtkę zaczął snuć swą najwspanialszą opowieść o odradzającej się ojczyźnie.

Powieść Davida Brina jest historią o kłamstwie, które stało się najpotężniejszą prawdą, jest dramatyczną sagą o człowieku, który przebudził ducha Ameryki, posiłkując się moca marzenia.


Opowieść otrzymala nagrody Campbella i Locusa w 1986.

Nominowana do nagrod Nebula w 1985 i Hugo w 1986.

Читать или скачать книгу «Listonosz»
Обложка книги La Nebulosa de Andrómeda La Nebulosa de Andrómeda

 Автор: Efremov Ivan

 Серия: Великое Кольцо

Обложка книги Los robinsones del Cosmos Los robinsones del Cosmos

 Автор: Carsac Francis


Un planeta perteneciente a otra dimensión interacciona con el nuestro y le arrebata algunos fragmentos que luego se lleva consigo. En uno de ellos está incluído un pueblo de los Alpes franceses. Todas estas gentes se ven enfrentadas de pronto con un mundo virgen y salvaje poblado por extrañas bestias, algunas peligrosas, y también por una raza inteligente, aunque primitiva, semejante fisícamente a los legendarios centauros.

Читать или скачать книгу «Los robinsones del Cosmos»
Обложка книги Llana of Gathol Llana of Gathol

 Автор: Burroughs Edgar Rice

 Серия: Barsoom series

Обложки нет Là où tombent les anges

 Автор: Dantec Maurice G


Il est certain que cela va devenir un "collector", pensez-donc une nouvelle de SF dans l'emballage de la "Série noire". L'intrusion de la SF dans la SN n'est pas nouvelle mais avec Maurice Dantec, c'est la première fois qu'elle prend autant d'importance.

Dans cette nouvelle “édifiante”, Dantec s'autoparodie et parodie les genres SF et policier. Nous sommes en 2045. Un spécialiste en informatique qui s'est baladé sur le Net, a fait de la prison et travaille comme détective privé pour une boite privée est chargé par un vieil ami de faire une fausse carte d'identité pour une jeune femme née dans l'espace et nantie de pouvoir spéciaux. La jeune femme poursuivie sème la panique dans un quartier de Paris et notre héros se fait arrêter.

Rien de bien nouveau sous le soleil, mais le texte pourrait être intéressant s'il était traité de manière fine. Hélas notre écrivain qui dispose d'une culture d'apparence phénoménale en profite pour nous livrer tous les clichés, tous les poncifs, tous les trucs éculés qui firent les beaux jours de la Série Noire… sans la moindre touche d'humour et avec des leçons de philo, de morale, de politique qui, incorporées aux situations vécues par le héros, sont d'un ridicule fini… On a le sentiment de lire les dialogues du doublage d'un western années 50 où il fallait faire avec un accent ou des expressions stéréotypées.

Pourquoi avoir laissé passer un tel texte qui, sans vraie analyse, présente une société dont on ne voit que les flics, les truands et quelques marginaux style années 70, société apocalyptique sans raison; un texte qui semble avoir été écrit pour rendre hommage à la Série Noire, à la SF, et parler de l'ex-Yougoslavie (par ordre d'apparition)? Il reste à à espérer que l'auteur se soit fait plaisir… et que les lecteurs n'aient pas pris pour argent comptant cette piteuse imitation de William Gibson.

Читать или скачать книгу «Là où tombent les anges»
Обложки нет La Koro de la Serpento

 Автор: Efremov Ivan

Обложка книги La nebulozo de Andromedo La nebulozo de Andromedo

 Автор: Efremov Ivan

Обложки нет La muerte como efecto secundario

 Автор: Shua Ana ía


Un hijo, su padre y una mujer infiel.

Una historia de amor y tragedia en un Buenos Aires futuro, cercano y peligrosamente real.

La muerte como efecto secundario se desarrolla en una Argentina posible, en donde todo lo que podía ir mal, fue mal: es decir, un anticipo cruel de lo que nos está pasando aquí y ahora. Buenos Aires está dividida en barrios tomados, barrios cerrados y tierra de nadie; el poder del Estado es prácticamente nulo, la policía existe pero no cuenta. La violencia es permanente: robos, asaltos, vandalismo. No se puede circular a pie por las calles, casi no hay transporte público, los taxis son blindados y las grandes empresas mantienen pequeños ejércitos de seguridad. Las cámaras de televisión están en todas partes; la vida y la muerte son, ante todo, un espectáculo. Los geriátricos -llamados "Casas de Recuperación"- ahora son obligatorios: un rentable negocio privado en una sociedad en donde no cualquiera llega a viejo.

El protagonista de esta novela, Ernesto Kollody, ha vivido la mayor parte de su vida a la sombra de un padre terrible. Viejo y enfermo, su padre es internado en una Casa de Recuperación, donde intentarán prolongar sin piedad su agonía. Pero Ernesto logra sacarlo de la Casa para ayudarlo -como le ha prometido- a morir en paz. A partir de allí, padre e hijo atravesarán juntos las más increíbles peripecias.

Ernesto le escribe lo que le pasa a su ex amante, una mujer casada de la que sigue enamorado. La historia de esta pasión clandestina se irá entrelazando con los acontecimientos del presente.

En esta novela, Ana María Shua indaga los límites de una sociedad sometida a un sistema económico despiadado. La manera en que conjuga los datos de la realidad con los de la ficción confirma un talento singular. A su implacable capacidad de observación se le suman la prosa despojada y precisa, el ritmo sostenido del relato y una estructura perfecta. Sin lugar a dudas, La muerte como efecto secundario marcará un hito en la literatura argentina y en la vida de cada uno de sus lectores.

Читать или скачать книгу «La muerte como efecto secundario»
Обложки нет La locura de Dios

 Автор: Aguilera Juan Miguel


Inicios del siglo XIV. El `doctor iluminado`, el fraile medieval mallorquín Ramón Llull, acompaña a una partida de almogávares en una arriesgada expedición por tierras de Oriente.

El objetivo es descubrir la mítica ciudad del Preste Juan, pero su inesperado destino será la insólita ciudad de Aristarcópolis que, tal vez, encierra en su nombre la explicación del origen de su misteriosa tecnociencia. Juan Miguel Aguilera ha imaginado una larga excursión por tierras de Asia narrada por el mismísimo Ramón Llull pocos años antes de su muerte. El viaje y la fabulación de esta amena novela son fruto de la imaginación, pero resultan compatibles con la verdad histórica y, sobre todo, con la incansable curiosidad y versatilidad que el verdadero Llull mostrara en vida.

Читать или скачать книгу «La locura de Dios»
Обложка книги Luck Of The Wheels Luck Of The Wheels

 Автор: Lindholm Megan

 Серия: The Ki and Vandien Quartet


Ki and Vandien should've known the money was too good just to transport a human boy to Villena! It smelled like trouble. And it was. Not to mention a few other problems they never imagined - like a lovesick stowaway, an army of rebels and road bandits and a magical detour with death itself.

Читать или скачать книгу «Luck Of The Wheels»
Обложка книги Las puertas del cielo Las puertas del cielo

 Автор: Silverberg Robert


Es una Tierra del futuro, una Tierra agobiada por la superpoblación. En ella domina una religión, la de los vosters, que busca la inmortalidad a través de la ciencia. Y, sin embargo, los vosters, a pesar de su poder, no han logrado implantarse en Venus, coto cerrado de la herejía harmonista. Las dos religiones están enfrentadas, pero ¿podría relacionarse la resurrección del mártir Lázaro, fundador de los harmonistas, y la aspiración celestial de Vorst? ¿Podrían ambas religiones unidas abrir a los seres humanos las puertas del cielo?

Esta obra supuso para su autor, Robert Silverberg, la consagración como uno de los maestros de la ficción científica. La agilidad, la exultante fantasía, la solidez narrativa de Silverberg se manifiestan en ella con todo su esplendor.

Читать или скачать книгу «Las puertas del cielo»
Обложка книги La mano izquierda de la oscuridad La mano izquierda de la oscuridad

 Автор: Le Guin Ursula K

 Серия: Ecumen


La trama gira en torno a la estancia de Genly Ai, un enviado terrestre del Ekumen, al planeta Gueden, también conocido como Invierno por atravesar una edad glaciar. El Ekumen podría definirse como una liga interplanetaria compuesta por los “mundos inhabitados” (es decir, por aquellos que no son ni los planetas conocidos ni sus colonias) cuyo propósito, en este caso, es que Gueden se una a la alianza. Por ello, Genly Ai lleva dos años en Karhide (uno de los dos reinos más importantes de Gueden) esperando una audiencia con el rey. Cuando llega el momento, todo apunta a que el rey no goza de un juicio sano, ve al Enviado como una amenaza y a su primer ministro, Estraven, como ejemplo de traición.

En un intento por conseguir en otra ciudad lo que ha resultado imposible en Karhide, Genly Ai viaja a Orgoreyn, donde Estraven cumple su exilio. El rechazo de los orgotas hacia Genly provoca el reencuentro entre éste y Estraven que, a partir de este punto, deberán convivir en duras condiciones.

Читать или скачать книгу «La mano izquierda de la oscuridad»
Обложка книги L'épée enchantée L'épée enchantée

 Автор: Bradley Marion Zimmer


L’ÉPÉE enchantée… L’histoire de Ténébreuse était pleine de telles armes : la légendaire épée d’Aldones dans la chapelle de Hali, une arme tellement ancienne – et combien redoutable ! – qu’aucun vivant ne savait la manier ; l’épée d’Hastur, au château Hastur, dont on disait que si quiconque la tirait pour autre chose que la défense de l’honneur des Hastur, elle lui ferait sauter la main comme du feu…

Et il y avait l’épée de Dom Esteban, le meilleur escrimeur des Sept Domaines… Dans la garde de l’épée était encastrée une gemme par laquelle l’adresse de Dom Esteban pourrait joindre le porteur de l’épée.

C’était cette épée qui devait jouer le rôle capital dans la recherche du Terrien Andrew Carr, qui allait restaurer la lumière dans les cieux obscurcis d’un monde hostile.

Читать или скачать книгу «L'épée enchantée»
Обложка книги La ciudad y las estrellas La ciudad y las estrellas

 Автор: Clarke Arthur C


Los hombres habían construido ciudades antes, pero ninguna como Diaspar. Diaspar: porque Diaspar tenía una leyenda. Era la última ciudad construida en la Tierra por el poder de quienes también pudieron conquistar las estrellas. Pero la grandeza de Diaspar acabó desapareciendo. Desde los más oscuros límites del Universo los Invasores atacaron el imperio creado por el hombre y lo confinaron otra vez a la Tierra. Quien fuera que abandonara la Tierra caería bajo la ira de los Invasores. Esta era la leyenda de Diaspar. Una leyenda de un billón de años…

Читать или скачать книгу «La ciudad y las estrellas»
Обложка книги Ślady Szatana Ślady Szatana

 Автор: Sandemo Margit


Jego ślady – odcisk jednej bosej ludzkiej stopy i drugiej, której nie można było rozpoznać – budziły przerażenie. Gnał naprzód niczym sam diabeł i zabijał każdego, kto stanął mu na drodze. Dominik, Villemo i Niklas z rodu Ludzi Lodu zrozumieli, że zostali wybrani, by go powstrzymać. Ale kim jest i jak można unieszkodliwić monstrum, które wydaje się nieśmiertelne…

Читать или скачать книгу «Ślady Szatana»
Обложка книги Lód I Ogień Lód I Ogień

 Автор: Sandemo Margit


O miłości, zdradzie i nienawiści. Fascynująca opowieść o potomkach Tangela Złego, który zawarł pakt z Diabłem. Zdobyła serca czytelników na całym świecie.

Belinda była wiecznym utrapieniem rodziny. Nierozgarnięta, gapowata dziewczyna kryła się zawsze w cieniu starszej, ślicznej i utalentowanej siostry Singe. Kiedy po raz pierwszy spotkała Viljarda z Ludzi Lodu, odludka i samotnika, przeraziła się. O viljarze mówiono, że jest szalony, a jego oczy były zimne jak lód…

Читать или скачать книгу «Lód I Ogień»
Обложка книги Laksa atslēga Laksa atslēga

 Автор:

Обложка книги Level 7 Level 7

 Автор: Roshwald Mordecai

 Серия:


■ HE WAS GOING

■ DOWN,

■ DOWN,

■ DOWN…

■ 4000 feet into the earth,

■ never to return!


Level 7 is the diary of Officer X-127, who is assigned to the country’s deepest bomb shelter housing important military personnel and equipment. For security reasons those who go down, stay down.

Four thousand feet away from sunshine, Level 7 is considered secure from the most devastating attack and has been prepared to be self-sufficient for five hundred years. Marriages are made in this inverted heaven; food is taken in the form of pulp and pills. All is ordained by the god Loudspeaker which, unseen and omnipresent, voices commands for the good of its creatures.

The duty of Officer X-127 is to stand guard at the Pushbuttons, a machine devised to rocket instant atomic destruction toward the enemy. There are pushbuttons 1, 2, 3, and 4. Pushbutton 4 is final, complete, total devastation.

“Powerful, deeply imaginative, haunting…. The best comment there has been so far on the ghastly imbecility of nuclear armaments.”

—J.B. PRIESTLY

“No one can read Level 7 without feeling its gravest warning.”

—N.Y. Herald Tribune

“This story gives the most realistic picture of nuclear war that I have read in any work of fiction.”

—Linus Pauling

Originally published in 1959, and with more than 400,000 copies sold, this powerful dystopian novel remains a horrific vision of where the nuclear arms race may lead and is an affirmation of human life and love. Level 7 merits comparison to Huxley’s A Brave New World and Orwell's 1984 and should be considered a must-read by all science fiction fans.

“Eventually, I believe, Roshwald’s remorseless apocalypse will be recognized as one of the masterpieces of anti-utopian literature.”

—H. Bruce Franklin

Mordecai Roshwald is professor emeritus of humanities at the University of Minnesota and a visiting professor at many universities worldwide.

Читать или скачать книгу «Level 7»
Обложка книги Le Pont sur l’abîme Le Pont sur l’abîme

 Автор: Rippey Stewart George


`...même si les hommes passent.

Les romans post-cataclysmiques sont si nombreux dans la science-fiction qu'il serait presque possible de définir cette dernière comme étant la littérature des morts et résurrections de l'humanité.

Читать или скачать книгу «Le Pont sur l’abîme»
Обложка книги Les femmes de Stepford Les femmes de Stepford

 Автор: Levin Ira


Qu’arrive-t-il donc aux femmes de Stepford ? Ont-elles toujours été, ainsi que Joanna les découvre en s’installant dans cette ville, de véri­tables poupées ménagères, unique­ment préoccupées de l’entretien de leur intérieur et du bien-être de leur famille ? Ou alors sont-elles victimes de leurs maris, tous adhé­rents du « Club des Hommes », qui se réunissent chaque soir dans une vieille bâtisse mystérieuse interdite aux femmes ?

Joanna, jeune femme libérée, tente de créer une association féminine avec l’aide de deux amies nouvel­lement arrivées. Quelle n’est pas sa stupeur de les voir, à leur tour, se transformer brusquement, à l’image des autres femmes de la ville. L’inquiétude devient rapidement de l’angoisse…

Joanna réussira-t-elle à échapper à ce cauchemar aseptisé, clima­tisé, lot quotidien des femmes de Stepford ?

Читать или скачать книгу «Les femmes de Stepford»
Обложка книги Lost Ones Lost Ones

 Автор: Golden Christopher

 Серия: Veil

Обложка книги Las poseídas de Stepford Las poseídas de Stepford

 Автор: Levin Ira


En la apacible y bucólica ciudad de Stepford las mujeres están poseídas por algo extraño, dificil de precisar, pero que en todo caso las induce a guardar una conducta sorprendentemente ejemplar. Por su parte, los maridos también observan un comportamiento intachable. Nadie se explica los motivos de unas vidas tan modélicas. Johanna, recién llegada a Stepford con su marido y sus hijos, decide investigar el enigma, sin imaginar que se verá atrapada en una pesadilla escalofriante… Las Poseídas de Stepford es una novela tan original como sobrecogedora, un nuevo hito en la producción del autor de la célebre La Semilla del Diablo.

Читать или скачать книгу «Las poseídas de Stepford»
Обложка книги La costa más lejana La costa más lejana

 Автор: Le Guin Ursula K

 Серия: Terramar


El joven Arren, príncipe de Enlad y heredero del trono de Morred, llega a la isla de Roke con malas noticias. No sólo no hay magia en el mundo: una inquieta desazón se ha extendido por los Confines. La gente no encuentra sentido a la vida. Los artesanos y el comercio están arruinándose, las leyes declinan, la esclavitud aumenta. Algo perturba el Equilibrio del mundo.

Decidido a descubrir el mal que está causando el desequilibrio y amenazando a Terramar, Ged el Archimago se hace a la mar acompañado por el joven Arren y llegan eventualmente a la costa más lejana, la isla de Selidor, donde alguien ha abierto la puerta que lleva de la vida a la muerte. Sólo atravesando el reino de los muertos —descubre Arren—, escalando las Montañas del Dolor, encontrará el equilibrio, ayudará a restaurarlo, y será capaz de gobernar las vidas de otros hombres.

Читать или скачать книгу «La costa más lejana»
Обложка книги Las tumbas de Atuan Las tumbas de Atuan

 Автор: Le Guin Ursula K

 Серия: Terramar


En el mundo de Terramar hay dragones y espectros, talismanes y poderes, y las leyes de la magia son tan inevitables y exactas como las leyes naturales. Un principio fundamental rige en ese mundo: el delicado equilibrio entre la muerte y la vida, que muy pocos hombres pueden alterar, o restaurar. Pues la restauración del orden cósmico corresponde naturalmente al individuo que se gobierna a sí mismo, el héroe completo capaz de dar el paso último, enfrentarse a su propia sombra, que es miedo, odio, inhumanidad.

Han pasado más de diez años desde que Ged se enfrentara a su propia sombra en “Un mago de Terramar”. Capaz ahora de actuar en beneficio de otros, decide recobrar la “runa de la unión”, la mitad perdida del anillo de Erreth-Akbé, guardado, se cuenta, en las Tumbas de Atuan. La sacerdotisa de las Tumbas es Arba, que lleva el significativo apodo de la Devorada, y que no tiene identidad, pues la ha perdido para ponerse al servicio de los Sin Nombre, las potestades tenebrosas de Terramar.

Читать или скачать книгу «Las tumbas de Atuan»
Обложка книги La rueda del cielo La rueda del cielo

 Автор: Le Guin Ursula K


La premonición de los sueños se convierte en realidad. En un futuro esta posibilidad se convierte en una facultad de los seres humanos. George Orr es el primero en disponer de la misma. Su caso pasa a ser tratado por un psiquiatra quien trastornado mentalmente lo induce a soñar nuevas realidades que llevarían a un mundo feliz sin superpoblación, sin guerras y sin paz. Sueño a sueño esas inducciones se van transformando en realidades catastróficas.

Una novela magistral de la ganadora de los premios Nébula y Hugo, que la muestra nuevamente como uno de los autores mas importantes de la actualidad en el campo de la ciencia ficción.

Читать или скачать книгу «La rueda del cielo»
Обложка книги Le ali nere del tempo Le ali nere del tempo

 Автор: Saberhagen Fred

 Серия: Urania, Dracula (it)


1935: nei pressi del Gran Canyon Jake Rezner incontra una ragazza dai capelli rossi e dal colorito pallidissimo, Camilla, che lo scorta in una gola dove si è rifugiato l’eccentrico scultore Edgar Tyrrell. Ma Camilla è davvero la sua modella come sostiene, o è qualcosa di molto più pericoloso ed elusivo? 1991: Cathy Brainard, una ragazza come tante, scompare nel Canyon e sua zia ingaggia un detective privato, Joe Keogh, per ritrovarla. Keogh è assistito da un misterioso aiutante, il signor Strangeways, che ben presto intuisce la spiacevole verità... Ma Keogh e Strangeways non possono rivelare le loro scoperte alla polizia. Infatti, chi crederebbe a una storia di falle temporali e misteriosi riti del passato? Ma Strangeways sa, come Edgar Tyrrell, che quella dei nosferatu non è affatto una leggenda. E che la scomparsa di Cathy Brainard è solo l’inizio di un’avventura allucinante, destinata a concludersi in un’epoca spaventosa.

Читать или скачать книгу «Le ali nere del tempo»
Обложка книги Las máscaras del tiempo Las máscaras del tiempo

 Автор: Silverberg Robert


Es la tarde del día de Navidad cuando Vornan-19 cae del cielo y aterriza, completamente desnudo, en las escaleras de la Plaza de España de Roma.

Es el año 1999. El siglo está a punto de cambiar, y el mundo se halla al borde de la histeria de masas, aferrado por apocalípticas visiones de la inminente condenación del Hombre. En estas explosivas circustanscias, Vornan-19, hipnóticamente carismático, declara públicamente ser un viajero del año 2999.

EL mundo, por supuesto, está esperando una señal, una profecía. Vornan-19 puede serlo. Pero, ¿es realmente el nuevo Mesías? ¿O es más bien un instrumento del mas despiadado y devastador Mal?

Читать или скачать книгу «Las máscaras del tiempo»
Обложки нет Linger

 Автор: Стифватер Мэгги


In Shiver, Grace and Sam found each other. Now, in Linger, they must fight to be together. For Grace, this means defying her parents and keeping a very dangerous secret about her own well-being. For Sam, this means grappling with his werewolf past . . . and figuring out a way to survive into the future. Add into the mix a new wolf named Cole, whose own past has the potential to destroy the whole pack. And Isabel, who already lost her brother to the wolves . . . and is nonetheless drawn to Cole.

At turns harrowing and euphoric, Linger is a spellbinding love story that explores both sides of love—the light and the dark, the warm and the cold—in a way you will never forget.

Читать или скачать книгу «Linger»
Обложки нет Lament

 Автор: Стифватер Мэгги


ixteen-year-old Deirdre Monaghan is a painfully shy but prodigiously gifted musician. She's about to find out she's also a cloverhand—one who can see faeries. When a mysterious boy enters her ordinary suburban life, seemingly out of nowhere, Deirdre finds herself infatuated. Trouble is, the enigmatic and conflicted Luke turns out to be a gallowglass—a soulless faerie assassin—and Deirdre is meant to be his next mark. Deirdre has to decide if Luke's feelings towards her are real, or only a way to lure her deeper into the world of Faerie.


Читать или скачать книгу «Lament»
Обложка книги Legends of the Dragonrealm Volume 2 Legends of the Dragonrealm Volume 2

 Автор: Knaak Richard A

Обложка книги Le grand livre Le grand livre

 Автор: Willis Connie


Quoi de plus naturel, au XXIe siècle, que d’utiliser des transmetteurs temporels pour envoyer des historiens vérifier sur place l’idée qu’ils se font du passé ?

Kivrin Engle, elle, a choisi l’an 1320, afin d’étudier les us et coutumes de cette époque fascinante qu’aucun de ses contemporains n’a encore visitée : le Moyen Age.

Le grand jour est arrivé, tous sont venus assister au départ : Gilchrist, le directeur d’études de Kivrin ; l’archéologue Lupe Montoya, le docteur Ahrens ; sans oublier ce bon professeur Dunworthy, qui la trouve trop jeune et inexpérimentée pour se lancer dans pareille aventure et qui s’inquiète tant pour elle.

Ses craintes sont ridicules, le professeur Gilchrist a tout prévu ! Tout, mais pas le pire…

Читать или скачать книгу «Le grand livre»
Обложка книги Ludzie i gwiazdy Ludzie i gwiazdy

 Автор: Lem ław, Strugacki Arkadij, Strugacki Borys, Chruszczewski ław, Bilenkin Dymitr, łyczow Kir, Colin Vladimir, Cserna Jozsef, Fekete Gyula, ádi Gyula, łkowski Konrad, Hobana Ion, Nesvadba Josef, Schneider Rolf, ławczew ław, Szalimow Aleksander, żinow ł


Niniejsze słowa dotyczą zbioru opowiadań fantastycznych z lat 70. ubiegłego wieku, których lekturę, z całą stanowczością i determinacją — można polecić każdemu miłośnikowi fantastyki i cokolwiek niebanalnych rozważań na temat konstrukcji wielkiego wszechświata.

Jak już wspomniałem, książka ta została wydana w czasach dość zamierzchłych, bo w roku 1973 — co może działać deprymująco na czytelników lubujących się w dość poczytnych, aczkolwiek pisanych nieco na siłę powieściach — a tych, jak wiadomo, pełno dziś na półkach księgarni. Niemniej publikacja o dość tajemniczym, intrygującym tytule „Ludzie i gwiazdy” wydaje się pozycją godną uwagi każdego miłośnika fantastyki (bez względu na przedział wiekowy).

Cóż w takim razie jest ciekawego w tej dość opasłej i bogatej w treść merytoryczną książce? Co sprawia, że odpowiedź na pytanie dotyczące wartości książki — bez trudu nasunie się czytelnikowi już po lekturze kilku utworów w niej zawartych? Otóż zbiór opowiadań „Ludzie i gwiazdy”, mimo iż wydany w czasach wszechobecnej cenzury i inwigilacji, wziętej niemal z powieści „Nova Express” W.S. Burroughsa, niewiele tylko straciwszy na świeżości przekazu, nadal zaskakuje siłą wyobraźni autorów, wielotorowością, wieloaspektowością nurtu fantastyki i wieloma innymi cechami, których na próżno szukać u niektórych twórców.

Читать или скачать книгу «Ludzie i gwiazdy»
Обложка книги L'ultima fase L'ultima fase

 Автор: Bear Greg


Vergil Ulam, brillante ricercatore dei Genetron Labs, sta lavorando segretamente ad un esperimento che promette risultati sensazionali, e cioè la produzione di nuclei intelligenti di materia cellulare, capaci di evolversi e di apprendere con straordinaria rapidità. Ma quando Ulam infrange le norme di sicurezza del laboratorio e viene licenziato, si rifiuta di distruggere il frutto delle sue ricerche, come gli è stato ordinato, e decide invece di iniettarsi nel sangue le colonie cellulari, e diventare così egli stesso la cavia di un nuovo straordinario esperimento. Ma sarà il primo di un incredibile processo di mutazione e trasformazione, i cui limiti non sono facilmente immaginabili, perché infatti è subito chiaro che questa forma di intelligenza virale può assorbire e riplasmare qualsiasi materia vivente. Un’epidemia assolutamente inattaccabile, un vero e proprio universo di miliardi di cellule senzienti in frenetica espansione, che lentamente inghiottono l’America del Nord, trasformandola in uno scenario “alieno” che suscita al tempo stesso orrore e meraviglia. Ma si può parlare di catastrofe? O non è piuttosto un nuovo gradino nella scala dell’evoluzione? E che ne sarà dell’umanità, letteralmente trasfigurata da questi microscopici organismi che rappresentano una nuova dimensione di ciò che si può concepire come “vita”?


Nominato per il premio Nebula in 1985.

Nominato per i premi Hugo, Campbell e BSFA in 1976.

Читать или скачать книгу «L'ultima fase»
Обложка книги La guerra interminable La guerra interminable

 Автор: Haldeman Joe


Iniciada en 1997, la guerra con los taurinos se arrastra desde hace siglos. Pasando de un mundo a otro a velocidades superiores a la de la luz, las tropas de la guerra interminable envejecen sólo unos pocos días mientras en la Tierra pasan los años; una Tierra más y más irreconocible en cada nueva visita.


Premio Nebula en 1975; premios Hugo y Locus en 1976.

Читать или скачать книгу «La guerra interminable»
Обложка книги Les monades urbaines Les monades urbaines

 Автор: Silverberg Robert


 L’an 2381.

La Terre porte 70 milliards d’êtres humains, dont la devise est : Croissez et multipliez.

70 milliards d’humains qui croient avoir atteint l’utopie.

Qui vivent dans des tours de mille étages, les monades urbaines.

Qui jouissent d’une totale liberté sexuelle.

Qui ne quittent jamais leurs villes verticales et qui explorent rarement un autre étage que le leur.Le bonheur règne sur Terre.

Qui en doute est malade. Qui est malade est soigné.

Qui est incurable est exécuté.

Dieu soit loué !

Читать или скачать книгу «Les monades urbaines»
Обложка книги L'anno del contagio L'anno del contagio

 Автор: Willis Connie


Per la giovane Kivrin, che si prepare a studiare dal vivo una delle epoche più oscure della storia, regno della paura, della superstizione e di tremendi flagelli, viaggiare nel tempo è un'esperienza unica e affascinante, ma in fondo non troppo difficile: l'importante è prepararsi con cura e osservare scrupolosamente tutte le regole perché il suo improvviso arrivo nel XIV secolo risulti plausibile e, soprattutto, passi inosservato. Il resto è compito di una straordinaria tecnologia che rende possibile un simile trasferimento temporale. Tuttavia il suo viaggio nel Medioevo, dove l'esistenza quotidiana è un'avventura per la sopravvivenza e dove si sta scrivendo un nuovo libro dell'Apocalisse, sarà molto più che la realizzazione di un sogno.

Читать или скачать книгу «L'anno del contagio»
Обложка книги L'anno del contagio L'anno del contagio

 Автор: Willis Connie


Per la giovane Kivrin, che si prepare a studiare dal vivo una delle epoche più oscure della storia, regno della paura, della superstizione e di tremendi flagelli, viaggiare nel tempo è un'esperienza unica e affascinante, ma in fondo non troppo difficile: l'importante è prepararsi con cura e osservare scrupolosamente tutte le regole perché il suo improvviso arrivo nel XIV secolo risulti plausibile e, soprattutto, passi inosservato. Il resto è compito di una straordinaria tecnologia che rende possibile un simile trasferimento temporale. Tuttavia il suo viaggio nel Medioevo, dove l'esistenza quotidiana è un'avventura per la sopravvivenza e dove si sta scrivendo un nuovo libro dell'Apocalisse, sarà molto più che la realizzazione di un sogno.

Читать или скачать книгу «L'anno del contagio»
Обложка книги La prova del fuoco La prova del fuoco

 Автор: Bova Ben


Era notte nell'emisfero occidentale quando il Sole emise la sua grande fiammata, e questo salvò il continente americano dalla combustione totale. Ma non lo salvò dalle atomiche sovietiche che cominciarono subito a piovere. Perché, chi avrebbe potuto dar torto ai pochi russi superstiti sottoterra, nella stanza dei bottoni, se pensarono che l'attacco fosse venuto dall'America?

Читать или скачать книгу «La prova del fuoco»
Обложка книги La genesi della specie La genesi della specie

 Автор: Sawyer Robert J

 Серия: Paralasse neandertal, Neanderthal Parallax


Durante un esperimento di calcolo quantistico Ponter Boddit, uno scienziato Neandertal, supera accidentalmente le barriere che separano il suo mondo da quello della specie umana e si ritrova in un universo parallelo, che gli appare carico di contraddizioni e di ambiguità. Messo in isolamento, l'alieno diviene un oggetto di studio per un gruppo di ricercatori ed esperti, e un'attrazione irresistibile per i media e per i politici delle varie nazioni, che ne reclamano l'ideale proprietà. Nello stesso tempo, nella dimensione dei Neandertal, il compagno di Ponter, Adikor Huld, viene accusato del suo omicidio. Riuscirà a provare la propria innocenza, pur non potendo neppure immaginare quanto gli è accaduto?

Читать или скачать книгу «La genesi della specie»
Обложка книги La genesi della specie La genesi della specie

 Автор: Sawyer Robert J

 Серия: Paralasse neandertal, Neanderthal Parallax


Durante un esperimento di calcolo quantistico Ponter Boddit, uno scienziato Neandertal, supera accidentalmente le barriere che separano il suo mondo da quello della specie umana e si ritrova in un universo parallelo, che gli appare carico di contraddizioni e di ambiguità. Messo in isolamento, l'alieno diviene un oggetto di studio per un gruppo di ricercatori ed esperti, e un'attrazione irresistibile per i media e per i politici delle varie nazioni, che ne reclamano l'ideale proprietà. Nello stesso tempo, nella dimensione dei Neandertal, il compagno di Ponter, Adikor Huld, viene accusato del suo omicidio. Riuscirà a provare la propria innocenza, pur non potendo neppure immaginare quanto gli è accaduto?

Читать или скачать книгу «La genesi della specie»
Обложка книги Last Argument of Kings Last Argument of Kings

 Автор: Abercrombie Joe

 Серия: The First Law


Last Argument of Kings

“Last Argument of Kings.”

—Inscribed on his cannons by Louis XIV


The end is coming.

Logen Ninefingers might only have one more fight in him — but it’s going to be a big one. Battle rages across the North, the King of the Northmen still stands firm, and there’s only one man who can stop him. His oldest friend, and his oldest enemy: it’s time for the Bloody-Nine to come home.

With too many masters and too little time, Superior Glokta is fighting a different kind of war. A secret struggle in which no-one is safe, and no-one can be trusted. As his days with a sword are far behind him, it’s fortunate that he’s deadly with his remaining weapons: blackmail, threats, and torture.

Jezal dan Luthar has decided that winning glory is too painful an undertaking, and turned his back on soldering for a simple life with the woman he loves. But love can be painful too — and glory has a nasty habit of creeping up on a man when he least expects it.

The King of the Union lies on his deathbed, the peasants revolt, and the nobles scramble to steal his crown. No-one believes that the shadow of war is about to fall across the heart of the Union. Only the First of the Magi can save the world — but there are risks. There is no risk more terrible, than to break the First Law…


“Abercrombie has written the finest epic fantasy trilogy in recent memory. He’s one writer no one should miss.”

—Junot Diaz, Pulitzer prize-winning author of The Brief Wondrous Life of Oscar Wao

Читать или скачать книгу «Last Argument of Kings»
Обложка книги L'eroe dei Vor L'eroe dei Vor

 Автор: Bujold Lois McMaster

 Серия: Barrayar (it), Barrayar

Обложка книги Legacy Legacy

 Автор: Bujold Lois McMaster

 Серия: The Sharing Knife


Fawn Bluefield, the clever young farmer girl, and Dag Redwing Hickory, the seasoned Lakewalker soldier-sorcerer, have been married all of two hours when they depart her family's farm for Dag's home at Hickory Lake Camp. Having gained a hesitant acceptance from Fawn's family for their unlikely marriage, the couple hopes to find a similar reception among Dag's Lakewalker kin. But their arrival is met with prejudice and suspicion, setting many in the camp against them, including Dag's own mother and brother. A faction of Hickory Lake Camp, denying the literal bond between Dag and Fawn, woven in blood in the Lakewalker magical way, even goes so far as to threaten permanent exile for Dag.

Before their fate as a couple is decided, however, Dag is called away by an unexpected—and viciously magical—malice attack on a neighboring hinterland threatening Lakewalkers and farmers both. What his patrol discovers there will not only change Dag and his new bride, but will call into question the uneasy relationship between their peoples—and may even offer a glimmer of hope for a less divided future.

Filled with heroic deeds, wondrous magic, and rich, all-too-human characters, The Sharing Knife: Legacy is at once a gripping adventure and a poignant romance from one of the most imaginative and thoughtful writers in fantasy today.

Читать или скачать книгу «Legacy»
Обложка книги Lud-In-The-Mist Lud-In-The-Mist

 Автор: Mirrlees Hope


Lud-in-the-Mist (1926) is the third novel by Hope Mirrlees, and the only one still in print as of 2005. It continues the author's exploration of the themes of Life and Art, by a method already described in the preface of her first novel, Madeleine: One of Love's Jansenists (1919): "to turn from time to time upon the action the fantastic limelight of eternity, with a sudden effect of unreality and the hint of a world within a world".Whereas in Madeleine and The Counterplot Mirrlees took from historical figures, religions and literature the elements with which to build her stage, her use of a secondary-world setting in Lud-in-the-Mist links it to a tradition of high fantasy, and thence to its current locus of popularity. In 1970, an American reprint appeared without the author's permission, as part of the Ballantine Adult Fantasy series. It was subsequently reprinted by Orion Books in 2000 as part of their Fantasy Masterworks series[1]. But Lud-in-the-Mist's unconventional elements, equally responsible for its appeal to the fantasy readership and distinction within the genre, are better-understood if they are taken in the context of her whole oeuvre.In this novel, the law-abiding inhabitants of Lud-in-the-Mist, a city located at the confluence of the rivers Dapple and Dawl, in the fictional state of Dorimare, must contend with the influx of fairy fruit from the bordering Land of Faerie, whose presence they had sought to deny from their rational existence. Their mayor, the respectable Nathaniel Chanticleer, finds himself quite reluctantly at the center of the conflict.Lud-in-the-Mist begins with a quotation by Jane Harrison, whose influence is also found in Madeleine and The Counterplot. It is dedicated to the memory of Mirrlees's father.

Читать или скачать книгу «Lud-In-The-Mist»
Обложка книги Life, The Universe And Everything Life, The Universe And Everything

 Автор: Adams Douglas

 Серия: , The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy


This international bestseller is the third installment (of five) in the zany space opera known as the Hitchhiker’s Guide to the Galaxy. Ford Prefect and Arthur Dent have been stranded for five years on prehistoric Earth. They escape from this predicament via a Chesterfield sofa and arrive at a cricket match, where they are immediately faced with their next challenge: preventing the release of an imprisoned race of xenophobic aliens bent on exterminating all other life forms in the universe. Fans of the BBC TV show Doctor Who will be interested to note that the novel is a reworked treatment for a proposed film based on the series. And more detail-oriented types may want to know that the American version of the book has some additional text concerning the galactic rudeness of the word Belgium, which allows Belgium to be used throughout as profanity instead of a four-letter word beginning with F that's used in the British edition.

Читать или скачать книгу «Life, The Universe And Everything»
Обложка книги Lord of Light Lord of Light

 Автор: Zelazny Roger


Earth is long since dead. On a colony planet, a band of men has gained control of technology, made themselves immortal, and now rule their world as the gods of the Hindu pantheon. Only one dares oppose them: he who was once Siddhartha and is now Mahasamatman. Binder of Demons, Lord of Light.

Читать или скачать книгу «Lord of Light»
Обложка книги Lords And Ladies Lords And Ladies

 Автор: Pratchett Terry David John

 Серия: The Discworld Series

Обложка книги Luna to surowa pani Luna to surowa pani

 Автор: Heinlein Robert A


W książce uważanej za jedną z jego najbardziej fascynujących i zmuszających do myślenia, mistrz współczesnej SF opowiada dziwną historię z jeszcze bardziej dziwnego świata — XXI-wiecznej Luny, kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Wybucha tam rewolucja zesłanych do Luny nieszczęśników przeciwko nadzorującemu ich komputerowi. Powstanie rozszerza się, dopóki nie następuje to, co jest nieuniknione…

Читать или скачать книгу «Luna to surowa pani»
Обложка книги Lady of Mazes Lady of Mazes

 Автор: Schroeder Karl


Karl Schroeder is one of the new stars of hard SF. His novels, Ventus and Permanence, have established him as a new force in the field. Now he extends his reach into Larry Niven territory, returning to the same distant future in which Ventus was set, but employing a broader canvas, to tell the story of Teven Coronal, a ringworld with a huge multiplicity of human civilizations. Brilliant but troubled Livia Kodaly is Teven's only hope against invaders both human and superhuman who would destroy its fragile ecologies and human diversity. Filled with action, ideas, and intellectual energy, Lady of Mazes is the hard SF novel of the year.

Читать или скачать книгу «Lady of Mazes»
Обложка книги Lady of Mazes Lady of Mazes

 Автор: Schroeder Karl


Karl Schroeder is one of the new stars of hard SF. His novels, Ventus and Permanence, have established him as a new force in the field. Now he extends his reach into Larry Niven territory, returning to the same distant future in which Ventus was set, but employing a broader canvas, to tell the story of Teven Coronal, a ringworld with a huge multiplicity of human civilizations. Brilliant but troubled Livia Kodaly is Teven's only hope against invaders both human and superhuman who would destroy its fragile ecologies and human diversity. Filled with action, ideas, and intellectual energy, Lady of Mazes is the hard SF novel of the year.

Читать или скачать книгу «Lady of Mazes»
Обложка книги La velocità del buio La velocità del buio

 Автор: Moon Elizabeth

 Серия:


Prego, entrate in un altro mondo. Un mondo futuro in cui è fin troppo facile essere considerati anormali. Lou Arrendale è un isolato, uno di quei soggetti che i medici definiscono autistici. Finché la multinazionale farmaceutica per cui lavora lo mette di fronte a un traumatico dilemma: sottoporsi a un esperimento rivoluzionario o perdere il posto e disperdersi nel caos. Il problema di quelli come Lou è molto semplice: rinunciare all’unico contatto con il mondo esterno o accettare la cura e trasformarsi in uomini qualunque, nuovi schiavi di una personalità prefabbricata e servile?

Читать или скачать книгу «La velocità del buio»
Обложка книги L’uomo disintegrato L’uomo disintegrato

 Автор: Bester Alfred


Il problema — o la speranza — della telepatia ha suggerito agli scopritori di f.s. migliaia di pagine, quasi tutte di una scoraggiante ingenuità; abbiamo quindi pensato di ripubblicare qui il famoso romanzo di Bester, vero e proprio « classico » sull’argomento, già apparso anni fa, a puntate, su altro periodico Mondadori, e che pensiamo sia sfuggito,alla maggior parte dei lettori di Urania. E un’opera di eccezionale ingegnosità, dove la trasmissione del pensiero diventa l’arma di un duello mortale tra un assassino e un detective insoliti.

Читать или скачать книгу «L’uomo disintegrato»
Обложка книги LIGHT LIGHT

 Автор: Harrison M John

 Серия: , Light


Light marks that fine writer M John Harrison's first return to the heartland of SF—including spaceships and hair-raising interstellar chases—since his apocalyptic anti-space opera The Centauri Device (1975).

The heavy SF action begins in 2400. Space-going humanity is the latest of many civilizations to be baffled by the impenetrable Kefahuchi Tract; that vast stellar region where an unshielded singularity makes physics itself unreliable. Along its accessible fringe, the "Beach", solar systems are littered with crazy, abandoned devices used to probe the Tract since before life began on Earth. A whole dead-end culture is based on beachcombing this rubble of industrial archaeology...

25th-century characters include a woman who's sacrificed almost everything to merge with the AI "mathematics" of a crack military spacecraft; a former daredevil who once surfed black holes but has retreated into a virtual reality tank; the lady proprietor of the Circus of Pathet Lao, with an alien freakshow and a hidden agenda; and a variety of raunchy, smelly, gene-sculpted lowlife, some comic, some menacing. Many are not what they seem.

Meanwhile in 1999 London, physicists Kearney and Tate—remembered in 2400 as the fathers of interstellar flight—are getting nowhere. Kearney's personal problems occupy familiar Harrison territory: urban paranoia, a seedily unreliable guru, bad sex, guilty rituals to propitiate a metaphysical-seeming threat called the Shrander—a pursuing image out of nightmare. In the lab, both Kearney and Tate fear the increasing quantum strangeness of their results.

The cosmological wonders and hazards of the Beach form a backdrop to space pursuits and violent skirmishes whose duration is measured in nanoseconds, reported in tensely lyrical prose. Eventually everything comes together as it should—even that oppressive 1999 story strand—with revelations, transformation, transcendence, and ultimate hope. Harrison demands your full attention and rewards it richly. —David Langford

Читать или скачать книгу «LIGHT»
Обложка книги La Caduta di Hyperion La Caduta di Hyperion

 Автор: Simmons Dan

 Серия: Hyperion Cantos, Canti di Hyperion


In un lontano futuro di straordinaria complessità fantastica, la maggior parte dei pianeti della galassia è collegata da una Rete che permette di trasferirsi in pochi secondi da un mondo all’altro. Ma anche in questo universo, apparentemente perfetto, l’umanità è minacciata da pericoli di sconvolgente portata. Ai margini dell’Egemonia si stanno infatti radunando gli Sciami di migrazione degli alieni Ouster, mentre gruppi dotati di sofisticatissimi strumenti tecnologici e strane sette esoteriche premono per conquistare un potere divino. Paradossalmente, per gli uomini, l’unica speranza di salvezza è un piccolo gruppo di pellegrini sperduti su Hyperion, il mondo nei cui insondabili recessi si nasconde il crudele, onnipotente e misterioso Shrike. Dopo Hyperion, dalla magistrale penna di Dan Simmons un altro grande classico della fantascienza moderna, un romanzo affascinante in cui si fondono l’avventura classica e i temi più inquietanti del cyberspazio.

Читать или скачать книгу «La Caduta di Hyperion»
Обложка книги Le sabbie di Marte Le sabbie di Marte

 Автор: Clarke Arthur C


Classico romanzo di «fantascienza», per usare un neologismo abbastanza efficace, «Le sabbie di Marte» descrive il viaggio inaugurale dell’astronave «Ares» — prima nave di linea regolare fra i pianeti — e le lotte di un gruppo di pionieri del XXI secolo per colonizzare le rosse distese desertiche del pianeta Marte. È una lotta affascinante e paurosa su un mondo in agonia dove non esiste quasi più traccia di vegetazione e l’aria è così povera di ossigeno da essere praticamente irrespirabile. Ma la fine del romanzo darà al lettore la più straordinaria — e la meno impossibile — delle sorprese… «Le sabbie di Marte» è un autentico capolavoro della narrativa a sfondo scientifico e fantastico. Non per nulla il suo autore, Arthur C. Clarke, è un noto scienziato, membro della British Astronomical Association e Presidente della Società interplanetare britannica.

Читать или скачать книгу «Le sabbie di Marte»
Обложка книги Lux perpetua Lux perpetua

 Автор: Анджей Сапковський

 Серия: Сага про Рейневана


Рейневан, головний герой книг «Вежа блазнів» і «Божі воїни», далі має клопоти: весь час хтось або чигає на його життя, або робить пропозиції, від яких неможливо відмовитися. Його переслідують прозаїчні агенти розвідки та нечиста сила, яка зовсім не приховує свого диявольського походження. Але ж Рейневан живе в жорстокі і небезпечні часи. У Шльонську і в Чехії, коли через ці землі прокочувалися хрестові походи та гуситські каральні експедиції. Коли не знали слова «милосердя» і з іменем Бога на устах вирізали тисячі невинних. Рейнмар вірить у релігійне оновлення, стає на боці прихильників Гуса, навіть коли ті вчиняють неймовірні злочини. Він, медик і травник, ідеаліст і безкорисливий захисник хворих і стражденних, повинен перевтілитися в роль гуситського шпигуна, диверсанта, вбивці та безжального месника. Розриваючись між обов'язком і покликом серця, він йде ва-банк, аби лише вирвати кохану з рук ворогів.

Читать или скачать книгу «Lux perpetua»
Обложка книги La tour interdite La tour interdite

 Автор: Bradley Marion Zimmer


Ellemir et Callista, les sceurs jurnelles, épousent les deux vainqueurs des hommes-chats : Damon et le Terrien Andrew. C’est l’heureuse conclusion d’une aventure et le début d’une double malédiction : l’union consanguine d’Ellemir et de Damon est menacée de stérilité ; Callista, destinée à devenir Gardienne de la Tour d’Arilinn, a été si bien conditionnée qu’Andrew ne peut pas l’approcher. Damon voudrait secourir Callista ; Andrew ne refuserait pas de rendre service à Ellemir. Tous quatre sont télépathes, ce qui devrait faciliter leur entraide. Mais la règle est très stricte : on n’utilise pas les pouvoirs psi pour changer le destin, sauf dans les Tours. Cette prudence s’explique par les abus commis pendant les Ages du Chaos. S’impose-t-elle en cas de péril ou de trahison ? Damon, Ellemir, Andrew et Callista défient la coutume, lancent dans le Surmonde une croisade pour la liberté et, unissant leurs esprits, bâtissent leur propre Tour, où l’antique tradition n’a plus cours. Qu’en dira Dame Leonie, la Gardienne d’Arilinn ?

Читать или скачать книгу «La tour interdite»
Обложка книги Luna e o doamnă crudă Luna e o doamnă crudă

 Автор: Heinlein Robert A

Обложка книги Love and War Love and War

 Автор: Weis Margaret, Berberick Nancy Varian, Knaak Richard A, Williams Michael, Hickman Tracy, Bakst Harold, O Nick, Hickman Laura, Novak Kate, Despain Dezra, Randle Kevin D

 Серия: Tales

Обложка книги Land of the minotaurs Land of the minotaurs

 Автор: Knaak Richard A

 Серия: Dragonlance:Lost Histories, Lost Histories

Обложка книги Le sorcier de Terremer Le sorcier de Terremer

 Автор: Guin Ursula K

 Серия: , Terremer


Le passé ou le futur ?Un monde : Terremer.Une planète harmonieuse d’îles et d’océans, de golfes, d’archipels et de récifs, où les sociétés de l’homme se sont éparpillées, diversifiées. Sous le signe de la magie. Une magie expliquée, construite par les forces mêmes de ce monde. Une magie dépendante des éléments et des animaux.C’est au nord de Terremer, dans l’île de Gont, que naît Ged, très tôt surnommé l’Epervier. Il parle aux oiseaux, au bétail. Elevé dans la connaissance des invocations élémentaires, il part, très jeune encore, pour l’île de Roke. Là, guidé par l’Archimage, il découvre l’étendue de ses pouvoirs. Il devient maître en l’art des illusions et, surestimant ses talents, libère dans la réalité une entité de cauchemar, une émanation du royaume des morts. Magicien hanté, il affronte le monde en même temps qu’un ennemi indicible devant lequel la sorcellerie reste sans moyens.

Читать или скачать книгу «Le sorcier de Terremer»
Обложка книги Les tombeaux d'Atuan Les tombeaux d'Atuan

 Автор: Guin Ursula K

 Серия: Terremer


Arha veille sur les tombeaux. Depuis la naissance de Terremer. A quatorze ans, elle est devenue la Grande Prêtresse du Lieu où dorment les puissances du passé. Son royaume est celui des ténèbres. Elle ne connaît d’autre promenade que celle du labyrinthe qui la conduit d’une ombre à une autre. Elle garde. Son existence se confond avec l’éternité. Jusqu’au jour où apparaît Ged, le Sorcier de Terremer, venu quérir dans les Tombeaux l’anneau d’Erreth-Akbe. Selon la loi très ancienne, parce qu’il a violé le Lieu, il doit mourir dans l’obscurité. Mais Arha a d’autres desseins : Ged l’Epervier doit lui appartenir. Il doit devenir son captif, afin que, nuit après nuit, elle puisse l’épier, le posséder.Mais l’horreur qui protège Erreth-Akbe œuvre pour rapprocher le magicien prisonnier de la jeune Prêtresse des Tombeaux.

Читать или скачать книгу «Les tombeaux d'Atuan»
Обложка книги L'ultime rivage L'ultime rivage

 Автор: Guin Ursula K

 Серия: Terremer


Des plus lointains horizons de Terremer, la nouvelle venait : la magie allait mourir. De terrifiantes histoires couraient, pareilles à des légendes retrouvées, faisant état de l’échec de la sorcellerie. Il semblait que les sources mêmes des pouvoirs anciens fussent asséchées. Et le prince Arren d’Enlad en vint ainsi à requérir l’assistance de Ged l’Archimage contre ce péril nouveau qui réalisait les très anciennes prophéties de Terremer, qui menaçait de faire basculer les forces de la vie dans le chaos noir de la mort.

L’Ultime rivage, troisième volet de la trilogie de Terremer, est le récit de l’ultime combat d’un monde condamné à l’abîme.

Читать или скачать книгу «L'ultime rivage»
Обложка книги Lilith: A Snake in the Grass Lilith: A Snake in the Grass

 Автор: Chalker Jack L

 Серия: Four Lords of the Diamond


Somewhere, from among the four human-settled worlds of the Warden Diamond, hostile aliens were spying on Earth. But no agent could be sent to investigate and report back; a symbiont invaded all life forms and destroyed any form of machinery. That called for extraordinary means. One agent was chosen, then four men were stripped of their own minds and personalities, and his was imposed upon them. hooked up properly, he could then receive their reports, without ever leaving safe territory. Each man was assigned one world to conquer. His mission was first to find the Overlord of that world and kill him, then to take over his link with the aliens. Of course all this must be done with no help beyond his own naked ability.

Читать или скачать книгу «Lilith: A Snake in the Grass»
Обложка книги La cittadella dell'Autarca La cittadella dell'Autarca

 Автор: Wolfe Gene

 Серия: Libro del Nuovo Sole


Nei romanzi precedenti del ciclo avevamo visto Severian viaggiare verso Thrax, la città del suo esilio, armato solo della mitica spada Terminus Est, ultimo dono del suo Maestro Torturatore. Nel corso del viaggio aveva incontrato numerosi personaggi strani e affascinanti, come la dolce e misteriosa Dorcas, i due gemelli Agia e Agilus, la bellissima Jolenta, il dottor Talos, ma soprattutto era entrato in possesso dell’Artiglio del Conciliatore, una gemma dai poteri miracolosi appartenuta a una figura leggendaria del passato. Arrivato a Thrax, Severian si era infine accorto che la Città delle Stanze senza Finestre non era la sua meta definitiva: strani portenti infatti gli indicano che un destino futuro molto elevato lo attende. E in questo quarto e definitivo volume della serie, finalmente Severian saprà cosa gli è stato predestinato dalla sorte. Il suo viaggio lungo e periglioso lo riporterà proprio a Nessus, la città da cui era stato bandito, con una missione che determinerà il fato dell’intera Urth e la nascita del Nuovo Sole e di una nuova era.

Читать или скачать книгу «La cittadella dell'Autarca»
Обложка книги Legacies Legacies

 Автор: Wilson F Paul

 Серия: Repairman Jack

Обложка книги Locus Solus Locus Solus

 Автор: Руссель Рэймон


Роман гениального французского писателя Рэймона Русселя (1877–1933), которого Андре Бретон называл «самым великим магнетизером нашего времени», «Locus Solus» публикуется на русском языке впервые.

«Locus Solus» — это долгая, бесконечная прогулка, которую можно воспринимать и как некий путь к посвящению. Блестящий ученый — законченный образ писателя, художника или, согласно Русселю, гения — открывает нам на семи остановках семь захватывающих дух чудес, которые он задумал, создал и поместил в своем парке. Среди этих ошеломляющих находок — летающая трамбовочная «баба», составляющая мозаику из разноцветных… зубов, гигантский «алмаз», в котором плавает танцовщица с музыкальными волосами, ожившие покойники, разыгрывающие самые знаменательные эпизоды своей жизни…

Но прежде всего «Locus Solus» — это интеллектуальный эксперимент, сколь просчитанный, столь и непредсказуемый.

Читать или скачать книгу «Locus Solus»
Обложка книги Last Stand of the DNA Cowboys Last Stand of the DNA Cowboys

 Автор: Farren Mick

 Серия: DNA Cowboys

Обложка книги Looking for Jake and Other Stories Looking for Jake and Other Stories

 Автор: éville China


Step into a London ravaged by unearthly creatures at once utterly alien and chillingly familiar. In China Miéville's award-winning novella 'The Tain', we learn the reason for the invaders' terrible revenge. One survivor must trek through the ruins of the city with a desperate plan to stand against their assault. In addition to 'The Tain', this superb collection contains thirteen short stories, of visionary cityscapes and urban paranoia, ghosts, monsters and impossible diseases. Several of the stories are published here for the first time: these include one set in New Crobuzon, the location of the award-winning series of novels that began with Perdido Street Station; and one in comic-strip form, illustrated by top graphic artist Liam Sharp. This collection displays the sheer imaginative scope of China Miéville's work.

Читать или скачать книгу «Looking for Jake and Other Stories»
Обложка книги Looking for Jake and Other Stories Looking for Jake and Other Stories

 Автор: éville China


Step into a London ravaged by unearthly creatures at once utterly alien and chillingly familiar. In China Miéville's award-winning novella 'The Tain', we learn the reason for the invaders' terrible revenge. One survivor must trek through the ruins of the city with a desperate plan to stand against their assault. In addition to 'The Tain', this superb collection contains thirteen short stories, of visionary cityscapes and urban paranoia, ghosts, monsters and impossible diseases. Several of the stories are published here for the first time: these include one set in New Crobuzon, the location of the award-winning series of novels that began with Perdido Street Station; and one in comic-strip form, illustrated by top graphic artist Liam Sharp. This collection displays the sheer imaginative scope of China Miéville's work.

Читать или скачать книгу «Looking for Jake and Other Stories»
Обложка книги Luz de otros tiempos Luz de otros tiempos

 Автор: Baxter Stephen, Clarke Arthur C


La historia de lo que sucede cuando un brillante industrial aprovecha los beneficios de la física cuántica. Así consigue que cualquier persona pueda ver lo que hace otra desde cualquier sitio en cualquier situación. Las esquinas y paredes ya no son barreras, todo momento de la existencia por muy privado o íntimo que sea queda expuesto a los demás. Esta nueva tecnología supone la súbita abolición de la intimidad humana… para siempre. Mientras que los hombres y mujeres afrontan el trauma de la nueva situación, esta misma tecnología demostrará ser capaz de mirar también en el pasado. Nada puede prepararnos para lo que vendrá después: el descubrimiento de lo que hay de verdad y mentira a lo largo de los miles de años de historia humana tal y como la conocíamos. Como consecuencia de este saber, los gobiernos son derribados, las religiones caen, las bases de la sociedad humana tiemblan desde su propia raíz. Marca un cambio fundamental en la condición humana provocando la desesperación, el caos, y quizás, también la oportunidad de trascender como raza. Luz de otros días es un tour de force, un evento para el próximo milenio y una narración que no olvidarás.

Читать или скачать книгу «Luz de otros tiempos»
Обложка книги L'usage des armes L'usage des armes

 Автор: Banks Iain M

 Серия: Culture


Cheradenine Zakalwe — ou du moins l’homme qui se fait appeler ainsi — est l’un des agents les plus efficaces de la Culture. Et Diziet Sma éminente figure de la Culture, l’utilise à des fins mystérieuses, quelquefois paradoxales.

Dans le cadre de Circonstances spéciales, une branche de Contact.

Qu’est-ce que la Culture ? Une immense société galactique, pacifiste en son principe mais redoutable si on l’attaque, multiforme, anarchiste, tolérante, éthique et cynique. Elle est composée d’humains, d’Intelligences artificielles et d’espèces étrangères qui ont accepté ses valeurs.

La Culture a la prétention de faire évoluer lentement mais sûrement les civilisations étrangères qu’elle rencontre au fur et à mesure de son expansion.

C’est le rôle du Contact d’évaluer et d’infiltrer les sociétés nouvellement découvertes. Et dans les cas extrêmes, c’est à Circonstances spéciales d’intervenir, au besoin par la violence.

Cheradenine Zakalwe est l’une des armes de Circonstances spéciales. C’est le héros de L’usage des armes, qui est à la fois un roman d’aventures et une œuvre littéraire éblouissante, d’une perversité toute britannique.

Читать или скачать книгу «L'usage des armes»
Обложка книги Lord of Misrule Lord of Misrule

 Автор: Caine Rachel

 Серия: The Morganville Vampires


In the college town of Morganville, vampires and humans coexist in (relatively) bloodless harmony. Then comes Bishop, the master vampire who threatens to abolish all order, revive the forces of the evil dead, and let chaos rule. But Bishop isn't the only threat.

Violent black cyclone clouds hover, promising a storm of devastating proportions as student Claire Danvers and her friends prepare to defend Morganville against elements both natural and unnatural.

Читать или скачать книгу «Lord of Misrule»
Обложка книги La estrella de los gitanos La estrella de los gitanos

 Автор: Silverberg Robert


En el año 3159, la humanidad ha conquistado las estrellas, y los otrora despreciados gitanos son hoy mimados y respetados, porque solo ellos pueden llevar a buen puerto las astronaves en sus largos saltos estelares.

Pero los gitanos tienen también otros talentos,. Arrastrados por su tradición errante, siguen vagando, pero hoy no solo a través del espacio, sino también del tiempo: su facultad de espectrar les permite trasladarse a las más remotas épocas, y volver al viejo y ya desaparecido planeta Tierra para contemplar su vida pasada, desde el esplendor de la antigua ciudad de Atlantis hasta el horror de los campos de exterminio nazis.

Y los gitanos mantienen un antiguo sueño: volver a su mundo de origen. Porque ellos nunca fueron nativos de la Tierra. Y así, contemplan desde el cielo de los mil mundos por los que se hallan ahora dispersos la Estrella Romani, de la que tuvieron que huir precipitadamente para salvar sus vidas, y anhelan el día en que podrán regresar a su hogar. Y quien mas lo anhela es Yakoub, el Rey de los Gitanos, un personaje mezcla de Falstaff y Ricardo Corazón de León, que abdicó de su trono para poner las cosas en su sitio y ahora tiene que volver a él para cumplir con el último destino de la raza rom.

Читать или скачать книгу «La estrella de los gitanos»
Обложка книги Les royaumes du Mur Les royaumes du Mur

 Автор: Silverberg Robert


Le Mur est une montagne. Géante, redoutable, empilement de ravins, de falaises, de précipices, elle perce les basses couches de l’atmosphère et pointe sa cime vers l’espace.

Le sommet du Mur est presque inaccessible. Pourtant, chaque année, depuis le village de Jospodar situé au pied de la montagne, quarante jeunes hommes et femmes parmi les meilleurs entrepren­nent de le conquérir. Car là-haut, d’après les légendes et de rares témoignages contradictoires, vivent les dieux détenteurs de la sagesse.

Malheureusement, l’épreuve est telle que presque personne n’est revenu pour transmettre cette sagesse, et ceux qui sont redescen­dus avaient perdu la raison.

Poilar Bancroche, qui a rêvé toute sa courte vie de parler avec les dieux, a été choisi pour commander les quarante. Il lui reste à affron­ter les royaumes du Mur comme autant de remparts protégeant le sommet, et à découvrir, peut-être, le secret terrible et poignant des dieux descendus du vide.

Читать или скачать книгу «Les royaumes du Mur»
Обложка книги La casa dalle finestre nere La casa dalle finestre nere

 Автор: Simak Clifford


Un veterano della guerra civile americana che non invecchia mai, una casa con finestre indistruttibili, una tomba che porta inciso sulla pietra il segno dell’infinito: ce n’è abbastanza perché la CIA cominci ad avere dei sospetti e perché Clifford Simak cominci a tessere una delle sue trame più belle e suggestive. Dai boschi del Wisconsin alle frontiere della galassia, dai più umili e quotidiani personaggi ai più stupefacenti visitatori spaziali, tutto si carica di quel «senso del meraviglioso» di cui l’autorè di Mondi senza fine è uno dei pochi a conoscere il segreto.

Читать или скачать книгу «La casa dalle finestre nere»
Обложки нет Lady and Loneliness

 Автор: Арсеньева Светлана

Обложка книги La espada del Lictor La espada del Lictor

 Автор: Wolfe Gene

 Серия: El Libro del Sol Nuevo


Severian, desterrado por el “pecado” de misericordia, ha llegado a Thrax, la Ciudad de los Cuartos sin Ventanas, y se prepara para desempeñar el papel, a menudo desagradable, de funcionario del gobierno. Los acontecimientos perturbadores se precipitan. Dorcas deja a Severian y vuelve al Lago de los Pájaros. Severian es perseguido por una bestia mortífera. Ha empezado a cuestionarse su oficio de torturador y al fin deja libre a una mujer y escapa de la ciudad. Ya en las montañas sobrevive a otro encuentro con Agia, que pretende vengar la muerte de su hermano, y sigue huyendo en compañía de un niño, huérfano a causa de un alzabo. Más tarde, en una ciudad desierta, la Garra revive a un hombre que había sido enemigo del Conciliador. El niño muere, pero Severian mata al hombre, reparando de este modo una antigua deuda de venganza. Severian se une entonces a las gentes de las islas flotantes, y los ayuda a atacar el castillo donde volverá a encontrarse con Calveros y el doctor Talos.

Читать или скачать книгу «La espada del Lictor»
Обложка книги Lucky Starr im Astroidengürtel Lucky Starr im Astroidengürtel

 Автор: Asimov Isaac

 Серия: Lucky Starr

Обложка книги Legon Awakening Legon Awakening

 Автор: Taylor Nicholas

 Серия: Legon

Обложка книги Lucky Starr auf der Venus Lucky Starr auf der Venus

 Автор: Asimov Isaac

 Серия: Lucky Starr

Обложки нет Lethe

 Автор: Williams Walter Jon

Обложки нет La Exhalación

 Автор: Gary Romain


Un hombre que lleva un portafolios es asesinado frente al Vaticano. Dentro del portafolios hay una carta, un encendedor y una pelotita color blanco perlado que rebota sin cesar. El Papa y la Iglesia Católica se encuentran frente a un dilema moral que nunca antes habían encarado. Así comienza esta nueva y fantástica novela de Romain Gary, pues la exhalación es la energía que despiden los hombres al morir. Rápidamente, esta inagotable fuente de energía desata los intereses creados entre varios países. Francia, China, Rusia y los Estados Unidos se ven involucrados por diferentes razones. Y, Marc Mathieu: el genial científico francés que posee la fórmula de la destrucción, se les enfrenta, convirtiéndose en una amenaza para la supervivencia de la humanidad.

Читать или скачать книгу «La Exhalación»
Обложки нет La Fine Dell'Eternita

 Автор: Asimov Isaac

Обложки нет Le Joyau des sept étoiles

 Автор: Stoker Bram

Обложки нет L'Enterrement Des Rats

 Автор: Stoker Bram

Обложки нет Love and War

 Автор:

 Серия: Dragonlance:Tales

Обложка книги Lumea Fluviului. Vasul Miraculos Lumea Fluviului. Vasul Miraculos

 Автор: Farmer Philip Jose

 Серия: Lumea fluviului


Îndepărtându-se de cele narate în primul roman, Înapoi la trupurile voastre răzlețite!, Vasul miraculos urmărește eforturile lui Samuel Clemens (numele real al lui Mark Twain) de a găsi un mod pentru a construi un vapor cu zbaturi într-o loc sărac în metale, cum este Lumea Fluviului. De la un membru al celor responsabili pentru readucerea la viață a omenirii, el află că metalele pot fi găsite în susul fluviului. În căutarea lui, Clemens se aliază cu un viking din secolul al X-lea, Eric Bloodaxe, care deținde o secure făcută din metal și cu un hominid preistoric gigantic, numit Joe Miller. Alt motiv care îl animă pe Clemens să pornească în această călătorie îl reprezintă regăsirea fostei lui soții de pe Pământ, Livy.

Pe parcursul călătoriei, ei sunt surprinși de căderea unui meteorit, ale cărui distrugeri sunt apoi reparate miraculos în mai puțin de o zi. Știind că resturile meteoritului conțin metale, pornesc în căutarea lui, alături de un nou personaj, aviatorul german Lothar von Richthofen, un as din Primul Război Mondial și frate al faimosului Red Baron. Neavând încredere în Bloodaxe, Clemens pune la cale asasinarea lui.

Odată cu dezgroparea tot mai multor resurse metalice, nivelul tehnologic crește, ajungându-se la reapariția armelor de foc. Deși meteoritul căzut este bogat în nichel și fier, Clemens are nevoie și de alte materiale pentru a-și construi vaporul, lucru pentru care începe să facă schimburi comerciale cu regatele vecine. Unul dintre acestea, condus de regele Ioan Fără-de-Țară, invadează teritoriul pe care se află Clemens și îl cucerește, dând naștere țării Parolando.

În afară de acest lucru, Clemens are parte de un șoc neplăcut când sosește soția sa, în compania lui Cyrano de Bergerac. Deși este devastat de situație, Clemens se împrietenește cu Cyrano, care este unul dintre cei mai buni spadasini din lume.

Parolando este atacat de un regat vecin, "Soul City", iar Ioan Fără-de-Țară îl trădează pe Clemens, furându-i vasul cu zbaturi Nu se închiriază, pe care acesta reușise să îl construiască în cele din urmă.

Читать или скачать книгу «Lumea Fluviului. Vasul Miraculos»
Обложка книги Les rivières pourpres Les rivières pourpres

 Автор: é Jean-Christophe

 Серия: EDITIONS LIVRE DE POCHE


Un cadavre, horriblement mutilé, suspendu entre ciel et terre dans les montagnes de la région grenobloise. Une tombe, celle d'un petit garçon, mystérieusement « visitée » pendant la nuit, cependant que les dossiers le concernant disparaissaient de son école. Deux énigmes, que vont s'attacher à résoudre deux flics hors normes : Pierre Niémans, policier génial, dont les méthodes peu orthodoxes ont compromis la carrière. Et Karim Abdouf, l'ancien délinquant devenu flic, dont la couleur de peau et les dreadlocks suscitent plutôt la défiance dans le trou de province où on l'a nommé... Les deux affaires vont se rejoindre, et les deux hommes se reconnaître. Ensemble, ils vont remonter vers le terrifiant secret des rivières pourpres. Un secret qui ne nous sera livré qu'aux dernières pages de ce thriller exceptionnel, dû à l'auteur du Vol des cigognes et récemment porté à l'écran par Mathieu Kassovitz.

Читать или скачать книгу «Les rivières pourpres»
Обложка книги La memoria de la Tierra La memoria de la Tierra

 Автор: Card Orson Scott

 Серия: Saga del Retorno


Desde hace 40 millones de años la colonia humana del planeta Armonía ha sido regida por un poderoso ordenador conocido como Alma Suprema, que es venerado casi como un dios. Su misión consiste en mantener alejado al hombre de la capacidad destructiva que le obligó a abandonar la Tierra. La tecnología apenas existe en Armonía. Hay ordenadores y placas solares, pero el medio de transporte es el caballo y la única arma, la espada «energética». Alma Suprema, sin embargo, ha detectado fallos en sus propios sistemas y sólo podrá evitar una guerra catastrófica viajando a la Tierra de nuevo. Para ello debe escoger a un hombre íntegro y revelarle el antiguo conocimiento de los viajes a través de las estrellas.

Читать или скачать книгу «La memoria de la Tierra»
Обложка книги La llamada de la Tierra La llamada de la Tierra

 Автор: Card Orson Scott

 Серия: Saga del Retorno


Desde hace cuarenta millones de años, la colonia humana del planeta Armonía ha sido gobernada por un poderoso ordenador conocido como Alma Suprema, que es venerado casi como un dios. Su misión ha sido mantener alejado al hombre de la capacidad destructiva que le obligó a abandonar la Tierra. Pero su influencia ha ido menguando con el tiempo y ahora un general rebelde, Moozh, se atreve incluso a utilizar tecnologías prohibidas. Nafai, un habitante de la ciudad de Basílica, es designado por Alma Suprema para salvar al planeta de la catástrofe y preparar en secreto un viaje, quizá imposible, de regreso a la Tierra.

El general Moozh, del ejército de los gorayni, tiene unas ansias implacables de conquistar territorios y muchos han sido sus esfuerzos para ganarse una buena reputación. Pero, sus verdaderos motivos son más oscuros, pues pretende traicionar al imperátor, la máxima autoridad de los gorayni, porque éste conquistó, humilló y erradicó su pueblo y quiere venganza. Pese a que Alma Suprema le hace olvidarse de muchos de sus planes, está consiguiendo que cada vez sea vea menos influido por su poder de persuasión, lo que le convierte en un gran peligro para la paz. Además, ha conseguido una valiosa información sobre la ciudad de Basílica: ésta se encuentra indefensa y desconcertada tras la muerte del tirano que pretendía dominarlo. Así que elabora un ambicioso plan para tomar la ciudad con mil hombres y sin tener que usar la fuerza.

Por otro lado, Nafai y sus hermanos, que se encontraban exiliados en el desierto junto a su padre, reciben un sueño de Alma Suprema que les insta a volver a Basílica para desposar a sus amadas, regresar al desierto con ellas y crear así una pequeña colonia de elegidos en la casi imposible misión de llegar al planeta Tierra. Pero lo que de por sí ya no es una tarea fácil, es cada vez más complicado y peligroso, pues Nafai es buscado por asesinato, la ciudad ha sido tomada por Moozh y sus hermanos, codiciosos y llenos de ira porque Nafai tiene revelaciones, ansían la mínima oportunidad para acabar con su vida.

Читать или скачать книгу «La llamada de la Tierra»
Обложка книги La Urth del Sol Nuevo La Urth del Sol Nuevo

 Автор: Wolfe Gene

 Серия: El Libro del Sol Nuevo


`Severian se ha convertido al fin en el Autarca de la Mancomunidad y está a punto de emprender un viaje a las estrellas en una nave de los hieródulos. El resultado de este viaje —que es también un viaje por el tiempo en el que Severian visita distintos lugares y épocas y se encuentra con personajes del presente y del futuro— determinará el destino de Urth. Si Severian obtiene un juicio favorable los extraterrestres transformarán el Sol viejo en un agujero blanco que dará nueva vida a Urth.

Читать или скачать книгу «La Urth del Sol Nuevo»
Обложки нет Love Bites

 Автор: Шрайбер Эллен

 Серия: Vampire Kisses


As a mortal girl dating a vampire, Raven knows that love isn’t always

easy. Now that Alexander’s parents have returned to Romania, Raven and

her dreamy vampire boyfriend are happy to resume their cryptic romance.

But soon another visitor comes knocking: Sebastian, Alexander’s best

friend, arrives for a stay at the mansion. At first Raven is wary, and

then thrilled – this is the perfect chance to learn more about her

darkly handsome boyfriend and his past. Raven has been wondering whether

Alexander will ever bite her and make their love immortal, and Sebastian

could be her guide to the love habits of Alexander and his kind. But

when Sebastian falls for a particular Dullsvillian, will another mortal

beat Raven to the bite?

Читать или скачать книгу «Love Bites»
Обложки нет Last Watch

 Автор: Лукьяненков Сергей

Обложка книги Lord of the Night Lord of the Night

 Автор: Спуриэр Саймон

 Серия:


На одном из миров Империума, Эвиксусе, терпит крушение древний крейсер по имени "Крадущаяся тьма". Немногие в Империуме помнят это имя, да и те предпочли бы его забыть. Десять тысяч лет, проведённых в варпе, не прошли бесследно ни для корабля, ни для его единственного выжившего обитателя. Но не успел Зо Сахаал, капитан Легиона Повелителей Ночи, вернуться в реальный мир, как обнаружил, что его корабль подвергся банальному разграблению. И среди похищенного — бесценное наследие Зо Сахаала, завещанное ему примархом Легиона Конрадом Керзом. Легендарная Корона Нокс. Эта утрата лишает Зо Сахаала остатков душевного равновесия, но не смертоносной боеспособности. Чтобы вернуть свою святыню, он не остановится ни перед чем.

Trapped on one of the huge megacities of the Imperial, a rogue Chaos Space Marine must evade his pursuers and navigate unseen while paving the way for invasion.

Читать или скачать книгу «Lord of the Night»
Обложка книги La estrella Ketz La estrella Ketz

 Автор: Beliaev Alexander

Обложка книги Lucky Starr and the Pirates of the Asteroids Lucky Starr and the Pirates of the Asteroids

 Автор: Asimov Isaac

 Серия: Lucky Starr

Обложка книги Lucky Starr And The Big Sun Of Mercury Lucky Starr And The Big Sun Of Mercury

 Автор: Asimov Isaac

 Серия: Lucky Starr

Обложка книги Lucky Starr The And The Moons of Jupiter Lucky Starr The And The Moons of Jupiter

 Автор: Asimov Isaac

 Серия: Lucky Starr

Обложка книги Lucky Starr And The Oceanf Of Venus Lucky Starr And The Oceanf Of Venus

 Автор: Asimov Isaac

 Серия: Lucky Starr

Обложка книги Lucky Starr And The Rings Of Saturn Lucky Starr And The Rings Of Saturn

 Автор: Asimov Isaac

 Серия: Lucky Starr

Обложки нет 'Loki', или что делать, если 'Чо деется!'

 Автор: Басов Николай

Обложки нет La robotfabeloj

 Автор: Lem ław


Введите сюда краткую аннотацию

Читать или скачать книгу «La robotfabeloj»
Обложки нет Luna nokto

 Автор: Lem ław


sf

Читать или скачать книгу «Luna nokto»
Обложка книги La luce fantastica La luce fantastica

 Автор: Pratchett Terry

 Серия: Discworld, Mondo disco, Scuotivento, Rincewind


Il seguito diretto di «I colori di magia». La continuazione d’avventure di Scuotivento e Duefiori dopo la caduta dal Bordo del Disco. 

Читать или скачать книгу «La luce fantastica»
Обложка книги L’arte della magia L’arte della magia

 Автор: Pratchett Terry

 Серия: Discworld, Mondo disco


Il terzo romanzo del Mondo Disco e anche il primo del "sottociclo" delle streghe.

Читать или скачать книгу «L’arte della magia»
Обложка книги Lord Valentine's Castle Lord Valentine's Castle

 Автор: Silverberg Robert

 Серия: Majipoor


On Majipoor — an immense world teeming with alien races and fantastic magical machinery, a certain Valentine wakes up one morning with only a vague and troubled idea of who he is. His dreams suggest he is the ruler of Majipoor — but no one believes him… so far.

Читать или скачать книгу «Lord Valentine's Castle»
Обложка книги La Tierra permanece La Tierra permanece

 Автор: Stewart George R


En esta novela, que fue calificada como verdadera suma antropológica de un posible futuro, Stewart narra con admirable verosimilitud y una minuciosa precisión —donde la ciencia aparece a veces en breves intermedios de insólito y poético dramatismo— la historia de una colonia humana en una Tierra de pronto casi desierta. El mundo antiguo carece de significado, es un mundo mítico que inspira nuevas cosmogonías: y sin embargo, aunque las generaciones pasan, “la tierra permanece”.

Читать или скачать книгу «La Tierra permanece»
Обложка книги Leben ohne Ende Leben ohne Ende

 Автор: Stewart George R


»… und die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika wird hiermit ihres Amtes enthoben …«

Dies war die Botschaft, die ein paar Stunden vor dem unabwendbaren Ende die Welt erschütterte.

Die Viruspest raffte neunundneunzig Prozent aller Menschen hinweg. Die wenigen, welche die Weltkatatastrophe und den Zusammenbruch der Zivilisation überlebten, unternahmen den verzweifelten Versuch, zu retten, was zu retten war.

Der vorliegende Roman erschien erstmals 1950 in England. Er wurde vom Science Fiction-Buchclub zum Buch des Jahres erwählt und erhielt kurz darauf den internationalen Fantasy-Preis. Inzwischen wurde der Roman in England viermal neu aufgelegt und in fast alle Weltsprachen übersetzt.

Читать или скачать книгу «Leben ohne Ende»
Обложка книги Low Town Low Town

 Автор: Polansky Daniel

 Серия: Low town

Обложка книги Le Monde du Fleuve Le Monde du Fleuve

 Автор: Farmer Philip é

 Серия: Le fleuve de l'éternité


Ce jour-là, tous les humains qui avaient jamais vécu se réveillèrent, nus, sur les rives du fleuve de l’éternité. Ils étaient trente ou quarante milliards, de toutes les époques et de toutes les cultures, parlant chacun sa langue et éprouvant quelques difficultés à se faire comprendre.

Long de trente-deux millions de kilomètres, le fleuve de l’éternité ne coule pas à la surface de la Terre, mais serpente sur un monde spécialement remanié pour accueillir les ressuscites.

Par qui ? Dans quel but ?

Ce sont les questions que se posent, entre autres ressuscités célèbres, l’explorateur Richard Burton, Sam Clemens, alias Mark Twain, en compagnie de Hermann Goering, Jean sans Terre, Cyrano de Bergerac, Mozart, Ulysse et d’autres figures célèbres ou inconnues.

Seul le talent de Philip José Farmer pouvait évoquer un univers picaresque à la dimension du passé et de l’avenir de l’humanité.

Читать или скачать книгу «Le Monde du Fleuve»
Обложка книги Las cascadas de Gibraltar Las cascadas de Gibraltar

 Автор: Anderson Poul

 Серия: Patrulla del Tiempo, NOVA ciencia ficción

Обложка книги La única partida en esta ciudad La única partida en esta ciudad

 Автор: Anderson Poul

 Серия: Patrulla del Tiempo, NOVA ciencia ficción

Обложка книги L'Escargot sur la pente L'Escargot sur la pente

 Автор: Strougatski Arkadi, Strougatski Boris

 Серия:


Dans le roman « L’escargot sur la pente », la forêt est toujours présente mais le lieu de l’action s’est déplacé car le principal protagoniste fait partie de l’Administration chargée d’étudier et de gérer la forêt. Le « héros », Perets, est linguiste et a été embauché pour l’étudier bien qu’il n’ait pas l’autorisation de s’y rendre …

Les bâtiments de l’Administration sont situés sur un piton rocheux dominant la forêt qui s’étend jusqu’à l’horizon. Perets ne cesse de se heurter à la logique administrative pendant tout le roman d’où une impression de non-sens et d’absurde. L’un des passages les plus réussis est le moment où le Directeur fait une communication téléphonique à l’ensemble des employés de l’Administration (page 64 et suivantes). Perets a du mal à distinguer de quoi parle le Directeur car l’appareil qu’il porte à son oreille n’est pas le sien …

Ce roman est une dénonciation du pouvoir bureaucratique qui par nature engendre l’inefficacité, l’arbitraire et tend à transformer les êtres humains en machines. De plus la bêtise et l’alcoolisme se conjuguent pour rendre supportable la situation. Sans raison explicite, Perets finira par devenir lui-même Directeur et comprendra qu’à son nouveau poste, il doit donner des directives, peu importe lesquelles. Il donnera donc l’ordre aux membres du « Groupe de l’Eradication » de s’éradiquer eux-mêmes.

Roman sombre, « L’escargot sur la pente » montre que les Strougatski n’étaient pas dupes du système communiste dans lequel ils vivaient. S’ils ont dû parfois donner des gages au régime pour pouvoir continuer à publier, il est clair que chaque fois qu’ils l’ont pu, ils ont pris leurs distances avec lui.

Pendant une dizaine d’années, de la fin des années 50 à la fin des années 60, les écrivains soviétiques ont profité d’une relative liberté de parole qui a contrasté avec la période précédente marquée par le pouvoir de Staline et avec la période suivante inaugurée par une reprise en main générale à partir de 1969. D’autres livres des Strougatski subiront les foudres de la censure : les romans « La troïka » et « Les mutants du brouillard » écrits les mêmes années que « L’escargot sur la pente » seront interdits en URSS jusqu’à la chute du régime communiste. Pendant la « glaciation » brejnévienne, les Strougatski choisiront d’écrire des romans toujours intéressants mais moins dérangeants pour le régime plutôt que d’être contraints d’émigrer …

Читать или скачать книгу «L'Escargot sur la pente»
Обложка книги La porte des mondes La porte des mondes

 Автор: Silverberg Robert


Dan, jeune Anglais, s’embarque en cette année 1963 pour chercher fortune dans les Hespérides, ce double continent que nous appelons l’Amérique. C’est qu’il est né dans un monde où l’histoire à suivi un autre cours : conquise par les Turcs, l’Europe n’a colonisé ni l’Amérique ni l’Afrique. Et Dan va découvrir au fil d’aventures tragiques et comiques l’empire aztèque du XXe siècle.

Читать или скачать книгу «La porte des mondes»
Обложка книги La fin de l'éternité La fin de l'éternité

 Автор: Asimov Isaac


* Depuis que les Technocrates de l'Eternité envoient leurs délégués dans l'avenir et dans le passé, ils croient que la Terre va enfin bien tourner.

* Mais ils ignorent qu'un jeune Eternel s'est épris d'une ravissante Temporelle et que l'amour peut saboter tous les principes de l'Eternité.

Avec cette extraordinaire aventure de l'homme dans le temps et dans l'Eternité, Asimov nous prouve une nouvelle fois qu'il est bien le maître de la science-fiction.

Читать или скачать книгу «La fin de l'éternité»
Обложка книги Ledus tuksneša spoki Ledus tuksneša spoki

 Автор: IMOVS Aleksandrs


Ledus tuksneša spoki

Aleksandrs ŠAĻIMOVS

IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RĪGĀ 1969

šo fantastisko stāstu darbība risinās pavisam tuvā nākotnē. To varoņi zināmā mērā ir mūsu laikabiedri. .. Dienās, kad viņi vēl nebija tie, par ko kļuva, paklausot autora gribai, viņi varēja staigāt pa mūsu pilsētu ielām, piedalīties zinātniskās sēdēs, braukt kopā ar mums lid­mašīnā, pat uzstāties radio un televīzijā … Bet… Te jāsaka visnoteiktākais «bet» … Autors kategoriski ap­galvo, ka stāstu varoņi ir izdomāti, un lūdz lasītājus, kam patīk likt punktus uz «i», nemeklēt konkrētus pro­totipus savu pazīstamo vidū …

Nu, bet, ja kādam lasītājam tomēr liksies, ka viņš ir ticies ar dažiem stāstu varoņiem un pat zina, kā viņus patiesībā sauc, tas tikai nozīmēs, ka fantastikai nav sveši reālisma elementi… Ne vairāk …

Tulkojusi D. Opmane Māksliniece M. Rikmane

Читать или скачать книгу «Ledus tuksneša spoki»
Обложка книги L'arma mutante L'arma mutante

 Автор: Leinster Murray

 Серия: Altair Fantascienza


“L’auto di Calhoun discese il lato opposto del ponte. Fece una curva su due ruote. Sfrecciò davanti a due giganteschi edifici vuoti e giunse a una strada laterale, vi si infilò, giunse ancora a un bivio, prese la strada di sinistra e poco dopo si diresse a destra. Ma le voci continuavano a risuonare nel comunicatore. Uno degli invasori ebbe l’ordine di andare sul ponte più alto dal quale potesse controllare tutte le strade sottostanti. Altri dovevano appostarsi qua e là... e stare in agguato. Un gruppo di quattro automobili stava uscendo dall’edificio del magazzino. Fulminate ogni automobile in movimento. Fulminatela! E fate rapporto, fate rapporto!”

Torna Murray Leinster il decano dalla SF. In questo inedito romanzo della serie dell’Astronave Medica, Calhoun si trova di fronte a un mortale mistero che rischia di pregiudicare l’intera colonizzazione umana sui pianeti della Galassia. Il flagello imperversa e Calhoun deve agire rapidamente se vuole che il destino di Maris III non si ripeta su scala cosmica.

Читать или скачать книгу «L'arma mutante»
Обложка книги Lady Ruin Lady Ruin

 Автор: Waggoner Tim

 Серия: Lady Ruin

Обложка книги Les yeux d'Heisenberg Les yeux d'Heisenberg

 Автор: Herbert Frank


Les optimhommes. Hautains, inapprochables, sans bouger de leur sphère ils dirigent le monde. Avec l’insouciance que leur donne l’immortalité. Dans l’ombre, les mystérieux Cyborgs, mi-hommes, mi-robots, guettent l’instant favorable à la prise du pouvoir. Les « Ordinaires », enfin, ne sont guère que des esclaves soutenus par leur rêve permanent : triompher de la stérilité.

Читать или скачать книгу «Les yeux d'Heisenberg»
Обложка книги License Invoked License Invoked

 Автор: Jody Lynn Nye Robert Robert

 Серия: Time Scout

Обложки нет Lost Souls

 Автор: Barker Clive

Обложка книги Little Myth Marker Little Myth Marker

 Автор: Asprin Robert

 Серия: Myth

Обложки нет Last chance to see

 Автор: Adams Douglas, Carwardine Mark

Обложки нет Lost Boys

 Автор: Card Orson Scott

Обложка книги La estrella La estrella

 Автор: Clarke Arthur C

Обложка книги Letter to a Phoenix Letter to a Phoenix

 Автор: Brown Fredric

Обложка книги Le correnti dello spazio Le correnti dello spazio

 Автор: Asimov Isaac

 Серия: Ciclo dell'Impero


Verrà un giorno in cui i mondi che circondano il nostro pianeta saranno facilmente raggiungibili e gli uomini si moveranno nell’universo con astronavi? I viaggi interplanetari diventeranno in futuro una cosa all’ordine del giorno? Come sarà organizzato l’universo quando non esisteranno più difficoltà di spostamento? Sarà un bene o un male per l’umanità? Correnti dello spazio, un romanzo ardito, organicamente costruito, verosimile e nello stesso tempo assurdo, risponde a tutte queste domande tratteggiando il fantastico quadro di un mondo futuro, un mondo in cui il progresso della scienza e della tecnica abbia del tutto mutata la struttura e le abitudini della nostra società e completamente rivoluzionato i concetti di spazio e di tempo.

Читать или скачать книгу «Le correnti dello spazio»
Обложка книги La regina dei dannati La regina dei dannati

 Автор: Rice Anne

 Серия: Cronache dei vampiri


I vampiri non sono solo gli esseri tenebrosi e agghiaccianti che ci ha sempre mostrato la letteratira nord-europea. Per Anne Rice, autrice delle “Cronache dei vampiri”, possono avere il volto seducente e sensuale del vampiro Lestat e vivere in un mondo voluttuosamente separato, incarnando una particolare mitologia: quella dei seduttori spregiudicati, fatali come dive, scatenati e decadenti al tempo stesso. Quasti vampiri nostri contemporanei ci faranno viaggiare dalla frenetica San Francisco ai remoti anfratti polari e alla tenebrosa Londra al seguito di Lestat, la ‘rock star’ che ha reso pubbliche le proprie conoscenze occulte utilizzandole come soggetti per canzoni che tanto affascinano la gente. Con Lestat, per di più, viaggeremo nel tempo: le sue canzoni raggiungono, per risvegliarli, la regina Akasha e il re Enkil, che da sessanta secoli vivono fuori della storia, già sovrani della valle del sacro Nilo e progenitori di tutti i vampiri. Scopriremo così, tra colpi di scena e improvvise quanto impreviste svolte narrative, la verità di sogni misteriosi e di mitici retaggi; saremo introdotti nei sotteranei degli investigatori dell’occulto e con loro scenderemo nelle viscere della terra ove vengono custoditi i segreti più inviolabili; come viaggiatori di una macchina del tempo, trasvoleremo la Parigi ottocentesca, con il suo Teatro dei Vampiri veri e finti, per incontrare le diverse incarnazioni dei vari personaggi. Arriveremo così allo scontro finale, al più incredibile contrasto fra Bene e Male, ma — beninteso — un ‘bene’ e un ‘male’ di forza vampiresca… Stia tranquillo il lettore: Lestat — protagonista, artefice e narratore di queste mirabolanti avventure — non sarà sopraffatto, anzi il suo operato riscatterà l’esistenza dei bevitori di sangue. Certo, dovrà giurare di comportarsi in futuro correttamente, secondo l’estetica degli uomini-pipistrello, e di lasciar perdere le seduzioni spettacolari e il piacere del successo. Lestat promette, ma…

Читать или скачать книгу «La regina dei dannati»
Обложка книги Last War Dance Last War Dance

 Автор: Murphy Warren, Sapir Richard

 Серия: The Destroyer


The rebels from the Revolutionary Indian Party plan on capturing the small midwestern town of Wounded Elk, intent on a final showdown against the white man. But only CURE knows that just outside the city limits is the Cassandra - the United States' most secret nuclear installation, an atomic doomsday machine big enough to blow up the world. Remo and Chiun are needed - to divert the Indian attack on the monument where the Cassandra is hidden. And to stop a ruthless KGB agent from finding the deadly weapon.

Читать или скачать книгу «Last War Dance»
Обложка книги Last Call Last Call

 Автор: Murphy Warren, Sapir Richard

 Серия: The Destroyer


During a CIA budget war, a group of assassins mistakenly triggers an ingenious CIA plot originally planned in the 1950s - and a worldwide killing spree of top-level Russian officials begins . . . Only the Destroyer, with the all-wise Chiun and the ever-wild Ruby, can stop them from reaching their primary target - the Russian premier! However, in the midst of all this carnage, Chiun still wants Remo and Ruby to create a super baby as heir to Sinanju, before the government's budget cuts wipe out welfare funds! How will The Destroyer cope with life and death, love and procreation, all at once?

Читать или скачать книгу «Last Call»
Обложки нет Librum Profugi

 Автор: Бриссен Гильберт

Обложки нет Librum Fraudatori

 Автор: Бриссен Гильберт

Обложки нет Librum Debitori

 Автор: Бриссен Гильберт

 Серия: Книга Лазури

Обложка книги Lies & Omens Lies & Omens

 Автор: Benedict Lyn

 Серия: Shadows Inquiries


Sylvie Lightner is a P.I. specializing in the unusual — in a world where magic is real, and Hell is just around the corner.

After escaping secret government cells and destroying a Miami landmark, Sylvie's trying to lay low — something that gets easier when a magical force starts taking out her enemies. But these magical attacks are a risk to bystanders, and Sylvie can't let that slide.

When the war between the government and the magical world threatens the three people closest to her — her assistant, her sister, and her lover — Sylvie has no choice but to get involved with hidden powers bent on shaping the world to their liking. Now, with death and disaster on the horizon, even if Sylvie wins, things will never be the same...

Читать или скачать книгу «Lies & Omens»
Обложка книги Ludzie z Gwiazdy Ferriego Ludzie z Gwiazdy Ferriego

 Автор: Petecki Bohdan


Na odległą planetę dociera misja ratunkowa, przybywająca by wyjaśnić losy ekspedycji naukowej, która wylądowała na niej dziesięć miesięcy temu. Nieoczekiwanie załoga przybywającego statku staje się stroną w długotrwałym konflikcie między dwoma zamieszkującymi planetę rozumnymi rasami — jedną rozwijającą się w oceanie, a drugą na lądzie.

Wkrótce odkrywają straszliwą prawdę — członkowie ekspedycji naukowej zostali pojmani przez oceaniczną rasę, po czym kopiowani po to, by walczyć przeciw ich lądowym sąsiadom. Członkowie misji ratunkowej odbijają naukowców, ale stają przed problemem — czy uratowani mogą powrócić na Ziemię?

Obca rasa zmienia bowiem psychikę kopii tak, by uwypuklić naszą wrodzoną agresywność, skierować ją na swego odwiecznego wroga rozwijającego się na lądzie. Gilly, jeden z członków misji ratunkowej, cybernetyk i zarazem narrator powieści, jest przeciwny temu, by kopie naukowców mogły powrócić, uważa że są skażone przez obcych, potencjalnie groźne dla całej ludzkiej cywilizacji. Jak odróżnić prawdziwych ludzi od tworów obcej bioinżynierii? Gilly'emu udaje się to, ale za realizację swego pomysłu płaci ogromną cenę…

Kontakt z obcymi cywilizacjami jest tu przedstawiony niezbyt optymistycznie: ziemska cywilizacja natknęła się już na kilka obcych ras, ale nie może się z nimi nawiązać dialogu; podobnie jest na trzeciej planecie gwiazdy Feriego. Obca cywilizacja jest tu widziana bardziej jak siła przyrody, którą można zbadać i która może przysporzyć cierpień nieuważnym badaczom, ale nie można z nią znaleźć płaszczyzny porozumienia.

Ludzie z gwiazdy Feriego mają już swoje lata i trudno by ją nazwać sensacyjną czy też rozrywkową w wymowie. Choć akcja toczy się szybko i nie brak w niej gwałtownych zwrotów, to wydarzenia opisywane są powoli, z punktu widzenia jednego z członków załogi, z jego obszernym komentarzem, wewnętrznymi przeżyciami. Bywają w powieści mniej jasne fragmenty, ale jednak taki sposób prowadzenia narracji wydaje się być bardzo autentyczny.

Są w niej statki kosmiczne szybsze niż światło, hibernatory na ich pokładzie pozwalające przeżyć tak szybki loty załodze, miotacze antymaterii, projektory holowizyjne tworzące złudzenie wirtualnej rzeczywistości, umiejętność transplantacji mózgu, kalkulatory o możliwościach przewyższających współczesne nam komputery…

Jak na powieść o podboju kosmosu i kontakcie z obcą cywilizacją przystało, wiele jest w niej techniki. Nie jest ona jednak otrzymaną właśnie zabawką w rękach człowieka, lecz jego narzędziem pracy; pomaga, ale i rodzi problemy — przez to wydaje się bardzo zwyczajna i dobrze wkomponowana w świat powieści.

Czy warto ją wziąć dziś do ręki? Z pewnością tak, choćby dlatego by przekonać się, że polska fantastyka jest starsza niż nam się może wydawać i już dziesiątki lat temu miała sporo do powiedzenia… a nie wszystko to ustami Lema.

Jarosław Zieliński

Читать или скачать книгу «Ludzie z Gwiazdy Ferriego»
Обложка книги Lunatico oder Die nächste Welt Lunatico oder Die nächste Welt

 Автор: Asimov Isaac


Copyright (c) 1972 by Isaac Asimov Einzig berechtigte Übersetzung aus dem Amerikanischen von Thomas Schluck Titel des Originals: "The Gods Themselves"

Читать или скачать книгу «Lunatico oder Die nächste Welt»
Обложка книги Lord Of The Shadows Lord Of The Shadows

 Автор: Shan Darren

 Серия: The Saga of Darren Shan

Обложка книги LOVEЦ LOVEЦ

 Автор: Кулешова Сюзанна

Обложка книги Legion of the Damned Legion of the Damned

 Автор: Sanders Rob


It is the 41st millennium. For more than a hundred centuries the Emperor has sat immobile on the Golden Throne of Earth. He is the master of mankind by the will of the gods, and master of a million worlds by the might of his inexhaustible armies. He is a rotting carcass writhing invisibly with power from the Dark Age of Technology. He is the Carrion Lord of the Imperium for whom a thousand souls are sacrificed every day, so that he may never truly die.

Yet even in his deathless state, the Emperor continues his eternal vigilance. Mighty battlefleets cross the daemon-infested miasma of the warp, the only route between distant stars, their way lit by the Astronomican, the psychic manifestation of the Emperor’s will. Vast armies give battle in his name on uncounted worlds. Greatest amongst His soldiers are the Adeptus Astartes, the Space Marines, bio-engineered super-warriors. Their comrades in arms are legion: the Imperial Guard and countless planetary defence forces, the ever-vigilant Inquisition and the tech-priests of the Adeptus Mechanicus to name only a few. But for all their multitudes, they are barely enough to hold off the ever-present threat from aliens, heretics, mutants - and worse.

To be a man in such times is to be one amongst untold billions. It is to live in the cruellest and most bloody regime imaginable. These are the tales of those times. Forget the power of technology and science, for so much has been forgotten, never to be re-learned. Forget the promise of progress and understanding, for in the grim dark future there is only war. There is no peace amongst the stars, only an eternity of carnage and slaughter, and the laughter of thirsting gods.

Читать или скачать книгу «Legion of the Damned»
Обложка книги Legion of the Damned Legion of the Damned

 Автор: Sanders Rob


It is the 41st millennium. For more than a hundred centuries the Emperor has sat immobile on the Golden Throne of Earth. He is the master of mankind by the will of the gods, and master of a million worlds by the might of his inexhaustible armies. He is a rotting carcass writhing invisibly with power from the Dark Age of Technology. He is the Carrion Lord of the Imperium for whom a thousand souls are sacrificed every day, so that he may never truly die.

Yet even in his deathless state, the Emperor continues his eternal vigilance. Mighty battlefleets cross the daemon-infested miasma of the warp, the only route between distant stars, their way lit by the Astronomican, the psychic manifestation of the Emperor’s will. Vast armies give battle in his name on uncounted worlds. Greatest amongst His soldiers are the Adeptus Astartes, the Space Marines, bio-engineered super-warriors. Their comrades in arms are legion: the Imperial Guard and countless planetary defence forces, the ever-vigilant Inquisition and the tech-priests of the Adeptus Mechanicus to name only a few. But for all their multitudes, they are barely enough to hold off the ever-present threat from aliens, heretics, mutants - and worse.

To be a man in such times is to be one amongst untold billions. It is to live in the cruellest and most bloody regime imaginable. These are the tales of those times. Forget the power of technology and science, for so much has been forgotten, never to be re-learned. Forget the promise of progress and understanding, for in the grim dark future there is only war. There is no peace amongst the stars, only an eternity of carnage and slaughter, and the laughter of thirsting gods.

Читать или скачать книгу «Legion of the Damned»
Обложка книги Les zinzins d'Olive-Oued Les zinzins d'Olive-Oued

 Автор: Pratchett Terry

 Серия: Disque-Monde


La manivelle tourne…

Et les diablotins se décarcassent dans la boîte à images.

Car un alchimiste d’Ankh-Morpork a découvert la magie des images animées. Une activité fébrile s’empare d’une colline déserte au bord de l’océan : Olive-Oued.


Du friçon ! De l’aventure !

Avec les étoiles

**Victor Marasquino**

et **Delorès de Vyce**

Et avecque mille éléfants !

Une daibauche de passionne et de grands aiscaliers sur fond d’hystoire tumulte-tueuse :

QUAND S’EMPORTE LE VENT D’AUTAN

Après le pestacle, l’Antre à Côtes de Harga vous attend.

Sa cuisine gaz trop gnomique.

Mais les rêves d’Olive-Oued cachent un noir mystère qui menace le Disque-monde.

Il était une fois à Olive-Oued…

Читать или скачать книгу «Les zinzins d'Olive-Oued»
Обложка книги Le faucheur Le faucheur

 Автор: Pratchett Terry

 Серия: Disque-Monde


Mort ? Déprimé ?

Envie de repartir à zéro ?

Alors pourquoi ne pas venir au

CLUB DU NOUVEAU DÉPART ?

Tous les mardis, minuit,668, rue de l’Orme.

OUVERT À TOUSTENUE DE SUAIRE NON EXIGÉE


Du pain sur ses quatre planches pour le défunt Raymond Soulier, activiste résolu : fantômes, vampires, zombis, banshees, croque-mitaines… les morts-vivants se multiplient.

Car une catastrophe frappe le Disque-monde : la Mort est porté disparu (oui, la Mort est mâle, un mâle nécessaire). Il s’ensuit un chaos général tel qu’en provoque toujours la déficience d’un service public essentiel.

Tandis que, dans les champs d’une ferme lointaine, un étrange et squelettique ouvrier agricole manie la faux avec une rare dextérité. La moisson n’attend pas…

Читать или скачать книгу «Le faucheur»
Обложка книги Les petits dieux Les petits dieux

 Автор: Pratchett Terry

 Серия: Disque-monda


Or il advint qu’en ce temps-là le grand dieu Om s’adressa à Frangin, l’Elu :

“Psst !”

Frangin s’arrêta au milieu d’un coup de binette et fit du regard le tour du jardin du temple. “Pardon ?” lança-t-il.

C’était une belle journée de printemps prime. Les moulins à prière tournaient joyeusement dans le vent qui tombait des montagnes. En altitude, un aigle solitaire décrivait des cercles.

Frangin haussa les épaules et retourna à ses melons.

Le grand dieu Om s’adressa derechef à Frangin l’Elu :

“T’es sourd, mon gars ?”


Une lourde responsabilité attend le jeune novice : prévenir une guerre sainte. Car il est des hérétiques, voyez-vous, pour prétendre, contrairement au dogme de l’Eglise, que le monde est plat et qu’il traverse l’univers sur le dos d’une immense tortue…

Читать или скачать книгу «Les petits dieux»
Обложка книги La torre de la golondrina La torre de la golondrina

 Автор: Sapkowski Andrzej


Tras una larga espera por fin ha llegado esta Torre de la golondrina de Sapkowski, perteneciente a la mal llamada saga de Geralt de Rivia, ya que el protagonismo del brujo se va diluyendo conforme avanza la saga para dejar paso a la verdadera protagonista de la serie, la joven Ciri de Cintra, pieza central de todo lo que pasa en el mundo que la rodea. Esto se hace aun más evidente en esta entrega en la que Geralt aparece solo un par de capítulos en los que continua su marcha en busca de Ciri en compañía de Jaskier y el grupo que se reunión en la anterior entrega de la serie.

La acción comienza con Ciri llegando a una cabaña de un ermitaño al que va contando su historia, y así en un enorme flashback nos pone al día de sus andanzas. A lo largo de los recuerdos de Ciri tendremos momentos llenos de acción, de crueldad, Ciri lo pasa mal, muy mal, de ternura, de humor. Todo esto esta narrado, no solo por Ciri, sino por los numerosos personajes que van apareciendo en sus andanzas, conformando un complejo puzle, que a veces es difícil de seguir, pero que consigue recrear un fresco de las aventuras de la joven en el que una vez que todo encaja asistimos a un final tan climático y abierto que nos dejará ansiosos por comenzar a leer La dama del lago, última entrega de la serie, donde suponemos que asistiremos a un final a la altura de las novelas, en realidad una sola, que conforman la serie.

Como en todas las entregas anteriores destaca la habilidad de Sapkowski para dotar de voces personales a todos y cada uno de los personajes que aparecen, tanto a los viejos amigos como a los nuevos que se incorporan en esta entrega, como el ermitaño o algunos de los bandidos,merito compartido con la excelente traducción, entrelazar una estructura narrativa alambicada en la que las distintas lineas de acción van concordando con la precisión de un reloj, aunque en esta ocasión flojean un tanto las historias de Geralt y Yennefer, mas que nada por lo poco que aportan al destino final de la serie, en comparación con la importancia del personaje de Ciri, lo que lastra el resultado final de esta entrega, que aun así es sin duda uno de los títulos imprescindibles de la fantasía.

Читать или скачать книгу «La torre de la golondrina»
Обложка книги La Dama del Lago La Dama del Lago

 Автор: Sapkowski Andrzej


Fin de la saga. La guerra resuena aún con fuerza sus tambores, y parece que con más virulencia después de un cambio inesperado en el acostumbrado dominio bélico de Nilfgaard. Las tramas políticas y las venganzas personales se cruzan y suceden por las páginas, y permean nuestra historia. Sin embargo, parte de la excepcionalidad del mundo de Rivia está en que su lucha, siendo aún más transcendental que aquella política, aunque menos evidente, acontece no en los campos de batalla y las trincheras, si no en la multidimensionalidad del espacio y el tiempo.

La incerteza está en su mayor apogeo tanto en la trama como entre nuestros tres personales principales. Yennefer, Geralt y Ciri se mantienen distantes e ignorantes el uno respecto a los demás. Los tres pivotan de forma independiente, con su propio círculo de perfectos personajes secundarios y dentro de sus propias tramas, en historias con entidad propia. Sin embargo, este es el tomo en el que se percibe más claramente la mutua necesidad… y lo inevitable de su reencuentro. Se refuerzan los lazos alrededor del esquema familiar. Geralt y Ciri ganan todavía más peso e identidad, quizás de forma algo redundante en un Geralt bastante consolidado, pero no así en el caso de una Ciri en pleno proceso de madurez y autonomía personales.

Sapkowski destila en La dama del lago una imaginación desbordante. Construye reflexiones de calado en la distancia de una frase. Yergue ideas con la velocidad de una imagen. Deja en el lector un sentimiento de amor y cariño por los demás, si bien bañado con el pesimismo de quién, habiendo visto con sus propios ojos lo ilimitado de la crueldad y la estupidez humanas, desconfía de la capacidad de reacción de aquellos capaces de albergar y desplegar tanto mal.

Читать или скачать книгу «La Dama del Lago»
Обложка книги Legacy of Blood Legacy of Blood

 Автор: Knaak Richard A

 Серия: Diablo


An orginal tale of swords, sorcery, and timeless struggle based on the bestselling, award-winning electronic game form Blizzard Entertainment. Since the beginning of time, the angelic hosts of the High Heavens and the demonic hordes of the Burning Hells have been locked in a struggle for the fate of all Creation. That struggle has now come to the mortal realm…and neither Man nor Demon nor Angel will be left unscathed… Norrec Vizharan has become a living nightmare. While on a quest to find magical treasure, the soldier of fortune discovers an artefact beyond his wildest dreams: the ancient armour of Bartuc, the legendary Warlord of Blood. But the mysterious armour has a soul. Now, pursued by demons who covet the dark armour for their own devices, Norrec must overcome a bloodlust he can scarcely control and learn the truth about his terrifying curse before he is lost to darkness forever…

Читать или скачать книгу «Legacy of Blood»
Обложки нет Los cuervos del Zangre

 Автор: Bujold Lois McMaster


Después de dos años encadenado a un remo en una galera roknari, Lupe de Cazaril, noble de sangre, regresa a su casa en Chalion como un hombre humilde y anónimo, cruelmente marcado por el látigo y las penurias. Sin tierras, con los honores adquiridos en batalla y los viejos rencores casi olvidados, ahora sólo aspira a servir en el mismo castillo en el que una vez fue paje. Sin embargo, los dioses de Chalion parecen haberle reservado otro destino.

Tras convertirse en secretario y tutor de Iselle, la nieta de los señores de Chalion, Cazaril se verá pronto implicado en las intrigas, la corrupción y las oscuras tramas de la corte que florecen bajo el débil mandato de Orico. La ambición que rodea el futuro de la joven Iselle y el poder de Chalion le obligarán a enfrentarse de nuevo a los hombres que le traicionaron una vez.

En Los cuervos del Zangre, Lois McMaster Bujold vuelve a demostrar su enorme talento a la hora de crear complejas y creíbles tramas políticas, en las que entrelaza a unos personajes tan humanamente imperfectos como memorables.

Читать или скачать книгу «Los cuervos del Zangre»
Обложка книги Last Sacrifice Last Sacrifice

 Автор: Mead Richelle

 Серия: Vampire Academy


The epic finale in Richelle Mead's #1 international bestselling Vampire Academy series.

Читать или скачать книгу «Last Sacrifice»
Обложка книги Los actos de Dios Los actos de Dios

 Автор: BeauSeigneur James


Tras las catástrofes que diezmaron a la población mundial, esta se encuentra dividida entre los seguidores del nuevo Mesías y los fundamentalistas que parecen no entender que la humanidad se encuentra en un nuevo paso evolutivo. Pero todo lo que hasta ese momento se ha desvelado como cierto es en realidad una profunda decepción que impulsará inexorablemente a la comunidad internacional a enfrentarse al mayor reto de la historia: el Apocalipsis, la batalla final entre el bien y el mal, una batalla que todavía no ha sido escrita…

Читать или скачать книгу «Los actos de Dios»
Обложка книги La planète oubliée La planète oubliée

 Автор: Leinster Murray


La Terre était surpeuplée. Les autres planètes du système solaire également. En fait, toutes les planètes de la Galaxie qui avaient été colonisées étaient main­tenant surpeuplées. Il était absolument nécessaire de trouver des mondes nouveaux où les hommes puis­sent vivre.

Des raids spatiaux furent organisés. On découvrit d’autres mondes. Mais ils étaient décevants. Car ils ne possédaient aucun trace de vie. Or l’homme ne peut s’implanter que là où la vie — n’importe quelle forme de vie — l’a précédé. Cette vie, on décida donc de la créer. Des navires-laboratoires se mirent à parcourir le vide, ensemençant les planètes vierges, déversant des spores sur les sols et du plancton dans les océans, installant des plantes, des poissons, des insectes, préparant la venue des mammifères et de l’homme.

Plusieurs mondes stériles devinrent ainsi habitables.

Mais un jour, un accident survint…

Читать или скачать книгу «La planète oubliée»
Обложка книги La chica mecánica La chica mecánica

 Автор: Bacigalupi Paolo


Premios Hugo, Nebula, Locus (Primera Novela) Y John W. Campbell Memorial 2010.

Bienvenidos al siglo XXII. Anderson Lake es el hombre de confianza de AgriGen en Tailandia, un reino cerrado a los extranjeros para proteger sus preciadas reservas ecológicas. Su empleo como director de una fábrica es en realidad una tapadera. Anderson peina los puestos callejeros de Bangkok en busca del botín más preciado para sus amos: los alimentos que la humanidad creía extinguidos. Entonces encuentra a Emiko… Emiko es una «chica mecánica», el último eslabón de la ingeniería genética. Como los demás neoseres a cuya raza pertenece, fue diseñada para servir. Acusados por unos de carecer de alma, por otros de ser demonios encarnados, los neoseres son esclavos, soldados o, en el caso de Emiko, juguetes sexuales para satisfacer a los ricos en un futuro inquietantemente cercano… donde las personas nuevamente han de recordar qué las hace humanas.

Читать или скачать книгу «La chica mecánica»
Обложка книги Lágrimas en la lluvia Lágrimas en la lluvia

 Автор: Montero Rosa


Estados Unidos de la Tierra, Madrid, 2109, aumenta el número de muertes de replicantes que enloquecen de repente. La detective Bruna Husky es contratada para descubrir qué hay detrás de esta ola de locura colectiva en un entorno social cada vez más inestable. Mientras, una mano anónima transforma el archivo central de documentación de la Tierra para modificar la Historia de la humanidad.

Agresiva, sola e inadaptada, la detective Bruna Husky se ve inmersa en una trama de alcance mundial mientras se enfrenta a la constante sospecha de traición de quienes se declaran susaliados con la sola compañía de una serie de seres marginales capaces de conservar la razón y la ternura en medio del vértigo de la persecución.

Una novela de supervivencia, sobre la moral política y la ética individual; sobre el amor, y la necesidad del otro, sobre la memoria y la identidad. Rosa Montero narra una búsqueda en un futuro imaginario, coherente y poderoso, y lo hace con pasión, acción vertiginosa y humor, herramienta esencial para comprender el mundo.

Читать или скачать книгу «Lágrimas en la lluvia»
Обложка книги Living Dead in Dallas Living Dead in Dallas

 Автор: Харрис Шарлин

 Серия: Sookie Stackhouse (Southern Vampire)


When a vampire asks Sookie Stackhouse to use her telepathic skills to find another missing vampire, she agrees under one condition: the bloodsuckers must promise to let the humans go unharmed.

Читать или скачать книгу «Living Dead in Dallas»
Обложка книги Legacy of the Jedi Legacy of the Jedi

 Автор: Уотсон Джуд


FOUR GENERATIONS OF JEDI

ONE COMMON ENEMY


The Jedi Temple is a place of secrets and trust. Inside its walls, a legacy is passed down from generation to generation of peace, justice, and strength. But that legacy can be broken. Sometimes the greatest enemies rise from within…


Lorian Nod is a promising Jedi apprentice. A Padawan named Dooku is his best friend. Under the watchful eye of Yoda, they are preparing to become Jedi Knights. Dooku knows their fate is intertwined… yet he is not prepared for a turn of events that reveals the dark side to him for the first time.


Years later, Dooku is a Jedi Master and Lorian Nod is a pirating outcast. With an unforeseen desire for revenge, Dooku works to thwart his former friend — even if it means crossing his own apprentice Qui-Gon Jinn…


When Qui-Gon himself becomes a Jedi Master, the specter of Lorian Nod still looms. As Qui-Gon and Obi-Wan Kenobi struggle to find their place as Master and Padawan, they must work together to prevent an interplanetary threat — and to outwit a very familiar enemy…


During the Clone Wars, Lorian Nod wants to play a pivotal role as the Republic battles to keep hold of a strategic planet. On one side, Obi-Wan and his apprentice, Anakin Skywalker, must decide whether they can trust such an infamous figure. On the other side, the now compromised Count Dooku has a score to settle against his old nemesis…


FOUR GENERATIONS OF TRUST AND BETRAYAL

ONE LEGACY

Читать или скачать книгу «Legacy of the Jedi»
Обложка книги Labyrinth Labyrinth

 Автор: Richardson Kat

 Серия: Greywalker


Just back from London, Harper picked up some new skills while she was away. But instead of taking the time to hone them, she'd rather focus on what's important. Like finding the two-bit perp who 'killed' her. She's convinced he's a valuable clue in the puzzle of her past and her missing father, as well as a key to figuring out who's trying to manipulate her powers and why. There's just one problem. Turns out the man who "killed" her was murdered himself while she was away. Lucky for Harper, she has an airtight alibi, but that doesn't mean the police are going to play nice. With Seattle's recent surge in violence — thanks to the vampires — she's already under suspicion. Which means Harper has to watch her step. Because finding the ghost of her 'killer' — and rescuing her father — will mean entering into the Grey. And with her growing powers pulling her more deeply into that paranormal world, Harper's afraid she may not be able to come back out...

Читать или скачать книгу «Labyrinth»
Обложки нет List Pożegnalny

 Автор: Zajdel Janusz Andrzej


Zbiór zawiera 18 opowiadań o następujących tytułach:

Ekstrapolowany koniec świata;

Druga strona lustra;

Towarzysz podróży;

Źle o nieobecnych;

Satelita;

Kolejność umierania;

Śmierć Karola;

List pożegnalny;

Inspekcja;

Pigułka bezpieczeństwa;

Błąd pilota;

Śmieszna sprawa;

Adaptacja;

Pełnia bytu;

Wyższe racje;

Utopia;

Chrzest bojowy;

Wyjątkowo trudny teren.

A ponadto:

Janusz Zajdel o sobie (napisane w kwietniu 1981 r., czyli 4 lata przed śmiercią);

fragmenty "Drugiego spojrzenia na planetę Ksi";

kilka konspektów powieści napisanych i nienapisanych;

wspomnienie M. Parowskiego o Januszu oraz bibliografię twórczości J. Zajdla.

Читать или скачать книгу «List Pożegnalny»
Обложки нет Le Golem

 Автор: Meyrink Gustav


Tous les trente-trois ans le Golem, créature d'argile que certains rabbins doués de pouvoirs magiques savent transformer en sinistre automate, apparaît dans le ghetto de Prague afin d'y hanter ses habitants dans un but mystérieux. Lors d'une nuit tourmentée, le narrateur plonge dans un rêve qui va le faire vivre des événements qui se sont passés, il y a plus de trente ans, dans le vieux ghetto de Prague. Dans la peau d'un certain tailleur, Athanasius Pernath, il va errer dans le labyrinthe du ghetto, et va ainsi accéder à son propre passé…

Le Golem est l'un des grands classiques de la littérature fantastique, l'un des chefs-d'oeuvre de la littérature germanophone. Cet étrange roman, si mystérieux qu'on n'en devine pas toutes les richesses à la première lecture, marie la cabale et le folklore des ghettos, le fantastique et le policier, le psychologique et l'amour, alliant le rêve, la folie, les théories freudiennes, les fantômes, les brumes romantiques, les mystères égyptiens, la franc-maçonnerie et l'occultisme…

Читать или скачать книгу «Le Golem»
Обложка книги La cinquième tête de Cerbère La cinquième tête de Cerbère

 Автор: Wolfe Gene


Bien loin de la Terre, deux planètes soeurs, Sainte-Anne et Sainte-Croix, ont été colonisées par des Français qui ont détruit la population indigène de la seconde.

Bien des décennies plus tard — après que les colons français ont été eux-mêmes vaincus et dispersés —, un ethnologue, le Dr Marsh, consacre sa vie à retrouver des traces de cette culture effacée, oubliée, passée au rang des mythes et qu'une culpabilité ancienne tend à refouler dans l'imaginaire.

En trois contes d'une écriture à chaque fois renouvelée, Gene Wolfe retrace les aspects contradictoires mais complémentaires de cette quête de l'identité d'un peuple, d'une pureté originelle dont un génocide a voilé jusqu'au souvenir.

Voici un livre étrange, subtil et attachant, sans pareil dans le domaine de la science-fiction et qui imprègne longtemps le souvenir du lecteur comme d'un parfum, comme d'une vibration, comme du souvenir d'un songe.

Читать или скачать книгу «La cinquième tête de Cerbère»
Обложка книги Las naves de la Tierra Las naves de la Tierra

 Автор: Card Orson Scott

 Серия: Saga del Retorno


El planeta Armonía, colonizado por humanos hace casi cuarenta millones de años, ha estado siempre bajo el cuidado de una inteligencia artificial: el Alma Suprema, el ordenador que todo lo sabe y todo lo protege. Pero el Alma Suprema ha envejecido y está debil. Debe volver a la lejana Tierra para recabar la ayuda del Guardián.

Nafai y su familia, los elegidos del Alma Suprema, deben afrontar una larga travesía por el desierto y dirigirse, aun sin saberlo, hacia el viejo puerto espacial de Armonía que, tras cuarenta millones de años, espera, en silencio y abandonado, la orden que ha de lanzar de nuevo las viejas naves interestelares hacia su largo retorno a la Tierra. Pero no todos los expedicionarios han elegido o aceptado su exilio ni los designios del Alma Suprema. Los odios, las rivalidades y las luchas por el liderazgo hacen todavía más arduo un viaje ya de por si difícil.

De nuevo Card se muestra como un maestro en la comprensión de la psicología de las personas y nos ofrece, como ya hiciera en El Juego de Ender, un interesante retrato del ser humano y de sus motivaciones. La lucha por el dominio de un pequeño grupo, los puntos de los diversos sexos, el difícil paso del matriarcado de Basílica a un patriarcado justificado por la dureza de la vida nómada son, en manos de Orson Scott Card, elementos más que suficientes para hacer de libro una narración que se recuerda con satisfacción y agradecimiento.

Читать или скачать книгу «Las naves de la Tierra»
Обложка книги Les traquenards de Giri Les traquenards de Giri

 Автор: Vinge Vernor


Aux yeux des habitants de Giri, les explorateurs venus d’outre-espace n’étaient que des plaisantins.Et sur cette planète qui semblait si primitive, ils n’étaient rien d’autres.

En fait, les péripéties de l’évolution avaient doté les autochtones d’un talent bien particulier, un talent qui rendait inutiles la plupart des inventions associées, sur d’autres planètes, au développement de la vie intelligente. Comme les explorateurs d’outre-espace, le lecteur va de surprise en surprise jusqu’à la chute finale.

Un roman passionnant qui mêle avec intelligence aventure et réflexion, dû à un auteur de talent injustement méconnu en France.

Читать или скачать книгу «Les traquenards de Giri»
Обложка книги L'Anneau-Monde L'Anneau-Monde

 Автор: Niven Larry

 Серия: L'Anneau-Monde, Club du livre d'anticipation


A deux cents ans, Louis Wu a conservé un corps de jeune homme et une âme d'explorateur. Aussi, quand le Marionnettiste lui propose de l'accompagner au-delà de l'Espace connu, il se laisse tenter. Feront également partie de l'expédition : Teela Brown, une jeune humaine, et un Kzin. Fine équipe !Le Marionnettiste, poltron mais intelligent, avec ses deux têtes et ses trois pattes ; le Kzin, féroce et effrayant, avec sa fourrure, ses dents et ses griffes acérées...Et Teela, une jeune fille follette mais douée d'une chance insolente.     Destination ? L'Anneau-Monde, une planète située aux confins de l'hyperespace. Une planète entourée d'un mur d'un million six cent mille kilomètres de large, de quinze cent kilomètres de haut... Quelles créatures peuplent l'Anneau-Monde ? Quel accueil vont-elles réserver à nos explorateurs ?

Читать или скачать книгу «L'Anneau-Monde»
Обложка книги L'homme dans le labyrinthe L'homme dans le labyrinthe

 Автор: Silverberg Robert


« Muller vivait depuis neuf ans dans le labyrinthe. Maintenant, il le connaissait bien. Il savait ses pièges, ses méandres, ses embranchements trom­peurs, ses trappes mortelles. Depuis le temps, il avait fini par se familiariser avec cet édifice de la dimension d’une ville, sinon avec la situation qui l’avait conduit à y chercher refuge. »

Tous les hommes qui avaient tenté de pénétrer dans le labyrinthe de Lemnos avant Muller étaient morts d’une façon atroce. Tous ceux qui avaient essayé de l’y rejoindre par la suite avaient été massacrés.

Aujourd’hui Ned Rawlins vient d’atterrir près du labyrinthe. Il a reçu l’ordre de ramener Muller sur la Terre, sa planète natale qui a besoin de lui. Sa planète qui, neuf ans auparavant, l’avait impi­toyablement chassé, forcé à se réfugier au cœur de ce labyrinthe aux dédales mortels.

Quelles chances Rawlins a-t-il de survivre et d’accomplir sa mission ?

Читать или скачать книгу «L'homme dans le labyrinthe»
Обложка книги Le Guide del Tramonto Le Guide del Tramonto

 Автор: Clarke Arthur C


Per sei giorni le immense astronavi, silenziose e immobili, restarono sospese sulle metropoli della Terra. Poi vennero gli ordini, e ai terrestri non restò che obbedire. Ma per ani e anni nessuno potè vederli, gli Esseri venuti con le astronavi. Nessuno poté sapere chi erano. Per quale misteriosa ragione "Essi" non volevano essere conosciuti? Forse perchè (ma nessuno lo sospettò) non volevano essere "riconosciuti"? Un classico della fantascienza che è anche un classico del suspense.

Читать или скачать книгу «Le Guide del Tramonto»
Обложка книги Lucifer's Hammer Lucifer's Hammer

 Автор: Niven Larry, Pournelle Jerry


The gigantic comet had slammed into Earth, forging earthquakes a thousand times too powerful to measure on the Richter scale, tidal waves thousands of feet high. Cities were turned into oceans; oceans turned into steam. It was the beginning of a new Ice Age and the end of civilization. But for the terrified men and women chance had saved, it was also the dawn of a new struggle for survival — a struggle more dangerous and challenging than any they had ever known…


Nominated for Hugo Award for Best Novel in 1978.

Читать или скачать книгу «Lucifer's Hammer»
Обложка книги Lost Empire Lost Empire

 Автор: Cussler Clive

 Серия: Fargo Adventures


Sam and Remi Fargo, heroes of Spartan Gold, return in this extraordinary new adventure from the number-one New York Times- bestselling author. With Spartan Gold, a daring thriller that Publishers Weekly proclaimed "solidly in the Cussler tradition, [and] sure to please new fans and old," Clive Cussler introduced husband-and-wife treasure-hunting team Sam and Remi Fargo. In their electrifying new adventure, the Fargos make a startling discovery that others would kill to keep hidden… While scuba diving in Tanzania, Sam and Remi Fargo come upon a relic belonging to a long-lost Confederate ship. An anomaly about the relic sets them off chasing a mystery-but unknown to them, a much more powerful force is engaged in the same chase. Mexico's ruling party, the ultranationalist Mexica Tenochca, is intent on finding that artifact as well, because it contains a secret that could destroy the party utterly.

Читать или скачать книгу «Lost Empire»
Обложка книги Les martiens Les martiens

 Автор: Robinson Kim Stanley

 Серия: Mars (fr)


D’une mission d’entraînement en Antarctique aux terrifiantes tempêtes de sable qui balaient les canyons désolés de la planète rouge, Les Martiens met en scène toute une galerie de personnages ayant joué un rôle dans cette histoire de la colonisation de la planète soeur magistralement décrite par Kim Stanley Robinson dans sa trilogie martienne, d’ores et déjà saluée comme l’un des grands classiques de la science-fiction.


Depuis l’épopée des Cent — les premiers explorateurs —, ce sont des générations d’hommes et de femmes qui ont transformé en colonie durable ce qui n’était au départ qu’un avant-poste à l’existence bien ténue. Les expéditions internationales qui se sont succédé ont débouché sur la création d’un monde. Celui-ci a connu une évolution inéluctable, avec son cortège de luttes politiques, de révolutions et de conflits armés.

A une époque où la longévité est de l’ordre d’un siècle et demi, Les Martiens raconte l’épopée de générations d’humains vivant aux limites de la frontière ultime, où les paysages façonnés par les hommes sont sans cesse en butte aux monstrueux caprices de la nature.

Les Martiens, c’est la chronique épique d’une planète qui représente l’un des recours les plus plausibles de l’humanité. A l’horizon 2050, autrement dit demain…

Читать или скачать книгу «Les martiens»
Обложка книги Člověk který našel svou tvář Člověk který našel svou tvář

 Автор: ěljajev Alexandr


Svazkem „Člověk, který našel svou tvář“ zahajujeme vydávání spisů Alexandra Běljajeva — zakladatele vědeckofantastického žánru v Sovětském svazu. A. Běljajev se narodil roku 1884 a zemřel roku 1942. Svou literární dráhu nastoupil roku 1928. Jeho vskutku originální fantasie zahrnuje ty nejpodivnější náměty z nejrůznějších vědních oborů — biologie, medicíny, fysiky, techniky, astronautiky atd. S dvěma Běljajevovými romány „Hlava profesora Dowella“ a „Člověk obojživelník“ měli naši čtenáři možnost se seznámit ve vydání „Kapky“ z roku 1958. Přesto, že jde o autora staršího, jehož dílu je dnes kolem třiceti let, je i dnes živé a má stále ještě co říci dnešnímu mladému čtenáři, jemuž je celé spisovatelovo dílo určeno.

Читать или скачать книгу «Člověk který našel svou tvář»
Обложки нет La Maladie

 Автор: Сапковский Анджей

Обложка книги Levá ruka tmy Levá ruka tmy

 Автор: á Ursula


Náš model sociosexuálni interakce tady prostě neexistuje. Getheňané na sebe nepohližeji jako na muže a na ženy. Tuto představu náš mozek těžko přijímá. Vždyť první otázka, když se narodí dítě je…

Nepředstavujte si Getheňany jako,to'. Oni nejsou bezpohlavní. Jsou schopni plozeni: v průběhu každého sexuálního cyklu se na dobu trváni tohoto cyklu mohou vyvinout jedním či druhým směrem. Nic není dáno fyziologicky, a tak matka několika dětí může být otcem několika dalších.

Neexistuje tu rozdělení lidi na silnou a slabou polovinu, na ochránce a ochraňované. Člověk je tu respektován a posuzován jen jako lidská bytost. Getheňanovi nemůžete přisoudit roli muže nebo ženy a sami k němu zaujmout odpovídající roli v závislosti na svých představách o interakci mezi osobami stejného nebo opačného pohlaví. Pro Terrana je to úděsný zážitek…

Читать или скачать книгу «Levá ruka tmy»
Обложка книги La mano sinistra delle tenebre La mano sinistra delle tenebre

 Автор: Le Guin Ursula

 Серия: Ecumene, Hainish Cycle


Il romanzo racconta la storia di un solitario messaggero, Genly Ai, e della sua missione su Inverno, un pianeta sconosciuto e ghiacciato, i cui abitanti possono scegliere — e cambiare — il proprio sesso. Scopo della missione è accelerare l'ingresso di Inverno nell'Ecumene, la lega dei mondi civilizzati, e per far ciò Ai dovrà farsi strada nelle sottili trame dei governanti, si troverà a combattere per la sua stessa sopravvivenza ma, soprattutto, dovrà essere pronto ad aprirsi a un mondo nuovo e diverso e a confrontarsi con una sfida più alta: che cosa è «alieno» e che cosa è «umano»?

Читать или скачать книгу «La mano sinistra delle tenebre»
Обложки нет Luciferase

 Автор: Sterling Bruce

Обложки нет Legions In Time

 Автор: Swanwick Michael

Обложки нет Last Of The Wild Ones

 Автор: Zelazny Roger

Обложка книги Lyonesse Lyonesse

 Автор: Vance Jack

Обложки нет Logic of Empire

 Автор: Heinlein Robert A

Обложки нет La sirène rouge

 Автор: Dantec Maurice G


La Sirène Rouge nous emmène d’Amsterdam à Porto en compagnie d'Hugo Toorop, 30 ans, membre d’une organisation clandestine qui s'est illustrée en ex-Yougoslavie et d’Alice, une adolescente de 12 ans. Alice se présente au commissariat d'Amsterdam, une vidéo à la main, et demande à parler d'urgence à l'inspectrice Anita Van Dyke. Elle lui apprend que sa mère est une meurtrière comme le prouve la cassette. En la visionnant, l'inspectrice découvre «le premier assassinat filmé de sa carrière». L'enquête commence mais Alice, pourtant sous la protection de la police, s'échappe et se cache dans la voiture d'Hugo qui fait partie d'un réseau clandestin international en lutte contre les totalitarismes. Toorop découvre dans sa voiture Alice Kristensen, qui fuit l’armée de mercenaires que sa mère a lancée contre elle pour la récupérer. Quand Hugo comprend qu'Alice détient un lourd secret concernant certaines activités de sa mère, il mesure le danger qu'elle encourt et décide de l'aider à rejoindre son père, un Anglais résidant au Portugal dont on est sans nouvelles depuis des mois. Une fois sur place, la partie s'avère difficile et la mère d'Alice fait preuve d'une sanguinaire détermination.

C'est du polar, du vrai, avec un quelque chose en plus qui vous prend aux tripes et ne vous lâche plus jusqu' à la dernière page. De l'implosion yougoslave au trafic clandestin de snuff-movies, c'est la fuite en avant de ce mercenaire en acier trempé et d'une Alice adolescente au pays des horreurs. Terrible!

Читать или скачать книгу «La sirène rouge»
Обложки нет La sirène rouge

 Автор: Dantec Maurice G


La Sirène Rouge nous emmène d’Amsterdam à Porto en compagnie d'Hugo Toorop, 30 ans, membre d’une organisation clandestine qui s'est illustrée en ex-Yougoslavie et d’Alice, une adolescente de 12 ans. Alice se présente au commissariat d'Amsterdam, une vidéo à la main, et demande à parler d'urgence à l'inspectrice Anita Van Dyke. Elle lui apprend que sa mère est une meurtrière comme le prouve la cassette. En la visionnant, l'inspectrice découvre «le premier assassinat filmé de sa carrière». L'enquête commence mais Alice, pourtant sous la protection de la police, s'échappe et se cache dans la voiture d'Hugo qui fait partie d'un réseau clandestin international en lutte contre les totalitarismes. Toorop découvre dans sa voiture Alice Kristensen, qui fuit l’armée de mercenaires que sa mère a lancée contre elle pour la récupérer. Quand Hugo comprend qu'Alice détient un lourd secret concernant certaines activités de sa mère, il mesure le danger qu'elle encourt et décide de l'aider à rejoindre son père, un Anglais résidant au Portugal dont on est sans nouvelles depuis des mois. Une fois sur place, la partie s'avère difficile et la mère d'Alice fait preuve d'une sanguinaire détermination.

C'est du polar, du vrai, avec un quelque chose en plus qui vous prend aux tripes et ne vous lâche plus jusqu' à la dernière page. De l'implosion yougoslave au trafic clandestin de snuff-movies, c'est la fuite en avant de ce mercenaire en acier trempé et d'une Alice adolescente au pays des horreurs. Terrible!

Читать или скачать книгу «La sirène rouge»
Обложки нет La nébuleuse du Crabe

 Автор: Chevillard Éric


1993 Prix Fénéon de Littérature

La première fois que Crab fut pris pour un éléphant, il se contenta de hausser les épaules et passa son chemin. La deuxième fois que Crab fut pris pour un éléphant, il laissa échapper un geste de mauvaise humeur. La troisième fois, enfin, devinant que ses ennemis avaient comploté de le rendre fou, il ceintura vivement l'insolent et l'envoya valser à dix-huit mètres de là… Tel est Crab, dont ce livre voudrait rapporter quelques gestes remarquables et que l'on verra ainsi avec un peu de chance plier le ciel comme un drap ou se tuer par inadvertance en croyant poignarder son jumeau, puis devenir torrent pour mieux suivre sa pente. À moins évidemment qu'il ne se terre plutôt tout du long dans son antre obscur, s'agissant de Crab, on ne peut rien promettre.

Читать или скачать книгу «La nébuleuse du Crabe»
Обложки нет Letni deszcz. Kielich

 Автор: ńska Anna


To miała być po prostu grabież jego życia, która raz na zawsze zapewni Twardokęskowi dostatnią starość na południowych wyspach, z dala od intryg bogów i szlacheckiej rebelii. Niestety, zbójca zdążył zasmakować w kompanii szlacheckich panów braci i szczerze podziela ich zamiłowanie do bitki, wypitki i obłapki. Znając zajadłość i dumę swoich nowych kamratów, wie też doskonale, że zechcą pomścić zniewagę i na wieść o zrabowaniu skarbca kapłanów w ślad za złodziejem puści się kilka setek szabel. Waha się więc i kręci, aż nieoczekiwanie z pomocą przychodzi mu kniaź, który akurat postanowił zbrojnie zdusić powstanie. Kiedy szlachta szykuje się do wielkiej bitwy, zbójca cichaczem wyrusza po wytęsknione bogactwo. Nie przeczuwa jednak, że Koźlarz także odrzucił wszelkie powinności, pozwalając, aby pochłonęła go kohorta martwych władców. Teraz powraca w rodzinne strony na czele nieludzkich wojowników, którzy za nic mają zaszczyty i bogactwo, a łakną jedynie zniszczenia i mordu. Powstrzymać może go tylko Szarka, która – spętana mocą cudownej wody ze źródła żmijów – wciąż śni na dalekiej Północy, usiłując poznać przyczynę swego przybycia do Krain Wewnętrznego Morza.

Zapewne jednak nie jest nią ratowanie z opałów zbójcy Twardokęska…

Читать или скачать книгу «Letni deszcz. Kielich»
Обложки нет Limes Inferior

 Автор: Zajdel Janusz Andrzej


I ty możesz znaleźć się po drugiej stronie zera!?Póki KLUCZ w garści, w sercu nadzieja?. Półświatek Argolandu: lifterzy, downerzy, hieny, zdziercy? W absurdalnym, sztucznie wykreowanym świecie Argolandu nic nie jest tym, czym się z pozoru wydaje. Drobny kombinator, dzięki sprytowi inteligencji, dochodzi do szczytów władzy i odkrywa, że jego kraj jest kolonią sterowaną przez Obcych, którzy narzucili mu ustrój wzorowany na modelu stanów atomowych. Kasta tzw. nadzerowców próbuje zminimalizować skutki interwencji najeźdźców. Sztandarowa powieść Janusza A. Zajdla, twórcy nurtu fantastyki socjologicznej w Polsce. Główny bohater, Adi Cherryson, alias Sneer, wzorowany jest na postaci kolegi po piórze, Adamie Wiśniewskim-Snergu. Stanisław Lem uznał Limes interior za najorgynalniejszą polską powieść SF, jaką czytał.

Читать или скачать книгу «Limes Inferior»
Обложка книги Le tombe di Atuan Le tombe di Atuan

 Автор: Le Guin Ursula

 Серия: Earthsea, Earthsea (1)


Le tombe di Atuan narra la vicenda che renderà famoso Ged in tutto il mondo: la ricerca, nelle terre dell’Impero di Kargad, della metà mancante al mitico anello di Erreth-Akbe, che si trova nel favoloso tesoro nascosto all’interno dell’inaccessibile labirinto delle tombe di Atuan. Ged non cerca l’anello spezzato per la gloria o per la fortuna: lo fa perché, finché l’anello rimarrà diviso, Earthsea non potrà ritrovare la pace e l’unità.

Ma Le tombe di Atuan è anche e soprattutto la storia di Tenar, la bambina consacrata alle Potenze tenebrose della Terra, che viene privata di ogni cosa: casa, famiglia, persino del suo nome, per divenire Arha, la sacerdotessa delle tombe di Atuan, destinata a vivere nella solitudine più profonda del suo regno cupo e oscuro fino all’arrivo di un ladro saggio e audace che la libererà dal suo triste fato di sepolta viva.

Читать или скачать книгу «Le tombe di Atuan»
Обложка книги La spiaggia più lontana La spiaggia più lontana

 Автор: Le Guin Ursula

 Серия: Earthsea, Earthsea (it)


La pace che sembrava tornata nel mondo fatato di Earthsea dopo la riconquista da parte di Ged della metà mancante dell’anello magico di Erreth-Akbe nei labirinti oscuri delle tombe di Atuan, è di nuovo in pericolo: Arren, il giovane principe di Enlad, la più antica casata di Earthsea, viene personalmente all’isola di Roke per avvertire l’Arcimago Ged, ormai maturo e famoso in tutto il mondo, che la magia va scomparendo in tutte le terre del Nord. Nessuno sa il perché, ma gli antichi incantesimi non funzionano più ed i maghi vanno perdendo la conoscenza della “lingua antica” che era alla base della loro forza.

Così, per scoprire da dove provenga questa minaccia che allarga con tanta rapidità la sua sfera d’influenza, Ged ed Arren, l’uomo saggio ed il fanciullo inesperto, partono per un viaggio che sarà una vera e propria odissea: un lungo vagabondare attraverso le isolette e le genti di Earthsea che li porterà ad affrontare pericoli di tutti i generi (briganti, mercanti di schiavi, traversate avventurose in mari burrascosi), fino a giungere all’ultima spiaggia, a Selidor, l’isola all’estremità del mondo, dove risiedono i draghi, ed ancora più oltre, in un luogo desolato da cui nessuno fa mai ritorno.

La spiaggia più lontana conclude il ciclo di Ged, un ciclo di rara bellezza letteraria e di grande coerenza interna, che accoppia ad una poetica narrazione di eroiche gesta, un’allegorica riflessione sull’equilibrio cosmico e sull’essenza della vita.

Читать или скачать книгу «La spiaggia più lontana»
Обложка книги L’isola del drago L’isola del drago

 Автор: Le Guin Ursula

 Серия: Earthsea, Earthsea (it)


L’Arcipelago di Earthsea è una terra lontana dove la magia è ancora potente e capace di sottili e misteriosi incantesimi che legano (o separano) gli esseri umani e dove, talvolta, giungono i draghi per ricordare a tutti che, nella notte dei tempi, non c’era distinzione tra uomo e drago. E a Gont, una delle isole di Earthsea, vive Tenar, una donna che pur essendo stata l’allieva prediletta del potente Arcimago Ogion, ha sorprendentemente rinunciato ai Poteri della magia per condurre una vita tranquilla accanto all’uomo che ama. Ma quel destino che Tenar ha rifiutato non ha mai cessato di albergare nei ricordi, nei pensieri e nei gesti della donna, e ora ritorna a lei sotto forme diverse e inquietanti: una bambina martoriata nel corpo e nello spirito (ma dotata di immani capacità soprannaturali), un vecchio amico che ha smarrito i Poteri dopo un viaggio nella terra delle Tenebre, l’antico maestro che la chiama per confidarle un segreto che solo lei può comprendere. Tornare sul sentiero che pensava abbandonato per sempre non sarà facile per Tenar, eppure solo lei conosce quel luogo dove — fra streghe, draghi, premonizioni e sortilegi — si deciderà l’esito della lotta tra il giovane e coraggioso re di Gont e le forze delle Tenebre che hanno scagliato contro l’isola una maledizione letale…

Читать или скачать книгу «L’isola del drago»
Обложка книги Los propios dioses Los propios dioses

 Автор: Asimov Isaac

 Серия:


Esta novela se divide en tres secciones ubicadas en diferentes tiempos y lugares, incluso en dos universos diferentes. Originalmente fue publicada en revistas como tres historias consecutivas.

El título, así como cada una de las partes de la novela fueron tomadas de la frase «Contra la estupidez, los mismos dioses luchan en vano», de la cita original «Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.» de Friedrich Schiller (1759–1805).

La trama principal es una conspiración de alienígenas que habitan un universo paralelo moribundo, con el propósito de convertir el Sol en una supernova y poder colectar la energía resultante para su propio uso y continuidad de su forma de vida (curiosamente en su novela «El fin de la Eternidad» el sol se convierta en una nova, no en una supernova, cuya energía es utilizada con provecho para los viajes transtemporales).

Читать или скачать книгу «Los propios dioses»
Обложка книги Land of the Dead Land of the Dead

 Автор: Harlan Thomas

 Серия: In the Time of the Sixth Sun

Обложка книги Land of the Dead Land of the Dead

 Автор: Harlan Thomas

 Серия: In the Time of the Sixth Sun

Обложка книги Lamentation Lamentation

 Автор: Scholes Ken

 Серия: Psalms of Isaak

Обложка книги Los habitantes de la nada Los habitantes de la nada

 Автор: Carsac Francis

 Серия:


F. Borie es trasnportado en un platillo volante por los humanoides de piel verde, los Hiis, a los mundos extra-galácticos, para que les ayude en su lucha contra las criaturas metálicas devoradoras de soles: los Misliks.

Читать или скачать книгу «Los habitantes de la nada»
Обложка книги Loose ends Loose ends

 Автор: Cox Greg

 Серия: Roswell’


It started out as an innocent road trip to Carlsbad Caverns to unwind, but now Max, Isabel, Michael, Liz, and Maria are totally regretting their plan. Hundreds of feet underground, in the cavern gift shop, Liz turns and is stunned to see someone she thought she'd never meet again – the man who shot her long ago in the diner. Their eyes meet and Liz bolts.But running won't solve the group's new "problem." Because the shooter has recognized Liz. Now he wants her dead.And nobody knows why.

Читать или скачать книгу «Loose ends»
Обложки нет Lues III

 Автор: Берендеев Кирилл

Обложка книги Loved Loved

 Автор: Райс Морган

 Серия: vampire journals


Caitlin and Caleb embark together on their quest to find the one object that can stop the imminent vampire and human war: the lost sword. An object of vampire lore, there is grave doubt over whether it even exists. If there is any hope of finding it, they must first trace Caitlin’s ancestry. Is she really the One? Their search begins with finding Caitlin’s father. Who was he? Why did he abandon her? As the search broadens, they are shocked by what they discover about who she really is.  But they are not the only ones searching for the legendary sword. The Blacktide Coven wants it, too, and they are close on Caitlin and Caleb’s trail. Worse, Caitlin’s little brother, Sam, remains obsessed with finding his Dad. But Sam soon finds himself in way over his head, smack in the middle of a vampire war. Will he jeopardize their search?

Читать или скачать книгу «Loved»
Обложка книги Ludzie z gwiazdy Pella Ludzie z gwiazdy Pella

 Автор: Cherryh C J

 Серия: Unia/Sojusz


Gwiazda Pella, strategiczny punkt w konflikcie zbrojnym Kompanii Ziemskiej i międzygwiezdnych kolonii. Ten, kto kontroluje Stacje Pella, decyduje o zasięgu ziemskich sił obronnych bądź o skali ziemskiej ekspansji w celu odzyskania utraconego imperium. Ale Pell jest zdecydowany utrzymać neutralność za wszelką cenę.

Ludzie z Gwiazdy Pella to obszerna, wielowątkowa i dramatyczna wizja przyszłości, ukazująca charaktery, postawy i ambicje nie odbiegające od naszych. Przez stronice tej powieści przewija się galeria fascynujących postaci, ludzkich i nieludzkich, których losy zależą od wyniku tytanicznych zmagań w skali kosmicznej.

Powieść ta otrzymała nagrodę Hugo w roku 1982.

Читать или скачать книгу «Ludzie z gwiazdy Pella»
Обложка книги La rebelión de los pupilos La rebelión de los pupilos

 Автор: Brin David

 Серия: Elevación


Mientras las armadas galácticas se enfrentan en la búsqueda de la antigua flota de los Progenitores, una brutal raza alienígena ocupa el agonizante planeta Garth. Los numerosos pupilos que lo habitan deben luchar contra sus amos o someterse a l extinción final. También está en peligro la Sociedad Terrestre y la misma Tierra, e incluso el destino de las Cinco Galaxias.

Arrolladora, brillantemente construida, imaginativa, y dramática, ésta es una inolvidable historia de aventura y sorpresa salida de la pluma de uno de los mejores escritores de ciencia ficción de la actualidad.

Читать или скачать книгу «La rebelión de los pupilos»
Обложка книги La guerra de las salamandras La guerra de las salamandras

 Автор: Čapek Karel


Clasificar La guerra de las salamandras dentro del género de la ciencia ficción sería restringir el alcance de esta extraordinaria novela. Junto a La guerra de los mundos de Wells, 1984 de Orwell o Un mundo feliz de Huxley, La guerra de las salamandras es una de esas obras de imaginación en que las realidades y los problemas del hombre contemporáneo se analizan y sintetizan con emocionada lucidez. Su aparición en 1936 coronó la carrera literaria de Karel Čapek, quién, junto a Jaroslav Hašek, universalizó la lengua y la narrativa de su país, la Checoslovaquia democrática e independiente de la primera mitada de nuestro siglo, la patria de Masaryk.

Nacido en 1890 y muerto en 1938, poco después de ser propuesto para el premio Nobel, Čapek dejó una importante obra teatral, narrativa, ensayística, periodística y de viajes, de la que varios títulos han sido traducidos a nuestro idioma. Su humanismo concreto, su preocupación por la pérdida de valores o por el alejamiento de la naturaleza, su defensa de la tolerancia, el ccntraste y el respeto hacia los otros, confieren a su obra literaria, de muy diversos y ricos matices, innegable perdurabilidad y actualidad.

Читать или скачать книгу «La guerra de las salamandras»
Обложка книги Lilith: Wąż w trawie Lilith: Wąż w trawie

 Автор: Chalker Jack L

 Серия: Czterej wladcy Rombu


Gdzieś z daleka, spośród czterech zasiedlonych przez ludzi światów Rombu Wardena, wroga człowiekowi rasa szpiegowała Ziemię. Nie można jednak było wysłać tam agenta. Podróż do światów Wardena była bowiem podróżą bez możliwości powrotu. Żyjący tam mikroskopijny symbiont przedostawał się do wnętrza każdego żywego organizmu, uniemożliwiając mu tym samym życie poza systemem Wardena.

Należało więc zastosować środki nadzwyczjne. Wybrano jednego agenta, a czterech innych odarto z ich umysłów i osobowości, narzucając im umysł i osobowość tego wybranego. Połączony odpowiednio z tą czwórką, mógł on odbierać ich raporty, nie opuszczając bezpiecznego miejsca, z dala od Rombu Wardena. Każdemu z czwórki wyznaczono jeden ze światów. Celem misji było odnalezienie i zlikwidowanie Władcy danego świata.

Bohaterem pierwszej księgi jest Carl Tremon, którego wysłano na Lilith, planetę będącą Rajem — ale Rajem takim, jaki tylko Piekło mogło wymyślić!

Читать или скачать книгу «Lilith: Wąż w trawie»
Обложка книги La Nebuleuse d'Andromede La Nebuleuse d'Andromede

 Автор: Efremov Ivan

 Серия: , Великое Кольцо


ROMAN D’ANTICIPATION

ИВАН ЕФРЕМОВ

ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ

(НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН)

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

МОСКВА

TRADUIT DU RUSSE PAR H. LUSTERNIK

PRESENTATION DE N. GRIСHINE

Читать или скачать книгу «La Nebuleuse d'Andromede»
Обложки нет Ludzie jak ludzie

 Автор: łyczov Kir

Обложка книги La città e le stelle La città e le stelle

 Автор: Clarke Arthur C

 Серия:


Diaspar, un’immensa metropoli del futuro. Una superciviltà arrivata all’ultimo stadio dello sviluppo. Un pianeta deserto, ostile, «proibito»: è in questo scenario che si muove Alvin, il giovane eroe di questo romanzo che resta fra i più celebri di Clarke. La domanda che lo ossessiona é: come riscoprire l’antico segreto della razza umana? Come uscire dal labirinto sotto vetro e tornare al volo spaziale?

Читать или скачать книгу «La città e le stelle»
Обложка книги Lincoln's Dreams Lincoln's Dreams

 Автор: Willis Connie


The Hugo and Nebula Award-winning author of Doomsday Book presents the story of a young historical researcher who is being pulled deeper and deeper into the time of the Civil War. "A novel of classical proportions and virtues"

Читать или скачать книгу «Lincoln's Dreams»
Обложка книги Ledová země Ledová země

 Автор: Flanagan John

 Серия: Hraničářův učeň


Will a Evanlyn plují do Skandie jako zajatci hrozivého kapitána skandijské vlčí lodi Eraka. Halt přísahal, že Willa zachrání, a udělá vše, aby slib dodržel — dokonce neuposlechne krále. Halt je vyloučen ze sboru hraničářů a spolu s Horácem, který se k němu připojí, zamíří přes Galiku do Skandie. Cestou je neustále obtěžují potulní rytíři — jinak známí spíše jako lupiči a hrdlořezové. Horác však o bojování už něco málo ví a díky svým neobyčejným dovednostem začne brzy přitahovat pozornost rytířů a válečníků na míle daleko. Ale dorazí do Skandie včas a zachrání Willa před životem v otroctví?

Читать или скачать книгу «Ledová země»
Обложки нет Labyrinth of reflections

 Автор: Lukyanenko Sergei

 Серия: Лабиринт отражений, Labyrinth of reflections


About the Author:

Sergey Lukjanenko, 30, is one of the today's most popular Russian Sci-Fi writers. His first works were published in 1988. Currently his bibliography includes more than 40 titles of novels and short stories. The Author defines his genre as the «hard action science fiction», but all his works also have a very well defined philosophical aspect. The novel offered to your attention was written in 1997 and became the real 'cult book' of the Russian Internet.

Sergey is married, he lives in Moscow.

Email: sl@amc.ru Homepage: http://www.rusf.ru/lukian/ (In Russian)

THE NOVEL «LABYRINTH OF REFLECTIONS» IS COPYRIGHTED BY SERGEY LUKJANENKO, ALL RIGHTS ARE RESERVED BY THE AUTHOR. ANY COMMERCIAL USE OF THE NOVEL'S TEXT IS STRICTLY PROHIBITED.

Copyright Sergey Lukjanenko "Labyrinth of reflections" Homepage: http://www.rusf.ru/lukian/ (In Russian)

Copyright translation by Yuri Kalmykov aka Mohatu , 1998 http://www.lionking.org/~mohatu/translations.htm


* Yuri Kalmykov. Translator's notes *

Several notes for the reader:

1). My English sucks. So it was obviously way too presumptuous of me to try to make a translation like this. It was my love to this book only that made me to venture into this adventure. ;-) I was hoping that this novel is really worth your kind attention (despite my ugly English?).

2). Some opinions expressed in this book by the main or other characters, as well as some words/terms used, might be considered offensive to some Western readers. In fact, one such situation was even showed closer to the end of the novel itself. The concept of "PC" (aka 'Political Correctness') does not really exist in Russia which fact IMHO makes the life much easier and slightly reduces the amount of stupidity that inevitably presents in this life. Despite that, I definitely had to use the 'softened' terms in my translation in order not to outrage the people (not too much at least). But of course, something might have still leaked out. Please consider yourselves warned.

3). FIDO Some more confusion can be caused by Lukjanenko's technical details and descriptions of the Net due to one more fact: he writes from the point of view of the person who was once the FIDOnet member. Also it seems that Sergey himself was mostly affiliated with FIDO at the time of this book's writing. The principles of FIDO's system organization differ from the ones of the Internet. I never was FIDO member, so I know very little. In general, it's free, amateurs' network that allows its members to exchange emails and files. FIDO uses its own proprietary protocol. Special gateways are used to exchange emails with the Internet. Look at www.fidonet.org for more details… But be prepared to get back not the homepage, but some HTML code. { G } The guys have forgot to put the { HTML } tag into the code of their main page… OOPS.

4). The names.

The same name in Russian usually can have several forms, reflecting the attitude of the one who pronounces the name to the one named. The number of these forms is as far as I can judge, much bigger than in English. That's why in my translation I preferred to retain the original rules of forming such names and to provide this note. Another important reason is that the Russian name changed according to the rules of doing so in English would sound ridiculous (maybe for me only, as I'm Russian… ;-) ), not mentioning that it's not always possible to do this with Russian names at all. Example: John – Johnny. Now try to do the same with, say, my name: Yuri. Yup… My point exactly. Below is the example of how the first name of the main character can be 'bent'. The same often happens to other names in the book. For inexperienced reader it might be confusing, so I apologize… Russia *is* confusing by definition, so bear with it. :-)

Leonid – the complete name.

Lenia (should be read roughly as Lyo-nee-aa; don't pronounce 'double lettered' sounds as too long ones though) – this is slightly diminutive, friendly form used by relatives and friends.

Lenechka (Lyo-nee-chka) – a "pet-name" form, sometimes also used with sarcasm, depending on the context.

Len'chik – "pet-name"/unceremonious address.

Len'ka ( here ' means softening of the previous sound, 'n' in this name sounds like 'n' in the word 'change') – Unceremonious address, a bit slighting. Often used by close friends without any offensive context.

… and so on. No more forms are used in the book, so I'd better not confuse you any more.

Another trick is how the names are formed n general. In particular, the concept of the middle name in Russia. It is not 'given', but rather is the father's name. To be used as a middle name, special endings are attached:

-ovich, -evich for man's middle name (yeah, they are gender specific!),

-ovna, evna for female's middle name.

Examples: Petrovich Alekseevich – men's Petrovna Alekseevna – women's.

Also, the last names of the Russian origin are gender specific too. To women's form the ending -a is usually attached: Kalmykov for me becomes Kalmykova for my Mother, as opposed to her maiden name which is Cellarius – not originally Russian one and as such not gender specific.

There's much more about Russian 'naming system', but I think it's enough said here in order to a). totally confuse an unaccustomed Western reader, and b). to explain the names in the novel for those who managed to overcome the confusion. { G } And the last thing:

5). Any feedback will be greatly appreciated! Any questions/opinions are welcome to mohatu@ameritech.net. Hate mail/flames will be ignored. Thank you!

Yuri Kalmykov aka Mohatu, Waukegan, IL, February-November 1998.

http://www.lionking.org/~mohatu/translations.htm

Читать или скачать книгу «Labyrinth of reflections»
Обложка книги Lost in a Good Book Lost in a Good Book

 Автор: Fforde Jasper

 Серия: Thursday Next


The inventive, exuberant, and totally original literary fun that began with The Eyre Affair continues with Jasper Fforde’s magnificent second adventure starring the resourceful, fearless literary sleuth Thursday Next. When Landen, the love of her life, is eradicated by the corrupt multinational Goliath Corporation, Thursday must moonlight as a Prose Resource Operative of Jurisfiction—the police force inside books. She is apprenticed to the man-hating Miss Havisham from Dickens’s Great Expectations, who grudgingly shows Thursday the ropes. And she gains just enough skill to get herself in a real mess entering the pages of Poe’s "The Raven." What she really wants is to get Landen back. But this latest mission is not without further complications. Along with jumping into the works of Kafka and Austen, and even Beatrix Potter’s The Tale of the Flopsy Bunnies, Thursday finds herself the target of a series of potentially lethal coincidences, the authenticator of a newly discovered play by the Bard himself, and the only one who can prevent an unidentifiable pink sludge from engulfing all life on Earth.

Читать или скачать книгу «Lost in a Good Book»
Обложка книги Les cavernes d'acier Les cavernes d'acier

 Автор: Asimov Isaac

 Серия: Elijah Baley et R. Daneel Olivaw (fr)


Les cavernes d’acier sont les villes souterraines du futur. Là, bien que privés d’air et de lumière naturels, des millions d’hommes vivent à un rythme étourdissant.

Malgré une civilisation superscientifique et l’apparition de robots intelligents, les passions humaines n’ont pas cessé pour autant et le meurtre n’a pas disparu.

Mais le problème de Lije Baley West pas seulement de retrouver un meurtrier, il est aussi d’y parvenir avant son collègue R. Daneel. R. = Robot, car R. Daneel est un androïde au cerveau électronique ultraperfectionné, créé certes par l’homme, mais qui n’attend peut-être que l’occasion de prendre sa place.

Читать или скачать книгу «Les cavernes d'acier»
Обложка книги La stratégie Ender La stratégie Ender

 Автор: Card Orson Scott

 Серия: Ender (fr)


Le jeune Andrew « Ender » Wiggin croit qu’il joue à la petite guerre sur ordinateur… En fait la partie dans laquelle il se trouve engagé est d’une toute autre importance. Car Andrew pourrait bien être le génie stratégique dont la Terre a désespérément besoin dans le conflit qui l’oppose à un adversaire impitoyable, acharné à détruire toute vie humaine.

« Ender » Wiggin est soumis à un entraînement de plus en plus rude, qui peut aussi bien révéler ses pouvoirs secrets que le détruire complètement.

Quand l’histoire commence, « Ender » Wiggin n’a que 6 ans et il n’est pas le seul sujet d’expérience : ses « frère et sœur » aînés ne sont pas moins extraordinaires que lui.

Poussés par la jalousie et par leur soif de puissance, dissimulés derrière l’anonymat de la grande machinerie informatique, Peter et Valentine commencent à modeler le destin du monde… un monde dénué d’avenir si la stratégie de leur frère, « Ender », échoue !

Читать или скачать книгу «La stratégie Ender»
Обложка книги La face des eaux La face des eaux

 Автор: Silverberg Robert


Hydros est une planète-océan où vivent en bonne intelligence les Gillies, premiers habitants de ce monde, et quelques humains, sur des îles flottantes construites par les Gillies.

Mais lorsque l’armateur Delagard commet l’irréparable, les Gillies décident de chasser les humains.

Où fuir ? L’espace est inaccessible.

Il ne reste à Lawler, le médecin, et à ses compagnons qu’à se confier à l’océan, sur les vaisseaux de Delagard, en espérant rejoindre le continent mythique nommé la Face des eaux, de l’autre côté du monde.

S’il existe…

Читать или скачать книгу «La face des eaux»
Обложка книги Le temps des changements Le temps des changements

 Автор: Silverberg Robert


Sur la planète Borthan se perpétue une société étrange. Elle interdit à quiconque de dire « Je ». Toute manifestation d’individualité y est proscrite comme obscène.

Mais pour Kinal Darrival vient le temps des changements, annoncé d’abord par Schweiz, le marchand venu de la Terre, tentateur et familier d’autres usages.

Et ensuite précipité par la drogue de Sumara grâce à laquelle on peut explorer les profondeurs de son inconscient et connaître son véritable désir.

Kinal découvre en lui la passion de braver l’interdit, puis la force de renverser à jamais le tabou majeur de son univers. Au prix de la révolution.

Читать или скачать книгу «Le temps des changements»
Обложка книги La reine du printemps La reine du printemps

 Автор: Silverberg Robert

 Серия: Nouveau printemps


Pendant plus de sept cent mille ans, le Peuple avait vécu dans une caverne profonde, un Nid. Au dehors, la Terre avait été bombardée tout ce temps par une pluie de comètes et d’astéroïdes : un phénomène qui se reproduit sur Terre tous les vingt-six millions d’années et qui est responsable de l’extermination en masse d’espèces, comme jadis les dinosaures.

Mais le Peuple avait survécu, grâce à la prévoyance de ceux qui l’avaient précédé : les vrais humains. Et cela avait été un choc pour Hresh, l’enfant curieux devenu homme-mémoire et chef de sa tribu, de découvrir que le Peuple n’était pas humain, tout au plus les descendants améliorés de singes disparus. Mais le Peuple représentait désormais l’humanité sur Terre et il lui fallait redécouvrir l’héritage que les grandes races avaient laissé, et trouver sa propre voie. A peine l’avait-il entrepris qu’il se heurtait à l’expansionnisme d’une autre espèce qui avait, elle aussi, franchi le Long Hiver, les hijks, une espèce intelligente, constituée sur le mode de la fourmilière, et qui proposait à tous les peuples l’adoration de sa reine, la Reine du Printemps.

Читать или скачать книгу «La reine du printemps»
Обложка книги Lessek_s Key Lessek_s Key

 Автор: Scott Rob

 Серия: Eldarn

Обложка книги La torre de cristal La torre de cristal

 Автор: Silverberg Robert


Simeon Krug, un poderoso industrial que construyó su imperio con la creación y producción en serie de androides, está empleando todos sus recursos en erigir una gigantesca torre de cristal destinada a contestar un mensaje ininteligible proveniente de las estrellas. Los androides, seres humanos concebidos artificialmente, han desarrollado una compleja religión centrada en la figura de su creador, esperando de él la redención que les otorgue los mismos derechos que los seres humanos normales. Pero Simeon Krug no está interesado en las aspiraciones de sus creaciones, y la marea de las fuerzas sociales que se desata resulta incontenible.

Una de las novelas más apasionantes de la época dorada de Robert Silverberg, en “La torre de cristal” se muestran nuevamente las soberbias dotes del autor para la caracterización de sus personajes, entrando sin esfuerzo aparente en lo más recóndito de sus motivaciones.

Читать или скачать книгу «La torre de cristal»
Обложка книги Look to Windward Look to Windward

 Автор: Banks Iain M

 Серия: Culture


It was one of the less glorious incidents of the Idiran wars that led to the destruction of two suns and the billions of lives they supported. Now, 800 years later, the light from the first of those deaths has reached the Culture’s Masaq’ Orbital. A Chelgrian emissary is dispatched to the Culture.

Читать или скачать книгу «Look to Windward»
Обложка книги Look to Windward Look to Windward

 Автор: Banks Iain M

 Серия: Culture


It was one of the less glorious incidents of the Idiran wars that led to the destruction of two suns and the billions of lives they supported. Now, 800 years later, the light from the first of those deaths has reached the Culture’s Masaq’ Orbital. A Chelgrian emissary is dispatched to the Culture.

Читать или скачать книгу «Look to Windward»
Обложка книги La sombra del Torturador La sombra del Torturador

 Автор: Wolfe Gene

 Серия: El Libro del Sol NuevoEn un futuro tan distante que se parece al remoto pasado, el joven Severian estudia en la Ciudadela —de metal gris, refractario— los misterios del gremio de los torturadores, que han jurado torturar cuando el Autarca ordene torturar, o matar cuando él ordene matar.

Pero con la llegada de Thecla, una hermosa e inteligente mujer cuyas indiscreciones le han hecho perder su puesto de concubina en la Casa Absoluta, Severian desobedece las reglas, y la vida cambia para él. Espera ser ejecutado, pero en cambio es enviado a trabajar como simple verdugo en las vastas tierras de Thrax, la Ciudad de los Cuartos sin Ventanas. En el momento de la partida el maestro Palaemon le entrega la antigua espada de verdugo, Tenninus Est. Así armado, parte hacia las distantes puertas de la Ciudad, y encuentra en el camino a los gemelos Agia y Agiltis, que lo empujan a combatir en el Campo Sanguinario; a la troupe teatral del doctor Talos; a Calveros, un gigante monstruoso; a la encantadora Jolenta, y a Dorcas, una joven enigmática que aparece en la costa del Lago de los Pájaros, donde yacen los muertos. A manos de Severian pasa también una joya misteriosa, la Garra del Conciliador, cuyos poderes podrían llevarlo nada menos que al trono de la Casa Absoluta. Pero primero tendrá que viajar hacia el norte, hasta las puertas de la Ciudad Imperecedera.

Читать или скачать книгу «La sombra del Torturador»
Обложка книги La Ciudadela del Autarca La Ciudadela del Autarca

 Автор: Wolfe Gene

 Серия: El Libro del Sol Nuevo


Severian interviene en la guerra contra el ejército ascio. Acompañado por un soldado herido viaja y oye historias extraordinarias, como la del cazador de focas, y encuentra una peregrina con quien discute las virtudes de la Garra. Huyendo de los terrores de los habitantes de las aguas profundas y de las voladoras astillas de la noche, continúa avanzando inexorablemente hacia el misterio final: el pronosticado advenimiento del Sol Nuevo. Al fin Severian regresa a la Ciudadela. Pronto habrá dos Severian: el aprendiz y el autarca.

Читать или скачать книгу «La Ciudadela del Autarca»
Обложка книги Lords of the Sky Lords of the Sky

 Автор: Wells Angus

Обложка книги Legends of the Dragonrealm, Vol. III Legends of the Dragonrealm, Vol. III

 Автор: Knaak Richard A

Обложка книги Člověk obojživelník Člověk obojživelník

 Автор: ěljajev Alexandr


Vědeckofantastický román, jehož děj je položen na argentinské pobřeží. Hlavní postavou románu je „Ichtyandr“, člověk-ryba, člověk, jemuž geniální operace umožňuje žít pod vodou i na souši. Tento člověk, který děsí rybáře i odvážné lovce perel, se stane předmětem spekulace podnikavého obchodníka. Příběh byl i zfilmován.

Читать или скачать книгу «Člověk obojživelník»
Обложка книги Los mejores relatos de ciencia ficción. La era del cambio 1956-1965 Los mejores relatos de ciencia ficción. La era del cambio 1956-1965

 Автор: Silverberg Robert, Harrison Harry, Aldiss Brian W, Ballard J G, Wilhelm Kate, Keyes Daniel, Porges Arthur, Van Vogt A E, Brunner John, Ashley Michael, Bulmer Kenneth


El decenio 1956-1965 marca una época crítica para la ciencia ficción. La reciente respetabilidad del género motivó la atención, muchas veces peligrosa, del cine y la televisión. El inicio de la Era espacial en octubre de 1957 parecía confirmar aquello de que la realidad supera a la ficción.

Pero la crisis condujo a la renovación del género: cuantitativa, por la aparición de una pléyade de nuevos autores; cualitativa, por la revolución de la tématica, que abandona de una vez por todas la fascinación por la cacharrería espacial, sentándose nuevas normas de calidad, como demuestra el presente volumen.

– Recopilación, Prefacio e Introducción de Michael Ashley

Читать или скачать книгу «Los mejores relatos de ciencia ficción. La era del cambio 1956-1965»
Обложка книги Laura Cardinal - 01 - Darkness on the Edge of Town Laura Cardinal - 01 - Darkness on the Edge of Town

 Автор: Black J Carson

 Серия: Laura Cardinal

Обложка книги L.A. in L.A. L.A. in L.A.

 Автор: Longyear Barry B


Just how far does the “observer effect” go?

Читать или скачать книгу «L.A. in L.A.»
Обложка книги La voix des morts La voix des morts

 Автор: Card Orson Scott

 Серия: Ender (fr)


3 000 ans ont passé depuis le massacre des doryphores. Mais seulement vingt-six ans pour Ender Wiggin. Paradoxe de la relativité du temps dans l’espace ! Hanté par sa participation au génocide d’un peuple, Ender poursuit sa quête : trouver une planète où il pourra enfin déposer le cocon de la reine des doryphores.

Serait-ce Lusitania ? Là vivent les piggies, drôles de petits cochons à l’esprit agile. Des êtres étranges, véritable énigme pour les hommes. N’ont-ils pas assassiné, sans mobile apparent, le scientifique qui les étudiait ? Une mort mystérieuse et rituelle. Ender s’est jure de découvrir la vérité sur ce meurtre. Malgré la peur et l’incompréhension des hommes.

La paix régnera-t-elle un jour entre des races aussi différentes ? Les hommes, les piggies et… pourquoi pas les doryphores ?

Читать или скачать книгу «La voix des morts»
Обложка книги Les enfants de l'esprit Les enfants de l'esprit

 Автор: Card Orson Scott

 Серия: Ender (fr)


Les paqueninos, la Reine et les humains de Lusitania sont menacés par l’arrivée de la Flotte Stellaire qui compte utiliser le « Petit Docteur », un désintégrateur moléculaire, pour préserver la race humaine du terrible virus de la descolada.

Seule Jane, l’intelligence artificielle alliée d’Ender, est capable de sauver Lusitania et les espèces qui y vivent. Mais son action est menacée par le Congrès Stellaire, qui s’efforce de déconnecter tous les réseaux informatiques qu’elle utilise.

Quant à Ender, il doit maintenir toute son attention, malgré ses forces déclinantes, pour que les enfants nés de son esprit — Peter et Val — puissent mener à bien leurs quêtes respectives : la recherche sur la planète Pacifica d’un puissant leader d’opinion susceptible d’influer sur la décision du Congrès et l’exploration de planètes colonisables pour préparer l’exode des habitants de Lusitania.     Le compte à rebours va bientôt s’achever...

Читать или скачать книгу «Les enfants de l'esprit»
Обложка книги La Maldición De Odi La Maldición De Odi

 Автор: Carranza Maite


La guerra de las brujas está próxima y la elegida no puede posponer más el momento de empuñar el cetro y destruir a las temibles Odish. Pero Anaíd, que anhela el amor de Roc y del padre que nunca tuvo, que confía en llevar la paz definitiva a las Omar, tendrá que enfrentarse a la traición, al rechazo de los suyos y a la soledad. La maldición de Odi se ha cumplido: la elegida ha incurrido en los errores, ha sucumbido al poder del cetro y hasta los muertos reclaman su tributo. Es el momento de la verdad, de la batalla definitiva entre Omar y Odish.

Читать или скачать книгу «La Maldición De Odi»
Обложка книги La saison des mutants La saison des mutants

 Автор: Silverberg Robert, Haber Karen

 Серия: Les Mutants


Télékinésie, précognition, télépathie... Etranges et merveilleuses, leurs facultés déroutantes font peur autant qu’elle fascinent. Eux, ce sont les mutants : des humains « différents » dont les talents très particuliers se sont progressivement développés depuis la fin du XXe siècle. En apparence, rien ne les distingue des autres, les « normaux », si ce n’est la curieuse et inexplicable pigmentation dorée de leurs iris…

Aujourd’hui, en ce début de troisième millénaire, la cohabitation, jusqu’à présent pacifique, demeure précaire. L’existence des mutants, très minoritaires et tout juste tolérés par l’humanité ordinaire, est à la merci de la moindre provocation, du plus petit dérapage. Or voilà qu’un politicien sans scrupules entreprend de transformer l’intolérance en guerre ouverte. La « saison des mutants » va-t-elle s’achever dans un bain de sang ?

Читать или скачать книгу «La saison des mutants»
Обложка книги Les enfants d'Icare Les enfants d'Icare

 Автор: Clarke Arthur C


« Il se trouvait à un moment où l’Histoire retient son souffle, où le présent se détache de ce qui a été… Toutes les réussites du passé se trouvaient réduites à néant, mais une seule pensée revenait inlassablement dans l’esprit de Reinhold comme un écho tenace : désormais l’homme n’était plus seul dans l’univers. »

L’astronef étranger s’était posé sur Terre et nul ne l’avait vu arriver. Maintenant qu’il était là, plus rien ne serait comme avant. Sans se montrer, ses occupants ne tardent pas à imposer leur volonté à l’homme. Ils exigent et obtiennent le désarmement général.

L’action des Suzerains est incontestablement bénéfique et cependant un doute terrible subsiste… Pourquoi aucun humain n’a-t-il pu les apercevoir ? L’existence de l’humanité n’est-elle pas menacée ?

Читать или скачать книгу «Les enfants d'Icare»
Обложка книги Lord of Lies Lord of Lies

 Автор: Zindell David

 Серия: EA Cycle

Обложка книги Loch Loch

 Автор: Zindel Paul

 Серия: The Zone unknown

Обложка книги La noche de los tiempos La noche de los tiempos

 Автор: Barjavel é


En un gran paisaje polar de tonos pastel, se mueven unas manchas de colores vivos: son los miembros de una misión de las Expediciones Polares de Francia que deben efectuar un trabajo bajo un glaciar. Allí, el espesor del hilo alcanza mas de mil metros y sus profundas grietas datan de 900.000 años. Sin embargo, se produce un extraño fenómeno: los aparatos registran una señal proveniente del suelo Ya no cabe duda alguna: ¡hay una emisora bajo el hielo! La noticia estalla como una bomba. Títulos de la prensa internacional: el misterio bajo el hielo, La UNESCO quiere derretir el Polo Sur, etc. La noche de los tiempos es a la vez un reportaje, una epopeya y un apasionado canto al amor. El presente y el pasado se entremezclan, afrontan sus esperanzas y sus temores y arriesgan el destino del mundo. Atravesando el drama universal como un trazo de fuego, el destino de Elea y Paikan los lleva directamente hacia la leyenda de los amantes dichosos y malditos.


Читать или скачать книгу «La noche de los tiempos»
Обложка книги La nuit des temps La nuit des temps

 Автор: Barjavel é

Обложка книги Leaf by Niggle Leaf by Niggle

 Автор: Tolkien JRR

Обложка книги Le Serment des limbes Le Serment des limbes

 Автор: é Jean-Christophe


Quand on traque le Diable en personne,jusqu'où faut-il aller ? Quand Mathieu Durey, flic à la brigade criminelle de Paris apprend que Luc, son meilleur ami, flic lui aussi, a tenté de se suicider, il n'a de cesse de comprendre ce geste. Il découvre que Luc travaillait en secret sur une série de meurtres aux quatre coins de l'Europe, dont les auteurs orchestrent la décomposition des corps des victimes et s'appuient sur la symbolique satanique. Les meurtriers ont un point en commun : ils ont tous, des années plus tôt, frôlé la mort et vécu une « Near Death Experience ». Peu à peu, une vérité stupéfiante se révèle : ces tueurs sont des « miraculés du Diable » et agissent pour lui. Mathieu saura-t-il préserver sa vie, ses choix, dans cette enquête qui le confronte à la réalité du Diable ?

« D'une noirceur absolue. Et ce n'est pas fini. »

Lire.

« Construction au cordeau et écriture fluide : de la communauté africaine de Paris aux ors du Vatican, le romancier tient en haleine. […] Grangé peut tout se permettre […]. Son enthousiasme, son savoir-faire, sa puissance romanesque, son imagination de grand schizophrène le placent au niveau d'un Thomas Harris. »

Christine Ferniot, Lire.

« Jean-Grangé mène son roman sur un fil tendu entre le rationnel et le fantastique […] et parvient même à susciter un frisson métaphysique… »

Gérard Meudal, Le Monde.
Читать или скачать книгу «Le Serment des limbes»
Обложка книги La estación de la calle Perdido La estación de la calle Perdido

 Автор: éville China

 Серия: New Crobuzon (es)


La metrópolis de Nueva Crobuzon se extiende desde el centro del mundo. Humanos, mutantes y razas arcanas malviven en la penumbra bajo sus chimeneas, donde el río se trona viscoso por los afluentes artificiales, donde las fábricas y fundiciones amartillan la noche. Durante más de mil años, el Parlamento y su brutal milicia han gobernado una vasta economía de obreros y artistas, espías y soldados, magos, yonquis y prostitutas. Pero acaba de llegar un extraño con el bolsillo lleno y una demanda imposible. De forma torpe, inadvertida, algo imposible es liberado.

Dotado de un especial talento para las ambientaciones exóticas, China Miéville convierte a Nueva Crobuzon en un vigoros escenario en el que se dan cita los ecos de un Londres victoriano, la distopía más agria, la poderosa imaginería de la literatura gótica y originales razas atropomórficas. Sirviéndose de los recursos clásicos de la literatura fantástica y de anticipación, inaugura una fórmula narrativa fresca y novedosa, capaz de fascinar por igual a público y crítica hasta convertir "La estación de la calle Perdido" en la gran revelación de 2000 en el Reino Unido, donde ha sido galardonada con los principales premios literarios.

Читать или скачать книгу «La estación de la calle Perdido»
Обложка книги Lacul Duhurilor de Munte Lacul Duhurilor de Munte

 Автор: Efremov Ivan


CUPRINS:

OBSERVATORUL NUR-I-DEȘT

LACUL DUHURIOR DE MUNTE

PISCUL DE SUB LUNĂ

OLHOI-HORNOI

Читать или скачать книгу «Lacul Duhurilor de Munte»
Обложка книги Lustrzany taniec Lustrzany taniec

 Автор: Bujold Lois McMaster

 Серия: Barrayar (pl)


„Lustrzany taniec” stanowi szczególną część sagi barrayarskiej. Powraca w niej Mark, klon-bliźniak Milesa Vorkosigana/Naismitha, który podając się za dowódcę Najemnej Floty Dendarii, przeprowadza szaleńczą akcję desantową w Obszarze Jacksona — części wszechświata, gdzie inżynieria genetyczna rozwija się bez żadnych ograniczeń. Niestety, ponosi klęskę i z pomocą musi mu pospieszyć prawdziwy admirał Naismith. Podczas odwrotu Miles zostaje zabity, ale jego śmierć daje początek lawinie wydarzeń i zaskakujących zwrotów akcji. Przed Markiem stoją nowe nieoczekiwane zadania, którym musi sprostać. Czy przyjaciele Milesa mu pomogą? Jak przyjmie go Barrayar? Czy ma szansę odciąć się od mrocznej przeszłości i przeistoczyć z genetycznej repliki Milesa w człowieka?

Читать или скачать книгу «Lustrzany taniec»
Обложка книги La chute d'Hypérion La chute d'Hypérion

 Автор: Simmons Dan

 Серия: Hyperion (fr)


L'Hégémonie gouverne plus de trois cents mondes. Quant aux Extros, ils ont pris le large après l'Hégire. Reviendront-ils ?

Un de leurs essaims, depuis trois cents ans, se rapproche d'Hypérion. Les habitants de cette planète ont fini par devenir nerveux, ils réclament l'évacuation. Pour l'Hégémonie, le jeu n'en vaut pas la chandelle.

Mais, sur la même planète, on annonce l'ouverture prochaine des Tombeaux du Temps. Le Techno-Centre n'arrive pas à produire des prévisions fiables à ce sujet. Alors, l'Hégémonie agit : elle envoie sept pèlerins sur Hypérion.

Drôles de pèlerins ! Celui-ci n'arrive pas à se débarrasser d'un parasite de résurrection ; celui-là écrit un poème qui, selon lui, infléchira le cours des événements. Deux d'entre eux veulent tuer le gritche ; un autre hésite à lui sacrifier sa propre fille, qui naîtra dans trois jours.

Et le dernier semble trahir tout le monde, ce qui étrangement ne trouble personne. Bref, l'Hégémonie en fait le minimum ; qu'est-ce qui se cache là-dessous ?

Читать или скачать книгу «La chute d'Hypérion»
Обложка книги L'Ombre maléfique L'Ombre maléfique

 Автор: Martin George RR

 Серия: Le Trône de fer


Haï de tous et constamment en butte aux intrigues de sa propre sœur, la reine régente Cersei, Tyrion le Lutin se démène de son mieux pour préserver Port-Réal et rallier à la cause de sa maison de grands seigneurs rétifs. Le nouveau roi du Nord, Robb Stark, menace les domaines Lannister et expédie sa mère auprès de Renly Baratheon, rival direct de son propre frère, Stannis. Obtiendra-t-elle l’union sacrée contre l’adversaire commun ? Que pèse la bonne volonté des hommes face aux rivalités des dieux ou des puissances occultes qui se déchaînent en leur nom ? Comment Winterfell lui-même ne serait-il pas submergé sous les vagues d’adeptes du dieu Noyé ? Que peut la Garde de Nuit face aux sauvageons, complices insidieux des Autres ? A l’évidence, l’hiver vient pour le royaume des Sept Couronnes.

Maléfices, émeutes, guerre, confusion, haine, meurtres et démence, voilà ce que présageait, semble-t-il, sous des noms divers, la comète rouge : l’imminence d’un chaos sanglant. Fétu que l’individu – qu’il s’appelle Arya, Sansa, Bran, Tommen, Myrcella… – dans cette furia de mort. Fétu que l’enfance, et pourtant, quelle vitalité !

Читать или скачать книгу «L'Ombre maléfique»
Обложка книги Les Brigands Les Brigands

 Автор: Martin George RR

 Серия: Le Trône de fer


A Winterfell, des hommes de toutes conditions, révoltés par les horreurs de la guerre civile, ont décidé de récuser les divers prétendants au trône pour ne se consacrer, les armes à la main, qu’à la défense des petites gens. On les appelle les Brigands.

A Vivesaigues, que tente de gagner Arya pour retrouver sa mère, à Peyredragon, où Davos, réchappé par miracle d’un désastre guerrier, a décidé d’assassiner Melisandre, ou bien à Port-Réal, où s’apprêtent les noces de Joffrey, règne le chaos. Les tentatives d’assassinat, les meurtres, les prises d’otage et les plus noires intrigues se succèdent en cascade. Qui l’emportera finalement ?

Dans ce nouvel et fracassant ouvrage, George R.R. Martin poursuit sa foisonnante saga où entre maintenant en scène des monstres terrifiants, esclaves de forces maléfiques qui n’ont qu’un but sur terre : éradiquer toute trace d’humanité.

Читать или скачать книгу «Les Brigands»
Обложка книги Les enfants de Dune Les enfants de Dune

 Автор: Herbert Frank

 Серия: Dune (fr)


Sur Dune, la planète des sables, les anciennes prophéties sont en train de s’accomplir. La transformation écologique s’accélère : l’eau, jadis plus coûteuse que l’or, coule à flots, et les jardins débordent sur le désert. Mais la prospérité nouvelle de Dune menace sa richesse, l’Epice de longévité et de prescience. Les durs Fremen, qui ont porté aux confins de l’univers humain la bannière et la parole de Muad’Dib, s’amollissent. Les vers géants se font rares. Et depuis que Paul est allé au désert pour y mourir selon la tradition Fremen parce qu’il a perdu la vue, ses prêtres ont construit sur son message de paix une théocratie autoritaire qui régit toute la galaxie.

C’est alors que se jouent les destins des enfants de Dune.

Leto et Ghanima, les jumeaux nés de Paul et de Chani, se sont éveillés à la conscience dans le ventre de leur mère et portent en eux les mémoires héréditaires d’innombrables générations. Il leur faut les dompter s’ils veulent échapper à l’Abomination redoutée par les Sœurs du Bene Gesserit à la possession par un spectre surgi de ce passé génétique.

Il leur faut aussi déjouer les complots s’ils veulent survivre, refondre l’univers humain ébranlé par le Jihad et régner à leur tour sur Dune.


Voici enfin le troisième volet de l’épopée la plus fascinante de toute la science-fiction moderne. Un grand roman historique situé dans l’avenir lointain.

Dans huit mille ans.

Читать или скачать книгу «Les enfants de Dune»
Обложка книги Las Cosmicomicas Las Cosmicomicas

 Автор: Calvino Italo


La memoria colectiva guarda un puñado de historias que forman los cimientos de su acervo cultural, independientemente del marco geográfico o cultural al que nos estemos refiriendo. Estas historias `mitos- tratan unos pocos temas recurrentes, y en base a ellos, inconscientemente, todos los narradores crean sus historias, o mejor dicho, las refunden. Tras Titanic está West Side Story, detrás Romeo y Julieta, y más allá Tristán e Isolda. Tras El mago de Oz, Jasón y los Argonautas y, al final, La Ilíada. No hay nada nuevo bajo el sol, que se suele decir.

Sin embargo, Italo Calvino, en lo que se puede denominar, sin rubor alguno, un auténtico festival de la imaginación, da un paso más allá. Sin olvidar el aspecto humano de los mitos, crea unas entidades superiores -en concreto la del narrador-, y partiendo de axiomas de la ciencia (la nueva religión en la que el hombre es sacerdote y divinidad a la vez) crea unas narraciones que formarán parte de esta nueva mitología, la mitología de los dioses.

Porque el narrador, el ubicuo Qfwfq, no nos quepa ninguna duda, es un dios, si como tal entendemos un ser que tiene la edad del universo o más incluso. Qfwfq ha vivido en el punto primigenio que fue origen del cosmos, en un tiempo en que el tiempo no existía, ha vivido la formación de la materia, de las galaxias, de los planetas, ha sido uno de los primeros invertebrados, de los primeros animales en abandonar los océanos, de los últimos dinosaurios -y es capaz de acordarse de sus múltiples correrías con cualquier antiguo conocido en una cafetería de cualquier esquina de Roma-, ha corrido por una Tierra sin colores y ha saltado de la Tierra a la Luna en pos del… amor. Ah, el amor, ni siquiera los dioses son inmunes: un gran acto de amor, generoso y puro, está detrás de ese Big Bang, según nos cuenta en `Todo en un punto`.

Pues el amor y muchas otras cosas se encuentran reflejados en el juguetón torrente verbal que Calvino pone en boca de Qfwfq. Tras la lógica delirante y el tono familiar con que Qfwfq nos narra sus vivencias, el lector es capaz de apreciar la sutil ironía que impregna las peripecias y los pensamientos de tan impronunciable protagonista. Porque, no nos olvidemos, Qfwfq (o, lo que es lo mismo, Calvino) se dirige a nosotros, lectores humanos que somos también hijos de las estrellas, para desglosarnos todos los temas que forman parte de los mitos, desde una óptica nueva, brillante (tanto en imaginación como en composición verbal) y, sin lugar a dudas, divertida. Quizá haya conceptos que puedan parecernos chocantes o ininteligibles (como la definición filosófica del signo que Qfwfq crea, signo que le servirá como indicador de revoluciones de la galaxia, pero a la vez, por ser el primer signo creado, continente y esencia de todos los signos y del propio ser conocido como Qfwfq), pero qué bien nos lo explica, cómo juega, disfruta y nos hace disfrutar con ello. Porque Italo Calvino era un narrador nato, un mago de las palabras, un comunicador excepcional.

Sin embargo, otros nos son presentados con gran elegancia. El universo de Calvino -nuestro universo- está poblado de seres riquísimos en matices. El amor y el deseo, que desencadena celos y envidias, caridad y furia, miedo -pero miedo al otro, o a lo desconocido, o a la soledad- y solidaridad. Inteligencia y estupidez. Y vuelta a empezar, y el universo sigue dando vueltas y más vueltas y, en un punto azul en un extremo de una galaxia mediocre, estamos nosotros y nuestra carga de humanidad. Y de alguna forma lo tenemos que explicar, para después recordar.

Para eso están los mitos.

Las cosmicómicas son, en definitiva. una lente en el que mirarnos y reconocernos desde un punto de vista radicalmente diferente, a la par que divertido. El humanismo del autor supura y desborda en cada una de las doce narraciones breves que componen este libro. Y, además, disfrutó escribiéndolas y nosotros las disfrutaremos leyéndolas. Una auténtica delicia.

Читать или скачать книгу «Las Cosmicomicas»
Обложки нет Los fabricantes del tiempo

 Автор: Bova Ben

 Серия: Chet Kinsman

Обложка книги Lord of the Rings 1 - The Fellowship of The Ring Lord of the Rings 1 - The Fellowship of The Ring

 Автор: Tolkien J RR


The Fellowship of the Ring is the first part of J.R.R.Tolkien's epic adventure, The Lord Of The Rings.

Sauron, the Dark Lord, has gathered to him all the Rings of Power - the means by which he intends to rule Middle-earth. All he lacks in his plans for dominion is the One Ring - the ring that rules them all - which has fallen into the hands of the hobbit Bilbo Baggins.

In a sleepy village in the Shire, young Frodo Baggins finds himself faced with an immense task, as his elderly cousin Bilbo entrusts the Ring to his care. Frodo must leave his home and make a perilous journey across Middle-earh to the Cracks of Doom, there to destroy the Ring and foil the Dark Lord in his evil purpose.


Читать или скачать книгу «Lord of the Rings 1 - The Fellowship of The Ring»
Обложка книги La Costa dei Barbari La Costa dei Barbari

 Автор: Robinson Kim Stanley

 Серия: Tre Californie


2047: l’America soffre le conseguenze di un attacco nucleare portato a termine in maniera insospettabile da esecutori di nazioni diverse. Da quasi sessant’anni la più grande potenza mondiale è regredita a un’economia di pura sussistenza, e le comunità vivono un’esistenza separata, ristretta ognuna ai propri confini. Lo stato subisce una quarantena mantenuta con ferrea disciplina dalle squadre di sorveglianza militare giapponese e avallata dalle Nazioni Unite.

È in questo scenario apocalittico che si svolge la vicenda di Henry Fletcher, un giovane della comunità californiana di San Onofre, che per il suo sostentamento dipende interamente dalla pesca e dai raduni di baratto che si svolgono periodicamente nella valle. Dopo l’arrivo di alcuni viaggiatori di San Diego che hanno osato sfidare la vigilanza dei guardiani giapponesi. Henry viene gradualmente a conoscenza del nuovo mondo e delle sue insidie. La sua guida spirituale è Tom, l’uomo più anziano della valle, sopravvissuto alla catastrofe tristemente nota come II Giorno.

La scoperta di un mondo da cui gli americani vengono ingiustamente esclusi, il contatto con gli “stranieri” che vivono a pochi chilometri di distanza, le testimonianze di chi è riuscito a sfuggire alla prigionia in patria trascinano il giovane in un’avventura che segna la fine dell’adolescenza e la transizione verso la maturità, a cui si accompagna la speranza della redenzione per il popolo americano.

Читать или скачать книгу «La Costa dei Barbari»
Обложка книги La carezza della paura La carezza della paura

 Автор: Grant Charles L


Quale sarà la prossima vittima dello squartatore, il mostro del New Jersey? Il timido Donald Boyd, capace di parlare solo con creature immaginarie di sua invenzione, assalito dal mostro, viene salvato da uno stallone nero che da allora lo difenderà sempre, apparendo dal nulla. Per Donald è la lotta contro una nuova inspiegabile ossessione.

Читать или скачать книгу «La carezza della paura»
Обложка книги Linea calda Ophiucus Linea calda Ophiucus

 Автор: Varley John


Lilo era morta, processata, condannata, suicidata. Ma era anche viva. Anzi, c’erano molte Lilo...

Negli anni della dispersione dell’umanità sugli altri pianeti del sistema solare, dopo che gli Invasori ebbero conquistato la Terra, la clonazione era un sistema di sicurezza ormai comune. Clonazione, ovvero riproduzione di un essere umano completo di personalità e memoria, una tecnica rivelata attraverso misteriose trasmissioni provenienti dallo spazio, la Linea Calda Ophiucus, appunto. Nessuno sapeva come e perché quelle trasmissioni avvenissero, ma tutti applicavano entusiasticamente la nuova tecnica. Eppure la donazione era anche un pericolo terribile. E quando venne nelle mani di Tweed, ex capo della Luna, il pericolo diventò realtà, e prese la forma di un complotto contro la Terra. Finché un nuovo messaggio giunse da Ophiucus...

John Varley, texano, autore di numerosi racconti di fantascienza, è al primo romanzo. Linea Calda Ophiucus è stato accolto con grandissimo favore negli Stati Uniti, sollevando tra critici e fans una “scioccante ondata di eccitazione”.

Читать или скачать книгу «Linea calda Ophiucus»
Обложка книги L'alba delle tenebre L'alba delle tenebre

 Автор: Leiber Fritz

 Серия: Galassia


L’alba delle tenebre è un grande romanzo di fantascienza che descrive un mondo non molto lontano nel futuro in cui la scienza si è trasformata in religione e i cui sacerdoti devono affrontare l’inizio di una nuova età oscura. La lotta fra ragione e superstizione si fa disperata, mentre Fratello Jarles è convinto che solo un uomo possa risolvere questa situazione apparentemente senza sbocco. E mentre Angeli e Demoni combattoo nel cielo, e le streghe preparano nuovi portenti, ecco scendere sulla terra le grandi navi da guerra del Cielo…

Читать или скачать книгу «L'alba delle tenebre»
Обложка книги Le argentee teste d'uovo Le argentee teste d'uovo

 Автор: Leiber Fritz


Presentazione tratta dai Classici Urania:

Quali mutamenti possono attendere il mondo della cultura nel prossimo secolo? Fritz Leiber ce ne offre un assaggio nel suo romanzo più caustico e divertente. Agli scrittori toccherà firmare soltanto le opere composte elettronicamente dai mulini-a-parole, e recitare in pubblico i ruoli scelti per loro dalle controcopertine. Solo i colleghi robot sapranno scrivere sul serio, ma com’è ovvio, per un pubblico di robot. Questo, fino al giorno in cui gli scrittori inferociti distruggono tutti i mulini-a-parole, per dover poi affrontare una grave crisi di creatività. Solo presso l’Editrice Razzi nessuno sembra scaldarsi molto; forse perché qui si custodisce il grande segreto del secolo precedente, il Divorzio Psicosomatico di Daniel Zukertort. In una nursery segreta, infatti, vivono ancora le trenta argentee Teste d’Uovo la cui esistenza potrebbe scuotere il mondo intero… per il bene di tutti i lettori.

Читать или скачать книгу «Le argentee teste d'uovo»
Обложка книги L'addio orizzontale L'addio orizzontale

 Автор: Jeter KW

 Серия: Urania


Nella letteratura gialla, si sa, c’è stato Il lungo addio di Raymond Chandier, e in fantascienza The Long Tomorrow di Leigh Brackett, che in Italia è stato tradotto, purtroppo, con un altro titolo. Sono metafore suggestive, un modo laconico per attirare la nostra attenzione su avventure disperate, forse ai confini del possibile, ma non per questo meno profondamente umane. È perciò che, giocando sulle parole, abbiamo deciso di tradurre letteralmente il titolo di questo romanzo di K.W. Jeter: una storia intensa che ci ricorda i maestri del cyberpunk e dove ogni azione, ogni personaggio sembra fare il doppio gioco, in un intrigo che si risolve solo alla fine. Jeter è più che una promessa della fantascienza, e non esitiamo a raccomandare L’addio orizzontale ai nostri lettori come una storia «diversa» , forte e insolita, ma credibile e senz’altro avvincente come un romanzo hard-boiled.

Читать или скачать книгу «L'addio orizzontale»
Обложка книги Libriomancer Libriomancer

 Автор: Hines Jim C

 Серия: Magic Ex Libris

Обложка книги Le case di Iszm Le case di Iszm

 Автор: Vance Jack


Che cosa darebbero gli architetti, gli urbanisti, i pianificatori, gli uomini politici per avere una delle case che si seminano, che nascono e crescono come una pianta qualsiasi? E chi avesse in esclusione i semi di una simile pianta, quale gigantesca speculazione edilizia potrebbe organizzare? Su questo tema così attuale per noi, Jack Vance ha costruito un piacevole e movimentato romanzo, in cui le straordinarie case di Iszm sono oggetto di una guerra segreta fra i desperados di mezza galassia.

Читать или скачать книгу «Le case di Iszm»
Обложка книги La Faz de las Aguas La Faz de las Aguas

 Автор: Silverberg Robert


Catorce son los seres humanos que a bordo del Reina de Hydros navegan por los peligrosos mares de un planeta acuático perdido en el espacio. Descendientes de los antiguos colonos terrestres, detestados por los aborígenes anfibios a causa de su voracidad y violencia, han sido desterrados por éstos. El suyo es un viaje a ninguna parte. Excepto que se considere una parte a un lugar envuelto en mitos y raros misterios, denominado La Faz de las Aguas. El capitán Delagard, un psicópata; el padre Quillan, en busca de una fe que ha perdido; el doctor Lawler, un hombre cínico y solitario. son algunos de los tripulantes de la nave. Una tripulación tan peligrosa para ella misma como las terribles asechanzas de un mar hostil. La Faz de las Aguas es una odisea de proporciones épicas, la parábola de un viaje de iniciación. En ella, Silverberg ha construido uno de los planetas más inquietantes e imaginativos de la ficción científica y una novela de intenso, insondable esplendor.

Читать или скачать книгу «La Faz de las Aguas»
Обложка книги Leaf by Niggle Leaf by Niggle

 Автор: Tolkien J R R


The five tales are written with the same skill, quality and charm that made The Hobbit a classic. Largely overlooked because of their short lengths, they are finally together in a volume which reaffirms Tolkien's place as a master storyteller for readers young and old.

Roverandom is a toy dog who, enchanted by a sand sorcerer, gets to explore the world and encounter strange and fabulous creatures.

Farmer Giles of Ham is fat and unheroic, but - having unwittingly managed to scare off a short-sighted giant - is called upon to do battle when a dragon comes to town;

The Adventures of Tom Bombadil tells in verse of Tom's many adventures with hobbits, princesses, dwarves and trolls;

Leaf by Niggle recounts the strange adventures of the painter Niggle who sets out to paint the perfect tree;

Smith of Wootton Major journeys to the Land of Faery thanks to the magical ingredients of the Great Cake of the Feast of Good Children.

This new collection is fully illustrated throughout by Oscar-winning artist, Alan Lee, who provides a wealth of pencil drawings to bring the stories to life as he did so memorably for The Hobbit and The Children of Húrin. Alan also provides an Afterword, in which he opens the door into illustrating Tolkien's world.

Taken together, this rich collection of new and unknown work from the author of The Children of Húrin will provide the reader with a fascinating journey into lands as wild and strange as Middle-earth.

Читать или скачать книгу «Leaf by Niggle»
Обложка книги L'ombra del Torturatore L'ombra del Torturatore

 Автор: Wolfe Gene

 Серия: Libro del Nuovo Sole


Con questo L’ombra del torturatore ha inizio uno dei cicli di science-fantasy più osannati negli ultimi venti anni. In uno stile elegante e raffinato, lirico e sublime, Gene Wolfe ci narra le cronache di Severian il Torturatore, in un futuro talmente distante da rassomigliare al passato più remoto. Alla corporazione dei torturatori non si accede per diritto di nascita: solo i figli delle vittime possono esservi ammessi. Nella grande cittadella di incorruttibile metallo grigio il giovane Severian e i suoi compagni apprendisti studiano per raggiungere il rango di Maestro Torturatore, imparando gli antichi misteri della corporazione, legati al giuramento di torturare e uccidere i nemici dell’Autarca. Ma con l’arrivo di Thecla, una donna bella e intelligente che per le sue indiscrezioni ha perso il posto nel circolo interno delle concubine della Casa Assoluta, la vita cambierà per Severian. La sua disobbedienza alle regole che gli sono state insegnate è causa del suo esilio dalla Città: accompagnato solo dalla mitica spada del torturatore, Terminus Est, donatagli dal suo maestro, Severian si accinge ad un lungo viaggio verso la lontana Thrax, la Città delle Stanze senza Finestre. Un viaggio che lo porterà attraverso l’immensa Città e gli farà incontrare personaggi strani e misteriosi come i gemelli Agia e Agilus, che lo spingeranno a un arcano duello sul Campo Sanguinario, o ancora Dorcas, la misteriosa ragazza che gli apparirà sulle rive del Lago degli Uccelli, dove giacciono i morti. Un viaggio lungo e pieno di insidie che lo condurrà all’Artiglio del Conciliatore, la gemma dai poteri miracolosi, e, chissà, forse allo stesso trono della Casa Assoluta.

Читать или скачать книгу «L'ombra del Torturatore»
Обложки нет Land of Terror

 Автор: Burroughs Edgar Rice

 Серия: Pellucidar

Обложка книги Lilja I Goram Lilja I Goram

 Автор: Sandemo Margit


Strażnik Goram ma do wykonania ważne zadanie w Małym Madrycie, zwanym inaczej miastem nieprzystosowanych. Młoda dziewczyna, Lilia, prosi mianowicie o pomoc dla swego siedmioletniego kuzyna, Silasa, który jest bardzo źle traktowany i w rodzinnym domu, i w szkole. Tymczasem wysłannikom Królestwa Światła udaje się wylądować poza terytorium Gór Czarnych, ale dalsza droga do domu wydaje się znacznie trudniejsza niż kiedykolwiek przedtem…

Читать или скачать книгу «Lilja I Goram»
Обложки нет Lomien

 Автор: Автор неизвестен

Обложка книги La Malcontenta La Malcontenta

 Автор: Вильямс Лиз

 Серия: Лучшее за год: Научная фантастика, космический боевик, киберпанк - XXIII


В нижеследующем рассказе писательница переносит читателей на причудливо преображенный Марс, преподавая нам важный урок: если недостаток знания — вещь опасная, то его избыток может оказаться смертельным…

Читать или скачать книгу «La Malcontenta»
Обложки нет La Nebulosa de Andromeda

 Автор: Efremov Ivan

Обложка книги Lungfish Lungfish

 Автор: Brin David

Обложка книги Lisbon Cubed Lisbon Cubed

 Автор: Tenn William

Обложки нет Lord of Chaos

 Автор: Jordan Robert

 Серия: The Wheel of Time


The White Tower in Tar Valon, under the Amyrlin Elaida, has decided that Rand must be controlled — gentled, if need be — immediately. And in Salidar, among the Aes Sedai in exile, Egwene al'Vere, although summoned to high office, faces the knowledge that her colleagues also wish to bind him.

Drought and summer heat linger into winter and Nynaeve al'Meara and Elayne, the Daughter-Heir of Andor, begin a desperate search for the fabled ter'angreal that may enable them to bring normal weather — a search that takes them among Whitecloaks bent on exterminating Aes Sedai.

And across half a continent, Perrin Aybara feels Rand's pull, ta'veren to ta'veren, and for the first time in a thousand years the bowmen of the Two Rivers march to war.

Читать или скачать книгу «Lord of Chaos»
Обложка книги La poursuite La poursuite

 Автор: Mikhanovski Vladimir

Обложка книги La soif La soif

 Автор: Mikhanovski Vladimir

Обложка книги L'atelier de Charlie MacGrown L'atelier de Charlie MacGrown

 Автор: Mikhanovski Vladimir

Обложка книги Le Petit et le Rustre Le Petit et le Rustre

 Автор: Mikhanovski Vladimir

Обложка книги Le secret de Pluton Le secret de Pluton

 Автор: Mikhanovski Vladimir

Обложка книги Le tentateur Le tentateur

 Автор: Mikhanovski Vladimir

Обложка книги Loterie sans perdants Loterie sans perdants

 Автор: Mikhanovski Vladimir

Обложка книги Los ondulantes Los ondulantes

 Автор: Brown Fredric

Обложка книги Love conquers all Love conquers all

 Автор: Andrew Saxon

 Серия: Annihilation


The Alliance of Worlds has decided that humans are to be annihilated as an example to anyone that discovers ancient alien technology, even though there is no proof against them. They think fifty thousand warships can do the job. Unfortunately, the humans are not cooperating with their plan, and one young human who has fallen in love will change everything.

A young boy born with unique psychic abilities.

An ancient alien artifact he accidentally discovers.

Now Earth is targeted for total annihilation by 50,000 warships.

In this epic story, Saxon Andrew takes us into the future and the lives of human and nonhuman characters, some we can easily relate to, and others who are a bit different. Along with a hearty dose of battles and spaceships, this is a story that offers humor and a tale of enduring love against the backdrop of galactic war on a grand scale.

Читать или скачать книгу «Love conquers all»
Обложка книги Lightspeed: Year One Lightspeed: Year One

 Автор: Martin George R R, Baxter Stephen, King Stephen, Kosmatka Ted, Silverberg Robert, Lansdale Joe R, Le Guin Ursula K, Card Orson Scott, Reed Robert, Kelly James Patrick, Sterling Bruce, Landis Geoffrey A, Valentine Genevieve, Lee Tanith, Reynolds Alastair, Fultz John R, Valente Catherynne M, Buckell Tobias S, Kress Nancy, Haldeman Joe, Kiernan ín R, Vaughn Carrie, McDevitt Jack, McCaffrey Anne, Adams John Joseph, Rusch Kristine Kathryn, Due Tananarive, Okorafor Nnedi, Palwick Susan, Langan Sarah, Castro Adam-Troy, Kaftan Vylar, Tallerman David, Kirtley David Barr, Emshwiller Carol, Lee Yoon Ha, Kim Alice Sola, Czerneda Julie E, Rambo Cat, Yu Charles, Mariani Corey, Liu Ken, Clark Maggie, Owomoyela An, Crosshill Tom, Gregory Eric, Mellas Tessa

 Серия:


Lightspeed (www.lightspeedmagazine.com) is the critically-acclaimed, online science fiction magazine edited by bestselling anthologist John Joseph Adams. Lightspeed publishes all types of science fiction, from near-future, sociological soft sf, to far-future, star-spanning hard sf, and anything and everything in between. Each month, Lightspeed features a mix of originals and reprints, from a variety of authors—from the bestsellers and award-winners you already know to the best new voices you haven't heard of yet. Now, in Lightspeed: Year One, you will find all of the fiction published in Lightspeed's first year, from new stories such as Nebula Award finalists, Vylar Kaftan’s “I’m Alive, I Love You, I’ll See You in Reno” and “Arvies” by Adam-Troy Castro, and Carrie Vaughn’s Hugo Award-nominee “Amaryllis,” to classic reprints by Stephen King, Ursula K. Le Guin, George R. R. Martin, and more.

Читать или скачать книгу «Lightspeed: Year One»
Обложка книги Lo scarabeo nel formicaio Lo scarabeo nel formicaio

 Автор: Strugackij Arkadij, Strugackij Boris

Обложка книги La canción que cantó el zombie La canción que cantó el zombie

 Автор: Silverberg Robert

Обложка книги Los colmillos de los árboles Los colmillos de los árboles

 Автор: Silverberg Robert

Обложка книги La señorita Found en una máquina del tiempo abandonada La señorita Found en una máquina del tiempo abandonada

 Автор: Silverberg Robert

Обложка книги Le vingtième siècle: la vie électrique Le vingtième siècle: la vie électrique

 Автор: Robida Albert

Обложка книги Legion Videssos Legion Videssos

 Автор: Turtledove Harry

 Серия: Videssos (pl)


Imperium szykuje się do wojny z Yezd, ale pojawia się nowe zagrożenie — bunt księcia Draxa i jego wojsk. Zdrada najemników doprowadza Videssos na skraj katastrofy i tylko talent dowódczy Marcusa Scaurusa i zręczna dyplomacja jego sprzymierzeńca zamieniają klęskę w zwycięstwo. Jednak Imperium Videssos w dalszym ciągu czeka walka z Yezd, Do odległej krainy potężnych koczowników wyrusza poselstwo, które ma pozyskać ich pomoc. Jego droga najeżona jest niebezpieczeństwami, o sojusz z koczownikami stara się również Yezd…

Читать или скачать книгу «Legion Videssos»
Обложка книги Life Cycle Life Cycle

 Автор: Anderson Poul


From Robert Silverberg’s, “Earthmen and Strangers” anthology, 1966:


Earthly life has developed many methods of reproducing itself. The amoeba is content to split in half; the hydra produces a bud that develops into a new hydra; the small crustacean known as daphnia lays eggs that do not need to be fertilized in order to bring forth young daphnias. Most animals, though, rely on two sexes, female and male, one to produce eggs and the other to fertilize them.

The variations within this scheme are great—take, for example, the case of the oyster, which is male at one time of the year and female at another. Given such biological variations, it was inevitable that science-fiction writers would begin to speculate about the unearthly aspects reproduction might take among alien beings. Poul Anderson, a lanky chap of Viking descent who lives in California, is better qualified to make scientific speculations than most of his colleagues. He took a degree in physics at the University of Minnesota before turning to science fiction, and keeps abreast of the latest technical developments in a way that gives his stories the solid ring of authenticity.

In this example, he provides a convincing blend of science and imagination that yields insight into a wholly alien race. But because recent scientific research has given us a view of conditions on Mercury different from the one that was accepted in 1957, when this story was written, Anderson has added his own introduction to the story in the interest of maintaining accuracy.

Читать или скачать книгу «Life Cycle»
Обложка книги Lower than Angels Lower than Angels

 Автор: Budrys Algis


From Robert Silverberg’s “Earthmen and Strangers” anthology, 1966:


When we meet the aliens, how will we communicate with them? A standard piece of s-f equipment is generally offered as the answer: the “thought-converter.” Most writers are content to haul the thought-converter from the closet, put it on their characters’ heads, and let the conversation commence. One of the special features of this story is the care with which its author has depicted the communication problems that will be cropping up even when the handy thought-converter is available. He examines a deeper problem, too: how, when we drop down from the heavens to visit the inhabitants of other worlds, can we keep them from thinking of us as gods?

Algis Budrys, who has the general dimensions of an outstanding fullback and the story-telling ability of a master, was born in Lithuania in the decade before the outbreak of the Second World War and has spent most of his life in the United States. Since 1952 s-f readers have relished scores of his short stories and such thoughtful, searching novels as Rogue Moon and Who?

Читать или скачать книгу «Lower than Angels»
Обложка книги La legge dei Vardda La legge dei Vardda

 Автор: Brackett Leigh


Un grande biologo, Orthis, ha trovato il modo di operare una mutazione nella struttura molecolare del corpo umano, perché possa resistere all’accelerazione di velocità necessaria per i viaggi interstellari. I discendenti di questi primi mutanti, i Vardda, si sono stabiliti su un pianeta di Aldebaran e di là dominano i cieli e i popoli degli altri pianeti, arricchendosi con gli scambi dei prodotti dei vari mondi, prodotti che essi soltanto, che possono sopportare la velocità dei viaggi interstellari, possono trasportare, con le loro potenti astronavi che superano la velocità della luce. C’è un uomo sulla Terra, Trehearne, che è nato da una terrestre e da un Vardda e in cui la mutazione è perfetta. Quest’uomo s’innamora di una bellissima Vardda e col suo aiuto raggiunge Llirdys, il meraviglioso pianeta della sua razza. Ma la legge dei Vardda è terribile: nessuno di sangue misto può far parte della loro comunità. Il divulgare il segreto della mutazione, metterebbe altri popoli in grado di fare viaggi interstellari e significherebbe la fine dell’imperialismo commerciale dei Vardda. Con l’aiuto della ragazza vardda, Trehearne riesce a farsi accettare, ma si associa ai discepoli di Orthis, il quale voleva divulgare il segreto della mutazione e farne partecipi i popoli degli altri pianeti abitati, Terra compresa. Il romanzo è la storia della pericolosa ricerca del segreto di Orthis e delle estreme lotte dei Vardda contro pochi uomini che si battono per il progresso universale. Una storia appassionante, logica, serrata e piena di umanità e di poesia.

Читать или скачать книгу «La legge dei Vardda»
Обложка книги La città proibita La città proibita

 Автор: Brackett Leigh


La storia di Len Colter e di suo cugino Esaù, può essere la storia dei nostri nipoti. Len Colter viveva in un piccolo paese rurale degli Stati Uniti, dove per legge, dopo la distruzione, era stata proibita la costruzione di città e la diffusione del sapere nelle sue forme piú avanzate. Due generazíoní prima era caduta sulle loro città la grande Distruzione, provocata dalla conoscenza scientifica dei segreti della natura. Lo spaventoso flagello era stato interpretato dalle coscienze terrorizzate come il castigo di Dio per l’orgoglio e i peccati dell’uomo. I due giovani, spinti dal desiderio delle «cose vecchie», delle quali sentivano parlare con nostalgia dai nonni: le automobili, gli aeroplani, le case con ogni comfort, le città in una fantasmagoria di luci, e ossessionati dai discorsi sentiti di nascosto sulla esistenza di una città sopravvissuta, si mettono su di un sentiero aspro e difficile. Incontreranno l’amicizia, e la delusione, l’amore e la morte, la fame e la sete, la lotta contro le intemperie e contro la propria coscienza: ma andranno alla ricerca della città del loro sogno. Len, dal carattere piú complesso, sostiene la lotta píú aspra ed è salvato piú volte, non solo materialmente dall’amicizia di Hostetter, il mercante, che rappresenta il legame ideale tra il mondo lasciato da Len e il mondo nuovo. E sarà Hostetter che ricondurrà Len di fronte alla realtà e lo costringerà a una decisione.

Читать или скачать книгу «La città proibita»
Обложка книги Longtusk Longtusk

 Автор: Baxter Stephen

 Серия: The Mammoth


Meticulously researched, simply told and appropriate for readers of all ages, this second volume (after 1999’s Silverhair) in Baxter’s Mammoth trilogy brings to compelling life the complex culture of these giant creatures. It’s sixteen thousand years B.C., and woolly mammoths roam the earth, inhabiting the steppes of Beringia, the land bridge linking Asia and North America. Climactic changes have caused the steppes to recede, but humans, whom the mammoths call Fireheads, pose the greatest threat to their survival. Longtusk, whose coming-of-age story this is, must save the mammoths by spearheading an epic journey. Separated from his family, Longtusk is enslaved by the Fireheads, who make him a beast of burden. But a Dreamer (Neanderthal) woman foretells his future: Longtusk will die, along with the Dreamer who once saved his life and that of the Firehead matriarch, Crocus. Although Longtusk escapes his captors and finds a steppe that will support a small mammoth herd, years later Crocus and her people return, seeking to drive the mammoths away from their habitat. Longtusk embarks on a final heroic mission to save the mammoths and meet his fate. The book’s themes of ecological disaster, warfare and change resonate deeply with today’s concerns. When a mastodont tells Longtusk, "You and I must take the world as it is. [The Fireheads] imagined how it might be different. Whether it’s better is beside the point; to the Fireheads, change is all that matters," it’s clear that humans have not changed at all.

Читать или скачать книгу «Longtusk»
Обложка книги L'arca delle stelle L'arca delle stelle

 Автор: Silverberg Robert


La Wotan è una gigantesca arca spaziale. La sua missione è trovare una nuova terra per la razza umana. Ma i telepati presenti a bordo captano un inquietante messaggio dallo spazio: intelletti che popolano il vuoto intergalattico entrano in contatto con l’equipaggio. Nell’Universo, infatti, la vita pullula anche nel nulla che divide le stelle… Forme di vita inconcepibili si preparano a ricevere i nostri simili. Che cosa c’è là fuori?

Читать или скачать книгу «L'arca delle stelle»
Обложка книги Lies of Light Lies of Light

 Автор: Athans Philip

 Серия: Watercourse

Обложка книги L'anello intorno al sole L'anello intorno al sole

 Автор: Simak Clifford


Al principio sono modeste bottegucce, sparse qua e là per l’America, che vendono oggetti d’uso comune, lampadine, lamette, accendisigari. La gente passa, legge il cartellino che ne vanta la durata eterna, e sorride. Ma poi, incuriosita, entra. Il prezzo è bassissimo, perché non provare? E a migliaia, a milioni, le lampadine e le lamette eterne cominciano a diffondersi, seguite dalle automobili eterne, dalle case prefabbricate eterne, dagli indumenti eterni... Di colpo, tutto il mondo industriale si trova sull’orlo del collasso, i governi sono presi dal panico, il sistema economico internazionale sta per saltare. Chi sono i misteriosi fabbricanti? Cosa si nasconde dietro questa incredibile operazione commerciale? Un gruppo operativo segreto, formato dai massimi cervelli della politica, della scienza, dell’economia, viene incaricato di scoprire il nemico e combatterlo con qualsiasi mezzo. E questi uomini disperati, con le spalle al muro, hanno l’idea di convocare uno scrittore niente affatto celebre, che vive in campagna, e di fargli una proposta giornalistica niente affatto stravagante. Sembra un po’ poco come contromisura: non c’è libro o inchiesta che possa capovolgere la situazione, a questo punto. A meno che lo scrittore non sia affatto quello che sembra, che il suo mestiere sia soltanto una facciata, che la sua vera identità si nasconda tra le strisce colorate di una vecchia trottola che gira all’infinito, verso l’infinito, dentro l’infinito.

Читать или скачать книгу «L'anello intorno al sole»
Обложка книги Lekarz Dnia Sądu Lekarz Dnia Sądu

 Автор: White James

 Серия: Szpital Kosmiczny


Kapitan-chirurg Lioren należał do najlepszych oficerów Korpusu Kontroli. Jednak gdy trafił na planetę Cromsag, na której nastały czasy barbarzyńskich wojen, jedna jego decyzja przyniosła zgubę wszystkim mieszkańcom. Został uznany za winnego, ale odstąpiono od wymierzenia najsurowszej kary. Zdegradowanego funkcjonariusza skierowano na staż do Szpitala Kosmicznego. Tym razem jako adepta psychologii. Ósmy tom klasycznego cyklu SF.

Читать или скачать книгу «Lekarz Dnia Sądu»
Обложка книги Lumea Inelară Lumea Inelară

 Автор: Niven Larry

 Серия: Ringworld, Lumea Inelară


Premiul Hugo 1971.

Читать или скачать книгу «Lumea Inelară»
Обложка книги Looters Of Tharn Looters Of Tharn

 Автор: Грин Роланд Джеймс, Лорд Джеффри

 Серия: Richard Blade

Обложка книги Lallia Lallia

 Автор: Tubb EC

 Серия: Damarest of Terra

Обложки нет Ligeia

 Автор: Poe Edgar Allan

Обложка книги Let's All Kill Constance Let's All Kill Constance

 Автор: Bradbury Ray Douglas

 Серия:

Обложка книги Le huitième sortilège Le huitième sortilège

 Автор: Pratchett Terry

 Серия: Disque-Monde


Octogénaire, borgne, chauve et édenté, Cohen le Barbare, le plus grand héros de tous les temps réussira-t-il à tirer Deuxfleurs et Rincevent des griffes de leurs poursuivants ?

Question capitale, car le tissu même du temps et de l’espace est sur le point de passer dans l’essoreuse. Une étoile rouge menace de percuter le Disque-Monde et la survie de celui-ci est entre les mains du sorcier calamiteux : dans son esprit (très) brumeux se tapit en effet le… huitième sortilège !

La suite de l’épopée la plus démente de la Fantasy, avec, dans les seconds rôles, une distribution prestigieuse : le Bagage, l’In-Octavo, Herrena la harpie, Kwartz le troll, Trymon l’enchanteur maléfique et, naturellement, La Mort...

Читать или скачать книгу «Le huitième sortilège»
Обложка книги La huitième fille La huitième fille

 Автор: Pratchett Terry

 Серия: Disque-Monde


Sentant venir sa mort prochaine, le mage Tambour Billette organise le legs de ses pouvoirs, de son bourdon, de son fonds de commerce. Nous sommes sur le Disque-monde. (Vous y êtes ? Nous y sommes.) La succession s’y opère de huitième fils en huitième fils. Logique. Ainsi procède le mage. Puis il meurt.

Or il apparaît que le huitième fils en cause est… une fille. Stupeur, désarroi, confusion : jamais on n’a vu pareille incongruité.

Trop tard ; la transmission s’est accomplie au profit de la petite Eskarina. Elle entame son apprentissage sous la houlette rétive de la sorcière Mémé Ciredutemps…

Читать или скачать книгу «La huitième fille»
Обложка книги La telaraña entre los mundos La telaraña entre los mundos

 Автор: Sheffield Charles

 Серия: NOVA ciencia ficción


Charles Sheffield es uno de esos escritores de ciencia ficción que hace que el resto de nosotros piense seriamente en hacer carrera como vendedores de saldos. De hecho, la única razón por la que le permitimos vivir es que también somos lectores de ciencia ficción. Tiene la base científica de un Clarke, la capacidad narrativa de un Heinlein, la aguda ironía de un Pohl o un Kornbluth y la habilidad como constructor de universos de un Niven.

Spider Robinson

Читать или скачать книгу «La telaraña entre los mundos»
Обложка книги Le Trône de fer Le Trône de fer

 Автор: Martin George R R

 Серия: Le Trône de fer


Il était une fois, perdu dans un lointain passé, le royaume des Sept Couronnes…

En ces temps nimbés de brume, où la belle saison pouvait durer des années, la mauvaise toute une vie d’homme, se multiplièrent un jour des présages alarmants. Au nord du Mur colossal qui protégeait le royaume, se massèrent soudain des forces obscures ; au sud, l’ordre établi chancela, la luxure et l’inceste, le meurtre et la corruption, la lâcheté et le mensonge enserrèrent inexorablement le trône convoité.

Pour préserver de l’ignominie les siens et la dynastie menacés se dresse alors, armé de sa seule droiture, le duc Stark de Winterfell, aussi rude que son septentrion natal. Mais en dépit du pouvoir immense que vient de lui conférer le roi, a-t-il quelque chance d’endiguer la tourmente qui se lève ?

Dans la lignée des ROIS MAUDITS et d’EXCALIBUR, LE TRÔNE DE FER plonge le lecteur, sans lui laisser reprendre souffle, dans un univers de délices et de feu. L’épique et le chevaleresque côtoient sans cesse le vil et le démoniaque. La bravoure et la loyauté se heurtent à la duplicité et à la fourberie. Mais dans ce tourbillon d’aventures cruelles, ce sont finalement l’amour, la tendresse, l’indestructible force de l’amitié qui rayonnent au-dessus des ténèbres.

Читать или скачать книгу «Le Trône de fer»
Обложка книги Le Donjon Rouge Le Donjon Rouge

 Автор: Martin George R R

 Серия: Le Trône de fer


Comment Lord Eddard Stark, seigneur de Winterfell, Main du Roi, gravement blessé par traîtrise, et par la même plus que jamais à la merci de la perfidie de la reine Cersei ou des imprévisibles caprices du despotique Roi Robert, aurait-il une chance d’échapper à la nasse tissée dans l’ombre pour l’abattre ?

Comment, armé de sa seule et inébranlable loyauté, cerné de toutes parts par d’abominables intrigues, pourrait-il à la fois survivre, sauvegarder les siens et assurer la pérennité du royaume ?

Comment ne serait-il pas voué à être finalement broyé dans un engrenage infernal, alors que Catelyn, son épouse, a mis le feu aux poudres en s’emparant du diabolique nain Tyrion, le frère de la reine ?

Si les hautes figures, les personnages émouvants et les monstres sadiques conservent dans LE DONJON ROUGE la place de choix qu’ils occupaient dans LE TRÔNE DE FER, ce sont surtout les femmes qui tiennent cette fois les premiers rôles : lionnes ou louves, amantes, épouses ou mères, jeunes filles en fleur innocentes ou rebelles, elles réservent à leurs seigneurs et maîtres, censés pourtant dominer la partie, les plus suaves et déchirantes surprises…

Читать или скачать книгу «Le Donjon Rouge»
Обложка книги La Bataille des rois La Bataille des rois

 Автор: Martin George R R

 Серия: Le Trône de fer


Au Royaume des Sept Couronnes, rien ne va plus. La mort du roi Robert a clos une longue période d’été, de paix et d’apparente prospérité : le Trésor est au bord de la banqueroute, et trop nombreux sont les candidats prétendument légitimes au Trône de Fer : Stannis et Renly Baratheon le disputent à leur neveu Joffrey, tandis que Robb Stark, proclamé roi du Nord, s’efforce de venger son père naguère condamné à mort et exécuté sous couleur de trahison. Au fin fond de l’Orient, l’unique descendante des anciens rois targaryens médite sa revanche en élevant ses trois dragons… L’hiver vient, qui grouille de forces obscures, de mages et de morts-vivants, d’intrigants sournois prêts à tous les maléfices en vue de fins impénétrables.

Grâce à son pouvoir d’évocation sans égal, George R.R. Martin nous entraîne dans un fabuleux univers de complots, de vengeances et de combats, de poison et de magie. Ses personnages ont la force des plus grandes créations romanesques : une fois le livre refermé, quel lecteur pourra oublier Sansa, la princesse sentimentale qui se découvre le jouet d’intrigues machiavéliques, Arya, sa sœur casse-cou qui se déguise en garçon pour échapper à la mort, ou leur frère Bran, l’étrange infirme à demi loup-garou ?

Audacieux, imaginé avec un luxe inouï de détails, nourri par une invention débridée, La Bataille des Rois est un roman éblouissant. Il a la puissance des contes anciens qui hantent toutes les mémoires.

Читать или скачать книгу «La Bataille des rois»
Обложка книги L'Invincible forteresse L'Invincible forteresse

 Автор: Martin George RR

 Серия: Le Trône de fer


Bien que faits et signes ne cessent de confirmer la devise de Winterfell, « l’hiver vient », le royaume des Sept Couronnes affecte toujours d’ignorer la fin de l’été pour se consacrer plus commodément à ses querelles, vindictes, ambitions. Pendant que Rob Stark poursuit ses campagnes sanglantes dans l’ouest, que Port-Réal vit dans la hantise du siège imminent, que la guerre se répand jusqu’à Winterfell grâce aux menées des Greyjoy, eux-mêmes divisés, s’amoncellent au-delà du Mur des forces obscures et malfaisantes.

     Mais contrairement aux apparences, Bran, le jeune fils du défunt maître de Winterfell, n’est pas mort, pas plus que n’est anéantie l’indomptable forteresse, prête à renaître de ses cendres…

Читать или скачать книгу «L'Invincible forteresse»
Обложки нет Lenin Impossible

 Автор: Пилипюк Анджей

Обложка книги Ludzie Ludzie

 Автор: Sawyer Robert J

 Серия: Neandertalska Paralaksa


W poprzednim tomie — „Hominidach” — neandertalski fizyk Ponter Boddit, podczas eksperymentu z komputerem kwantowym przekroczył przypadkiem barierę pomiędzy alternatywną Ziemią, na której jego gatunek jest dominujący, a ludzie wymarli przed tysiącami lat. Po wielu przygodach, przy pomocy ziemskich naukowców, udało mu się wrócić do swojego świata.

W drugim tomie Ponter Boddit doprowadza do ponownego otwarcia portalu między światami. Wraca na Ziemię zamieszkałą przez Homo sapiens i znowu spotyka profesor Mary Vaughan. Podczas pierwszej oficjalnej wizyty delegacji ze świata Neandertalczyków dochodzi do incydentu, który stawia pod znakiem zapytania dalsze kontakty między gatunkami. Na szczęście, udaje się pokonać pierwsze trudności i rozpoczyna się wymiana kulturowa między obiema Ziemiami.

Читать или скачать книгу «Ludzie»
Обложка книги L'échelle de Darwin L'échelle de Darwin

 Автор: Bear Greg

 Серия: Darwin (fr)


Au fond d’une caverne des Alpes suisses, trois corps préservés par le froid depuis plus de dix mille ans : une famille préhistorique, néandertalienne, dont l’enfant semble curieusement moderne…

Découverte en Géorgie d’un charnier récent qui ne doit rien à la révolution ni à la guerre… Toutes les femmes étaient enceintes. Et le secret d’État pèse sur cette affaire.

Kaye Lang, généticienne de talent et peut-être de génie, découvre que la partie silencieuse de nos gènes recèle d’anciens virus susceptibles de s’éveiller. Et plus encore qu’une surprenante machinerie, enfouie dans nos gènes depuis des millions d’années, vient de s’enclencher.

Alors qu’une maladie terrifiante, le syndrome de SHEVA, se met à frapper les femmes.

L’humanité est-elle menacée, ou bien se prépare-t-elle à un nouveau bond sur l’échelle de Darwin, la voie de l’évolution ?

Читать или скачать книгу «L'échelle de Darwin»
Обложки нет La planète des singes

 Автор: Boulle Pierre


En l’an 2500, au cours d’une expédition cosmique, deux savants et le journaliste Ulysse Mérou se posent sur une planète qui paraît avoir les mêmes caractéristiques que la Terre. L’apparition d’une ravissante baigneuse, qu’ils baptisent Nova, le confirme, mais Nova et les siens paraissent privés d’intelligence et de langage articulé. A peine nos explorateurs ont-ils le temps de s’interroger que le vacarme d’une battue géante leur apporte la solution de l’énigme : sur cette planète, les humains sont un gibier que traquent… les simiens. Ulysse Mérou, séparé de ses compagnons, se retrouve encagé.

Comment il parvient à prouver aux maîtres de la planète qu’il n’est pas un animal, c’est ce qu’expliqué ce récit avec un brio et une ironique subtilité qui transforment ce thème de science-fiction en conte philosophique passionnant.

Читать или скачать книгу «La planète des singes»
Обложка книги La quinta cabeza de Cerbero La quinta cabeza de Cerbero

 Автор: Wolfe Gene


Muy lejos de su planeta madre, la Tierra, dos mundos gemelos, Sainte Anne y Sainte Croix, fueron colonizados en su tiempo por inmigrantes franceses, que aniquilaron a la población nativa del segundo de ellos. Muchos siglos después, tras una guerra que dispersó a los colonos originales y relegó a la leyenda el recuerdo del genocidio original, un etnólogo de la Tierra, John V. Marsch, dedica su vida a buscar las huellas de aquella cultura alienígena, los abos, el Pueblo Libre, los hijos de la Sombra, convertida hoy en una indefinida mitología aplastada bajo un subterráneo sentimiento de culpabilidad que niega incluso la realidad de su existencia…

Читать или скачать книгу «La quinta cabeza de Cerbero»
Обложка книги Le guide du routard galactique Le guide du routard galactique

 Автор: Adams Douglas

 Серия: Le guide galactique


SAVIEZ-VOUS…

que la planète Terre doit être détruite d’ici deux minutes ?

SAVIEZ-VOUS…

que votre meilleur ami est peut-être natif de Betelgeuse ?

SAVIEZ-VOUS…

que la poésie des vogons est vraiment exécrable ?

SAVIEZ-VOUS…

que le Président de nla Galaxie est peut-être moins idiotqu’il n’en a pas l’air (ou l’inverse) ?

SAVIEZ-VOUS…

quelle est la réponse à la Question fondamentalede la Vie, de l’Univers et du Reste ?

SAVIEZ-VOUS…que vous tenez en ce moment ce bouquin à l’envers ?

PAS DE PANIQUE !

Ce Guide du routard galactique a réponse à tout !

Читать или скачать книгу «Le guide du routard galactique»
Обложка книги L’insidia di Andromeda L’insidia di Andromeda

 Автор: Hoyle Fred, Elliot John


Si perché il romanzo «L’insidia di Andromeda» non solo è il seguito del primo «A come Andromeda» ma si inserisce cronologicamente dove quest’ultimo termina, con gli stessi personaggi e l’evoluzione della vicenda…

Читать или скачать книгу «L’insidia di Andromeda»
Обложка книги La voce della cometa La voce della cometa

 Автор: Hoyle Fred


Fred Hoyle, nato nel 1915 nello Yorkshire, astronomo e matematico, è autore di romanzi di fantascienza basati su ipotesi rigorose. Tra essi «La nuvola nera» (1957), «A per Andromeda» (1962), «Inferno» (1974).

Читать или скачать книгу «La voce della cometa»
Обложка книги La Nuvola nera La Nuvola nera

 Автор: Hoyle Fred


L’ombra mortale di una nuvola di gas avvolge la Terra. Mentre i politici si agitano vanamente, alcuni scienziati giungono a una straordinaria scoperta: la Nuvola non è solo un ammasso di gas… In questo classico della fantascienza (1958), suspence, credibilità scientifica (Hoyle è uno scienziato), e infiniti spunti di riflessione sui rapporti scienza-politica.

Читать или скачать книгу «La Nuvola nera»
Обложка книги Lukundoo and Other Stories Lukundoo and Other Stories

 Автор: White Edward Lucas


One of the most distinctive volumes of American weird fiction, all of which were based on nightmares of the author, a classics teacher in the Baltimore area and a longtime sufferer from migraine ("sick headaches," as he called them) who killed himself after the death of his beloved wife. 

 White wrote fiction in the summer to supplement his income, his most successful work being the solid but now rather dull works of historical fiction. Another motive, for the stories, was to get them out of his system. All of the stories in this collection have an unforced strangeness to them that is emblematic of their origins. The title story, anthologized twenty-three times according to Ashley and Contento, is fairly well known, but all of the others are worth reading as well. There is nothing else quite like this stuff. It is doubly unusual for its period, when American fiction underwent a divorce between the slicks and the pulps. White's nightmare stories were too grotesque for the slicks, and too "literary" for the pulps. Like the work of many another genius they turned out to be better suited for posterity than for his own time.


Читать или скачать книгу « Lukundoo and Other Stories»
Обложка книги Lord Foul's Bane Lord Foul's Bane

 Автор: Donaldson Stephen R

 Серия: Chronicles of Thomas Covenant


The first book in one of the most remarkable epic fantasies ever written, the Chronicles of Thomas Covenant, Unbeliever.

He called himself Thomas Covenant the Unbeliever because he dared not believe in the strange alternate world in which he suddenly found himself. Yet he was tempted to believe, to fight for the Land, to be the reincarnation of its greatest hero….

THE CHRONICLES OF THOMAS COVENANT THE UNBELIEVER

The Chronicles of Thomas Covenant, the Unbeliever


Cursed by a terrible disease, Thomas Covenant is an outcast in our world: shunned by his neighbours, pushed by loneliness to the edges of madness.

Suddenly he is transported to a mysterious and beautiful new world — the Land — where gentle people work magic with wood and stone, and the very earth and air bring healing. Covenant is welcomed as the reincarnation of a legendary saviour: his maimed hand and white-gold wedding ring mark him as a figure of power and sorcery, with a wild magic powerful against evil.

But Covenant does not believe that the Land is real and thus, he becomes the unwilling tool of the enemy who seeks to destroy it: Lord Foul the Despiser.

Three times, in the hour of greatest need, the peoples of the Land wil summon him to their aid. Three times, as their reluctant leader, he will fail them.

Only at the end, as a victorious Lord Foul prepares to devastate the Land and enslave its people forever, will Thomas Covenant call on the wild magic he alone can wield — for a last, epic battle with the forces of evil…

Читать или скачать книгу «Lord Foul's Bane»
Обложки нет Learning the World

 Автор: MacLeod Ken


A four hundred year journey through space is about to end for the teeming inhabitants of a large ship-world. The air is thick with expectation as they enter the system that is to become their new home, the probes reporting nothing more advanced than bacteria and algae among the clustered planets. But the original data was wrong, and direct scans of the planet reveal a whole alien civilisation. Maybe the aliens have just arrived. Maybe evolution has been incredibly rapid during their long journey Neither of these explanations seem plausible. It seems likely that the probe data has been falsified from the beginning. Advice is years distant, help is decades away. They’re on their own and they’ll have to decide a plan of action fast as the rest of humanity is just as vulnerable and not much further away.


Won Prometheus Award in 2006.

Nominated for BSFA Award in 2005.

Nominated for Hugo, Locus, and Campbell awards in 2006.

Читать или скачать книгу «Learning the World»
Обложка книги Liberator Of Jedd Liberator Of Jedd

 Автор: Ингел Лайл Кеньон, Ллойд Джеффри

 Серия: Richard Blade

Обложка книги Le livre des crânes Le livre des crânes

 Автор: Silverberg Robert


Ils sont quatre :

Timothy, 22 ans, riche, jouisseur, dominateur.

Oliver, 21 ans beau, athlétique, bloc lisse à la faille secrète.

Ned, 21 ans, homosexuel, amoral, poète à ses heures.

Eli, 20 ans, juif, introverti, philologue, découvreur du Livre des Crânes.


Tous partis en quête du secret de l’immortalité : celle promise par le Livre de Crânes. Au terme de cette quête, une épreuve initiatique terrible qui amènera chacun d’eux à contempler en face le rictus de son propre visage. Une épreuve au cours de laquelle deux d’entre eux doivent trouver la mort (l’un assassiné par un de ses compagnons, l’autre suicidé) et les deux autres survivre à jamais.

Читать или скачать книгу «Le livre des crânes»
Обложка книги L'homme stochastique L'homme stochastique

 Автор: Silverberg Robert


Prévoir l'avenir. Un vieux rêve de l'humanité.

Irréalisable scientifiquement ? Voire. Car les progrès des méthodes prévisionnelles, statistiques et autres, confondues dans un art baptisé stochastique, permettent à quelques-uns de jouer les prophètes.

Ainsi en est-il pour Lew Nüchols, spécialiste de l'art d'emmagasiner et de trier les informations, de dire même ce qu'il faut faire pour réduire l'intervalle d'incertitude entre la prévision et la réalité future.

Intervalle irréductible.

Sauf pour Carjaval, l'homme qui sait absolument tout de l'avenir. Jusqu'à l'heure et la circonstance de sa mort — Carjaval, prophète de l'homme à venir, l'homme stochastique.

Robert Silverberg a écrit ici un étrange roman où la liberté, la nécessité et les probabilités se livrent dans l'avenir proche à un ballet redoutable avec l'amour, le pouvoir et la mort.

Читать или скачать книгу «L'homme stochastique»
Обложка книги Les ailes de la nuit Les ailes de la nuit

 Автор: Silverberg Robert


Le vieux Guetteur, Avluela la Volante, et Gordon, un Elfon, revenaient vers Roum, la ville aux sept collines.

Le Guetteur était las d'avoir usé ses yeux et ses sens à détecter l'invasion extraterrestre dont la Terre se croyait menacée. Il avait fini par perdre la foi dans le principe fondamental de sa Guilde.

Tout son univers allait pourtant basculer quelques heures plus tard. Sa jeune protégée Avluela était remarquée par le Prince de Roum qui abusait d'elle. Gordon, l'Elfon sans Guilde, reconnaissait soudain être un émissaire déguisé des envahisseurs qui apparaissaient bientôt au Guetteur au cours de sa veille. La Terre allait être conquise.

Désorienté, ses veilles de guet devenues vaines, le Guetteur gagna d'abord Perris où il ne rencontra qu'intrigues et luxure, puis tenta le pèlerinage de Jorslem. C'est là qu'il retrouva Avluela la Volante et que, de la Terre vaincue, naquit un nouvel espoir.

Читать или скачать книгу «Les ailes de la nuit»
Обложка книги La Doncella de nieve La Doncella de nieve

 Автор: Bulychev Kirill


Kirill Bulychev es uno de los más versátiles y populares escritores jóvenes de la ciencia ficción soviética. Su imaginación, humor y talento lo hicieron merecedor de una introducción del ya consagrado Theodore Sturgeon, para los magníficos relatos de este volumen. Uno de los mas originales y logrados es Media Vida, el diario de una mujer que soporta el cautiverio junto con extraños animales de otros planetas,que serán sus aliados en una nave espacial manejada por robots. En un alarde de imaginación y humor, Protesta, es la mas refinada crítica a un sistema burocrático. La doncella de Nieve, es la recreación de un cuento de hadas proyectado a un tiempo y un mundo muy distinto, que sin embargo no ha perdido el sentido de la poesía y el amor. En la tierra o en el espacio, sus personajes son cálidamente humanos, buscan la libertad, el amor o la paz, con resultados insospechados. Siete cuentos de antología que colocan a Bulychev en la primer línea de los autores de ciencia ficción del mundo.

Читать или скачать книгу «La Doncella de nieve»
Обложка книги La vendetta di Orion La vendetta di Orion

 Автор: Bova Ben

 Серия: Urania, Orion (it)


Ormai non ci sono dubbi: sotto le spoglie umane di John O’Ryan si nasconde una figura mitica, il leggendario cacciatore Orion. A crearlo è stato l’essere di un lontanissimo futuro che ha scelto di farsi chiamare Ormazd, e che con il suo aiuto intende condurre nel tempo e nello spazio una guerra spietata contro il più acerrimo nemico dell’umanità, Ahriman. Il primo scontro (in Orion, Urania 1038) sembra essersi concluso vittoriosamente, ma in realtà l’intervento di Orion ha causato una frattura nel continuum spazio-temporale, concedendo ad Ahriman e ai suoi neandertaliani un cosmo tutto per loro. Ormazd non ha affatto gradito la cosa e ha deciso di punire Orion strappandogli ciò che ha di più caro, per costringere il cacciatore a riprendere la sua battuta. Questa volta lo scenario-sarà il passato e la posta in gioco il salvataggio di Troia… perché Ormazd è deciso a cambiare addirittura la trama del tempo pur di distruggere definitivamente il suo nemico.

Читать или скачать книгу «La vendetta di Orion»
Обложка книги Lehké fantastično Lehké fantastično

 Автор: Pratchett Terry

 Серия: Zeměplocha


Zeměplocha se řítí k nevyhnutelné srážce se škodolibou rudou hvězdou a zachránit ji může pouze jediný člověk — neschopný a zbabělý čaroděj, který byl naposledy spatřen v okamžiku, kdy přepadl přes okraj světa…

Читать или скачать книгу «Lehké fantastično»
Обложка книги Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants

 Автор: Pratchett Terry

 Серия: Disque-Monde


Vous connaissez l’histoire du joueur de flûte de Hamelin ? Les rats avaient envahi la ville, les habitants se désespéraient ; un joueur de flûte vint les sauver, qui ensorcela les rats au son de son instrument et les fit quitter la ville derrière lui pour les noyer dans la rivière.

Imaginez maintenant des rats intelligents qui soient de mèche avec le joueur de flûte… et pilotés par le roi de l’arnaque soi-même, le fabuleux Maurice, le chat de tous les chats. Ça, c’est une combine qui peut rapporter gros.

Jusqu’au jour où la fine équipe s’attaque au bourg de Bad Igoince où l’attendent le mystère, la terreur et le Mal.

Читать или скачать книгу «Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants»
Обложка книги Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants

 Автор: Pratchett Terry

 Серия: Disque-Monde


Vous connaissez l’histoire du joueur de flûte de Hamelin ? Les rats avaient envahi la ville, les habitants se désespéraient ; un joueur de flûte vint les sauver, qui ensorcela les rats au son de son instrument et les fit quitter la ville derrière lui pour les noyer dans la rivière.

Imaginez maintenant des rats intelligents qui soient de mèche avec le joueur de flûte… et pilotés par le roi de l’arnaque soi-même, le fabuleux Maurice, le chat de tous les chats. Ça, c’est une combine qui peut rapporter gros.

Jusqu’au jour où la fine équipe s’attaque au bourg de Bad Igoince où l’attendent le mystère, la terreur et le Mal.

Читать или скачать книгу «Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants»
Обложки нет L'hiverrier

 Автор: Pratchett Terry

 Серия: Disque-Monde


L’esprit de l’hiver s'est épris de Tiphaine Patraque. Il lui offre des icebergs, se déclare par des avalanches et la couvre de flocons — témoignages d’amour un peu rudes pour une apprentie sorcière de treize ans, mais qui ne manquent pas de… fraîcheur.

« Miyards ! »

Ah ! oui, et revoici les Nac mac Feegle, les ch'tits hommes libres, venus donner un coup de main, que ça lui plaise ou non. Car, si Tiphaine ne fait pas entendre raison à son soupirant, il n’y aura plus jamais de printemps.

Читать или скачать книгу «L'hiverrier»
Обложка книги Les camionneurs Les camionneurs

 Автор: Pratchett Terry

 Серия: Gnomes (fr)


« Au commencement, Arnold Frères (fond. 1905) créa le Grand Magasin.

Et Arnold Frères (fond. 1905) vit que cela était bon…»


Ce ne sont pas les gnomes établis là depuis des générations qui diront le contraire. Climatisation, moquette et nourritures terrestres à profusions… On trouve de tout chez Arnold Frères, il suffit de le chaparder à ces balourds d’humains !

Mais une terrible nouvelle va fracasser cette existence paradisiaque : le Grand Magasin doit être démoli.

Que faire ? Fuir vers le Dehors ? Mais est-ce que ça existe seulement, le Dehors ? Et peut-on s’y rendre en camion ? Si oui, comment passer les vitesses quand on ne mesure que dix centimètre de haut ?

Читать или скачать книгу «Les camionneurs»
Обложка книги Les aéronautes Les aéronautes

 Автор: Pratchett Terry

 Серия: Gnomes (fr)


Décidément, les humains sont incorrigibles. Où que s’installent les gnomes – le Grand Magasin, la carrière abandonnée… –, on vient les embêter. Pourtant, il reste un espoir : le grand Vaisseau qui les a conduits sur Terre est toujours là, au-dessus du ciel, après quinze cents ans.

L’espace, c’est froid, ça manque d’air et c’est loin, surtout quand on est tout petit. Par chance, il y a en Floride un machin qui peut conduire les gnomes à bon port. Un satellite, ça s’appelle. Il suffit donc d’aller là-bas et de grimper discrètement dans ledit satellite.

Oui, mais c’est où, la Floride ? On y va comment ?

Bah ! Quand on a volé un camion… pourquoi ne pas emprunter ce drôle de camion doté d’un nez pointu et de deux ailes ? Le Concorde ça s’appelle.

Bon, allez, c’est reparti mon riquiqui, attachez vos ceintures !

Читать или скачать книгу «Les aéronautes»
Обложка книги Les terrassiers Les terrassiers

 Автор: Pratchett Terry

 Серия: Gnomes (fr)


Après les péripéties du Grand Exode (qui suivit la démolition du Grand magasin), les gnomes pensaient vivres tranquilles et heureux, installés dans leur carrière abandonnée à flanc de colline.

Mais la situation change brusquement : la température baisse, du ciel tombent des gouttes et les flaques d’eau deviennent dures, craquantes et glissantes. Bref, l’hiver approche.

Et pour tout compliquer, ces idiots d’humains ont décidés de rouvrir la carrière. Que faire ? Quand on mesure dix centimètres de haut et qu’on vit dix fois plus vite qu’un humain, on n’est pas de taille à repousser de tels envahisseurs.

Heureusement, les gnomes ont peut-être sur la colline un allié de poids : Jekub, le terrible dragon qui sommeille là depuis la construction du Monde…

Читать или скачать книгу «Les terrassiers»
Обложка книги Le peuple du tapis Le peuple du tapis

 Автор: Pratchett Terry


Sur tout le Tapis règne la paix de l’empire dumii. Aux marges de la civilisation, la tribu des Munrungues coule sous les poils une existence paisible.

Mais, un jour, un terrible cataclysme frappe à proximité du village munrungue. Une ville dumiie est broyée par l’ancien monstre des légendes : le grand Découdre est de retour ! Dans son sillage, des créatures féroces montées sur des fauves parachèvent son oeuvre de destruction. Cernés, les Munrungues s’engagent dans un grand périple à travers les poils, sous la conduite des frères Orkson.

Un voyage qui les conduira à la découverte des merveilles de leur monde, et qui changera pour toujours l’existence de tous les Fils de la poussière.

Avant l’hilarante trilogie des Gnomes, Terry Pratchett explorait déjà, à sa savoureuse façon, l’infiniment petit en peuplant un simple tapis d’une profusion de monstres terribles et de personnages cocasses. A lire absolument (à la loupe ) !

Читать или скачать книгу «Le peuple du tapis»
Обложка книги L'homme des jeux L'homme des jeux

 Автор: Banks Iain M

 Серия: Culture (fr)


Gurgeh est l’un des plus célèbres joueurs de jeux que la Culture ait jamais connu. Il joue, gagne, enseigne, théorise. La Culture est une immense société galactique, pacifiste, multiforme, anarchiste, tolérante, éthique et cynique. Elle est composée d’humains, d’Intelligences Artificielles et d’espèces étrangères qui ont accepté ses valeurs. Elle cultive les loisirs et les jeux qui ont le statut d’un art majeur.

Le Contact, service de la Culture spécialisé dans l’évaluation et l’infiltration de civilisations étrangères nouvellement découvertes, considère l’Empire d’Azad, terrifiant de puissance et de cruauté, comme un danger potentiel. L’Empire repose, historiquement, sur un jeu infiniment complexe dont le gagnant devient Empereur.

Si bien que Gurgeh, contre son gré, manipulé mais fasciné par le défi, se retrouve à cent mille années-lumière de sa confortable demeure, devenu un pion des IA qui régissent la Culture et lancé dans le formidable jeu d’Azad.

Avec la série de la Culture, Iain Banks renouvelle avec panache et humour l’aventure spatiale. Comme dans L’usage des armes, il construit une société d’envergure galactique, bigarrée, baroque et attachante qui deviendra une référence dans l’histoire des futurs.

Читать или скачать книгу «L'homme des jeux»
Обложка книги Le maître du Haut Château Le maître du Haut Château

 Автор: Dick Philip K


C’est en 1947 qu’avait eu lieu la capitulation des Alliés devant les forces de l’Axe. Cependant que Hitler avait imposé la tyrannie nazie à l’est des États-Unis, l’ouest avait été attribué aux Japonais.

Aujourd’hui, quelques années plus tard, la vie avait repris son cours normal dans la zone occupée par les Nippons. Ceux-ci se mon­traient des maîtres fermes mais corrects. Ils avaient apporté avec eux l’usage du Yi-king, le livre des transformations, le célèbre ora­cle chinois dont l’origine se perd dans la nuit des temps. Sa consul­tation permettait de régler toutes les affaires, qu’elles soient com­merciales, politiques ou même sen­timentales.

Pourtant, dans cette nouvelle civili­sation, une rumeur étrange cir­culait. Un homme vivant dans un Haut Château, un écrivain de science-fiction, avait écrit un ou­vrage qui racontait la victoire des Alliés en 1945…

Читать или скачать книгу «Le maître du Haut Château»
Обложка книги La maldición del rubí La maldición del rubí

 Автор: Pullman Philip


La maldición del rubí es el primer número de Sally en donde se nos presenta a una chica de 16 educada para ser una mujer independiente, en un siglo donde la mujer no lo era tanto. Sus conocimientos en economía, finanzas e inversiones igualan y superan a los mejores en su tiempo, como lo fué su padre.

En fin. Sally no será lo mejor del mundo, sin embargo logra conjugar aventuras infantiles y una trama un tanto detectivesca.

Читать или скачать книгу «La maldición del rubí»
Обложки нет La Mariposa Lunar

 Автор: Vance Jack

Обложки нет La Polilla Lunar

 Автор: Vance Jack

Обложка книги La città labirinto La città labirinto

 Автор: Silverberg Robert


Le talpe elettroniche e i robot ricognitori vengono stritolati, inceneriti, polverizzati, uno dopo l’altro: mandibole d’acciaio, laghi roventi, trabocchetti fotoelettrici, schermi deformanti, pareti di fuoco, fulminei marciapiedi a tagliola inghiottono e dilaniano i volontari. Ma ogni errore, ogni nuova vittima fa guadagnare qualche metro nella millenaria città-labirinto: al centro, inavvicinabile, c’è Richard Muller, l’unico abitatore, l’uomo che da nove anni vive d’odio e di ricordi, e che bisogna ad ogni costo convincere a uscire dal suo esilio e ad accettare una missione da cui dipende la sopravvivenza della specie.

Читать или скачать книгу «La città labirinto»
Обложка книги La stagione dei mutanti La stagione dei mutanti

 Автор: Silverberg Robert, Haber Karen


Siamo nel 2017 ed è inverno, la stagione in cui avviene il raduno annuale dei mutanti. Tutto precipita quando Eleanor Jacobsen, il primo senatore mutante degli Stati Uniti e portavoce dei diritti della sua specie, viene assassinata mentre sta indagando su un esperimento genetico per creare un misterioso "supermutante"…

Читать или скачать книгу «La stagione dei mutanti»
Обложка книги L'uomo stocastico L'uomo stocastico

 Автор: Silverberg Robert


Stocastico: voce dotta, dal greco stochestikos, congetturale, dovuto al caso, aleatorio. Questo dice il dizionario. Ma Robert Silverberg dice di più. Dice che uno specialista di indagini conoscitive e di statistiche previsionali, un professionista della congettura, un mago del calcolo delle probabilità, può tutto a un tratto scoprire la vera natura del suo talento. E questo talento non ha niente a che fare con la scienza dei numeri, col buon senso, con il fiuto commerciale e politico. È un dono naturale che, coltivato opportunamente, permette all’uomo stocastico di vedere In come in una sfera di cristallo, il futuro. Chi vincerà la terza corsa all’ippodromo? Chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti? Come e quando arriverà la nostra morte? Mai come in questo romanzo l’antico sogno dell’umanità è stato presentato con tanta acutezza psicologica, con un casi vivo senso di ciò che potrebbe essere, in concreto, la vita di un autentico veggente.

Читать или скачать книгу «L'uomo stocastico»
Обложка книги Ślepowidzenie Ślepowidzenie

 Автор: Watts Peter


„Ślepowidzenie” w genialny sposób na nowo definiuje historię o pierwszym kontakcie. U Petera Wattsa obcy nie są ani cudacznie przebranymi ludźmi, ani kompletnie niezrozumiałymi czarnymi monolitami — są czymś nowym, o wiele bardziej bulwersującym, zmuszającym nas do wyciągnięcia dość nieprzyjemnych wniosków co do natury świadomości. Gdy przestaniesz o tym myśleć, poczujesz ciarki na plecach!

Читать или скачать книгу «Ślepowidzenie»
Обложка книги La patrouille du temps La patrouille du temps

 Автор: Anderson Poul

 Серия: La patrouille du temps

Обложка книги Le grand roi Le grand roi

 Автор: Anderson Poul

 Серия: La patrouille du temps

Обложка книги Les chutes de Gibraltar Les chutes de Gibraltar

 Автор: Anderson Poul

 Серия: La patrouille du temps

Обложка книги L'autre univers L'autre univers

 Автор: Anderson Poul

 Серия: La patrouille du temps

Обложка книги Le chagrin d’Odin le Goth Le chagrin d’Odin le Goth

 Автор: Anderson Poul

 Серия: La patrouille du temps

Обложка книги La mort et le chevalier La mort et le chevalier

 Автор: Anderson Poul

Обложка книги L'année de la rançon L'année de la rançon

 Автор: Anderson Poul

 Серия: La patrouille du temps

Обложка книги Le bouclier du temps Le bouclier du temps

 Автор: Anderson Poul

 Серия: La patrouille du temps


Voici venue l’heure des ultimes aventures de Manse Everard et ses collègues de la Patrouille du temps au service de l’Histoire… Des aventures qui conduiront nos héros depuis la préhistoire jusqu’à une étrange variante de notre XXe siècle, en passant par la Bactriane du IIIe siècle avant notre ère et le Moyen Âge italien. Car les Exhaltationnistes menacent toujours, sans parler d’un danger plus grand encore qui pourrait bien annihiler jusqu’à la Patrouille elle-même… et nous avec !

Читать или скачать книгу «Le bouclier du temps»
Обложка книги Los cronolitos Los cronolitos

 Автор: Wilson Robert Charles


Scott Warden es un hombre perseguido por el pasado… y pronto también por el futuro. En la Tailandia de comienzos del siglo XXI es un vago en una comunidad costera de expatriados, cuando es testigo de un acontecimiento imposible: la aparición en el boscoso interior de un pilar de piedra de casi setenta metros. Su llegada colapsa los árboles en un cuarto de kilómetro alrededor de su base. Parece estar compuesto de una exótica forma de materia y la inscripción tallada muestra la conmemoración de una victoria militar… que tendrá lugar dentro de dieciséis años.

Poco después, un pilar aún mayor aparece en el centro de Bangkok. A lo largo de los siguientes años, la sociedad humana queda transformada por estos misteriosos visitantes, al parecer llegados desde el futuro reciente. ¿Quién es el guerrero “Kuin”, cuyas victorias celebran? Scott sólo quiere reconstruir su vida, pero un extraño bucle le arrastra sin cesar hacia el misterio central… y una fascinante batalla con el futuro.

Tensa, emotiva, rigurosa y emocionante, “Los Cronolitos” es una obra maestra de uno de los mejores autores de ciencia ficción de la actualidad.

Читать или скачать книгу «Los cronolitos»
Обложка книги Lord of the Silent Kingdom Lord of the Silent Kingdom

 Автор: Cook Glen

 Серия: Instrumentalities of the Night


It's cold. The wells of power are weakening and the forces of Night grow strong. The gods are real, and still have some power, mostly to do harm. The Instrumentalities of the Night are the worst of these.

Piper Hecht, born Else Tage, survived a battle with the Instrumentalities. Now he's Captain-General of the armies fighting a crusade for Patriarch Sublime V. Intrigues swirl around the throne of the Grail Empire, as the imperial family's enemy Anne of Menand raises money to help the perpetually indebted Patriarch finance his crusades. To reduce his own vulnerability, sickly young Emperor Lothar assigns his two half-sisters – his immediate heirs – to their own realms.

Now Piper Hecht learns that the legendary sorceror Cloven Februaren, referred to as the Ninth Unknown, is still alive, more than 100 years old, and on Piper's side. As the dynastic politics of the Empire become even more convoluted, it's clear that while the old gods may be fading, they're determined to do everything they can to bend the doings of men to their own advantage.

Sieges, explosions, betrayals, Anti-Patriarchs, and suspicious deaths will ensue as the great chess game plays itself out, with Piper Hecht at the center of it all…

Читать или скачать книгу «Lord of the Silent Kingdom»
Обложка книги L’Isola Misteriosa L’Isola Misteriosa

 Автор: Verne Jules


Questo straordinario romanzo presenta non poche analogie con Robinson Crusoe, dello scrittore inglese Defoe, di cui Verne era un grande ammiratore. Anche qui, la situazione è press’a poco la stessa: alcuni naufraghi approdano fortunosamente su un’isola deserta e lottano disperatamente per sopravvivere. Ma se Robinson, di fronte alla natura selvaggia, incarnava l’uomo del ‘700, che si industria come può, ricorrendo ai piccoli espedienti suggeritigli dalla ragione, senza altri strumenti che le proprie mani, i cinque naufraghi protagonisti di questo libro incarnano la nuova idea dell’uomo «scientifico» qual era concepito nella seconda metà dell’800, l’uomo che domina ormai la natura in virtù di una tecnologia progredita che gli permette di trasformare rapidamente un’isola selvaggia in una colonia civile. Non a caso Robinson è un uomo comune, un marinaio, ed è solo, a lottare contro le forze cieche della natura, mentre qui siamo dì fronte a una vera e propria équipe, composta da persone di estrazione e di competenze diverse, ma guidata da un ingegnere e scienziato, Cyrus Smith…

Читать или скачать книгу «L’Isola Misteriosa»
Обложки нет La stella

 Автор: Clarke Arthur C


Anche pubblicato come “Un gesuita nella stella”;

Читать или скачать книгу «La stella»
Обложки нет L'aia grande

 Автор: Simak Clifford D


Anche pupplicato come “Il grande cortile” ed “Il lungo cortile”.

Читать или скачать книгу «L'aia grande»
Обложка книги Los árboles integrales Los árboles integrales

 Автор: Niven Larry

 Серия: Los árboles integrales


Durante largo tiempo el Estado empleó naves espaciales, cuya velocidad era menor que la de la luz, para preparar los sistemas para su colonización por el hombre. Normalmente las máquinas sembradoras viajaban en circuitos que duraban siglos y que tenían su punto de partida y de llegada en la Tierra. Normalmente las tripulaciones estaban compuestas por ciudadanos y convictos corpiscilos. Normalmente, el último control de la misión era ejercido por un cyborg informante, un verdadero déspota del Estado microcósmico que era la nave. Pero la normalidad se alteró levemente cuando Disciplina penetró en el sistema de la doble estrella T 3 y le Voy’s Star. Allí se había formado una inmensa capa gaseosa en forma de anillo alrededor de una estrella neutrón y el amplio espacio que quedaba libre en el interior podía ser un lugar habitable por el hombre. A pesar de que había muy poca tierra, el Anillo de Humo había desarrollado una amplia variedad de formas de vida, la mayoría de las cuales eran comestibles y todas ellas podían volar. El Anillo de Humo se presentó como un paraíso para la mermada tripulación de Disciplina y por tanto, volaron hacia él, desprendiéndose del cyborg.

Читать или скачать книгу «Los árboles integrales»
Обложка книги La comunione della carne La comunione della carne

 Автор: Anderson Poul